دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم انسانی، میان رشته ای

دانلود پایان نامه ارشد

ماهوی و تحلیلی و تبیینی علم حقوق بین الملل ، نظام حقوقی بین المللی و قواعد اولیه و ثانویه آن چنان رخنه ای خواهد افتاد که رفع و رفوی آن ، فرصت همزبانی و نقد همدلانه و تامین حداقلی از ثبات و عینیت را در عین احترام به تفاوت ها و دگر بودگی های فکری و کنشی از جامعه بشری سلب خواهد نمود .

پیشنهادات
گزاره های مفهومی و تئوریک
همانطور که سابقا اشارت رفت ، فرق فارق علم از دامنه های غیر علمی را در مقوله روش و روش شناسی بایستی باز جست ؛ به همین دلیل ، اهمیت این مقوله ، آنچنان برجسته است که قاعده بازی علم لقب گرفته است . در این میان ضعف و فترت و فتور دانش روش شناسی در منابع و مصادر حقوقی بومی ، نخستین دلیل معرفتی فقر فکری و تئوریک در حوزه تمدنی ایرانی – اسلامی در سده های کنونی به شمار می رود . برای مقابله با این وضعیت ، در سطح مفهومی پیشنهاد می گردد ؛ در تدوین سیاست علمی کشور و اسناد بالادستی فرهنگی ؛ جایگاهی ممتاز و فصلی فربه به روش و روش شناسی علم اختصاص داده شود که در کنار پرداختن به فلسفه های نوظهور مضاف و بویژه فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه علم حقوق
، حدود و ثغور این مقوله خطیر به درستی تحلیل و تبیین گردد . در گام بعد حلقه ای از دانش های میان رشته ای ، بویژه در حوزه مطالعات انتقادی ، نظیر حقوق و فلسفه علم بازتعریف گردد که نسبت میان روش و مطالعات اجتماعی ، روش و مطالعات حقوقی در ذیل آن به دقت و با مطالعات گسترده و روشمند جایگیری شود . در مرحله بعد ، نظام عقلانیت حاکم بر کنش و بینش و دانش به مثابه اضلاع متناظر و متعامل علوم اجتماعی و فرهنگی ترسیم و نسبت آن با تفکر نقاد و آزاد و دانش روش شناسی تحلیل گردد .
گزاره های عملیاتی و کاربردی
تشکیل کمیته ای از صاحب نظران آشنا با مبادی و مبانی تفکر بومی و در عین ، صاحب نظر در عرصه فلسفه علم به منظور بررسی و مطالعه آسیب شناسی فقر روشی و التقاط روش شناسانه در پدیدارگی یک تمدن مبتنی بر گزاره های هستی شناسانه ، معرفت شناسانه و روش شناسانه دینی بومی
تاسیس کرسی های روش شناسی در دانشکده های علوم اجتماعی و بویژه دانشکده های حقوق که به طور منظم تحولات و پویش روش شناسی حقوقی را رصد نماید.
اجرای برنامه های پژوهش محور ناظر به روش و روش شناسی در تحصیلات تکمیلی و جدیت در آموزش روش و روش شناسی اصلاح و تعدیل نگاه کاربردی و کارکردی در دانشکده های حقوق که به سطح تحلیل خام دستانه قواعد و هنجارها تنزل یافته و اساسا از نگاه علمی و معرفت محور در دانشکده های حقوق غفلت ورزیده شده است .
تاسیس کرسی های نظریه پردازی در حوزه مبانی روش شناسانه معرفت حقوقی و نظریه حقوقی بین المللی
راه اندازی فصلنامه ای با محتوای روش شناسی حقوقی که با پیوند محققان بومی با دانشکده های حقوقی پیشگام دنیا گوشه ای از تجربه های مفید و ثمر بخش در حوزه روش شناسی را از طریق بومی سازی سازه های روشی و روش شناختی ، در دانشکده های حقوق کشور نهادینه سازد .
احیاء درس سمینار با محوریت تمرکز بر یافته های روش شناسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و تاکید بر اصالت روش و روش شناسی در کنار پرداخت متوازن مسائل ماهوی و محتوایی در پایان نامه های تکمیلی تخصیص دو واحد روش شناسی حقوق بین الملل در مقطع دکتری برای عموم دانش آموختگان گرایش مزبور که با ممارست و تمرین و اهتمام اساتید صاحب نظر ، ضعف ها و نواقص روش شناسانه آموزش و پژوهش حقوقی بومی به تدریج شناسایی و بر طرف گردد.

منابع فارسی
کتب :
1- اباذری . یوسف . خرد جامعه شناسی . تهران . طرح نو .1377
2- آزادبخت . فرید . هنجارسازی قواعد حقوق بشر . در ذاکریان . مهدی . مفاهیم کلیدی حقوق بشر . نشر میزان .1383
3- آزادبخت . فرید . اخلاق و حقوق بین الملل : در آیینه رویکردها . در ذاکریان . مهدی . اخلاق و روابط بین الملل . انتشارات دانشگاه امام صادق ع . سال 1390
4- آشبی ، ر . و . اصل تحقیق پذیری . در سروش . علم شناسی فلسفی .
5- آلتمن ، آندرو . درآمدی به فلسفه حقوق ، ترجمه بهروز جندقی .انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1386 .
6- آقا گل زاده ؛ فردوس . تحلیل گفتمان انتقادی . انتشارات علمی فرهنگی .

7- ابراهیمی دینانی ، غلامحسین .ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام . جلد نخست ؛ بویژه فصول هفتم تا بیست و پنجم . طرح نو . چاپ پنجم . 1389 .
8- ابراهیم گل . نیم نگاهی به روش شناسی حقوق بین الملل . انتشارات خرسندی 1394
9- احمدی ، بابک،1372، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران، نشر مرکز.
10- احمدی ؛ بابک . ساختار و تاویل متن . نشر مرکز . چاپ شانزدهم .1393
11- بشیر، حسن؛ تحلیل گفتمان : دریچه‌ای برای كشف ناگفته‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1384، چاپ چهارم.
12- بلک ،ماکس . استقرا . در سروش . علم شناسی فلسفی
13- پوپر ، کارل ریموند؛ زندگی سراسر حل مسئله است .ترجمه شهریارخواجیان . نشر مرکز . چاپ چهارم 1385.
14- تاجیك، محمدرضا؛ گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383، چاپ اول.
15- جکسون ، رابرت و گئورک سورنوسون ، درآمدی بر روابط بین الملل ، ترجمه مهدی ذاکریان ودیگران ، نشر میزان ، سال 1383 .
16- جمعی از نویسندگان . فرجام حقوق بین الملل : نوسان میان تکنیک و تدبیر . ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی . شهر دانش . 1389
17- جهانگيرى، محسن، 1385. احوال و آثار و آراء فرانسيس بيکن. تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى
18- حبیبی ، حسن . منطق حقوقی انفورماتیک حقوقی.
19- حقیقت، سیدصادق؛ روش‌شناسی علوم سیاسی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1387، چ دوم،
20- دریفوس ؛ هیوبرت . رابینو ؛ پل . میشل فوکو : فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک . ترجمه حسین بشیریه . نشر نی . چاپ هشتم . 1391

21- ذوالعین . پرویز . مبانی حقوق بین الملل عمومی . سال 1377

22- ریکور، پل . زندگی در دنیای متن .ترجمه یزدان پیامجو. نشر مرکز . 1387
23- ساروخانی ، باقر . تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375، چ دوم .
24- سایر ؛ اندرو . روش در علوم اجتماعی : رویکردی رئالیستی . ترجمه عماد افروغ . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1385.
25- سپه وند ، عزت الله ، هرمنوتیک ، ادبیات ، گفتگو با متن . نشر علم .
26- سرو پالی رادا کریشنان . تاریخ فلسفه شرق و غرب . جلد دوم . مترجم جواد یوسفیان
27- شاله، فیلیپس؛ شناخت روش علوم یا فلسفه‌ي علمی، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، دانشگاه تهران، 1346
28- سروش ، عبدالکریم . تفرج صنع : گفتارهایی در اخلاق و صنعت و علم انسانی . انتشارات صراط . ویرایش دوم . 1379.
29- سروش ، عبدالکریم . فربه تر از ایدئولوژی . صراط . 1388.
30- سروش . عبدالکریم . علم شناسی فلسفی : گفتارهای در فلسفه علوم تجربی . ترجمه و تالیف . انتشارات صراط . 1388.
31- شهبازی ، آرامش . نظام حقوق بین الملل ، وحدت در عین کثرت . موسسه شهر دانش . 1389.

32- صدر ،سید حسین ؛ سه حکیم مسلمان . ترجمه احمد آرام . شرکت سهامی کتاب های جیبی .چاپ هفتم . 1389.
33- کاپلستون ، فردريک . تاريخ فلسفه، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، چ دوم، تهران، سروش،1368.
34- کاز ، پیتر . روش علمی . در سروش . علم شناسی فلسفی .
35- کاظمی، علیاصغر؛ روش و بینش در سیاست، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1374، چ اول،
36- کلسن ، هانس . نظریه حقوقی ناب . ترجمه اسماعیل نعمت اللهی . پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سمت . 1387
37- کوریر ، استفان . فلسفه کانت . ترجمه عباس زریاب خویی . تهران . چاپ دوم .انتشارات سروش . 1374.
38- کیوهن ؛ لارنس . از مدرنیسم تا پست مدرنیسم . ویراستار فارسی . عبدالکریم رشیدیان . نشر نی . چاپ دهم . 1392.
39- علیزاده ، عبدالرضا . مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق .انتشارات سمت . 1387.

40- لازی ،جان ؛ درآمدی تاریخی به فلسفه علم . ترجمه علی پایا . سمت . 1385 .
41- لیتل ، دانیل ؛ تبیین در علوم احتماعی : درآمدی به فلسفه علم الاجتماع ، ترجمه عبدالکریم سروش ، موسسه فرهنگی صراط ، چاپ چهارم . 1386
42- مارش، دیوید؛ و استوکر، جری؛ روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه‌ی امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکده‌ي مطالعات راهبردی، 1384، چ دوم
43- مولکی .مایکل . علم و جامعه شناسی معرفت . ترجمه حسین کچوئیان . تهران نشر نی . 1376
44- نبوی ، لطف الله . مبانی منطق و روش شناسی . مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس . 1384
45- نوذری ،حسینعلی . بازخوانی هابرماس، 1381، درآمدی بر آراء، اندیشه ها و نظریه های یورگن هابرماس، تهران، چشمه.
46- هابرماس ، یورگن . نظریه کنش ارتباطی . ترجمه کمال پولادین . نشر مرکز . ویرایش دوم . 1392
47- همپل ، کارل ، جی . فلسفه علوم طبیعی . ترجمه حسین معصومی همدانی . تهران . مرکز نشر دانشگاهی . 1369 .
48- هولاب رابرت ؛ یورگن هابرماس ، نقد در حوزه عمومی . ترجمه حسین بشیریه . تهران . نشر نی . 1368
49- ولایتی ، علی اکبر . فرهنگ و تمدن اسلامی ، دفتر نشر معارف ، چاپ بیست و چهارم . 1389 .

50- ون‌دایك، تئون ای.؛ مطالعاتی در تحلیل گفتمان، تژا میرفخرایی و دیگران، تهران، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1382، چاپ اول.

مقالات :
1-آزادبخت ، فرید . نسبت سنجی حقوق و روابط بین الملل : در تدارک یک روش شناسی میان رشته ای . پذیرش شده . فصلنامه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی .
2- آزادبخت . نظریه و فرانظریه در حقوق بین الملل . در شرف چاپ
3- آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل . در شرف چاپ .
4- آزادبخت . چالش های معرفتی حقوق بین الملل اثباتی و پسا اثباتی . در شرف چاپ
5- آزادبخت ، فرید ؛ تبیین معرفتی حقوق بین الملل در گستره علوم . فصلنامه مطالعات بین المللی . شماره 28 . سال 1387.
6- آزادبخت ، فرید ؛ تحلیل سیستمی ، مفهوم ، اوصاف و مبانی نظری قاعده حقوقی بین المللی ؛ در: سید قاسم زمانی ؛ جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21 ؛موسسه حقوقی شهر دانش و خانه اندیشمندان علوم انسانی . 1391-92
7- آزادبخت ، فرید. تحلیل سیستمی تعامل معرفتی و کنشی حقوق بین الملل و اقتصاد ؛ در دست چاپ .
8- آزادبخت ، پارادایم سیستمی حقوق و روابط بین الملل ؛ در تدارک یک روش شناسی میان رشته ای ، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی . شماره 9 . سال 1391
9-آزادبخت ، فرید . جایگاه پیشرفت در نظام امنیت جمعی . فصلنامه مطالعات بین المللی . شماره 18. سال 1386
10- آزادبخت، فرید ؛ ابن سینا – غزالی ، بازتولید یک هزاره تقابل روش شناختی کلام و فلسفه. در دست چاپ .
11- فرید . حقوق بشر در ترازوی فطرت و فرزانگی . در شرف چاپ .
12- پارسانیا، حمید؛ روششناسی و اندیشهی سیاسی، فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1383، شماره 28.
13- تاجیک ، محمدرضا ، روش و پسامدرنیسم .فصلنامه حوزه و دانشگاه : روش شناسی علوم انسانی . سال 14 شماره 55 تابستان 87 .
14- حسنی،سیدحمیدرضا؛ مجله انجمن معارف اسلامی زمستان 1383 – شماره 1 (18 صفحه – از 103 تا 120)
15- حقیقت، سیدصادق؛ نقدی بر روش‌شناسی فلسفه‌ي سیاسی و علم سیاست، فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1382، شماره 23 .
16- دادگر، یدالله ، پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 43 ، بهار و تابستان 1385
17- دادمهر، هادی . حقوق بین الملل در برابر روابط بین الملل : بررسی میان رشته ای مفهوم اعتبار . فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی . دوره ششم . شماره 4 پاییز 1393.
18- رحمتی . حسینعلی . کرامت زن در اسلام و غرب ؛ مورد پژوهی تطبیقی امام خمینی ره و فمینیسم . پژوهشنامه متین ش 36 . 1386
19- صدیق سروستانی ، رحمت اله . روش شناسی شورش های شهری . مقالات علمی . شماره 1 بهار 1379
20- ضیایی بیگدلی، محمدرضا. متدولوژی حقوق بین آلملل ، پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 16، بهار و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، بینامتنیت، رهایی بخشی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع of، University، and، Press.