دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم انسانی، میان رشته ای

دانلود پایان نامه ارشد

ماهوی و تحلیلی و تبیینی علم حقوق بین الملل ، نظام حقوقی بین المللی و قواعد اولیه و ثانویه آن چنان رخنه ای خواهد افتاد که رفع و رفوی آن ، فرصت همزبانی و نقد همدلانه و تامین حداقلی از ثبات و عینیت را در عین احترام به تفاوت ها و دگر بودگی های فکری و کنشی از جامعه بشری سلب خواهد نمود .

پیشنهادات
گزاره های مفهومی و تئوریک
همانطور که سابقا اشارت رفت ، فرق فارق علم از دامنه های غیر علمی را در مقوله روش و روش شناسی بایستی باز جست ؛ به همین دلیل ، اهمیت این مقوله ، آنچنان برجسته است که قاعده بازی علم لقب گرفته است . در این میان ضعف و فترت و فتور دانش روش شناسی در منابع و مصادر حقوقی بومی ، نخستین دلیل معرفتی فقر فکری و تئوریک در حوزه تمدنی ایرانی – اسلامی در سده های کنونی به شمار می رود . برای مقابله با این وضعیت ، در سطح مفهومی پیشنهاد می گردد ؛ در تدوین سیاست علمی کشور و اسناد بالادستی فرهنگی ؛ جایگاهی ممتاز و فصلی فربه به روش و روش شناسی علم اختصاص داده شود که در کنار پرداختن به فلسفه های نوظهور مضاف و بویژه فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه علم حقوق
، حدود و ثغور این مقوله خطیر به درستی تحلیل و تبیین گردد . در گام بعد حلقه ای از دانش های میان رشته ای ، بویژه در حوزه مطالعات انتقادی ، نظیر حقوق و فلسفه علم بازتعریف گردد که نسبت میان روش و مطالعات اجتماعی ، روش و مطالعات حقوقی در ذیل آن به دقت و با مطالعات گسترده و روشمند جایگیری شود . در مرحله بعد ، نظام عقلانیت حاکم بر کنش و بینش و دانش به مثابه اضلاع متناظر و متعامل علوم اجتماعی و فرهنگی ترسیم و نسبت آن با تفکر نقاد و آزاد و دانش روش شناسی تحلیل گردد .
گزاره های عملیاتی و کاربردی
تشکیل کمیته ای از صاحب نظران آشنا با مبادی و مبانی تفکر بومی و در عین ، صاحب نظر در عرصه فلسفه علم به منظور بررسی و مطالعه آسیب شناسی فقر روشی و التقاط روش شناسانه در پدیدارگی یک تمدن مبتنی بر گزاره های هستی شناسانه ، معرفت شناسانه و روش شناسانه دینی بومی
تاسیس کرسی های روش شناسی در دانشکده های علوم اجتماعی و بویژه دانشکده های حقوق که به طور منظم تحولات و پویش روش شناسی حقوقی را رصد نماید.
اجرای برنامه های پژوهش محور ناظر به روش و روش شناسی در تحصیلات تکمیلی و جدیت در آموزش روش و روش شناسی اصلاح و تعدیل نگاه کاربردی و کارکردی در دانشکده های حقوق که به سطح تحلیل خام دستانه قواعد و هنجارها تنزل یافته و اساسا از نگاه علمی و معرفت محور در دانشکده های حقوق غفلت ورزیده شده است .
تاسیس کرسی های نظریه پردازی در حوزه مبانی روش شناسانه معرفت حقوقی و نظریه حقوقی بین المللی
راه اندازی فصلنامه ای با محتوای روش شناسی حقوقی که با پیوند محققان بومی با دانشکده های حقوقی پیشگام دنیا گوشه ای از تجربه های مفید و ثمر بخش در حوزه روش شناسی را از طریق بومی سازی سازه های روشی و روش شناختی ، در دانشکده های حقوق کشور نهادینه سازد .
احیاء درس سمینار با محوریت تمرکز بر یافته های روش شناسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و تاکید بر اصالت روش و روش شناسی در کنار پرداخت متوازن مسائل ماهوی و محتوایی در پایان نامه های تکمیلی تخصیص دو واحد روش شناسی حقوق بین الملل در مقطع دکتری برای عموم دانش آموختگان گرایش مزبور که با ممارست و تمرین و اهتمام اساتید صاحب نظر ، ضعف ها و نواقص روش شناسانه آموزش و پژوهش حقوقی بومی به تدریج شناسایی و بر طرف گردد.

منابع فارسی
کتب :
1- اباذری . یوسف . خرد جامعه شناسی . تهران . طرح نو .1377
2- آزادبخت . فرید . هنجارسازی قواعد حقوق بشر . در ذاکریان . مهدی . مفاهیم کلیدی حقوق بشر . نشر میزان .1383
3- آزادبخت . فرید . اخلاق و حقوق بین الملل : در آیینه رویکردها . در ذاکریان . مهدی . اخلاق و روابط بین الملل . انتشارات دانشگاه امام صادق ع . سال 1390
4- آشبی ، ر . و . اصل تحقیق پذیری . در سروش . علم شناسی فلسفی .
5- آلتمن ، آندرو . درآمدی به فلسفه حقوق ، ترجمه بهروز جندقی .انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1386 .
6- آقا گل زاده ؛ فردوس . تحلیل گفتمان انتقادی . انتشارات علمی فرهنگی .

7- ابراهیمی دینانی ، غلامحسین .ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام . جلد نخست ؛ بویژه فصول هفتم تا بیست و پنجم . طرح نو . چاپ پنجم . 1389 .
8- ابراهیم گل . نیم نگاهی به روش شناسی حقوق بین الملل . انتشارات خرسندی 1394
9- احمدی ، بابک،1372، مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران، نشر مرکز.
10- احمدی ؛ بابک . ساختار و تاویل متن . نشر مرکز . چاپ شانزدهم .1393
11- بشیر، حسن؛ تحلیل گفتمان : دریچه‌ای برای كشف ناگفته‌ها، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1384، چاپ چهارم.
12- بلک ،ماکس . استقرا . در سروش . علم شناسی فلسفی
13- پوپر ، کارل ریموند؛ زندگی سراسر حل مسئله است .ترجمه شهریارخواجیان . نشر مرکز . چاپ چهارم 1385.
14- تاجیك، محمدرضا؛ گفتمان، پادگفتمان و سیاست، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383، چاپ اول.
15- جکسون ، رابرت و گئورک سورنوسون ، درآمدی بر روابط بین الملل ، ترجمه مهدی ذاکریان ودیگران ، نشر میزان ، سال 1383 .
16- جمعی از نویسندگان . فرجام حقوق بین الملل : نوسان میان تکنیک و تدبیر . ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی . شهر دانش . 1389
17- جهانگيرى، محسن، 1385. احوال و آثار و آراء فرانسيس بيکن. تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى
18- حبیبی ، حسن . منطق حقوقی انفورماتیک حقوقی.
19- حقیقت، سیدصادق؛ روش‌شناسی علوم سیاسی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1387، چ دوم،
20- دریفوس ؛ هیوبرت . رابینو ؛ پل . میشل فوکو : فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک . ترجمه حسین بشیریه . نشر نی . چاپ هشتم . 1391

21- ذوالعین . پرویز . مبانی حقوق بین الملل عمومی . سال 1377

22- ریکور، پل . زندگی در دنیای متن .ترجمه یزدان پیامجو. نشر مرکز . 1387
23- ساروخانی ، باقر . تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375، چ دوم .
24- سایر ؛ اندرو . روش در علوم اجتماعی : رویکردی رئالیستی . ترجمه عماد افروغ . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1385.
25- سپه وند ، عزت الله ، هرمنوتیک ، ادبیات ، گفتگو با متن . نشر علم .
26- سرو پالی رادا کریشنان . تاریخ فلسفه شرق و غرب . جلد دوم . مترجم جواد یوسفیان
27- شاله، فیلیپس؛ شناخت روش علوم یا فلسفه‌ي علمی، ترجمه یحیی مهدوی، تهران، دانشگاه تهران، 1346
28- سروش ، عبدالکریم . تفرج صنع : گفتارهایی در اخلاق و صنعت و علم انسانی . انتشارات صراط . ویرایش دوم . 1379.
29- سروش ، عبدالکریم . فربه تر از ایدئولوژی . صراط . 1388.
30- سروش . عبدالکریم . علم شناسی فلسفی : گفتارهای در فلسفه علوم تجربی . ترجمه و تالیف . انتشارات صراط . 1388.
31- شهبازی ، آرامش . نظام حقوق بین الملل ، وحدت در عین کثرت . موسسه شهر دانش . 1389.

32- صدر ،سید حسین ؛ سه حکیم مسلمان . ترجمه احمد آرام . شرکت سهامی کتاب های جیبی .چاپ هفتم . 1389.
33- کاپلستون ، فردريک . تاريخ فلسفه، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، چ دوم، تهران، سروش،1368.
34- کاز ، پیتر . روش علمی . در سروش . علم شناسی فلسفی .
35- کاظمی، علیاصغر؛ روش و بینش در سیاست، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1374، چ اول،
36- کلسن ، هانس . نظریه حقوقی ناب . ترجمه اسماعیل نعمت اللهی . پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سمت . 1387
37- کوریر ، استفان . فلسفه کانت . ترجمه عباس زریاب خویی . تهران . چاپ دوم .انتشارات سروش . 1374.
38- کیوهن ؛ لارنس . از مدرنیسم تا پست مدرنیسم . ویراستار فارسی . عبدالکریم رشیدیان . نشر نی . چاپ دهم . 1392.
39- علیزاده ، عبدالرضا . مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق .انتشارات سمت . 1387.

40- لازی ،جان ؛ درآمدی تاریخی به فلسفه علم . ترجمه علی پایا . سمت . 1385 .
41- لیتل ، دانیل ؛ تبیین در علوم احتماعی : درآمدی به فلسفه علم الاجتماع ، ترجمه عبدالکریم سروش ، موسسه فرهنگی صراط ، چاپ چهارم . 1386
42- مارش، دیوید؛ و استوکر، جری؛ روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه‌ی امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکده‌ي مطالعات راهبردی، 1384، چ دوم
43- مولکی .مایکل . علم و جامعه شناسی معرفت . ترجمه حسین کچوئیان . تهران نشر نی . 1376
44- نبوی ، لطف الله . مبانی منطق و روش شناسی . مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس . 1384
45- نوذری ،حسینعلی . بازخوانی هابرماس، 1381، درآمدی بر آراء، اندیشه ها و نظریه های یورگن هابرماس، تهران، چشمه.
46- هابرماس ، یورگن . نظریه کنش ارتباطی . ترجمه کمال پولادین . نشر مرکز . ویرایش دوم . 1392
47- همپل ، کارل ، جی . فلسفه علوم طبیعی . ترجمه حسین معصومی همدانی . تهران . مرکز نشر دانشگاهی . 1369 .
48- هولاب رابرت ؛ یورگن هابرماس ، نقد در حوزه عمومی . ترجمه حسین بشیریه . تهران . نشر نی . 1368
49- ولایتی ، علی اکبر . فرهنگ و تمدن اسلامی ، دفتر نشر معارف ، چاپ بیست و چهارم . 1389 .

50- ون‌دایك، تئون ای.؛ مطالعاتی در تحلیل گفتمان، تژا میرفخرایی و دیگران، تهران، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1382، چاپ اول.

مقالات :
1-آزادبخت ، فرید . نسبت سنجی حقوق و روابط بین الملل : در تدارک یک روش شناسی میان رشته ای . پذیرش شده . فصلنامه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی .
2- آزادبخت . نظریه و فرانظریه در حقوق بین الملل . در شرف چاپ
3- آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل . در شرف چاپ .
4- آزادبخت . چالش های معرفتی حقوق بین الملل اثباتی و پسا اثباتی . در شرف چاپ
5- آزادبخت ، فرید ؛ تبیین معرفتی حقوق بین الملل در گستره علوم . فصلنامه مطالعات بین المللی . شماره 28 . سال 1387.
6- آزادبخت ، فرید ؛ تحلیل سیستمی ، مفهوم ، اوصاف و مبانی نظری قاعده حقوقی بین المللی ؛ در: سید قاسم زمانی ؛ جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21 ؛موسسه حقوقی شهر دانش و خانه اندیشمندان علوم انسانی . 1391-92
7- آزادبخت ، فرید. تحلیل سیستمی تعامل معرفتی و کنشی حقوق بین الملل و اقتصاد ؛ در دست چاپ .
8- آزادبخت ، پارادایم سیستمی حقوق و روابط بین الملل ؛ در تدارک یک روش شناسی میان رشته ای ، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی . شماره 9 . سال 1391
9-آزادبخت ، فرید . جایگاه پیشرفت در نظام امنیت جمعی . فصلنامه مطالعات بین المللی . شماره 18. سال 1386
10- آزادبخت، فرید ؛ ابن سینا – غزالی ، بازتولید یک هزاره تقابل روش شناختی کلام و فلسفه. در دست چاپ .
11- فرید . حقوق بشر در ترازوی فطرت و فرزانگی . در شرف چاپ .
12- پارسانیا، حمید؛ روششناسی و اندیشهی سیاسی، فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1383، شماره 28.
13- تاجیک ، محمدرضا ، روش و پسامدرنیسم .فصلنامه حوزه و دانشگاه : روش شناسی علوم انسانی . سال 14 شماره 55 تابستان 87 .
14- حسنی،سیدحمیدرضا؛ مجله انجمن معارف اسلامی زمستان 1383 – شماره 1 (18 صفحه – از 103 تا 120)
15- حقیقت، سیدصادق؛ نقدی بر روش‌شناسی فلسفه‌ي سیاسی و علم سیاست، فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1382، شماره 23 .
16- دادگر، یدالله ، پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 43 ، بهار و تابستان 1385
17- دادمهر، هادی . حقوق بین الملل در برابر روابط بین الملل : بررسی میان رشته ای مفهوم اعتبار . فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی . دوره ششم . شماره 4 پاییز 1393.
18- رحمتی . حسینعلی . کرامت زن در اسلام و غرب ؛ مورد پژوهی تطبیقی امام خمینی ره و فمینیسم . پژوهشنامه متین ش 36 . 1386
19- صدیق سروستانی ، رحمت اله . روش شناسی شورش های شهری . مقالات علمی . شماره 1 بهار 1379
20- ضیایی بیگدلی، محمدرضا. متدولوژی حقوق بین آلملل ، پژوهش حقوق و سیاست، سال ششم، شماره 16، بهار و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، بینامتنیت، رهایی بخشی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد، روش شناسی