دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی، علوم طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

ی خواهد نمود .
فقره دوم : با ارائه و عرضه تحلیلی ازچارچوب مفهومی ، مبانی ، قلمرو و دامنه کاربست روش شناسی های دلیل کاو حقوق بین الملل ؛ با پشتوانه عقلانیت ارتباطی و با الهام از یافته های مکتب فرانکفورت و بویژه تحلیل های بدیع و منتقدانه یورگن هابرماس و ماکس وبر در مقوله روش شناسی علوم اجتماعی و حقوق بین الملل انتقادی ؛ بعدی انتقادی و عقلانیت محور به ساحت روش شناسی حقوق بین الملل می بخشد .
فقره سوم : با رویکردی تحلیلی در بنیادهای مفهومی ، مبانی ، قلمرو و دامنه کاربست روش شناسی های معناکاو حقوق بین الملل ؛ مخصوصا روش شناسی های تحلیل گفتمان32 ، هرمنوتیک33 و بینامتنیت حقوقی ، جلوه ای از متن محوری حقوق بین الملل را تدارک دیده و به توسعه این علم بالنده در قلمرو تاویل و تفسیر کمک شایان توجهی می نماید .34
فقره چهارم : باتحلیلی بهینه و انتقادی پویش های تاریخی و معرفتی دانش روش شناسی – به مثابه معرفتی درجه – تراز دوم – با تکیه بر تحولات و یافته های فلسفه علم حقوق بین الملل که فراتر از بررسی جهات و جوانب دستوری حقوق به ساحت های معرفتی حقوق بین الملل نیزنظر دارد 35 پیوندی تئوریک بین حقوق بین الملل و فلسفه علم حقوق برقرار می سازد و الگوهای تبیین ؛ بررسی تکوین و آزمون نظریه های حقوقی – اعم از نظریه های اثباتی ،هنجاری ،انتقادی ، طبیعی، فمینیستی و واقع گرایی حقوقی36 ؛ معرفت شناسی ، هستی شناسی و روش شناسی علم حقوق را از حیث تعاملی که با مقوله روش و روش شناسی حقوق بین الملل در لایه ها و سطوح سه گانه آن دارد ، برای مخاطبان عرضه و ارائه می نماید .
مبحث سوم : اهداف کاربردی
این پایان نامه در شمار تحقیقات بنیادی – نظری و توسعه ای با هدف تولید ایده – گفتمان و بومی سازی پویش های تاریخی – منطقی دانش روش شناسی حقوق بین الملل است که تاثیر دیرپا و موثر آن منوط به عرضه در مقیاس گسترده و خارج شدن از قالب پایان نامه و تبدیل شدن به منبعی تاثیر گذار در مطالعات بومی ونوین حقوق بین الملل است . بدیهی است اندیشوران حقوق بین الملل بومی اگر خواهان خروج از سلطه دیرینه روش شناسی های خام اثبات گرایی و عقل گرایی افراطی کلاسیک37 هستند که مجالی برای گسترش علوم با رویکرد بهینه و ثمربخش تجربی و استقرایی از نوع ابطال گرا در تمدن اسلامی باقی نگذاشت، 38 ضرورتا بایستی با تجهیز ذهن و اندیشه خود به روش شناسی های نوظهور و بویژه روش شناسی های هرمنوتیک ، بینامتنی حقوقی ، تحلیل گفتمان انتقادی و کنش ارتباطی در مقام شناخت بهینه متن های متین حقوقی ؛ و اعتبارات و نرم های حقوقی شرایط و زمینه های تکوین نظریه ای بومی بر مدار جهان بینی ، هستی شناسی و معرفت شناسی اسلامی و آزمون آن بر مدار تجربه – منطق – حقوق بین الملل ابطال گرا – اجماع جامعه علمی – حقوق بین الملل پارادایم محور – حقوق بین الملل هنجاری – گراند نورم – و سایر گونه های آزمون نظریه حقوقی بین المللی فراهم نمایند39 که پیش شرط اولیه چنین مهمی اشراف به مبانی و سازه های نوین روش شناسی می باشد. این پژوهش با ارائه و معرفی و نقد بهینه نسل های اول ، دوم و سوم روش شناسی40 حقوقی خلا موجود در حوزه مطالعات بومی را تا حدی شناسایی نموده و می تواند در دانشکده های تکمیلی به مثابه منبع درس سمینار و روش شناسی و نقد و بررسی مکاتب فاسفی حقوق بین الملل و بعضا درتحقیقات مربوط به دانشجویان و دانش آموختگان علوم اجتماعی – مبانی ، نظریه و روش شناسی – معرفی گردد.
مبحث چهارم : تعریف دانشواژه ها و اصطلاحات تخصصی
روش شناسی ؛ در عالی ترین سطح تناظر با علوم اجتماعی ، دانشی آلی و درجه – تراز دوم است که شیوه تحصیل شناخت ، فهم و تولید عقلانیت در باب پدیدارها، رمزگشایی از متن هاو ارائه دلیل برای نرم ها و اعتبارات جمعی را عرضه ، تحلیل و تفسیر می نماید. 41
روش شناسی حقوقی به مفهوم مضیق ؛ به آن دسته از شیوه های تحصیل شناخت و استخراج و استنباط قواعد و هنجارهای حقوقی اطلاق می شود که حقوقدان ، قاضی ، مفسر و تاویل گر در مقام اجرا ، تفسیر ، تحلیل و احراز قاعده حقوقی نوشته – نانوشته بدان توسل می جوید. 42
روش شناسی به معنای عام ؛ به کلیه شیوه های تحصیل شناخت و عرضه فهم در باب نظام حقوقی و- با توسعه مفهومی – معرفت حقوقی گفته می شود .43
وحدت روش شناسی ؛ به گمان مدافعان این فرضیه اثبات نشده ، سوژه های معرفتی اعم از طبیعت و جامعه واجد سرشت و طبیعتی همسان اند و بر این اساس، روش متبوع و مورد استفاده در تمام علوم و معارف بشری اعم از علوم طبیعی و انسانی – اجتماعی یکسان و واحد است .؛ بنابراین حقوق بین الملل نیز در مقوله روش از همان روش و روش شناسی علوم تجربی استفاده می نماید .44
کثرت گرایی روش شناختی45 ؛ فرضیه ای که بر اساس آن تنوع سوژه های معرفتی امری بدیهی است و تمایزات ممکن و موجود میان آنها مقتضی آن است که علوم اجتماعی و بویژه حقوق بین الملل در مقام تحصیل شناخت و فهم بهینه از مسائل چند تبار46 و چند ساحت 47حقوقی ، روش شناسی های علت گرا – سنتی – و علت کاو – نوین – را تنها روش شناسی ممکن و موجود عرصه شناخت قاعده ،نظام و دانش حقوق بین الملل نپندارد ؛ چراکه برای نمونه مبانی و متن ها و اعتبارات و نرم های حقوق بین الملل را با اتکای به تجربه و مشاهده نمی توان بازشناخت و فهم کرد 48و چاره ای جز توسل و تمسک به روش شناسی های نوظهوروجود ندارد .
روش شناسی علت کاو ؛ آن دسته از روش شناسی ها که در صدد تحصیل شناختی ابطالپذیر و یا اثبات پذیر از پدیدارهای حقوق بین الملل است .
روش شناسی دلیل کاو ؛ آن گروه از روش شناسی ها که در پرتو دو الگوی عقلانیت ابزاری و ارتباطی ، نسبت به رمزگشایی از اعتبارات و هنجارهای حقوقی49 و قصد و نیت کنش گران عرصه حقوق بین الملل اهتمام دارند .
روش شناسی معناکاو ؛ گروهی از روش شناسی های نوظهور که حقوق را به مثابه متن تلقی و در صدد تاویل و بازخوانش آن در پرتو روابط بینامتنی و یا از طریق تاویل کنش اجتماعی حقوقی در پیوند افق های تکوین و تاویل متن ، به زایش معنایی ورای تعاملات سببی و بلکه در پرتو زبان و تاریخ به مثابه سوژه های حائز اهمیت علم حقوق بین الملل ؛ می انجامد .
جستار دوم : مبانی و بنیان های معرفتی و ادبیات تحقیق
تمهید تئوریک بحث : رنه دکارت50 فیلسوف نامدار فرانسوی و پدر فلسفه جدید ؛ در شمار نخستین اندیشمندانی است که مقوله روش علمی را به طور روشمند تحلیل نمود و یافته های تازه ای در اختیار جامعه علمی نهاد . 51درانگلستان نیز فرانسیس بیکن با طرح چالش های روش شناختی مبتنی بر قیاس ارسطویی به ارائه دیدگاه جدیدی در ساحت روش شناسی علم تجربی – اختباری52 نوین پرداخت . 53علوم طبیعی جدید بر شاکله روش شناسی های بیکنی – نیوتونی که بر رصد و مشاهده و آزمون دقیق تجربی موضوعات در دست بررسی استوار بود ؛ قوام یافته و به بالندگی نسبی نیز نائل آمده است.54 در قرن هجدهم میلادی که عصر ظهور جوانه های خام و اولیه علوم اجتماعی و انسانی و بویژه دانش های حقوقی بود ؛ بحث روش شناسی این دسته از علوم نوظهور ، خود مساله ای بغرنج و چالشی پیچیده به شمار می آمد. دانشمندان اثبات گرا با تکیه بر وحدت روش علوم ؛ چالش های روش شناختی علوم اجتماعی نوظهور رابا تبعیت از کاربست روش مالوف و مرسوم در علوم طبیعی سامان دادند .55 اما سرشت متمایز و طبع متفاوت مسائل و سوژه های اجتماعی در قیاس با سوژه های علوم طبیعی و اختباری گزافه های روش شناختی این جماعت را آشکار ساخت ؛ به گونه ای که با ظهور «ژان باتیستا ویکو»56 و طرح ایده « علوم فرهنگی » نسل تازه ای از روش ها و روش شناسی ها مطرح شد .البته در اواخر قرن نوزدهم ایده تمایز جوهری علوم اجتماعی ازعلوم طبیعی زمینه های فلسفی لازم برای ظهور کثرت گرایی روش شناختی57 را فراهم آورد. طبیعت گرایی روش شناختی58 که به وحدت منطق وروش شناسی علوم قائل بود ،در مظان اتهام افتاد که چگونه ممکن است قانونمندی، تبیین بیرونی ، علت گرایی و علت کاوی علوم طبیعی را بر علوم اجتماعی که در مقابل حاوی قاعده مندی ، مستعد دلیل گرایی و معناکاوی وهمینطور مقتضی تفسیر درونی اند ؛تحمیل نموده وبه یک معنا و یک مراد گرفت. 59 این مناظره روش شناختی بین قائلان به وحدت روش و حامیان کثرت گرایی روش شناختی در واقع ترجمان چالش های طبیعت گرایی و ضد طبیعت گرایی روش شناختی است که درتاریخ علم به اشکال و تقریرهای گوناگون بازنموده شده است60. «ویلیام دیلتای » 61با الهام از ایده آلیسم آلمانی وسنت کانتی با نگارش کتاب «مقدمه ای بر مطالعات علوم انسانی» این مکتب روش شناسی را پایه گذاشت. ماکس وبر 62جامعه شناس نامدار آلمانی با تدوین کتاب ماندگار« روش شناسی علوم اجتماعی»بر غنای تحلیلی ،توسعه و تکامل آن افزود و سرانجام « پیتروینچ »با تالیف کتاب مختصر و موثر « ایده علم اجتماعی » ومقاله بسیار معروف « شناخت یک جامعه بدوی » 63و « کالینگ وود» نیز با خلق اثر « ایده تاریخ »64 به تثبیت و تبیین آن کمک شایانی نمود. نکته دیگر اینکه سهم ماندگار مکتب فرانکفورت و مخصوصا تحلیل های بدیع و برجسته هابرماس که در نوع خود برجسته ترین منتقد سنت های روش شناختی طبیعت گرا و اثباتی به شمار می رود؛ نبایستی از نظر دور بماند.65 البته تحلیل های وزین کارل ریموند پوپر ذیل عنوان ابطال گرایی و ابطال پذیری که کارویژه66 تجربه را در فرایند تکوین67 وآزمون نظریه 68 علمی از بنیان دگرگون ساخت و نگرش همگان را به ساختارهای معرفتی و منطق حاکم بر آن تغییر داد و همچنین ابتکارات روش شناختی تامس کوهن با طرح پارادایم های معرفتی69 که در نوع خود دلالت ها و اقتضائات روش شناختی ویژه ای به همراه دارد ، شایان یاد آوری است . 70به باور وی علوم و معرفت ها از آن حیث که اساسا در چارچوب یک پارادایم مسلط و جاافتاده و واجد مشروعیت قابل فهم بوده و و تحلیل پذیر می شوند ؛ اگر دامنه های متعارف معرفتی به هر علتی از ارائه توجیه و تبیین عالمانه برای مسائل نوظهور درمانند؛ در واقع چنین علمی به حالت بحرانی خود نزدیک شده است71. به اعتقاد تامس کوهن تنها چاره کار ، تغییر پارادایم کهنه و سربرآوردن یک پارادایم پاسخگو و مشروعیت بخش است72 که در این فرایند یکی از سازه های اصلی و بنیادین روند تغییر پارادایم ها مسائل و چالش های روش شناختی است که متناسب با مسائل و مقتضیات نوظهور – حالت بحرانی علم – افزون بر سایر جهات و جوانب – هستی شناسی و معرفت شناسی – انقلابی در نگرش های کلان و مدل های تحلیل و سازه های تحصیل شناخت – روش شناسی – رخ می دهد که برای نمونه می توان به تغییرپارادایم علمی عصر اسکولاستیک و تفکر مدرسی73 با مرجعیت کلیسا و عقل لاتینی و با سلطه روش شناسی های ترکیبی74 و فلسفی مبتنی بر قیاس ارسطویی که در انحصارکشیشان قرون وسطی درآمده بود اشاره کرد که با ظهور چالش های متعدد و ناتوانی علوم و اندیشه های مدرسی در مقابله با مدعیات نوظهور دانشمندان نو اندیش ، از متن این چالش ها پارادایم نوینی پدید آمد که با تکیه بر سازه های استقرایی75 و شواهد تجربی 76به مثابه الگوهای جدید روش شناسی ، رنسانس معرفتی و انقلاب علمی در اروپا تثبیت و نهادینه شد که در نهایت این روند به ایجاد و توسعه دانش های تجربه گرا و طبیعت گرا کمک شایان توجهی نمود که به مثابه میراثی ماندگار و درعین حال تنقیح نشده در مقابل دیدگان جستجوگر اندیشمندان معاصر و بویژه حقوقدانان جلوه گری و طنازی می کند77. این تحولات روش شناختی صرفا در حصار علوم طبیعت گرا شکاف و رخنه نیافکنده است ؛ بلکه همچون موج هایی تندپای و توفنده به اقلیم های معرفتی مجاور – علوم اجتماعی – نیز سرایت نموده و تبعات بعضا مبارک و ویرانگری برای این دسته از معرفت های در حال تکوین و تثبیت به همراه داشته است که روشمند سازی این علوم از جهات مثبت و سازنده این همه گیری روش شناختی به شمار می رود و از طرف دیگر این مغالطه هستی و روش شناختی که علوم اجتماعی تمایزی در سرشت با علوم طبیعت گرای تجربی مسلک ندارد ؛ به وحدت روش شناختی علوم دوگانه – علم طبیعت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، اثبات گرایی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، روش شناسی، نظام حقوقی، هستی شناسی