دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، نظام حقوقی، اثبات گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

،مقولات ، چالش ها و پیشرفت های حوزه روش شناسی دلایل وعلل گوناگونی دارد که دراین میان سلطه دیرپای پراگماتیسم فلسفی ،پوزیتیویسم حقوقی ، و استقراگرایی خام و قیاس سنجی های افراطی و بی مورد 14به مثابه گفتمان های اصلی حوزه سنتی و انحصاری روش شناسی حقوقی بین المللی مانع قبض و بسط ، تعامل ، تلائم و ترابط گفتمان های روش شناختی مرسوم و متداول حوزه معرفت حقوقی با الگوهای نوظهور و اقران ثمربخش آن گردیده است .15 از طرف دیگر انس و پیوند دیرپای ذهن و اندیشه حقوقدانان با روش هاو روش شناسی های تقلیل گرا و مكانيستي وقیاسی صرف زمينه گفتمان سازی و نظريه پردازي دراين ساحات نوظهور را با محدوديت های جدی و اساسی مواجه ساخته است .افزون براين گسترش و بسط چارچوب هاي مفهومي16 و مدل های نوپدید روش شناسی با سرشت مطالعات و منطق تحليل حقوقي كلاسيك مبتني بر رويكرد ترکیبي و فلسفي كه پديده هاي متنوع و متکثر حقوقي را بريده از مولفه هاي جامعه شناختي و فارغ از ديالكتيك ارزش – واقعيت و بی تفاوت به اقتضائات متفاوت و متمایز مسائل و مقولات چند تبار و چند ساحتی حقوقی بین المللی بررسي مي نمود ؛ چندان محل اعتنا وتوجه نبوده و چالشی در ذهن ها و زبان ها نیافکنده بود . با اين حال شكستن حصار انحصار سنتي روش شناسی ، و فائق آمدن بر جزمیت های این حوزه تاثیر گذار و حیاتی يك ضرورت معرفتی اصیل است ؛ زيرا چیرگی بر فقر تئوريك و ضعف های نظریه پردازی و بی توجهی به روندهای گفتمان ساز درحیطه حقوق بین الملل عمومی كه حاصل آن همسان انگاری این شعبه از معرفت اجتماعی و این سامانه وزین و ارزشگذار در میان نظام های متکثر حقوقی معاصر با مجمو عه اي از قواعد فاقد ضمانت اجراء است و در نهایت در حکم سازوکاری قدرت ساخته و گاه مساوی با قواعد اخلاقی صرف و بازتاب منافع نامشروع بازیگران مسلط بین المللی انگاشته شده است که دولت ها و جامعه بین المللی را در چنبره اراده و منافع خود خواهانه چند قدرت مسلط محصور ساخته و مجالی برای تاثیرگذاری اراده جمعی بشریت و سایر جوامع در افق پویش های اجتماعی و حق تعیین سرنوشت فردی و جمعی آنها به دست نمی دهد؛ 17از این روی بایسته می نماید که ذهن ها و اندیشه ها را به قلمرو و گستره نوظهور دانش تراز دوم 18 روش شناسی رهنمون شد و از تحولات در گرفته در این عرصه؛ مقدمات خلق و آفرینش سازه های نوین روش شناختی حقوقی را فراهم آورد. بكار گيري روشها و رويكرد هاي روشناختی نوین نظیر روش شناسی های سیستمی ؛ میان رشته ای19 ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی ؛روش انتقادی20 ،هرمنوتیک حقوقی21 ، تحلیل گفتمان حقوقی ، بینامتنیت حقوقی و دیگر نمونه ها و نمودها در تحلیل و بررسی مسائل و سوژه های حقوق بین الملل ، در عین حال که زمینه فهم جامع ،پوياو چندتبار و چندساحت آنهارا مهیاساخته ؛ از طرف دیگر امكان مطالعه پديدارهاي متنوع حقوقی بین المللی را در متن واقعيت هاي پيچيده اجتماعي ودرتعامل با برخي از مولفه هاي ناشي از ديالكتيك ارزش – واقعيت، اصول – قدرت،عقل- تجربه، حاكميت – بشريت ، فرهنگ- فناوري و مواردي از اين دست فراهم خواهد ساخت22 .با این توصیف ؛ تحقيق و پژوهش در حوزه هاي گوناگون روش شناسی حقوقی پاسخي در خوربه بخش مهمي ازاين ضرورت معرفتی است که اضلاع و ابعاد متنوع و بعضا ناشناخته آن در میان حقوقدانان بومی به دلیل بسندگی و کفایت الگوهای روش شناختی قیاسی واستقرایی مرسوم چندان به چشم نمی آید23 .یک بررسی اجمالی گویای آن است که گفتمان های روش شناختی غالب حوزه حقوق بین الملل محدود و منحصر به دو طیف روش شناسی های استقرایی و قیاسی است ؛ در حالی که بر حسب سطوح تحلیل برگزیده و مختار ما در این نوشتار الف) حقوق بین الملل عمومی به مثابه مجموعه ای متلائم و متعامل از قواعد دستوری اعم از امری – تکمیلی ،و اولیه – ثانویه ، مقتضی و مناسب الگوی ویژه ای از روش شناسی هاست که در بدو امر شیوه های تحصیل و تفسیر و تعیین جایگاه و منزلت این نوع قواعد را در حوزه مطالعات حقوقی ارائه و عرضه می نماید ؛ب) نظام حقوقی بین المللی به مثابه سیستمی از نهادها ؛قواعد و هنجارها ؛ سازوکارها ،اسلوب ها- فنون و آیین های حقوقی24 در حقیقت مقتضی گونه دیگری از روش شناسی ها وروش ها می باشد که درالگوهای سنتی روش شناسی با نفی این تمایزات و افتراقات و با حکم به وحدت روش و روش شناسی زمینه فراهم ساختن فهم جامع و بهینه این مولفه ها و مقولات را حواله آینده می سازد. و در نهایت ؛ پ) دانش حقوق بین الملل به مثابه شعبه ای نوظهورو بالنده از علوم اجتماعی که مستعد روش ها و روش شناسی های تفسیری و یا هرمنوتیکال و همچنین روش شناسی های معناکاو و دلیل کاو می باشد. این نوشتار با نفی الگوی وحدت روش شناسی علوم ؛ باتکیه بر تمایزات برون معرفتی و درون معرفتی25 نظام و دانش حقوق بین الملل عمومی به کثرت الگوها و گونه های روش شناسی نظر دارد و متناسب با نوع مسائل و سرشت متمایز پدیدارهای متنوع حقوق بین الملل به مجموعه نوظهوری از روش شناسی ها که هر کدام مقتضی و مناسب مقام و منزلتی خاص هستند توجه نشان می دهد . فرجام سخن اینکه بازنگری و بازاندیشی مفروضه ها و مبانی سنتی روش شناسی های غالب در حوزه حقوق بین المللی که به نازایی و سترونی و ناکارآمدی دانش و نظام حقوقی موصوف انجامیده است ؛ در گرو توجه عمیق و دقیق به پویش های در حال اتفاق فلسفه علم حقوق است که در این میان ؛حوزه های بکر و بدیع روش شناسی درس ها و الهام های ارزنده ای برای محققان جوان حقوق بین الملل به همراه دارد که به هرحال گریز و گزیری نیز از آن نیست ؛ مگر اینکه به یافته هاو بافته های روش شناختی ارسطویی و بیکنی بسنده نماییم و با تکیه بر قیاس و استقرای خام به مثابه الگوهای غالب و جاافتاده و انحصاری روش شناسی حقوق بین الملل؛ با دیده استغنا و بی نیازی ، دانش نوپای حقوق بین الملل را از میراث فیلسوفان معاصر علم حقوق و پویش ها و پیوندهای معرفتی معاصر26 و افق های تازه محروم سازیم. 27 با توجه به تنوع گفتمان ها و دیدگاه های بعضا معارض و ناهمخوان موجود در دکترین های حقوقی در باب انواع روش شناسی « به جای ابتناء به روش شناسی معطوف به قاعده (روش شناسی به مفهوم مضیق) و روش شناسی معطوف به نظام حقوقی (روش شناسی به معنای موسع) سه گانه روش شناسانه نوظهوری بر حسب تلقی های رایج در تاریخ علم و فلسفه علم حقوق بین الملل به شرح ذیل پیشنهاد نموده ایم : روش شناسی ناظر به پدیدارهای حقوقی ابطالپذیر ؛ روش شناسی ناظر به هنجارها28 ، اعتبارات پیشا- پسا اجتماعی و عقلانیت نظام حقوقی و در نهایت روش شناسی معطوف به متن های متکثر حقوق بین الملل که از این طریق هم پدیدارهای حقوقی تبیین و هم نرم ها و اعتبارات پیشا – پسااجتماعی حقوق بین الملل رمزگشایی و عقلانیت نهفته در بن مایه آنها آشکار و هم متن های متکثر و متنوع حقوق بین الملل تاویل و تفسیر گردد .
با این توصیف مختصر، ارزیابی دقیق و سنجیده روش شناسی حقوق بین الملل، مستلزم پرداخت متوازنی از پیش فرض ها و مبادی روش شناختی عام علوم و معارف بشری است که در قالب سه نحله و رویکرد اصلی ساختارکاو – علت کاو – و پویش کاو – دلیل کاو – و متن کاو – معناکاو – قابل تبیین و مطالعه است .»29

مبحث دوم : مهندسی پرسش (پرسش های اصلی و فرعی)
فقره نخست :
پرسش اصلی – تحصیل هرگونه شناختی اعم از تبیینی ؛ انتقادی و تاویلی در باب پدیدارها، هنجارها ، اعتبارات و متن های حقوقی بین المللی مستلزم تبعیت از کدام سازه های روش شناسانه است ؟
فقره دوم :
پرسش های فرعی : الف – تحصیل شناخت دقیق و ابطال – اثبات پذیر ؛ در باب پدیدارهای حقوقی بین المللی ، مستلزم تبعیت از کدام رویکردهای روش شناسانه است ؟
ب – تدارک چارچوب های عقلانیت محور ؛ در باب کنش های جمعی ، اعتبارات و هنجارهای حقوق بین الملل ؛ مقتضی پیروی از کدام گفتمان های روش شناسانه است ؟
پ – خوانش و تاویل و تفسیر متن های متکثر حقوق بین الملل ؛ مستلزم توسل به کدام الگوهای روش شناسانه است ؟
مبحث سوم : مفهوم سازی اولیه ( فرضیه ها )
نويسنده اهتمام خود را مصروف آزمون ، ارزیابی ، کارآمدی و کفایت (وبه تبع آن تایید ،هم سازگاری ، اجماع ، اثبات و یاابطال) اين فرضيه ها نموده است :
فقره نخست : فرضیه اصلی :
تحصیل و تدارک هرگونه شناخت ابطال – اثبات پذیر ، دانش انتقادی و معرفت متن محور : اعم از تبیینی ؛ انتقادی و تاویلی در باب پدیدارها، هنجارها ، اعتبارات و متن های حقوق بین الملل ، مستلزم تبعیت از الگوهای روش شناسانه علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو است .
فقره دوم : فرضیه های فرعی :
الف – تحصیل شناخت ابطال – اثبات پذیر ؛ در باب پدیدارهای حقوق بین الملل ؛ مستلزم کاربست رویکردهای روش شناسانه علت کاو است .
ب – تدارک چارچوب های عقلانیت محور ؛ در باب کنش های جمعی ، اعتبارات و هنجارهای حقوق بین الملل ؛ مقتضی کاربست گفتمان های روش شناسانه دلیل کاو است .
پ – خوانش و تاویل متن های متکثر حقوق بین الملل ؛ مستلزم توسل به الگوهای روش شناسانه معناکاو است

جستار دوم : مبانی روشی و ادبیات تحقیق
مبحث نخست : نوآوری در تحقیق
مطالعه اجمالی منابع و مصادر بومی حقوق بین الملل عمومی موید آن است که حقوقدانان ایرانی به دلایل و علل بعضا شناخته و ناشناخته ای در حصار تنگ روش شناسی های کلاسیک اثبات گرایی خام بیکنی، اثبات گرایی منطقی حلقه وین و قیاسی – نومولوژیکال پوپری30 قلم زده اند ؛ البته این موضوع در باب پایان نامه های دانشجویی به مراتب مشهودتر و پررنگ تر جلوه می نماید ؛ بنابراین، تلاش شده است افق های ذهن به سوی سه الگوی اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو با فروعات و شعبه های متکثر و متنوعی از قبیل روش شناسی های میان رشته ای ، انتقادی ، سیستمی ، حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی و روش شناسی های تفسیری ، تحلیل گفتمان ، و دلیل کاو با پشتوانه عقلانیت ارتباطی و ابزاری گشوده شود . در این راستا با طرح و تدارک نکات بکر و بدیع و در چارچوب اصل هم ترازی گفتمان و نظریه و رویکرد و دکترین حقوقی ، زمینه توسعه و بالندگی و یا حداقل شناخت بهینه و جامع قواعد ، نظام و دانش حقوق بین الملل بر پایه دکترین حقوقی ایرانی فراهم گردد. نکته بدیع دیگر تحلیل مبانی فلسفه علم حقوق بین الملل عمومی در حوزه مسائل روش شناسی و بویژه طرح گفتمان های نوظهور و نوپدید در حیطه مسائل رویکردی در کنار مسائل نظری حقوق بین الملل است که با تکیه بر اصل کثرت گرایی روش شناختی حقوق بین الملل کنونی را از تنگنای عقل گرایی خام روش شناختی و اثبات گرایی تنقیح نشده معمول و مرسوم و مسلط بر اذهان و اندیشه ها به طور نسبی رها می سازد و ساخت و ساحتی تازه و تاثیرگذار از مباحث و مقولات روش شناختی ارائه و عرضه می نماید . البته نوآوری این تحقیق محدود به جهات گفته شده نیست ؛ چرا که فقر ادبیات حقوق بین الملل در حوزه مسائل روش شناختی به حدی چشم گیر و مشهود عام و خاص است که تحول اساسی در این عرصه ضروری است 31و این تحقیق عهده دار فتح بابی در این زمینه و بعد مغفول مانده است که به ندرت در میان پایان نامه ها و رساله های تکمیلی نمونه و نظیری برای آن می توان یافت .
مبحث دوم : اهداف مشخص تحقیق
افزون بر بررسی و مطالعه پویش تاریخی و تحولات جامعه شناختی مقوله روش شناسی علوم اجتماعی و طرح و تبیین مبادی و مبانی معرفت شناختی آن ؛ بررسی مفهوم و مبانی روش شناختی حقوق بین الملل عمومی که شامل
فقره نخست : با ارائه دیدگاهی نوظهور و کثرت گرایانه در فرایند تحلیل مفهوم ، مبانی ، قلمرو و دامنه کاربست روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل ؛ و ارائه نمونه ها و مصادیق تاریخی آن بویژه روش شناسی های اثباتی ، فرایند حقوقی بین المللی ، حقوق و اقتصاد ، رویکرد فمینیسم ، حقوق و روابط بین الملل ؛ به انسجام روش شناختی این ساحت و تنویر ذهن حقوقدانان کمک شایان توجه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی، فلسفه علم Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی، علوم طبیعی