دانلود پایان نامه با موضوع روانشناسی، پرخاشگری، هوش هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه طولی برای بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با پرخاشگری وجود نداشت.
5-3- پیشنهادات
1- پیشنهاد می‌شود این پژوهش بر روی نمونه‌های دیگر، بویژه دانشجویان دانشگاه و دانش آموزان مقطع راهنمایی اجرا شود.
2- انجام مطالعات طولی در زمینة رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با پرخاشگری می‌تواند تغییرات این رابطه را در طول زمان نشان دهد.

منابع فارسی
1- احدی حسن، جمهری فرهاد (1380). روانشناسی رشد ” نوجوانی تا بزرگسالی”. انتشارات پردیس. تهران.
2- احمدی، محمد سعید (1391). رابطه بین ویژگی های پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد میانه. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 2، (پیاپی 48).
3- اسدي،جوانشير.(1382). بررسي رابطه بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.
4- اشرفی، عماد (1385) ارزیابی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخیتی گری – ویلسون در دانشجویان ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ترتیب مدرس.
5- امانی – ف (1384) بررسی رابطه سبک اسناد ویژگی های شخصیتی در تعقل با جنس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم ترتیبی، دانشگاه شهید بهشتی.
6- آهنگرانزابي احد، شريفي درآمدي پرويز ، فرج زاده رباب. (1390) .رابطه سبك هاي فرزند پروري والدين با پرخاشگري نوجوانان شهرستان شبستر . مجله پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري سال اول، شماره اول، پياپي1، (پاييز و زمستان1390) .
7- براهنی، محمد تقی دیگران (1368) واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر.
8- بشارت ، محمد علی.(1388). الکسیتیمیا و مشکلات میان فردی. مطالعات روانشناسی.10، 129-145.
9- پروین، لارنس ای (1381) روانشناسی شخصیت (نظریه و تحقیق) مترجمین محمد جواد جعفری، پروین کدیور، چاپ پنجم، جلد اول، چاپ دوم، جلد دوم، خدمات فرهنگی رسا
10- پیوسته گر م، یزدی س و مختاری ل.(1391).مقايسه ابعاد خودشيفتگي در دختران نوجوان پرخاشگر و غيرپرخاشگر. مجله علوم رفتاري. دوره 6، شماره 2، صفحات:119- 124.
11- حامدی،بتول (82-1381) بررسی ویژگی های شخصیتی مشاوران و ارتباط این ویژگی ها با رضایت شغلی آنها در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران،پایان ماه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
12- حسین زاده،دهنوی،اسیر(1371) بررسی و مقایسه درون گرایی-برون گرایی بین دانش آموزان پسر 16 تا 20 ساله تیم های منتخب ورزشی استان خراسان در رشته های گروهی و انفرادی.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران.
13- حشمتی اعظم ، يزدخواستی فريبا ، مولوی حسين(1391)  تعيين رابطه بين مزاج و درك پذيرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش آموزان شنوا وعادی. مجله پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري، شماره 2،   صص 27-42
14- درتاج فريبرز، مصائبي اسدالله ، اسدزاده حسن(1388) تاثير آموزش مديريت خشم بر پرخاشگري و سازگاري اجتماعي دانش-آموزان پسر 15-12 ساله فصلنامه روان شناسي كاربردي، شماره 12،   صص 62-72
15- دلاور ، علی(1389). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی( ویرایش چهارم). تهران: نشر ویرایش.
16- رجب پور مجتبي ، مكوندحسيني شاهرخ ، رفيعي نيا پروين(1391) اثربخشي گروه درماني رابطه والد- كودك بر پرخاشگري كودكان پيش دبستاني.  فصلنامه روانشناسي باليني، شماره 13،   ص 65
17- ساماني سيامك(1386) بررسي پايايي و روايي پرسش نامة پرخاشگري باس و پري. ، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال سيزدهم، شماره 4 ،359-365.
18- سلطانی حمیدرضا ، اللهیاري عباسعلی ، رسول زاده طباطبائی – سید کاظم، سلطانی نادیا (1389) تأثیر تم هاي موسیقیایی بر کاهش پرخاشگري دانشجویان. افق دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد . دوره ي 16 ؛ شماره 4 .
19- سلطاني حميد رضا ، اللهياري عباسعلي ، رسول زاده طباطبائي سيد كاظم ، سلطاني ناديا (1389) تاثير تم هاي موسيقيايي بر كاهش پرخاشگري دانشجويان. فصلنامه افق دانش، سال شانزدهم، شماره 4،   ص 34
20- سیار پور سيدمصطفي ، هزاوه اي محمدمهدي ، احمدپناه محمد ، معيني   بابك (1390) بررسي رابطه پرخاشگري و خود كا رآمدي ادراك شده در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر همدان. مجله نسيم دانش(دانشكده پرستاري و مامايي همدان)، شماره 36،   ص 16 .
21- سیاسی، علی اکبر (1367) نظریه های شخصیت، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران
22- شاملو، سعید (1377) مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، چاپ ششم، انتشارات رشد.
23- شاملو، سعید (1382) مصاحبه تشخیص، انتشارات رشد
24- شولتز، دوان، شولتز، سیدنی آلن (1383) نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ ششم، نشر ویرایش.
25- شریعتمداری، علی (1374) رسالت مراکز تربیتی و علمی مراکز آموزشی تهران، انتشارات سمت.
26- شفیعی، حسن و صفاری نیا، مجید(1390). خودشیفتگی، عزت نفس و ابعاد پرخاشگری در نوجوانان. فصلنامه فرهنگ مشاوره وروان درمانی، سال دوم، شماره 6،
27- شولتز دوان (1383) نظریه های شخصیت، مترجمین، یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی، محمدرضا نیکخو، چاپ چهارم، نشر ارسباران.
28- شولتز، دوان (1377) نظریه های شخصیت. ترجمه یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحرایی و محمدرضا نیکخو. تهران انتشارات ارسباران.
29- شهيم سيما(138) پرخاشگري رابطه اي در كودكان پيش دبستاني. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال سيزدهم، شماره 3، 264-271.
30- عريضي حميد رضا ، هاشمي  شهناز(1391) اثر تعامل جنسيت و بازداري از تحريك پذيري و نوع فيلم هاي تلويزيوني در پرخاشگري ادراك شده دانشجويان. نشريه علوم رفتاري ، شماره 20،   ص 141.
31- عطاری یوسفعلی، شهنی ییلاق، کوچکی محمدعلی، بشلیده کیومرث(1384). تاثیر آموزش گروهی مهارت های اجتماعی بر سازگاری نوجوانان بزهکار شهرستان گنبد کاووس. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره8 3 ، شماره 3. ص145-48.
32- فیست، جی، فیست، گریگوری جی (1384)نظریه های شخصیت، مترجم یحیی سید محمدی،چاپ اول نشر روان.
33- کریمی یوسف(1381). روانشناسی اجتماعی: مفاهیم ، نظریه ها کاربرد. تهران: نشر ارسباران.
34- کریمی، یوسف (1374)، روانشناسی شخصیت، چاپ سوم، مؤسسه نشر ویرایش.
35- کیمیایی، سید علی؛ رفتار، محمدرضا؛ سلطانی فر، عاطفه (1390) آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر کاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشجوي. پژوهش هاي روان شناسی بالینی و مشاوره ،1(1)؛ 153-166
36- كاراحمدي مژگان ، اسماعيلي دهقي نيره(1386). پرخاشگري و ارتباط آن با ويژگيهاي جمعي تشناختي پرستاران بخش اطفال بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. تحقيقات علوم رفتاري ؛ دوره پنجم، شماره 1.
37- كاظميان مقدم كبري ، كريمي كهكي  غلامحسين (1389) بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي اليس و پرخاشگري دانش آموزان دختر پايه سوم مقطع راهنمايي شهر بهبهان. فصلنامه روان شناسي و دين، شماره 11، پاييز 1389  صص 107-127.
38- كاظميني تكتم ، قنبري هاشم آبادي بهرامعلي ، مدرس غروي مرتضي ، اسماعيلي زاده  مسعود.(1390) اثربخشي گروه درماني شناختي بيماري در كاهش خشم و پرخاشگري رانندگي. فصلنامه روانشناسي باليني، شماره 10،   ص 1.
39- كيميايي ، رفتار محمدرضا ، سلطاني فر    عاطفه (1390) آموزش هوش هيجاني و اثربخشي آن بر كاهش پرخاشگري نوجوانان پرخاشجوي. مجله پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره، سال اول، شماره 1، تابستان 1390  ص 153.
40- گروسی فرشی، میرتقی (1380) رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت ( کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت) چاپ اول، نشر جامعه پژوه.
41- لطف آبادی، حسین (1374) سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روانشناسی: روان سنجی سنتی و رویکردهای جدید در سنجش روانی – تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
42- لنگری، م .(1378 ). بررسی میزان پرخاشگری دانش آموزان مهاجر و غیر مهاجر سال اول متوسطه دبیرستان های شهر بجنورد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران.
43- اللهیاری، عباسعلی (1376) تعیین پرخاشگری نوجوانان بر حسب مؤلفه های شخصیت و بررسی رابطه این مؤلفه ها و سطح پرخاشگری با مؤلفه های شخصیتی پدران و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگی زدایی بر پرخاشگری، پایان نامه دوره دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
44- مای لی، ر (1380) ساخت، پدیدایی و تحول شخصیت، ترجمه محمود منصور، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
45- محمدی نورا..(1385) بررسی مقدماتی شاخص های روانسنجی پرسشنامه باس-پری. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 25(49).
46- محمدی، فرهاد (1384) بررسی رابطه میان ویژگی شخصیتی و حافظه دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
47- مک کری، رابرت آر، کاستا، پائول تی (1381) شخصیت در بزرگسالی. ترجمه میرتقی گروسی فرشی، فرهاد محمدی، چاپ اول، نشر جامعه پروژه.
48- ملایی عین اله، آسایش حمید، تقوی کیش بهزاد و قربانی مصطفی (1390). تفاوت های جنسیتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، دوره هشتم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صص 30-34.
49- ملكي صديقه ، فلاحي خشكناب مسعود ، ره گوي ابوالفضل ، رهگذر مهدي(1390) بررسي تاثير آموزش گروهي مهارت كنترل خشم بر پرخاشگري دانش آموزان پسر15-12 سال. نشريه پرستاري ايران، شماره 69، ارديبهشت 1390  صص 26-35.
50- منصوري، بهزاد.(1380). هنجاريابي تست هوش هيجاني سيبريا شرينگ بر روي دانشجويان دانشگاه تهران. پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه علامه طبا طبايي.
51- موسوی لطفی مریم، اکبری ولی ا..، صفوی محبوبه، لطفی رضا(1388) چرا هوش هیجانی؟ تهران- چاپ اول. انتشارات فانوس اندیشه.
52- مهري نژاد سيد ابوالقاسم ، داودآبادي فراهاني زهرا .(1390). مقايسه كاركرد برنامه‎ريزي لُب پيشاني نوجوانان پرخاشگر بزهكار و غيربزهكار و نوجوانان عادي . نشريه علوم رفتاري ، سال پنجم، شماره 1 (پياپي 15)
53- نصری صادق، دماوندی مجید(1385). رابطه ویژگی های شخصیتی و پرخاشگری در تماشاگران فوتبال. فصلنامه روانشناسی کاربردی. 1(1).
54- نیک بخش، رضا (1386) رابطه صفات شخصیتی (مدل پنج عامل شخصیت) بازیکنان حرفه ای بسکتبال بامیزان غیبت آنان، رساله دکتری، رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
55- وزيري شهرام ، لطفي عظيمي افسانه (1390) تاثير آموزش همدلي در كاهش پرخاشگري نوجوانان. فصلنامه روانشناسي تحولي: روانشناسان ايراني، شماره 30، زمستان 1390  ص 167.
56- هافمن، کارن، ورنوی مارک، ورونی جودیت (1378) روانشناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد) ترجمه سیامک نقشبندی، یحیی سید محمدی، هادی بحیرانیی، مهرداد پژمان، مجید یوسفی لویه، حمید علیزاده، مهران منصوری.
57- يعقوبي كژال ، سهرابي فرامرز ، مفيدي فرخنده.(1390). بررسي و مقايسه ميزان پرخاشگري كودكان طلاق وعادي فصلنامه مطالعات روانشناختي، شماره 25، بهار 1390  ص 97-105.
منابع انگلیسی:
1- Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, 27–51.
2- Ang, R. , & Yusof, N. (2005). The relationship between aggression, narcissism, and self-esteem in Asian children and adolescents. CurrentPsycholgoy, 24 (2), 113-122
3- Animasahun. R. (2010). Intelligence quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among in mates in Nigeria prison. Journal of Social Sciences, 22 (2): 121- 128 (2010).
4- Austin, E. J. (2005).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، اصلاح مجرمان، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع Personality، Individual، Emotional