دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، کیفیت خدمات، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

بر آن، انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان و عوامل تعیین کننده سطح درگیری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
1.رفتار مصرف کننده با انگیزه است
2.رفتار مصرف کننده شامل فعالیتهای زیادی می‌شود
3. رفتار مصرف کننده یک فرایند است
۴. رفتار مصرف کننده از لحاظ میزان صرف وقت و پیچیدگی متفاوت است
۵. رفتار مصرف کننده نقشهای مختلفی را شامل می‌شود
6.رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارد
۷. رفتار مصرف کننده برای افراد مختلف فرق می‌کند.
1390
مختاری
روانشناسی رفتار خرید در مصرف کنندگان
چگونگی تصمیم گیری افراد برای خرید راهگشای طراحان برای تصمیم گیری و خرید می باشد.روانشناسی سعی دارد تا الگویی برای این موضوع ارائه دهد.
این الگو شامل ادراک آگاهی فهم ترغیب در مشتریان است و در نهایت به اهمیت صنعت بسته بندی در جذب مشتریان می پردازد.
1391
صنایعی، شافعی
ارائه ی مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتری ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش(صنعت خودرو ایران)
این مقاله با بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر کارکردهای نگرش مشتری ها مدلی ارائه می دهد تا بر اساس آن بتوان رفتار مشتری ها را در خرید پیش بینی کرد. روش تحقیق توصیفی بوده و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل 384 نفر از مشتریان خودرو بوده است.
مهمترین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بعد شناختی نگرش مشتری در کارکرد دانشی و بعد تمایل نگرش وی از کارکرد ارزشی بیشترین تاثبر را می پذیرد.همچنین یافته ها نشان می دهد که رفتار خرید مشتری خودرو را می توان از میزان شناخت و تمایل وی به محصولی خاص پیش بینی کرد.در نهایت بررسی متغیرها در مدل معادلات ساختاری اس ای ام مشخص کرد که تمایل مشتری بیشتر از شناخت وی بر رفتار خریدش اثر می گذارد.
1390
عبدالوند، علی پور
بررسی تاثیر کیفیت خدمات پس از فروش بر تمایلات رفتاری خریداران تجهیزات آزمایشگاهی
تحقیق با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات پس از فروش بر تمایلات رفتاری خریداران تجهیزات آزمایشگاهی شامل تمایل به خرید مجدد و گفته های کوچه و بازار صورت گرفته است.وادراک از کیفیت خدمات پس از فروش توسط الگوی سلسله مراتبی کیفیت خدمت متشکل از سه بعد اولیه شامل متغیرهای کیفیت تعامل، کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت نتیجه مورد سنجش قرار گرفته است.فرایند تجزیه و تحلیل های داده های این تحقیق شامل مشخصه های توصیفی و آمار استنباطی است.از تحلیل عاملی تاییدی برای استخراج نمره های متغیرهای مکنون و برای تجزیه و تحلیل مدل مفهومی از معادلات ساختاری و برای آزمون فرضیه ها ی تحقیق از آزمون تی استیودنت استفاده شده است.
وجود رابطه ی مثبت بین ادراک از کیفیت خدمت و گفته های کوچه و بازار، ادراک از کیفیت خدمت و تمایل به خرید مجدد، ادراک از کیفیت خدمت و رضایت، رضایت و تمایل به خرید مجدد و رضایت و گفته های کوچه و بازار مورد تایید قرار گرفت.
1392
ابراهیمی، منصوری
بررسی تاثیر تصویر ذهنی برندو کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه ای و تمایلات رفتاری مشتریان
این پژوهش با ارائه ی یک الگوی جامع تلفیقی به دنبال بررسی تاثیر تصویر ذهنی برندو کیفیت خدمات بر متغیرهای بازاریابی رابطه ای(اعتماد و تعهد) و تمایلات رفتاری مشتریان است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه هایپر استار تهران است و تعداد نمونه 380 نفر.تجزیه و تحلیل داده ها با الگوی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شده.
نتایج نشان می دهد که تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات تاثیر مستقیم و معناداری بر ابعاد بازاریابی رابطه ای دارند. همچنین تاثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی ارزش درک شده ی مشتریان تایید شد.و تاثیرات ابعاد بازاریابی رابطه ای بر روی تمایلات رفتاری مشتریان نیز قابل توجه و مثبت بود.

جدول 2-5 پیشینه ی تحقیقات خارجی :
سال
نویسنده
عنوان
روش
یافته ها
2006
هاوکینز، کانی، بست
مترجمان روستا- بطحایی
کتاب رفتار مصرف کننده تدوین استراتژی بازاریابی
اين اثر به پوشش كليه مباحث علم رفتار مصرف كننده نظير مباحث رفتاري، اجتماعي،انگيزشي، احساسي و ارايه نمونه هاي يشمار از تأثيرات مباحث فوق در موفقيت و شكست شركت ها، بررسي روندها و ايده هاي نوين در جهت اتخاذ استراتژي بازاريابي، بررس ي پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي اين تصميمات بر جوامع و تحليل جزء به جزء فرآيند تصميمگيري مصرف كنندگان، می پردازد.
به تعریف ابعاد مختلف از رفتار مصرف کننده می پردازد.
2003
کاتلر
اصول بازاریابی
به تعاریفی در زمینه ی بازاریابی میپردازد.
در این کتاب بیان می شود که در یک مدل رفتار خرید سازمانی ما با سه متغیر اساسی سر و کار داریم که عبارتند از محیط بازار ،سازمان خریدار و واکنشهای مصرف کننده که محیط بازار شامل محرکهای بازاریابی، اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی وفرهنگی می باشد.
2001
آندرسون
مدلسازی رضایت مشتری در شرکت خدمات رهنی
در این تحقیق یک تجزیه و تحلیل در رابطه با اثرات قیمت و کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان انجام می شود.بحث مهم این تحقیق آن است که اثرات جداگانه ی قیمت و خدمات بر رضایت مشتری بررسی می شود. صنعت مورد مطالعه شرکت های بزرگ خدمات رهنی در کشور دانمارک است. و حجم نمونه ی مورد بررسی 128 شرکت می باشد.
یافته ها نشان داد 5 شاخص مهم کیفیت خدمات که عبارتند از 1.واقعی و محسوس بودن خدمت2.قابلیت اعتماد و پایایی خدمت3.کمک به مشتریان از روی علاقه و فراهم نمودن خدمات سریع4.تضمین خدمات5. همدلی و احساس یگانگی. رقابتی بودن قیمت به همراه دو عامل تضمین خدمات و قابلیت اعتماد به خدمات نیز عامل موثری بر افزایش سطح رضایت مشتری است.
2005
حسن و عبدل مهین
عوامل تعیین کننده ی ابزاری و ارتباطی در رضایت مشتریان در بازارهای صنعتی
محقق در این تحقیق به این نکته اشاره می کند که با اینکه عوامل موثر و مهم در عملکرد عرضه کننده مرتبط با وظایف محوری بازاریابی و عواملی که با جو روابط بین عرضه کننده و مشتری در ارتباطند هر دو تا بحال بطور جداگانه به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری در بازارهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته اند. اما در مورد اثرات مشترک آنها کمبودی مشاهده می شودو پژوهشگر در این تحقیق بر آن است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. صنعت مورد مطالعه در این تحقیق شرکتهای خریدار تجهیزات سنگین در کشور عربستان هستند. حجم نمونه ی تحقیق 282 شرکت است. و از روش میدانی و توزیع پرسشنامه استفاده شده است.
میزان رضایتمندی مشتریان صنعتی ارتباطی مستقیم با رضایت آنها از محصول-قیمت و کانالهای توزیع دارد.میزان رضایت مشتریان صنعتی ارتباطی مستقیم با میزان ارتباط عرضه کننده دارد.
1392
حبیبی
الگوها و مدل های رفتار مصرف کننده
براساس کتاب میشل اس مینور و جان سی موون
دیدگاه‌های پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده و انواع مدل های رفتار مصرف کننده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
مدل های رفتار مصرف‌کننده را می‌توان در سه گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. گروه اول مدل‌های محتوایی و فرآیندی می‌باشند. گروه دوم مدل‌هایی هستند که بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده تأکید زیادی دارند و گروه سوم مدل‌هایی هستند که توصیف‌کننده فرآیند پردازش اطلاعات می‌باشند. سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. این سه دیدگاه عبارتند از: دیدگاه تصمیم‌گیری ، دیدگاه تجربی ، دیدگاه تأثیر رفتار

2-40 خلاصه ی فصل :
در این فصل به تفصیل درباره ی متغیرهای مستقل تحقیق یعنی کیفیت،قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری صحبت کردیم و همچنین درباره ی متغیر وابسته ی تحقیق یعنی رفتار مصرف کننده تعاریفی ارائه کردیم.طبقه بندی انواع کالاها را شرح دادیم و به معرفی بازارهای صنعتی و مصرفی پرداختیم.دستگاه تست قند خون را از نظر نوع کالا طبقه بندی کردیم.در خصوص استفاده از دستگاه تست قندخون تاریخچه ی مختصری بیان کردیم و این دستگاه را از حیث قیمت،کیفیت،نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش بررسی کردیم.در نهایت پیشینه ای از تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه ی رفتار مصرف کننده ارائه کردیم.

فصل سوم :
روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه :
پایه و اساس هر تحقیق و اعتبار هر تحقیق به روش آن تحقیق بستگی دارد. با روش تحقیقی دقیق و منسجم است که می توان از نتایج آن تحقیق در زمینه های مختلف استفاده کرد بدیهی است روشی که بر پایه ی اصول علمی نباشد منجر به نتایج نادرست و اتلاف زمان و هزینه ی محقق می شود.در این فصل به معرفی روش های بکار گرفته در این تحقیق و تعریف هر کدام از این روش ها می پردازیم.
3-2روش پژوهش :
انتخاب روش پژوهش بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیه های تدوین شده-ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امکانات اجرای آن دارد.در این مرحله محقق می بایست معلوم کند که برای مرحله ی انتخاب او چه روشی مناسب است.(نادری و سیف نراقی، 1378، ص 124).
در بحث روش تحقیق می توان از زوایای مختلف به موضوعات نگریست.در یک تقسیم بندی توسط سرمد و همکاران (1380)تحقیقات علمی را با هدفی که دنبال می نمایند به سه دسته تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه تقسیم بندی کرده اند.
تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و نیز ماهیت و روش تقسیم بندی می شوند.بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم کرد.(حافظ نیا،1389، ص 58).این تحقیق بر اساس هدف در گروه تحقیقات کاربردی است.این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها اشیا و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند. (همان، ص 59).
بر اساس ماهیت و روش تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد که عبارتند از تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی، تجربی(حافظ نیا، 1389، ص 63).در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چیستی و جگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند ماهیت پدیده، متغیر، شی یا مطلب چیست و چگونه است؟به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد.و ویژگی ها و صفات، ماهیت، فرایندها و روندهای آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید.(همان، ص 69).تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی در آنها الزاما کشف رابطه ی علت و معلولی مد نظر نیست.(همان، ص 78).در تحقیقات همبستگی پس از تشخیص وجود همبستگی و تعیین جهت آن اقدام به محاسبه ی مقدار و ضریب همبستگی می شود.(همان ص 79)
این تحقیق دارای هدف کاربردی و روش توصیفی است.
3-3 آمار توصیفی
به یک مجموعه از مفاهیم و روش های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده آمار توصیفی گفته می شود.بطور کلی آمار توصیفی چکیده و تصاویری از داده های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودارها ارائه می دهد.این ارقام ,شاخص ها و نمودارها فقط در مورد مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تعمیم به جامعه دیگر نیستند.توصیف یکایک داده های مورد مشاهده از طریق بیان ارقام نسبی –توان ها-توزیع های فراوانی میانگین ها و اندازه های پراکندگی و همچنین توصیف همبستگی بین چندین مشخصه از طریق همبستگی خطی و جداول توافقی از جمله توانمندی های آمار توصیفی است.(خاکی-1387-ص 285)
3-4 آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه ی آماری یا جمعیت اصلی سرو کار دارد.پژوهشگر به وسیله ی داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد.هدف از تحلیل استباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، رضایت مشتری، رفتار خرید Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، سلسله مراتب، مقایسات زوجی