دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، رضایت مشتری، رفتار خرید

دانلود پایان نامه ارشد

همکاران ، 1389)در ادبيات کلاسيک اقتصاد، نيروي کار، سرمايه و زمين سه عنصر اصلي توليد و سرچشمه هاي اصلي ثروت به شمار مي آيند. ولي اين الگو قادر نيست که توضيح دهد که چگونه يک کالا با کارآيي، کيفيت و زيبائي مشابه به سه برابر قيمت کالايي ديگر به فروش مي رسد.رويکردهاي نوين بازاريابي اين پديده را با هويتي که برند براي مشتري دارد توضيح مي دهند. يکي از مطلوبيت هاي مشتري در انتخاب يک محصول، برند معتبر است.
9- تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده، ملکی ،1383
در این مقاله کوشش شده یک چارچوب نظری در خصوص شناسایی و تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده ارائه شود.ابتدا تعریف رفتار مصرف کننده و مفاهیم مرتبط با آن ارائه شده و آنگاه مدل رفتار خرید مصرف کننده ارائه می شود.سپس فرایند تصمیم خرید مصرف کنندگان و عوامل موثر بر آن –انواع تصمیمات خرید و درگیری مصرف کنندگان و عوامل تعیین کننده ی سطح درگیری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رفتار خرید مصرف کننده ی کاتلر است.
10- ارائه ی مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتری هابر اساس تئوری کارکردی نگرش(صنعت خودرو ایران، صنایعی، شافعی،1391)
این مقاله با بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر کارکردهای نگرش مشتری ها مدلی ارائه می دهد تا بر اساس آن توان رفتار مشتری ها را در خرید پیش بینی کرد.روش تحقیق توصیفی و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. مهم ترین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بُعد شناختی نگرش مشتری در کارکرد دانشی و بُعد تمایل نگرش وی از کارکرد ارزشی بیشترین تأثیر را می پذیرد. همچنین یافته ها نشان می دهد که رفتار خرید مشتری خودرو را می توان از میزان شناخت و تمایل وی به محصولی خاص پیش بینی کرد.67
هدف از انجام اين تحقيق ارتقاي دانش در زمينه تعاونيهاي توليدي در كشور، بررسي و تعيين رابطه احتمالي ميان كيفيت، قيمت، تبليغات و نحوه توزيع محصولات شركتهاي تعاوني توليدي شهرستان كوهدشت با تصميم خريد مشتريان و تعيين ميزان رضايت مندي مشتريان در اين زمينه در نيمه 1389 بوده است. اين پژوهش ميداني از نوع توصيفي – همبستگي بوده و جامعه آماري آن را مشتريان و خريداران محصولات شركتهاي تعاوني توليدي استان لرستان در شهرستان كوهدشت تشكيل ميدهد. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد كه رضايت مشتريان از خريد محصولات اين شركتها (2) و به مراتب از ميانگين مورد انتظار (3) كمتر است كه اين مهم گوياي رضايت كم متقاضيان از تعاونيهاست. بدين ترتيب اين نتيجه حاصل مي شود كه راهبردهاي بازاريابي (يعني نحوه تركيب آميخته بازاريابي) شركتهاي تعاوني توليدي شهرستان كوهدشت نتوانسته اند به نحو شايسته رضايت مشتريان خود را جلب كنند كه در نتيجة آن مشتريان به تصميم در انتخاب و خريد محصولات اين شركتها تشويق و ترغيب نگرديده اند. به ديگر سخن، رضايت مندي خريداران تابعي از متغيرهاي كيفيت، قيمت، تبليغ و توزيع است كه به عنوان متغيرهاي مداخله گر، با ايجاد و تأمين خواسته هاي مشتريان، تصميم به خريد از اين شركتها را موجب ميشود.
2-39 پیشینه ی خارجی :
الگوها و مدل های رفتار مصرف کننده به کوشش آرش حبیبی براساس کتاب میشل اس مینور و جان سی موون دیدگاه‌های پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده و انواع مدل های رفتار مصرف کننده در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های رفتار مصرف‌کننده را می‌توان در سه گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. گروه اول مدل‌های محتوایی و فرآیندی می‌باشند. گروه دوم مدل‌هایی هستند که بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده تأکید زیادی دارند و گروه سوم مدل‌هایی هستند که توصیف‌کننده فرآیند پردازش اطلاعات می‌باشند. سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. این سه دیدگاه عبارتند از: دیدگاه تصمیم‌گیری ، دیدگاه تجربی ، دیدگاه تأثیر رفتاری دیدگاه تصمیم‌گیری این دیدگاه بیان می‌کند که مصرف‌کنندگان، تصمیم‌گیرندگانی عقلایی هستند. با توجه به دیدگاه تصمیم‌گیری خرید در می‌یابیم که مصرف‌کنندگان اولاً به وجود یک مسئله پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی مسئله دارند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از خرید می‌باشد. ریشه‌های این رویکرد در روان‌شناسی شناختی و اقتصاد قرار دارد.
– دیدگاه تجربی
دیدگاه تجربی در مورد نحوه خرید مصرف‌کنندگان، بیان می‌دارد که مصرف‌کنندگان در بعضی از مواقع بر اساس تصمیم‌گیری کاملاً عقلایی خرید نمی‌کنند. در مقابل آن‌ها گاهی تنها برای سرگرمی، خیال‌پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌کنند. خریدهای بی‌برنامه و تنوع‌طلبانه از جمله خریدهایی هستند که در دیدگاه تجربی طبقه‌بندی می‌شوند.
– دیدگاه تأثیر رفتاری
تأثیر رفتاری هنگامی اتفاق می‌افتد که نیروهای قوی محیطی مصرف‌کننده را به سمتی سوق می‌دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته‌شده اقدام به خرید محصول می‌کند. در این هنگام خرید مصرف‌کننده ناشی از تأثیر مستقیم رفتار از طریق نیروهای محیطی از قبیل ابزارهای ارتقاء فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشارهای اقتصادی می‌باشد.
مدل های رفتار مصرف‌کننده را می‌توان در سه گروه اصلی تقسیم‌بندی کرد. گروه اول مدل‌های محتوایی و فرآیندی می‌باشند. گروه دوم مدل‌هایی هستند که بر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده تأکید زیادی دارند و گروه سوم مدل‌هایی هستند که توصیف‌کننده فرآیند پردازش اطلاعات می‌باشند.
جدول 2-4 خلاصه ی تحقیقات داخلی :
سال
نام محقق (نویسندگان)
عنوان تحقیق/مقاله
روش کار
یافته ها
1388
پورعبداللهیان، مهرانی
شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه سونوگرافی در شهر تهران
با استفاده از مدل کوادا تاثیر چهار متغیر کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری را بر رفتار خریداران دستگاه سونوگرافی می سنجد.و برای آزمون فرضیه ها از روش تی تک نمونه ای و روش ای اچ پی بر مبنای مقایسات زوجی استفاده می کند.شامل 2 پرسشنامه است.
در نهایت نتیجه می گیرد که چهار متغیر کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران سونوگرافی رابطه دارد و اولویت بندی آنها به ترتیب عبارت است از کیفیت، خدمات، قیمت و برند.
1389
گنجی نیا، اخوان فومنی
نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برند سازی در آسیا

هدف بررسی نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی آسیا می باشد
ارزش نشان تجاری یک ” اسم ، عبارت، طرح ، نشانه یا ترکیبی از این عناصر می باشد که تعیین کننده هویت یک سازمان خدماتی و متمایز کننده آن از سایر رقبایش می باشد.” و توسط عقل ، منطق ، حواس و احساسات مشتریان مورد قضاوت قرار می گیرد. برند یک حرکت ذهنی و روحی است که باید در ذهن مصرف کنندگان، خریداران، سهامداران، کارکنان و کاربران قرار گیرد. برندها دارای ماهیت اجتماعی هستند و آن برندی موفق است که افراد اجتماع نسبت به آن حس تعلق و مالکیت داشته باشند و آن برند را از آن خود بدانند .در بسیاری از بازارها، برند هویت ویژ ه ای برای یک محصول می آفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند میدهد، در دنیای امروز و با گسترش اطلا ع رسانی هر حرکت و تصمیم گیری سازمان توسط برند آن سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1391
نصیری پور، رئیسی، ملکی، اکبریان بافقی

الگوی آمیخته ی بازاریابی خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی ایران
این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی بود با توجه به خدماتی بودن عرصه ی بهداشت و درمان در این پژوهش از الگوی مفهومی 7 پی آمیخته ی بازاریابی و خدمات استفاده شد که مشتمل بر 7 بعد قیمت، مکان، محصول، ترویج، شواهد فیزیکی، فرایند و کارکنان می باشد.سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه ای اطلاعات جمع آوری شد.ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش مطالعات کتابخانه ای فیش کارت و در بخش مطالعات میدانی پرسشنامه ی محقق ساخته بود.اعتبار محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و جهت روایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد.
در نهایت این نتیجه به دست آمد که مراکز درمانی می توانند آمیخته ی بازاریابی را با 7 بعد و متغیرهای مربوط به آنها را با تمرکز بر مکان و قیمت در مدیریت بازاریابی خود استفاده نمایند.
1389
گراوند- نورایی، ساعی ارسی
تاثیر آمیخته ی بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت
این پژوهش میدانی از نوع توصیفی، همبستگی بوده و جامعه ی آماری آن را مشتریان و خریداران محصولات شرکت های تعاونی، تولیدی استان لرستان در شهرستان کوهدشت تشکیل می دهد.حجم نمونه ی مورد بررسی با توجه به فرمول نمونه گیری از جوامع نامحدود 20 نمونه تعیین شد.پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 98 درصد به دست آمد
یافته ها نشان داد که رضایت مشتریان از خرید محصولات این شرکت ها کمتر از میانگین مورد انتظار است.و در نتیجه آمیخته ی بازاریابی شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت نتوانستهاند رضایت مشتریان خود را جلب کنند.به عبارت دیگر رضایت مشتریان آمیخته ای از متغیرهای کیفیت، قیمت، توزیع و ترفیع است که به عنوان متغیرهای مداخله گر با ایجاد و تامین خواسته های مشتریان تصمیم به خرید از این شرکت ها را موجب می شود.نتایج تحقیق نشان داد که ترتیب تاثیر متغیرها عبارتند از کیفیت، قیمت، تبلیغات،توزیع
1389
براهویی، ازم
شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک استان هرمزگان
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق را کلیهی مشتریان خدمات انفورماتیک در استان هرمزگان تشکیل می دهند که 200 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که به علت گسترده بودن جامعه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد.برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی شامل جدول فراوانی –درصد-میانگین-انحراف معیار-ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد و تمام محاسبات توسط نرم افزار اس پی اس اس محاسبه شد.
نتایج تحقیق گویای آن است که وضعیت ارتباطی با کارکنان ، میزان کارایی، سطح عملکرد و دسترسی به خدمات همگی ارتباط معناداری با رضایت مشتریان دارند .
1392
وکیلی پور تکلو، برآهویی
بررسی تاثیر قیمت و کیفیت بر رضایت مشتری
هدف از این مقاله تحلیل ادبیات مبنی بر دسترس به شواهد تجربی در رابطه با تاثیر قیمت و کیفیت کالا بر رضایت مشتری از طریق روش نوین بازاریابی عصب شناسی می باشد.
نتیجه می گیرد که قیمت به عنوان یک شاخص در کیفیت محصول است که نتیجه ی یک انتظار بهتر از محصول است و به عنوان رضایت بیشتر تشخیص داده می شود.هر دو ایتم کیفیت و رضایت مندی از آیتم قیمت تبعیت می کنند بنابراین هر دو آیتم قیمت و کیفیت هم به هم مربوط هستند.
1391
بلالی، آقا زاده، احمدی
بررسی نقش برند درخرید خودروهای لوکس کشور
در این مقاله برای بررسی بازار خودروهای لوکس کشور ابتدا روند عرضه-تقاضای خودرو با توجه به ذائقه ی مشتریان و دیگر عوامل تاثیر گذار در تصمیم خرید با کمک منابع کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان و نخبگان بررسی شده است.نتایج با ای اچ پی و نرم افزار سوپر دیسیژن تحلیل شده است.
نتایج نشان می دهد به دلیل تعرفه ی بالا و تنوع کم محصول وارداتی خودروهای مونتاژ داخل با پوشش خدمات گسترده تر-تعرفه قطعات پایینتر و قیمت مناسبتر بازار بهتری دارند. اعتماد مشتریان به برندهای کره نسبت به ژاپنی و اروپایی کمتر است اما به علت قیمت مناسب بازار خوبی دارند.
1383
ملکی
تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده
در این مقاله کوشش شده است یک چهار چوب نظری در خصوص شناسایی و تحلیل سیستماتیک رفتار مصرف کننده ارائه شود. ابتدا تعریف رفتار مصرف کننده و مفاهیم کلیدی موجود در آن مورد توجه قرار می‌گیرد و آنگاه مدل رفتار خرید مصرف کننده بررسی می شود. سپس فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان و عوامل موثر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت خدمات، تصویر برند، ارزش درک شده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، کیفیت خدمات، رضایت مشتری