دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی، کیفیت خدمات، عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

م‍وث‍رب‍رح‍ف‍ظ و ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌در سال 1385 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. درای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍لاش‌ ش‍ده‌ ت‍اع‍م‍ده‌ ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ درح‍ف‍ظ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ردارن‍د، ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ واه‍م‍ی‍ت‌ ه‍ری‍ک‌ ازای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ رام‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رارم‍ی‌ ده‍د . ب‍رای‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور چ‍ه‍ارف‍رض‍ی‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رح‌ زی‍رت‍دوی‍ن‌ گ‍ردی‍د: ۱ – دادن‌ اطلاع‍ات‌ م‍ع‍ت‍ب‍روم‍رب‍وط ب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ درم‍ان‍دگ‍اری‌ اف‍راد ت‍اث‍ی‍ردارد. ۲ – رض‍ای‍ت‌ ف‍ردازش‍غ‍ل‌ درم‍ان‍دگ‍اری‌ اف‍راد ت‍اث‍ی‍ر دارد. ۳ – خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ره‍ب‍ری‌ ( م‍دی‍ران‌ و س‍رپ‍رس‍ت‍ان‌ ) درس‍ازم‍ان‌ ب‍رم‍ان‍دگ‍اری‌ اف‍راد ت‍اث‍ی‍ردارد. ۴ – ن‍ظام‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍رم‍ان‍دگ‍اری‌ اف‍راد ت‍اث‍ی‍ردارد . روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ – پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ م‍ورد ن‍ظر ش‍ام‍ل‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍طوح‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ گ‍از ای‍ران‌ ش‍اغ‍ل‌ در ح‍وزه‌ س‍ت‍ادی‌ ش‍رک‍ت‌ واق‍ع‌ در ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د . ب‍راس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ف‍رض‍ی‍ات‌ م‍ورد ت‍ائ‍ی‍د ق‍رارگ‍رف‍ت‌ . ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ دی‍گ‍ر دادن‌ اطلاع‍ات‌ م‍ع‍ت‍ب‍رب‍ه‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ و رض‍ای‍ت‌ ف‍رد ازش‍غ‍ل‌ وخ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ره‍ب‍ری‌ درس‍ازم‍ان‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ظام‌ ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ ب‍رم‍ان‍دگ‍اری‌ اف‍راد ت‍اث‍ی‍ردارد
تركمان (1386 ) به بررسى تأثير عوامل نگهدارنده و انگيزشى هرزبرگ در ماندگارى كاركنان شركت رفاه همدان اختصاص داده كه نتيجه اين تحقيق تأييد نظريه هرزبرگ است و نقش عوامل انگيزشى بيشتر بوده است.
جهانگيري و مهرعلي ( 1387 )، كه در جهت زمينه يابى و كشف عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت كاركنان متخصص و هم چنين تعيين اولويت عوامل مذكور در سطح سازمان پژوهشي در صنايع دفاع انجام داده اند، بيان مى كند: عوامل موثر بر نگهداشت منابع انساني را مى توان به حوزه هاى اصلى جمعيت شناختى، اقتصادى، اجتماعى، تقسيم نمود. اين عوامل و روابط آن ها با ترك خدمت به طور خلاصه در زير ارائه شده است:
الف) متغيّرهاى جمعيت شناختى:بين سن با ترك خدمت اختيارى رابطة منفى، تحصيلات رابطه مثبت و جنسيت رابطة خنثى وجود دارد.
ب) متغيّرهاى اقتصادى :بين فرصت هاى شغلى، فرصت هاى ارتقا و حقوق مناسب با ميزان ترك خدمت رابطة منفى دارد .
ج) متغيّرهاى اجتماعى : بين غيبت و كاهش امنيت شغلى و حمايت اجتماعى با خروج خدمت اختيارى رابطة معنادار و مثبت وجود دارد. هم چنين بين سنگينى كار و واجد شرايط شغل نبودن با ترك خدمت رابطة مثبت نشان داده شده است. نتايج تحقيق آنان نشان مى دهد كه عوامل حفظ و نگهداشت كاركنان متخصص به ترتيب اولويت در هفت عامل محتوا و ماهيت شغل، رضايت و امنيت شغلى، مديريت و رهبرى، مشخص بودن اهداف و انتظارات، فضاى همكارى و انسجام گروهى، شرايط كار و پرداختى و مزايا، گروه بندى شدند.
معنویت
رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی علی پناهی، تحت عنوان تاثیر معنویت کاری بر کیفیت بانکداری در سال 1387 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. این تحقیق هرچند در ادبیات مدیریت دولتی یک نمونه جدید به شمار میآید ولی در حقیقت تحقیقهای اولیه در حوزهی معنویت به ارتباط این مفهوم با بهبود عملکرد و کیفیت کاری انجام شده است و باید بیان کرد که نمونههای خارجی چندی در ارتباط با مفهوم معنویت و بهبود عملکرد و کیفیت وجود دارد. در نهایت باید گفت که فرضیات این تحقیق نیز تایید شدند.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی مصطفی اشرف، تحت عنوان رابطه معنویت با عملکرد کارکنان در سال 1390 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. ،هدف از این پژوهش بررسی نگرش کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد معنویت و سه بعد معنویت فردی، گروهی و سازمانی با عملکرد کارکنان میباشد.این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی دارد که عبارتست از: 1ـ معنویت بر عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد. 2ـ معنویت فردی بر عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد. 3ـ معنویت گروهی بر عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد. 4ـ معنویت سازمانی بر عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد.نتایج بدست آمده حاکی از تایید فرضیههاست.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی شقایق کرمانشاهی که تحت عنوان بررسی رابطه معنویت در محیط کار با تعهد سازمانی در سال 1388 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است.نتایج تحقیق وی عبارتند از: معنویت بر روی تعهد سازمانی و دو بعد از ابعاد سه گانه آن یعنی تعهد هنجاری و تعهد عاطفی تاثیرگذار بوده و بر روی تعهد مستمر تاثیری ندارد.
رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی مجید بیشه، تحت عنوان نقش معنویت اسلامی در بروز رفتارشهروندی سازمانی در سازمان ثبت احوال کشور که در سال 1391 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تمام فرضیههای پژوهش تایید گردید. به عبارت دیگر، معنویت اسلامی باعث افزایش رفتار شهروندی سازمانی، سازمان ثبت احوال کشور شد.
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی م‍وس‍ی‌ م‍وس‍وی‌ م‍رادی‌، تحت عنوان راب‍طه‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ پ‍ذی‍رش‌ ت‍ح‍ول‌ در س‍ازم‍ان‌، که در سال 1388 اقدام به تحقیق در این زمینه نموده است. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ پ‍ذی‍رش‌ ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ را م‍ی‌ س‍ن‍ج‍د .اه‍م‍ی‍ت‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر اس‍ت‌ .ب‍دون‌ پ‍رداخ‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ رف‍ت‍اری‌، ت‍غ‍ی‍ی‍ر ع‍م‍ل‍ی‌ ن‍خ‍واه‍د داش‍ت‌ .ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍ه‌ ب‍ع‍د از اف‍راد رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ : ادب‌ و م‍لاح‍ظه‌، رف‍ت‍ار م‍دن‍ی‌ و وج‍دان‌ ک‍اری‌ راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ پ‍ذی‍رش‌ ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ن‍دارن‍د.در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ راب‍طه‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ گ‍ری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ در راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا رس‍م‍ی‍ت‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ و ت‍م‍رک‍ز ک‍م‌ رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ را ب‍ر آم‍ادگ‍ی‌ پ‍ذی‍رش‌ ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ دارد.
 پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد تهران، اکبر میرزاده 1388  سنجش تأثیر کیفیت خدمات آژانس های مسافرتی شهر تهران، و هدف این پژوهش افزایش ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی عملکرد می باشد و یافته های تحقیق نشان می دهد که رضایت شغلی و اعتماد کارکنان نسبت به مدیران رابطه معنی داری بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری وجود دارد.در مقایسه با نتایج کار حاضر می توان گفت که در تحقیق انجام شده بیشترین توجه به عملکرد و ارزیابی آن شده است .
سید رضا سید جوادین و همکاران
دانشیار مدیریت دانشگاه تهران  1387بازاریابی درونی ، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در شرکت گاز شهرستان تهران، و این تحقیق با اهداف شناسایی تأثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات و نتیجه این تحقیق نشان داد که اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت خدمات را افزایش دهد . و در مقایسه با نتایج کار حاصل می توان گفت که در این تحقیق تمرکز بیشتر در بازاریابی درونی بوده و شناسایی اقدامات درونی بر رفتار شهروندی را مد نظر قرار داده ولی در تحقیق حاضر با دیدی بسیار وسیع نسبت به این موضوع پرداخته می شود.
2-2-2تحقیقات خارجی
تحقیق میلیمان در سال 2003: میلیمان در سال 2003 به بررسی معنویت در محیط کار میپردازد. تحقیق میلیمان اولین موردی است که به صورت تجربی معنویت در محیط کار را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج تجزیه و تحلیل حمایت از فرضیه روابط بین ابعاد معنویت و: تعهد سازمان؛ قصد فرد به ترک خدمت ؛ رضایت کار درونی، مشارکت شغلی و OBSE باشد. یافتههای اصلی میلیمان عبارتند از: بعد کار بامعنا تعهد موثر، رضایت درونی از کار، مشارکت در کار و ارزش قائل شدن برای خویشتن را توضیح میدهد. پیوند با ارزشها نیز تعهد و تمایل به ترک خدمت را توضیح میدهد(کرمانشاهی،1388).
شيفل انور خالد و حسن علي در سال 2005 در مطالعهاي تحت عنوان بررسي اثرات رفتار شهروندي سازماني بر رفتارهاي انحرافي به اين نتيجه دست يافتند كه رفتار شهروندي سازماني با رفتارهاي انحرافي رابطه اي منفي و عكس دارد. در اين مطالعه، تأخير و غيبت كارمندان به عنوان مهم ترين رفتارهاي انحرافي در نظر گرفته شده بود. بنا بر نظر كوسلوسكي و همكارانش، رفتارهاي انحرافي رفتارهايي هستند كه كارمندان بر اساس آن تلاش ميكنند خودشان را از انجام كار بازدارند يا از انجام وظايف محوله خودداري كنند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه تحمل پذيري و مشاركت مدني، بيشترين ارتباط منفي را با رفتارهاي انحرافي دارند. همچنين وظيفه شناسي، ارتباط منفي با غيبت اختياري دارد(Khalid & Ali, 2005)
تحقیق پل گیبونز: پل گیبونز برای بررسی تعریف معنویت و معیارهای آن در محیط کار، در سال 1999 دست به تحقیق می زند. حاصل تحقیق وی آن است که تاثیر جدی معنویت در سازمان بستگی به تعهد افرادی دارد که زمینه معنویت در محیط کار تحقیق میکنند ویا درصدد اجرای آن در محیط کار هستند. لذا به محققین و مجریان توصیه میکند که در این زمینه دقیق و جدی باشند(علی پناهی،1387).
تحقیق هیتون و همکاران: هیتون و همکارانش در تحقیقی که در سال 2004 انجام دادند تاثیر رشد معنویت را بر کارکنان سازمان را مورد بررسی قرار دادند.نتیجه تحقیق ایشان حاکی از آن بود که رشد معنویت باعث بهبود تمام سطوح ذهن می شود و مولفههای آن نیز عبارتند از افزایش سلامتی، شادکامی، فرزانگی، موفقیت و رضایت خاطر(اشرف،1390).
هوکوانگ کوان ویینا مائو71 در تحقیقی نحوه تقویت کیفی رفتار شهروندي سازمانی را از طریق یادگیري شخصی و مواجهه کار – خانواده در جامعه چنین بررسی نمودند.
385 زوج سرپرست و تابع در چین بررسی شدند و نتایج نشان داد که رفتار شهروندي سازمانی بطور مثبت با تقویت رابطه کار با خانواده ارتباط دارد و یک نوع یادگیري فردي نیز آن را تقویت و میانجیگري می نماید که توسعه مهارت شخصی نامیده میشود )کوآن و مائو، .(2011 : 96
کورك ماز و آرپاسی در تحقیقی به بررسی» رابطه رفتار شهروندي سازمانی با هوش هیجانی» پرداختند. آنها 114 نفر شامل 57 مدیر و 57 سوپر وایزر را در این تحقیق شرکت دادند و متوجه شدند هوش هیجانی بطور بارز با وجدان کاري، رفتار مدنی و رفتار درستکاري ارتباط دارد.
براي تست عمل واسطه رفتار شهروندي سازمانی با هوش هیجانی از شیوه بارون و کنی ( 1986 ) استفاده شد اما چیزي بارزي پیدا نشد. نتیجه نشان داد که هوش هیجانی در رفتار شهروندي سازمانی وجود دارد(کورك مازو آرپاسی72، 2432 ،(2009
2-3بخش سوم مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق، مدلی است که در آن مفاهیم بکار رفته در تحقیق، به ابعاد، مولفه ها و شاخص ها تجزیه می شود. در مدل مفهومی نشان نمیدهیم که زیر شاخههای یک مفهوم چه تاثیری بر زیر شاخههای متغیر دیگر دارد.(رضایی منش،1389) .در مدل با ترسیم فلش های یک سویه یا دو سویه یا چند سویه رابطه بین متغیرها نشان داده می شود. برای ساختن مدل مفهومی تحقیق ابتدا باید مدل هر متغیر را به تنهایی مشخص کرد و بر اساس اهداف تحقیق میدانی، مدل های انواع متغیر شرکت کننده در تحقیق را با هم ترکیب نمود تا مدل کلی تحقیق تشکیل شود. در این تحقیق متغیر های رفتار شهروندی سازمانی و معنویت متغیرهای مستقل می باشند.استراتژی نگهداشت منابع انسانی متغیر وابسته می باشد. در این تحقیق از مدل اورگان (1988) برای تبیین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی که شامل نوع دوستی،وظیفه شناسی،جوانمردی،فضیلت مدنی،ادب و احترام مورد استفاده قرار میگیرد. برای معنویت از مدل میلیمان و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع جبران خدمات، سرمایه انسانی، مدیریت منابع انسانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، کارکنان دانشگاه