دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، سلسله مراتب، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.(ساده-1375-287)
3-5 جامعه آماری:
جامعه ی آماری عبارتست از کلیه ی عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی، منطقه ای، مکانی، محلی) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا، 1389، ص 143)
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی است که در سطح شهر تهران که در مطب های خود و یا در بیمارستانها از دستگاه گلوکومتر استفاده می کنند.تعداد این متخصصان طبق آخرین آمار موجود در سازمان نظام پزشکی 200 نفر است.
3-6 تعریف نمونه:
نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.(حافظ نیا ,1389 ص 146).
روش نمونه گیری : روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی در دسترس است که تعداد متخصصان در دسترس 64 نفر می باشد.
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات :مرحله ی جمع آوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد.فرضیه های تدوین شده ی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله ی تحقیق را به اتکای آنها می یابد.(حافظ نیا ، 1389، ص 190)
روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته ی کتابخانه ای و میدانی تقسیم بندی می شوند.(همان ، ص 193).روش های کتابخانه ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی از این روش استفاده می شود.(همان ص 196).روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود.و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد اعم از انسان-موسسات-سکونت گاه ها-موردها و …اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند.(همان ص 211).
در این تحقیق اطلاعات و داده ها از هر دو روش جمع آوری شده اند.
3-7 ابزار گردآوری پژوهش :
دو پرسشنامه ، اولی شامل 21 سوال-دومی شامل 49 سوال که هر دو پرسشنامه برگرفته از تحقیق برزو پورعبداللهیان است که با تغییراتی توسط محقق پس از مشورت و تایید استاد راهنما توزیع شد.
اطلاعات برای افراد مهم ترین منبع تصمیم گیری می باشد.یکی از رایج ترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه است.پرسشنامه ها به عنوان ابزار سنجش عملکرد افراد اعم از (فرایندی، شغلی، اخلاقی) بکار می روند.در پرسشنامه سوالات مختلفی حول محور هدف مورد نظر مطرح می گردد که علاوه بر اینکه هر سوالی جنبه ی خاصی از هدف رامورد بررسی قرار می دهداین سوالات باید دارای اعتبار و روایی باشند.
به منظور جمع آوری داده ها برای اولویت بندی عوامل مورد بررسی در این تحقیق از پرسشنامه ای حاوی 49 سوال استفاده شد .همچنین به منظور بررسی تاثیر عوامل فوق بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر در حجم نمونه ی پژوهش از پرسشنامه ی دیگری شامل 21 سوال استفاده شد که به صورت یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده بود.پرسشنامه ی اول برای بررسی فرضیه ی اول تا چهارم می باشدکه بیان می کند کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری با رفتار خریداران رابطه دارد.
فرضیات
شماره ی سوالات
1.کیفیت بر رفتار خریدار تاثیر دارد.
سوال 1 تا 9
2.قیمت بر رفتار خریدار تاثیر دارد.
سوال 15تا18
3.خدمات پس از فروش بر رفتار خریدار تاثیر دارد.
سوال 10 تا 14
4.نام و نشان تجاری بر رفتار خریدار تاثیر دارد.
سوال 19 تا 21

پرسشنامه ی دوم شامل 49 سوال است و فرضیات پنجم تا هشتم را می سنجد.
فرضیات
شماره ی سوال
عامل کیفیت در مقایسه با عوامل قیمت-خدمات پس از فروش و برند بیشترین تاثیر را بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون دارد
1-3
عامل قیمت در مقایسه با عوامل خدمات پس از فروش و برند تاثیر بیشتری بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون دارد
5-6
عامل خدمات پس از فروش تنها نسبت به عامل برند نقش موثرتری در رفتار خریداران دستگاه تست قند خون دارد
4
عامل برند در مقایسه با عوامل کیفیت-قیمت و خدمات پس از فروش کمترین تاثیر را در رفتار خریداران دستگاه های تست قند خون دارد.
3-5

سوال 7 تا 34 فاکتورهای عامل کیفیت را دو به دو با هم مقایسه می کند و ترجیحات مصرف کنندگان را در این زمینه می سنجد.سوال 35 تا 40 فاکتورهای عامل خدمات پس از فروش را دو به دو مقایسه می کند.سوال 41 تا 46 فاکتورهای عامل قیمت و سوال 47 تا 49 فاکتورهای عامل نام و نشان تجاری را دو به دو می سنجد.
3-8 اعتبار(روایی)
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.
اعتبار انواع گوناگونی دارد مانند :
1.صوری (بر اساس قضاوت افراد آگاه و مطلع)
2.محتوایی(توان سنجش میزان وجود اندازه صفت)(خاکی-1387-ص244)
3-9 روایی پرسشنامه :
روایی از نوع روایی صوری و محتوایی است.
اعتبار پرسشنامه که به مقایسه ی گزینه های مورد اولویت بندی می پردازد تا حد زیادی وابسته به اعتبار تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی است.بعلاوه نحوه ی طراحی این پرسشنامه اقتباسی از پرسشنامه ی مورد استفاده در تحقیق درباره ی دستگاه سونوگرافی است که توسط برزو پورعبداللهیان و همکاران انجام شد و اقتباسی بود از پرسشنامه ی دکتر باون و دکتر چین سونگ لو از دانشگاه نبرسکا که در سال 2004 ارائه شده است.در نهایت به منظور اطمینان از گویا بودن چارچوب پرسشنامه این پرسشنامه در بین 8 تن از پزشکان توزیع گردید و پس از تایید آنها و پس از مشورت و اعمال نظرات اصلاحی استاد راهنما پرسشنامه بین نمونه ی مورد بررسی توزیع شد.
3-10 پایایی :
پایایی پرسشنامه ی اول از روش آلفای کرونباخ به دست آمده است.مقدار آلفا توسط نرم افزار اس پی اس اس محاسبه گردید و مقدار آن برابر 0.727به دست آمد.و با توجه به اینکه پایایی پرسشنامه از 0.7 بیشتر شد تایید گردید.
برای بررسی پایایی پرسشنامه ی اول می توان از چهار روش آزمون,آزمون مجدد-فرم های موازی-دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ استفاده کرد.در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ که متداولترین روش اندازه گیری است استفاده شده است.
پایایی پرسشنامه ی دوم :چون از روش ای اچ پی استفاده می کندو بر مبنای مقایسات زوجی است خود به خود پایاست.ای اچ پی با نظم بخشیدن به فرایند تفکر گروهی یک ساختار موثر برای تصمیم گیری گروهی ایجاد می کندو به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا الگوی مناسب تفکر را برای رسیدن به نتیجه دارا باشند.به علاوه ماهیت اجرا در تصمیم گیری گروهی موجب بهبود سازگاری قضاوت ها شده پایایی ای اچ پی را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری افزایش می دهد.(آذر و رجب زاده، 1381، 10)
3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها :
اصولا پیدا کردن وزن هر سوال در مقایسه با سوالات دیگر بسیار مشکل می باشد و بالطبع هرچه تعداد سوالات بیشتر شود تصور ذهنی و ارائه ی جواب سخت تر می شود.برای رفع این مشکل مقایسات را به صورت دو به دو (مقایسات زوجی)انجام میدهیم. تکنیک مورد استفاده برای این امر تکنیک ای اچ پی میباشد. (شیخ، 1378، ص130)
روش ای اچ پی می تواند دو کار را انجام دهد:
• پیدا کردن وزن شاخص ها
• رتبه بندی گزینه ها
روش ای اچ پی بر پایه ی سه اصل تدوین شده است :
• اصل کشیدن درخت سلسله مراتبی
• اصل تدوین و تعیین اولویت ها
• اصل سازگاری منطقی قضاوت ها
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چندمنظوره است که اولین بار توسط توماس.ال.ساعتی عراقی الاصل در دهه ی 1970 ابداع گردید.این روش در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه ی رقیب و معیار تصمیم گیری روبرو است می تواند استفاده گردد.معیارهای مطرح شده می تواند کمی و کیفی باشد.اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است.تصمیم گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز می کند.درخت سلسله مراتب تصمیم عوامل مورد مقایسه و گزینه های رقیب مخورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد.سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می گیرد.این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد.در نهایت منطق ای اچ پی به گونه ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگرتلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
ای اچ پی در آغاز برای تصمیم گیری های انفرادی در یک محیط متلاطم و فازی ارائه شد.سپس در دهه ی 80 به چگونگی استفاده از آن در تصمیم گیری های گروهی پرداخته شد.استفاده از ای اچ پی در تصمیم گیری های گروهی باعث خواهد شد که نه تنها مزایای فنون تصمیم گیری گروهی حفظ شود بلکه معایب آنها (همانند سرعت-هزینه و تک فکری)برطرف شود.
3-12 ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم
هرگاه از ای اچ پی به عنوان ابزار تصمیم گیری استفاده می شود گروه در آغاز باید یک درخت سلسله مراتب مناسب که بیان کننده ی مساله ی تحت مطالعه است فراهم کند.سلسله مراتب تصمیم درختی است که با توجه به مساله ی تحت بررسی دارای سطوح متعدد است.اختصاصا سطح اول هر درخت بیان کننده ی هدف تصمیم گیری است.سطح آخر هر درخت نیز بیان کننده ی گزینه هایی است که با یکدیگجر مقایسه می شوند وبرای انتخاب در رقابت با همدیگر هستند.دیگر سطوح (میانی) نشان دهنده ی فاکتورهایی است که ملاک مقایسه ی گزینه ها هستند.(آذر، 1374، ص22)
در این تحقیق برای بررسی فرضیه ی 5 تا 8 از آزمون ای اچ پی استفاده شده است.متغیرهای مستقل این تحقیق شامل کیفیت-قیمت-نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش با زیرشاخه هایی تعریف شده اند که با توجه به این تعریفشان در تحقیق و با نظر سنجی از استاد راهنما و چند استاد دیگر به طور صوری مستقل از هم در نظر گرفته شده اند که به همین دلیل می توان از تکنیک ای اچ پی برای اولویت بندی آنها استفاده کرد.علی رقم انتقادات وارده به مدل ای اچ پی این تکنیک برای اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم خرید انتخاب شد.
در رابطه با شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون پس از شکل گرفتن سوال اصلی تحقیق تحقیقات به منظور انتخاب یک مدل مناسب صورت پذیرفت .پس از مطالعه ی منابع کتابخانه ای و مشاوره با اساتید محترم و مشورت با چندین متخصص داخلی و مطالعه ی مقالات مرتبط چهار عامل قیمت-کیفیت-خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری به عنوان عوامل با اهمیت تر در تصمیم خرید خریداران دستگاه های گلوکومتر شناسایی شد و مدل کوادا از تحقیق پورعبداللهیان و مهرانی به عنوان مدل تحقیق انتخاب شد.
3-13 نرمال بودن متغیرها :
نرمال بودن متغیرها در نرم افزار اس پی اس اس و توسط آزمون کولموگروف بررسی شد. قبل از هر گونه آزموني که با فرض نرمال بودن داده‌ها صورت مي‌گيرد بايد آزمون نرمال بودن صورت گيرد.هنگام بررسي نرمال بودن داده‌ها فرض صفر مبتني بر اينکه توزيع داده‌ها نرمال است در سطح خطاي 5% تست مي‌شود.بنابراين اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي 0.05 بدست آيد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع داده‌ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض‌هاي آماري به صورت زير تنظيم مي‌شود:
:H0 توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال است.
H1 :توزيع داده‌هاي مربوط به هر يک از متغيرها نرمال نيست.
خروجي شامل جدولي تحت عنوان Tests of Normality است که دو مقدار سطح معناداري را براي هر کدام از متغير‌ها به طور مجزا مي دهد. اين مقادير در تشخيص نرمال بودن داده‌ها تعيين کننده است. چنانچه سطح معناداري در آزمون کولموگروف-اسميرنوف که در اين جدول با sig نمايش داده مي شود بيشتر از 0.05 باشد مي توان داده‌ها را با اطمينان بالايي نرمال فرض کرد. در غير اين صورت نمي‌توان گفت که داده ها توزيع‌شان نرمال است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، کیفیت خدمات، رضایت مشتری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده، سطح معنی داری، توزیع فراوانی