دانلود پایان نامه با موضوع دانشگاه شیراز، علوم سیاسی، دیوان عدالت اداری، حقوق شهروندی

دانلود پایان نامه ارشد

پور، حسین؛ (1390) نگاهی به حقوق شهروندی، ماهنامه کانون شماره 123؛ صفحه 85
9. زارع، محمد حسین ؛ بهینا، مسیح ؛ (زمستان 1390)؛ تاملی بر امکان اعمال انتظارات مشروع در دیوان عدالت اداری ؛ راهبرد ؛ شماره شصت و یک
10. زراع، محمد حسین؛(1380 )اختیارات فوق العاده عالی ترین مقامات اجرایی، راهبرد ؛ شماره بیستم
11. زرگوش،مشتاق ؛امیرارجمند، اردشیر؛ ( بهار و تابستان 1388) تقصير درحقوق مسؤوليت مدني دولت مطالعه تحليلي – تطبيقي؛ مجله تحیققات حقوقی؛ ویژه نامه شماره 1
12. طالب احمدی، حبیب؛ ( تابستان 1382) معاملات قابل ابطال در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری،، شماره 43

13. طباطبایی موتمنی،منوچهر، (1352) مسئله نظارت و کنترل دستگاه اداری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 17
14. کاتوزیان ناصر؛ (زمستان 1382) تاثیر ابطال مصوبات دولتی نسبت به گذشته ؛ فصلنامه حقوق تامین اجتماعی ؛سال اول؛ پیش شماره
15. گرجی، علی اکبر (تابستان 1387)، محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، حقوق اساسی،، شماره 9
16. مجله فقه اهل بیت، (پاییز 1385) مفهوم ابطال، ؛ شماره 47، 171-185
17. مهرپور، حسین؛ ( زمستان 72) اصل چهارم قانون اساسی و قلمرو شمول آن، نشریه حقوقی دادگستری،، شماره 9
18. واعظی، (1388) نقش دیوان در دادرسی شرعی مقررات اداری، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز
19. ویژه،محمدرضا؛ (بهار 1388) تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ؛راهبرد ؛ سال هجدهم ؛ شماره پنجاه
20. ویژه ، محمدرضا؛ (1388) اصل قانونمداری در اعمال اداری؛ آموزه های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛
21. هاشمی رفسنجانی،علی اکبر؛ ( تابستان 1383) شکاف انتظار شریعت و اقتضای واقعیت در حکومتداری ایران امروز، راهبرد،، شماره 32

منابع اینترنتی
1-سایت دیوان عدالت اداری
www.divan-edalat.ir/
2- سایت شخصی دکتر مهدی هداوند
www.hadavand.ir/spip.php?article4

جزوات درسی
1. واعظی، مجتبی،(1389) تقریرات درس حقوق اداری 2 ؛ انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2. واعظی، مجتبی، (1390)جزوه درسی حقوق اداری تطبیقی . دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

Abstract

The effects of abolishment of administrative decisions in the sentences of administrative justice court

By
Naghme Mirzaei Fahliani

The Court of Administrative Justice (CAJ), as the main body of judicial control in the administrative law system of Iran has the duty to examine administrative decisions in the cases mentioned in Article 19 of the Court of Administrative Justice Act. The most sever sanction that the CAJ can choose for divergence of administrative decisions from specified frameworks in order to perform judicial control of these decisions and the is annulment these decisions. Since the CAJ obtained such jurisdiction, the effects resulting from this sanction has been disputed. In this context, the central question of this research is as follows: What are the effects of annulment of administrative decisions in the judicial review? According to surveys conducted regarding the judicial review of the CAJ, the CAJ’s judges consider that the effects of the annulment extends to the past case and accordingly all rights related to such annulment can be obtained, but the CAJ Act didnot fallowing of this theory , also can want adminstrative responsibility of employee for make incorrect decisions . The present study attempts to define and analyse the related concepts and to examine and evaluate the effects of annulment of administrative decisions in the CAJ from prospective of law, doctrine and judicial practice in order to achieve appropriate approach in facing the effects of annulment of administrative decisions.

Keywords: Court of Administrative Justice (CAJ), Concept of Annulment, Effect of Annulment during Time, Civil Liability

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، جبران خسارت، مسئولیت مدنی Next Entries مقاله با موضوع قانون مدنی، فقهای امامیه، کلی فی الذمه، صحت معامله