دانلود پایان نامه با موضوع خلیج فارس، شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه، بیداری اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

همکاری خلیج فارس: انقلاب به سیاست واقعگرایانه»، به این موضوع می‌پردازد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل نگرانی که در مورد فعالیتهای هستهای ایران داشتند در راستای طرح تحریمها علیه ایران با ایالات متحده همگام شدند. و در مورد روابط ایران و بحرین و همچنین در مورد روابط تجاری ایران و امارات توضیح داده است. در این پژوهش علاوه بر اینکه تمامی این عوامل مورد بررسی قرار میگیرد، تأثیر آنها بر روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز بررسی میشود(Cronin، Stephanie and Masalla، Nur ،2011).
6- حبیبی، نادر(2010) در مقالهای تحت عنوان«تأثیر تحریمها بر روی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس» به بررسی تحریمهای سازمان ملل بر علیه ایران که به دلیل آغاز برنامهی هستهای ایران و غنیسازی اورانیوم در ایران شروع شد میپردازد و اینکه ایران سعی دارد اثبات کند که از برنامهی هستهای فقط در راه مقاصد صلحآمیز استفاده میکند. اما ایالات متحده در پی این است که با استفاده از تحریم علیه ایران، این کشور را به انزوا بکشاند و نمونهی این مورد را امارات متحدهی عربی میداند که سطح روابط تجاری و اقتصادیاش با ایران نسبتاً بالاست. از طرف دیگر کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل ترس از قدرت یافتن ایران و استفاده آن از سلاح‌های هستهای، به سمت ایالات متحده گرایش پیدا کردهاند و این موجب تضعیف روابط اقتصادی ایران و شورای همکاری شده است. تفاوت پژوهش حاضر و این مقاله در این است که علاوه بر برنامه هستهای ایران و عامل تحریمها که باعث واگرایی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده است به تأثیری که تحولات داخلی کشورهای خاورمیانه بر روی روابط ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته نیز پرداخته شده است (2010، habibi).

7- صالحی، حمید(1391) در مقالهای با عنوان« بیداری اسلامی و تکوین نظم نوین منطقهای در خاورمیانه» به بررسی تحولات بیداری اسلامی و تأثیری که این تحولات بر نظم نوین منطقهای در منطقهی عربی دارند میپردازد و سه سناریوی محتمل در نظم نوین منطقهای را که شامل: نظم اسلامگرایی انقلابی، نظم اسلامگرایی سلفی و نظم اسلامگرایی اخوانی را مطرح و در مورد هر کدام مطالبی را ارائه میکند. در پژوهش حاضر به تحولات دیگری که در منطقهی خاورمیانه روی داده در کنار تحولات بیداری اسلامی پرداخته شده است و تأثیر این تحولات در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس بررسی شده است.
8- منتظری، بهرام(1388) در مقالهای با عنوان« تحولات جدید خاورمیانه: چالشهای درون ساختاری و فرآیندهای امنیتی خاورمیانه» نیروی محرک سیاسی در خاورمیانه را اسلامگرایی و نظامیگری معرفی میکند. که نظامیگری ویژگی مشخص کشورهای خاورمیانه و اسلامگرایی به عنوان نیروی محرک سیاسی و موجب تغییرات سیاسی و امنیتی در منطقه تلقی میشود. کشورهای غربی در این بین سعی دارند برای مقابله با هر گونه مقاومت سیاسی و ایدئولوژیک اسلامگرایان، به جدال سیاسی علیه فضای امنیتی موجود در منطقه اقدام کنند. در این پژوهش سعی بر آن است که علاوه بر مداخلات غرب در منطقه که باعث ایجاد اختلال و فرآیند امنیتی شدن منطقه میشود به عوامل دیگر که باعث ایجاد نظامی‌گری و تشدید امنیتی شدن در منطقه میشود پرداخته شود.

1-3- اهداف پژوهش
با توجه به اهمیت جایگاه ایران در منطقهی خلیج فارس و تأثیری که رابطهی ایران با کشورهای این منطقه بر جایگاه ایران دارد و همچنین نقش فعالی که ایران برای خود در منطقه متصور است، ضرورت روشن شدن رابطه ایران با کشورهای این منطقه احساس میشود و امروزه با توجه به تأثیری که تحولات اخیر منطقهی خاورمیانه بر روابط بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گذاشته است، بررسی این تحولات علاوه بر شناختن روابط کنونی ایران و کشورهای عضو شورا حتی میتواند به پیش‌بینی روابط آیندهی این کشورها با ایران بپردازد. از طرف دیگر در پی این تحولات برخی منافع ایران در منطقه نیز دچار تهدید شده مانند تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاده که هدف، ضربه زدن به منافع ایران در منطقه بوده است و همچنین پروژههایی که در این بین مطرح و دامن زده شده مانند ایران‌هراسی، شیعههراسی و.. ضرورت دفاع از جایگاه و اقدامات ایران را ضروری میسازد. هدف این تحقیق بررسی این روابط و دفاع از جایگاه و اقدامات ایران در منطقه میباشد.
1-4- سؤال اصلی پژوهش
تحولات منطقهای 2014-2010 چه تأثیری بر روابط سیاسی- اقتصادی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گذاشته است؟
1-5- فرضیه اصلی پژوهش
تحولات منطقهای 2014-2010 از طریق تشدید امنیتی شدن منطقه، موجب تشدید واگرایی روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حوزههای سیاسی و اقتصادی شده است.

1-6- متغیرهای پژوهش
-1-6-1متغیر مستقل: تحولات منطقهای 2014-2010.
1- 6-2- متغیر وابسته: روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.
1-6-3- شاخصهای متغیر مستقل: تحولات بحرین، تحولات مصر، تحولات لیبی، تحولات سوریه، تحولات یمن، مسألهی هستهای ایران و اعمال تحریمها علیه ایران.
1-6-4- شاخصهای متغیر وابسته: روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس( مراودات دیپلماتیک و سفرهای سیاسی)، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس( واردات و صادرات ایران با هر کدام ازکشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تراز تجاری آن‌ها و نمودار صادرات و واردات آن‌ها و کمیسیون‌های تجاری آن‌ها قبل و بعد از بیداری اسلامی).
1-7- مفاهیم پژوهش
1-7-1- بیداری اسلامی
این بیداری یا یقظه یا احیا و رستاخیز که امروز در آن به سر می بریم، بیداری عقل و فکر و عاطفه و قلب و اراده و عزم است و بیداری عمل و دعوت است. بیداری اسلامی ویژگی جهانی بودن دارد یعنی محصور به کشوری خاص نیست و در تمام کشورهای اسلامی و حتی در میان اقلیتهای مسلمان کشور‌های غربی شاهد مظاهر بیداری اسلامی هستیم تا جایی که این بیداری اسلامی به عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین 1948 که برخی فکر میکردند مردم آن جامعه در اسرائیل هضم شدهاند نیز رسوخ کرده است. وقتی سخن از بیداری اسلامی معاصر گفته میشود از یک پدیده دفعی که بدون پیشینه و به یکباره ظهور کرده باشد نیست بلکه بیداری امروز محصول تلاشهای فراوان گذشتگان و در واقع امتداد جنبشهای اسلامی و احیا گری و مکاتب فکری و عملی اسلامی است که در این جهت شکل گرفتند و برخی پایان یافتند و برخی همچنان موجود هستند( القرضاوی، 1998: 7 ).
1-7-2- بهار عربی1
در نامگذاری تحولات خاورمیانه گروهی از عنوان بهار عربی یاد میکنند که باید گفت: اولاً لفظ بهار از طرف عربها استفاده نشده است، این اصطلاح از کشورهای اروپای شرقی بوده که جزو محور شوروی بودند و از نظر اروپاییها، انقلابهای مخملی که در این کشورها اتفاق افتاد در واقع بهار این کشورها می‌باشد چون وقتی این کشورها در چارچوب شوروی بودند ظلم و استبداد و زمستان بر این کشورها حاکم بود و بعد از آن بهار و آزادی در این کشورها به وجود آمد و آن‌ها خودشان اصطلاح بهار را انتخاب کردند. همانطور که میبینیم برای عربها هم همان اصطلاح را بکار بردند. البته این تحولات در زمستان در کشورهای عربی اتفاق افتاد و حتی از لحاظ فصلی هم در بهار نبود و از طرفی هم در هیچ کدام از کشورها اوضاع بهتر نشد و به عبارتی برای این کشورها بهار نشد( صدقیان: 1393).
1-7-3- واگرایی2
واگرایی به عدم ترغیب واحدهای سیاسی به همکاری و اشتراک مساعی در عرصهی سیاست بین‌المللی گفته میشود که موجب دوری آنها از یکدیگر و فراهم آوردن زمینههای بحران و جنگ می‌گردد. در واگرایی متغیرهای گوناگونی وجود دارد که عبارتند از: عوامل انسانی و روانی، اجتماعی، واحدهای سیاسی نظام بینالمللی و متغیرهای اجتماعی بینالمللی(علی بابایی، 1383: 356).

1-7-4- روابط دیپلماتیک
روابطی که بین دولت‌ها پس از شناسایی یکدیگر و توافق در برقراری روابط، با اعزام نمایندگان ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، روابط دیپلماتیک شامل کلیه ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که بین دو یا چند دولت از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک دولت‌ها صورت می‌گیرد(آقا بخشی، 1386).
1-7-5- امنیتی شدن
تحولات پس از جنگ جهانی دوم و سپس جنگ سرد، باعث شدند تا نوعی از مفهوم امنیت که به مراتب مشخص‌تر از صرف هر تهدید یا چالشی باشد، شکل بگیرد؛ چرا که تهدیدات و آسیب‌پذیرها می‌توانند در زمینه‌های بسیار متفاوتی، هم از نظر نظامی و یا غیر نظامی تبلور یابند. لذا توجه به این نکته باعث شد نظریه پردازان این نسل از جمله واور3 و بوزان4 به طرح امنیتی شدن در قالب مکتب کپنهاک در موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و نظامی بپردازند. در تئوری امنیتی شدن، کنش زبانی5 موفقیت‌‌آمیز از طریق درک بین الأذهانی در درون یک جامعه سیاسی شکل می‌گیرد و بر اساس آن نحوه رفتار در برابر تهدید موجود و اعمال اقدامات فوری و استثنایی برای برخورد با تهدید مطرح شده دنبال می‌شود. لذا مفهوم امنیتی شدن صرفاً شروع به انتقال ایده جدید به درون یک تئوری امنیتی جامع‌تر می‌کند(رستمی، رهنورد، 1388: 95).
1-8- روش شناسی
1-8-1- روش گردآوری دادهها: استفاده از منابع کتابخانهای و کتابها، مقالات، منابع اینترنتی و سایت‌های معتبر خبری و علمی و همچنین مصاحبه حضوری میباشد.
1-8-2- نوع روش تحقیق: توصیفی- تحلیلی.
1-9- مشکلات پژوهش
از اصلیترین تنگناهایی که این پژوهش با آن رو به رو بود، کم بودن منابع و کتب در رابطه با این موضوع بود و این به دلیل جدید بودن و تازه بودن وقایع میباشد و همچنین اینکه هنوز روند تحولات و وقایع کم و بیش ادامه دارد و روزانه اخبار و اطلاعات جدید‌تری به دست میآید و این روند نتیجهگیری پژوهش را دشوارتر میکند. مشکل دیگر نامگذاریهای متعدد این وقایع در منابع میباشد که هر کدام از دیدگاه و منظر عنوان خاصی که بر روی تحولات میگذارند به تحلیل وقایع و تحولات اتفاق افتاده می‌پردازند. با این وجود در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از مقالات فارسی و لاتین و کتب و سایت‌های مختلف و مصاحبه سعی شده با دیدگاه کلیتری به تحولات نگاه شود.
1-10- سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است:
1-10-1- فصل اول: کلیات تحقیق است که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه تحقیق، متغیرها، تعریف مفاهیم تحقیق، روششناسی تحقیق، مشکلات و اهداف تحقیق میباشد.
1-10-2- فصل دوم: به بررسی نظریه سازهانگاری و مفاهیم و نظریه پردازان بنام این نظریه میپردازد و لزوم استفاده از این نظریه در تأثیر تحولات اخیر خاورمیانه بر روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز در این مبحث مطرح میگردد.
1-10-3- فصل سوم: به تحولات اخیر منطقهی خاورمیانه از 2014-2010 و نامگذاریهای متفاوت این تحولات میپردازد و سپس به صورت موردی تمام کشورهای دستخوش تحول را مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد از آن به بحث در مورد مسئله‌ی هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌ها علیه ایران که در رابطه‌ی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأثیر گذاشته است، در این فصل به مشکلات کشورهای عربی چون: نظام استبدادی، فقر، بیکاری، تبعیض نژادی و.. که باعث اعتراض مردم و ایجاد انقلابها شده می‌پردازد و اینکه هر کدام از کشورها از نقطه نظر خود و با توجه به برداشت خود عنوان خاصی بر روی این تحولات گذاشتهاند. و اوضاع داخلی کشورهای یمن، بحرین، سوریه، مصر و لیبی مورد بررسی قرار گرفته است.
1-10-4- فصل چهارم: به اوضاع کلی منطقهی خاورمیانه در این برههی زمانی(2014-2010) پرداخته شده. اینکه منطقه خاورمیانه در این زمان حالت امنیتیتر به خود گرفته است و بعد به بررسی پروژه‌هایی از جمله: ایرانهراسی، که در دههی پایانی قرن بیستم و به ویژه زمان حاضر به اوج خود رسیده است و در حقیقت پروژهای است که اگر چه ریشهای چند صد ساله دارد، اما د

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع خلیج فارس، خاورمیانه، شورای همکاری خلیج فارس، روابط سیاسی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع سازهانگاری، روابط بین‌الملل، شورای همکاری خلیج فارس، خلیج فارس