دانلود پایان نامه با موضوع خاورمیانه، ناسیونالیسم، خلیج فارس، ناسیونالیسم عرب

دانلود پایان نامه ارشد

و سنی
اختلاف میان شیعه و سنی – دو مذهب عمده در اسلام – ریشه تاریخی دارد و عمدتاً بر سر مسأله جانشینی واقعی پیامبر و چیستی اسلام واقعی است. شکاف درون اسلام میان شیعه و سنی واقعیتی ایدهای و اعتقادی بوده که همچنان ادامه دارد. این شکاف ایدهای در طول تاریخ مورد سوء استفاده حکام و سیاستمداران قرار گرفته و با شکافهای دیگر مانند شکافهای قومی، ملی، زبانی، حتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیب شده است. یکی از اساسیترین امور در حیات شیعه، سیاست و حکومت است که شیعه آن را یکی از امور خاص ائمه میداند.
با اینکه مذاهب شیعه و سنی دارای اصول و اعتقادات متفاوت و مشترکی هستند ولی آنچه بیشتر خود را نشان داده، تفاوتهایی است که بین این دو مذهب وجود دارد که ناشی از سیاسی و هویتی شدن این مسئله میباشد. اعراب سنی بقیه مسلمانان را به دلیل ارتکاب گناه یا ارتکاب اعمالی که آنها نمی پسندند کافر میدانند(کاظمی،1391: 51-50).
در واقع میتوان گفت دو عنصر شیعه و سنی از مؤلفههای متعارض و هویتساز، بین ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار میروند. این دو عنصر به واسطه مواضع مبتنی بر تفاوتی که در آنها است، موجب شکلگیری دو هویت جدا برای ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس گردیده است؛ به واسطه معنایی که یافتهاند یا به آن دو دادهاند، موجب ایجاد دو قطب گردیده است، دو قطبی که در ابتدایش« ما و در انتهایش آن‌ها» پدیدار گشته است. دو جبهه به مثابه دو هویت متفاوت با طرد متقابل یکدیگر، فضایی از تخاصم و غیریت را ایجاد نموده‌اند، فضایی که پیوسته ترس و عدم اعتماد به سان سایه‌ای گسترده بر آن سنگینی مینماید. در واقع عنصر شیعی به عنوان غیر و بیرون سازنده برای عنصر تسنن که از مؤلفههای هویتی کشورهای حوزه خلیج فارس میباشد، محسوب میگردد. این عنصر موجب شکل‌گیری مرزها و مرزبندیها در ذهن کشورهای حوزه خلیج فارس شده و تمامی کنشهای آنان معطوف به از جاشدگی هویتشان میباشد؛ این کشورها نگرانند که هویت و عنصر شیعی جمهوری اسلامی ایران پایه‌های هویتی آنان را درنوردد و به تعدیل یا تزلزل هویتی آنان بینجامد و در معادله« بودن» به نیست شدن برسند. بنابراین چون جمهوری اسلامی ایران دارای هویتی شیعی است و به عنوان« غیر» کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار میآید، آنان این غیر را منشأ تغییر هویتشان میدانند، که به تبع آن، ترسی در ذهنشان ایجاد شده است و چون این ترس را از ناحیه ایران میدانند، ایرانهراسی را برساخته‌اند. در مجموع شیعیان به عنوان یک کل، احساس میکنند از نظر اجتماعی تحت تبعیض قرار گرفتهاند و از نظر سیاسی از حقوق خود محروم شدهاند(کاظمی،1391: 49-52).
در اینجا میتوان اشاره کرد که، کشمکشهای سیاسی جهان اسلام عمدتاً از اواسط قرن نوزدهم شروع شد و از همان زمان عنصر شیعه به صورت یکی از ارکان ثابت این کشمکشها در صحنه ظاهر شد. فرق نهضتها و مبارزات شیعیان با مبارزات سایر گروهها در دو وجهی بودن آن بود. یعنی شیعیان همزمان علیه عوامل بیگانه و رقبای داخلی یا حکومتهای سنی، که حق و حقوق شیعیان را نادیده میگرفتند در ستیز بودند. برخورد جوامع اسلامی با استعمارگران اروپایی باعث بیداری مسلمانان و آگاهی از رکود آنان در زمینههای علمی و فنی شد(نقیب زاده، 1379: 169).
بنابراین کمتر رویدادی را میتوان در خاورمیانه مورد مطالعه قرار داد که یک سر آن به شیعه یا شیعیان مربوط نشود. گاه شیعیان خود عامل و کارگزار رویدادها هستند و گاه موضوع حوادث و کنشهای سیاسی- اجتماعی قرار میگیرند. هیچ کشوری در خاورمیانه وجود ندارد که یکی از فرق شیعه در آن وجود نداشته باشد. وجود یک اقلیت شیعه حکومتگران را بی تفاوت نمیگذارد. این امر تا حدی از نگرش سیاسی شیعه نیز ناشی میشود. این نگرش که بنیان مشروعیت هر رژیم یا حکومت و یا حاکم را زیر سؤال میبرد خود به خود در بین حکومتگران نگرانی ایجاد کرده و واکنش آنها را برمیانگیزد. این نگرش همراه با تاریخ خونین و فرهنگ سیاسی شیعه، شیعیان را هم منفعل نمیگذارد. تکاپوی آنها برای ایجاد حکومتی که دست کم ارزشهای آنها را پاس بدارد و به ائمه آنها احترام بگذارد، پیوسته دست مایهی حرکتهای سیاسی اعتراض آمیزی بوده است که به چرخهی سرکوب شورش پویایی میبخشد. زیرا وقتی هیچ حکومتی از بنیان مشروعیت دنیوی یا اخروی برخوردار نباشد، مجوز عصیان و اعتراض محیط سیاسی علیه آن صادر شده است و حاکمیت جز با تکیه بر زور نمیتواند بر پای بایستد. به این ترتیب یا سلطه سرکوبگرانه برقرار میشود یا شورش. از سوی دیگر پیوستگیهای اجتماعی- فرهنگی و جغرافیایی، خاورمیانه را به صورت یک حوزه ارگانیک درآورده است که در آن رویدادها به هم گره میخورند و حالت منطقهای به خود میگیرند(نقیب زاده، 1379: 168).
وجود عنصر شیعه در هر جامعه به تحریک و پویایی سیاسی جامعه کمک میکند. این امر هم از آموزه‌های سیاسی نشأت میگیرد و هم عدالت‌خواهی شیعیان به آن دامن میزند. رویدادهای خاورمیانه مستقیم و غیر مستقیم با جامعه شیعیان ارتباط پیدا میکنند. هر وقت اعراب سنی از دشمن قهاری مثل اسرائیل فارغ شده باشند به فوریت به فکر استحاله، منزوی ساختن و حتی انهدام جوامع شیعه افتادهاند( نقیب زاده، 1379: 185).
وجود جمعیت نامتجانس شیعی در این کشورها به گونهای« خودی» محسوب نمیشوند و از جنس جمهوری اسلامی ایران هستند، بیشتر ترس و هراس در این کشورها نسبت به ایران برساخته شده است. آنان نگران تغییر هویتشان هستند. متأثر از این فضا این عناصر با عناصر دیگری هم ارز می شوند و موجب ایجاد ترس و هراس در این کشورها میگردد( کاظمی، 1391: 70).
شیعیان خصوصاً در مناطقی زندگی ميکنند که منابع اصلی نفت در آنجا قرار دارد. به اين ترتیب به لحاظ پیوستگی تشیع و ژئوپلتیک مي توان چنین گفت که شیعیان بر روی خزانه انرژی جهان نشسته‌اند. با اين حال همواره در حاشیه قدرت قرار گرفته و حاکمیتهای سنی مذهب آنها، حقوق سیاسی و فرهنگی آن‌ها را به رسمیت نشناختهاند. در شرایطی که حوزه خاورمیانه تحت سلطه گروههاي سنی مذهب قرار داشت، برخی از شیعیان به منظور مقابله با حکومت و اقتدار آنان به کنشهای سیاسی و امنیتی مبادرت ورزیدند که در بسیاری از مواقع بی نتیجه بود. شیعیان همواره ضمن بهرهگیری از هنجارهایی مانند«توریه » و «تقیه » حاکمیت و اقتدار گروههاي سنی را با اکراه پذیرفتهاند. دراين روند، آرمانهای شیعه نتوانسته است درحوزه خاورمیانه تحقق یابد. بنابراین اراده برای تغییر فضای سیاسی موجود به عنوان«آرمان گروه‌هاي شیعی» درتمام کشورهای خاورمیانه وجود داشته است. علمای شیعی و همچنین گروههاي اجتماعی شیعیان هیچگاه مشروعیت کاملی برای اقتدارمذهبی گروههاي حاکم قائل نبودهاند و اين امر زمینههای مناسبی برای حداکثر سازی روح مبارزاتی به وجود آورده است.
در مجموع قدرتیابی شیعیان در منطقه به خصوص بعد از سقوط صدام حسین در عراق و همچنین پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی، باعث شد که بحث«هلال شیعی» از طرف حاکمیتهای سنی مذهب و حامیان غربیشان مطرح و دامن زده شود. از اهداف مطرح کردن هلال شیعی، بزرگنمایی خطر شیعیان و ايران بود(فلاح،1391: 80-77).

تأکید بر ناسیونالیسم عربی، برای جدایی سازی شیعیان منطقه
اندیشه ناسیونالیسم عربی در چندین دهه اخیر با افت جدی مواجه شده است. ناتوانی کشورهای عربی در آزادسازی فلسطین اشغالی و حمله صدام حسین به عنوان مدعی رهبری جهان عرب به کویت و در نهایت سقوط آن توسط امریکا، همه و همه تأثیر خود را برتضعیف اين گفتمان نهاده است. اما در چند سال اخیر که مصادف با هويتیا‌بي شیعیان در کشورهای عربی شده است، بخشی از نخبگان فکری و ابزاری خاورمیانه درصددند به احیاي ناسیونالیسم عربی در مقابل هویت ايرانی مبادرت ورزند.
ناسیونالیسم عربی، علاوه بر آن که خود را در مقابل ناسیونالیسم ايرانی مي بیند، لعاب مذهبی نیز بدان مي‌افزاید و تشیع را نیز در مقابل اين ناسیونالیسم قرار ميدهد. به نوعی از دیدگاه ناسیونالیسم‌های عرب، مسلمانان با عرب یکسان انگاری مي شوند. اما شیعه متهم است که یک جنبش غیر عربی است که موالی یعنی مسلمانان غیر عرب ) ايرانی(در عصر صحابه و تابعین، به ترویج آن پرداختهاند تا بدین وسیله، فرهنگ عرب و ویژگی عربی اسلام و در واقع، خود اسلام را که به اعتقاد آنان بهترین فرآورده عرب‌هاست،تضعیف کنند.
در دوران معاصر نویسندگان ملیگرای عرب، اين اتهام آخر را علیه تشیع، تحت عنوان«شعوبی‌گری»(ضدیت عربیت) مطرح کردهاند. با اين اتهام آنها هویت عربی شیعیان عرب را انکار نموده و آنان را ايرانی الاصلهای مهاجر معرفی مي نمایند، تا از اين طریق آنها را همواره در حاشیه سیاست قرار دهند.
در جاهایی که شیعیان در اقلیت هستند و حاکمیت گرایش بنیادگرایی سنی دارد، در چنین وضعیتی شیعیان معتقدند یک حکومت سکولار هدف مهمي به شمار میآيد. در جاهایی که شیعیان در اقلیت هستند و حاکمیت گرایش بنیادگرایی سنی دارد، در چنین وضعیتی شیعیان معتقدند یک حکومت سکولار هدف مهمي به شمار میآید. به طور کلی شیعیان ميکوشند تا به حقوق برابر با گروه‌هاي سنی دست یابند. اين امر موجب به کارگیری ابزارهای مدنی مانند روزنامه و بیانیه برای تأمین حقوق اجتماعی‌شان شده است(فلاح،1391: 86-81).
مواضع سیاسی شیعیان هم اکنون به گونه‌اي رادیکال شده است که آمادگی لازم را برای مقابله با تهدیدات کشورهای مداخلهگر بينالمللی دارند. اين الگو موجب تشدید منازعات سیاسی و استراتژیک شده و از سوی دیگر، زمینههای لازم را برای ظهور «دیگری جدید» » فراهم کرده است. اين امر را می توان انعکاس معادله سیاسی در رفتار شیعیان و در سطح بین‌المللی دانست(فلاح،1391: 88). نقطه مرکزی مسئله شیعیان مجموعهای از اعتقادات کلیشهای در اندیشه سنتی سنی است. از این دیدگاه تشیع انشعاب ناگواری در اسلام بوده است. در این توصیف کلیشهای شیعیان یک گروه مذهبی جداطلباند که اسلامشان کژآیین و مشکوک است. این احساس در جهان عرب وجود دارد که فرهنگ عرب، تا حدی ذاتاً سنی است، سنی‌گرایی وضعیت طبیعی عربهاست و از نظر آنان شیعیان جداطلبانی هستند که به طور خود خواسته خود را از امت عرب بیرون ساخته‌اند. وقتی شیعیان به منزلهی یک جامعه اعتراضاتشان را اظهار میکنند یا خواستار مشارکت بیشتر میشوند حکومتها و جوامع سنی آنان را به ترویج فرقه‌گرایی آسیب زدن به اتحاد جامعه و تلاش برای بی ثبات کردن کشور متهم میسازند(کاظمی،1391: 52).
در تمامی موارد شیعیان با تنزل موقعیتشان به «جایگاه اقلیت» و شهروند درجه دوم، مبارزه میکنند. دستگاه‎‌های امنیتی شیعیان را مظنون و غیر وفادار تلقی میکنند و بر این اساس آنها را تحت مراقبت‌های ویژه قرار میدهند(فولر و فرانکه، 1384: 119-117). در واقع عنصر شیعی یکی از پایههای هویت ایران را تشکیل میدهد، تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران با فرهنگ مردم ایران عجین و آمیخته می‌باشد و در بین تمامی اقشار رسوخ و نمود دارد. به ویژه اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حکومتی شیعی است و با کاربست آموزههای این مکتب روابط خود را با نظام جهانی تنظیم می‌نماید(کاظمی،1391: 49). در تمامی موارد، شیعیان با تنزل موقعیتشان به « جایگاه اقلیت» و شهروند درجه دوم، مبارزه می‌کنند. دستگاه‌های امنیتی شیعیان را مظنون و غیر وفادار تلقی می‌کنند و بر این اساس آن‌ها را تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌دهند(فولر و فرانکه، 1384: 119-117).

میتوان گفت، علت طرد شیعیان، نگرشهای اجتماعی سنیان است و هم سیاستهای حکومتی. وضعیتی که شیعیان در جهان عرب با آن مواجهاند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. از این روی، مطالبات و استراتژیهای سیاسی آنان نیز به همین نسبت متفاوتاند.
در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شیعیان کشورهای منطقه برای خود هویت عربی قایل بودند . این روند در دوران بعد از انقلاب اسلامی تغییر یافت، و زمینه تکثر هویت ایدئولوژیک جامعه ایران را برای شهروندان انقلابی خاورمیانه به وجود آورد. با مهیا شدن چنین شرایطی، شیعیان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع خاورمیانه، موازنه قوا، خلیج فارس، بیداری اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع خلیج فارس، انقلاب اسلامی، خاورمیانه، انقلاب اسلامی ایران