دانلود پایان نامه با موضوع حقوق بین الملل، روش شناسی، نظام حقوقی، هستی شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

و علم جامعه – انجامیده است که بعدها همین مغالطه پیچیده و دیریاب و دیرفهم به مانعی عظیم بر سر راه تکامل و توسعه معرفتی علوم نوظهوراجتماعی و از جمله دانش حقوق بین الملل عمومی تبدیل شده است .78

تمهید تئوریک بحث:
مبحث نخست : ادبیات تحقیق
فقره نخست : حوزه تحلیلی فلسفه حقوق79
این حوزه معرفتی که در واقع سرشارترین مناظرات مربوط به روش شناسی های نظام های حقوقی را در بر می گیرد،با پیشگامی « جان آوستین»80 فیلسوف و حقوقدان انگلیسی و در راستای بسط سلطه و استیلای جریان پوزیتیویسم اجتماعی اگوست کنت که خواهان تبیین معرفتی علوم انسانی و اجتماعی بر سیاق علوم طبیعت گرا و معرفت های شبه طبیعت گرابود ، سر بر آورد81 و با قائل شدن به وحدت روش علوم ، ابژه های معرفتی دوگانه تاریخ علم را – طبیعت و جامعه 82– از جنس و جوهری یگانه پنداشت و تفاوتی جوهری بین طبیعت و جامعه قائل نبود ؛ بنابراین و متاثر از این جریان ،اگراهتمام برآن است که علوم اجتماعی و به تبع آن معرفت های حقوقی و بویژه حقوق بین الملل عمومی ،واجد وصف فخیمه علمی وشایسته اطلاق چنین عنوانی گردد ؛ناگزیر بایستی در مقام شناخت پدیداری83 دانش حقوق بین الملل ،به همان ابزار ،روش وشیوه ای تجهیز شود که دانشمندان در حوزه طبیعت به کاربسته بودند و مساعی آنها قرین توفیق افتاده بود.تبعات و پیامدهای ناگزیر این رویکرد درسطح روش شناسی به وحدت روش علوم دوگانه انجامید که تفاوت های گوهری هستی شناختی علوم بر حقوقدانان اثبات گرا مغفول افتاد و جماعتی از فیلسوفان حقوق که به نحله پوزیتیویسم حقوقی و یا مکتب تحلیلی84 موسومند؛ چنان در این عرصه تند تاختند و تفاوت ها را به سودای وحدت درباختند که ؛ مختصات انحصاری و متفاوت و ناهمگون حقوق را در قیاس با دانش های طبیعت گرا همانند فیزیک و زیست شناسی نادیده انگاشتند و چنان پنداشتند که روش بایسته دانش حقوقی همان روش مقبول و متبوع علوم طبیعی است85 وهستی شناسی حقوقی نیز که ناظر به تبیین ماهیت و سرشت ابژه های حقوقی (پدیدار های حقوقی )است با عینیتی فارغ از ارزش مواجه است که در نفس خود قابل فروکاستن به مجموعه ای از پدیدار های حقوقی می باشد.این گروه که معرفت حقوقی را به نظام حقوقی و نظام حقوقی را به قواعد حقوقی فرومی کاستند؛ از منظر آنان در تحلیل نهایی، قاعده حقوقی ، گزاره ای دستوری انگاشته می شد که حاوی اوامر و نواهی قانونگذار است که به ضمانت اجرای مادی و توسل به زور دولتی تجهیز شده است. 86
فقره دوم : فلسفه هنجاری حقوق87
نظر به مختصات و اوصاف ویژه و انحصاری علوم هنجاری و بویژه نظام حقوقی و دانش حقوق بین الملل عمومی ،جماعتی از فیلسوفان حقوق ، با پیراستن حقوق از دانش های هم سنخ، نظریه ای در این عرصه درافکندند که به نظریه ناب حقوق88 موسوم گردید. مکتب اصالت قاعده کلسنی با این تصور که نظام حقوقی مجموعه ای از قواعد حقوقی است که لزوم آن دلیل بر وجودآن است ؛ بنابراین جستجوی مبنای حقوق،در ورای آن، چیز زائدی است که به عدم خلوص معرفت حقوقی منجرشده است.این خط سیر فکری معتقد است که موضوع دانش حقوق بین الملل بایستن 89 است و نه بودن 90 . نظام حقوق بین الملل به هرمی شبیه است که درآن هرقاعده ای از قاعده مافوق خود مشتق می شود. قاعده اساسی91 که در راس هرم قواعد واقع شده و برتراز تمام قواعد است،مبنای نظام حقوقی را تشکیل می دهد.این رویکرداز منظر هستی شناسی،درست همانند رویکرد تحلیلی فلسفه حقوق ،نظام حقوقی را به قاعده حقوقی فرو می کاهد. بااین تفاوت که ضرورت قاعده حقوقی،درنظام هنجاری هرم گونه نظام حقوقی نهفته است و نیازی به تبیین نیروهای اجتماعی و سازوکار دولت در تبیین نظام حقوقی و هنجاری انگاری یک قاعده حقوقی نیست.این هستی شناسی تقلیل گرا،مستلزم روش شناسی ویژه ای است که به شیوه منطقی قواعد سطوح فروتر را ازقاعده برتر و در نهایت از قاعده ای که درراس هرم قواعد حقوقی و بر تارک نظام حقوق بین الملل جای گرفته ، استخراج می کند.92
فقره سوم : فلسفه نوین علوم اجتماعی
در مقابل این جریان فکری،گروهی از اندیشمندان با الهام از فلسفه قاره ای93 ،فلسفه زبانی ویتگنشتاین94 ، ایدئالیسم آلمانی و بویژه سنت کانتی و نحله ژان باتیستا ویکو در روش شناسی،طرحی نو در افکندند و با تمییز نهادن بین ابژه های معرفتی در حوزه های علوم،روش علوم طبیعت گرا را در عرصه علوم اجتماعی که نقطه التقای دیالکتیکی ارزش – واقعیت است، ناکارآمد انگاشتند؛چراکه سرشت ابژه های متفاوت معرفتی،مستلزم کاربست روش شناسی های متفاوت است .95 هستی شناسی مختص این گروه،فارغ از مساله عینیت ، به حضور دیرپای ارزش ها درتعامل با واقعیت ها نظر داشت و به همین دلیل ، شیوه تحصیل شناخت را در حوزه جامعه متفاوت باشیوه های تحصیل دانش در حوزه طبیعت قلمداد می نمود؛زیرا هستی پدیدارهای حقوقی ، هستی ویژه ای است که نه مطلقا به عینیت گردن می نهدو نه قابل فروکاست96 به حیات و هستی پدیداری فیزیکی است.در مطالعات معاصر، بویژه در حوزه مطالعات انتقادی حقوق،هستی شناسی حقوقی به یک فضای گفتمانی بین الاذهانی97 فروکاسته می شود که واقعیت حقوقی وابژه های هستومند حقوقی، وجود، پویایی،استمرار و بازتولید خودرا مدیون شکل گیری واستقرار سپهر عمومی و سپهر خصوصی و تعامل زاینده این دو ساحت می باشد.98 تابعان حقوقی بین المللی با توسل به عقلانیت ارتباطی 99و نه لزوماعقلانیت ابزاری100 به بازتولید ایده های خود دربستر فضای گفتمانی می پردازند که خود بازتاب گسترش آزادی ، خردجمعی وپایبندی به قواعد بازی و هنجارهای حقوق بشری است. هستی شناسی حقوقی گفتمان انتقادی درواقع یک هستی شناسی گفتمانی بین الاذهانی است که درنوع خود با هستی شناسی عینیت گرا101و یا هستی شناسی موضوعی102 و به تبع آن با مدل روش شناسی آن دو مکتب تفاوت بنیادی دارد.103

فقره چهارم : فلسفه علم حقوق بین الملل
فلسفه حقوق سنتی که اهتمام خود رامصروف اثبات شئون و ابعاد دستوری104 حقوقی و نه بررسی و تبیین مختصات علمی – شناختاری 105 دانش حقوقی ، نظام حقوقی وبه تبع آن هنجارهای حقوقی می نمود ؛ به کلی از ورود به مباحث ناظر به ساحت معرفتی و علم شناختی حقوق بین الملل خودداری می نمود.اما با ظهور مکاتب جدید در حوزه معرفت شناسی و جامعه شناسی علم ، امروزه این چالش معرفتی به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد ه است که نهایتا و فارغ از حقوقی بودن یک نظام حقوقی،چه اوصافی مورد نیاز است که فیلسوف حقوق،معرفت حقوقی را معرفت علمی تلقی نماید؟آیا روش شناسی حقوقی از دام مغالطه وحدت روش علوم باز رهیده است ؟آیا حکم به کثرت گرایی روش شناختی،حکمی مقتضی ومناسب معرفت حقوقی و مخصوصا در خور حقوق بین الملل است ؟ پرسش هایی ازاین دست ضرورت تکوین ، رشد و بالندگی شاخه ای از فلسفه های مضاف را در قلمرو حقوق به طور عام وحقوق بین الملل معاصر به طور خاص به میان می آورد .فلسفه حقوق سنتی به اوصاف حقوقی نظام حقوقی و هنجارهای حقوقی می پردازد،در حالی که فلسفه علم حقوق بین الملل به اوصاف شناختاری دانش ومعرفت حقوقی و موضوع کلیدی روش شناسی های حقوقی اهتمام می ورزد.106
در فلسفه علم حقوق عمومی معاصر دو شاخه اصلی ، مطمح نظر و توجه است که در واقع استخوان بندی فلسفه علم حقوق بین الملل و مبانی روش شناختی آن را تشکیل می دهد: شاخه دستوری و منطقی فلسفه علم حقوق که با تز ابطال گرایی پوپری برای پژوهشگران ایرانی شناخته شده است و شاخه تاریخی و جامعه شناختی آن که با ایده پارادایم علمی تامس کوهن مسبوق به سابقه است. نگارنده با الهام از ادبیات غنی و سرشار فلسفه علم و بویژه با الهام و اقتباس از شاخه دستوری و منطقی و آراء کارل رایموند پوپر نکات تازه ای در باب الگوها و گفتمان های اصلی روش شناسی حقوق بین الملل عمومی به میان خواهد آورد.107

مبحث پنجم : ضرورت و اهمیت پژوهش
ضرورت باز انديشي انتقادي گفتمان های روش شناختی حقوق بین الملل و باز نگري در مفروضه هاي بنيادي آن در پرتو منطق جديد،فلسفه علم و نظامهاي معرفت شناختي نوين به دلايلي چند برآگاهان پوشيده نيست ؛زيرا ناكارآمدي و نواقص رويكردهاي متعارف – از جمله گفتمان تقلیل گرايانه كه وجه غالب روشهاي منطق تحليل علمي را تشكيل مي دهد – در مقام تبيين پديدارهاي اجتماعي به طور عام و پديده هاي حقوق بین الملل به طور خاص از يكسو به گسست علمي در ميان حوزه هاي معرفتي و جزيره اي شدن گستره هاي دانش بشري واز طرف ديگر به انشعاب و چند پارگي دروني هر يك ازاين علوم انجاميده است .108 امروزه آثارو پيامدهاي اين شكاف معرفت شناختي به ابعاد نظري محدود نمي شود ؛ به گونه اي كه در عرصه عمل نيز ، در راستاي مواجهه عقلاني با پديده هاي چند بعدي و پيچيده حيات اجتماعي ، عصر ما شاهد چالش هاي حقوقی متعددي است كه فائق آمدن بر اين معضلات و پيچيدگي هامستلزم همگرايي علوم در تدارك فهمي جامع و میان رشته ای ازپديده هاي موصوف است. 109 انديشمندان حقوق بین الملل نيز كه از اين گسست معرفت شناختي ؛ چه با دانش بشري و چه با شعب تخصصي گستره علمي مختص خود بي نصيب نمانده اند،در راستاي گشايش مرزهاي جزمي اين حوزه معرفتي به روي ساير علوم و معارف بشري چاره اي جز باز انديشي در مفروضه هاي بنيادي روش شناختی نظام حقوقی بین المللی و حوزه علم حقوق بین الملل ندارد.از طرف دیگر سلطه كاركرد حقوقي بر ساختار نظري وتئوريك حقوق بین الملل واهتمام حقوقدانان به تحلیل های تقلیل گرایانه ومصروف شدن انرژی واستعدادآنان در دفاع از حقوقي بودن اين گستره شناختي درمقابل انديشمندانی كه اعتبار حقوقی اين نظام و سیستم دستوری راتا سرحد مجموعه اي از قواعد اخلاقي مبتني برنزاكت اجتماعی فرو مي كاستند در كناردلايل وانگيزه هاي ديگر باعث شده است كه مسائل ناظر به تبيين مباني ومبادي روش شناسی حقوق بین الملل در محاق فراموشي افتد وكمتر حقوقداني مجال آن يافته است كه به بسط وگسترش ابعاد روش شناختی حقوق بین الملل و حداقل روزآمدسازی جهات و جوانبی از آن بپردازد .110در اين ميانه بيم واميد نگارنده چنين مي انديشد كه ضرورت فرا رفتن از تحليل هاي فروكاست گرايانه ارسطويي و دكارتي حقوق بین الملل گروسیوسی 111در پرتو يافته هاي نوين معرفت شناسي ،مستلزم بسط چارچوب هاي مفهومي و كاربست مدل هاي روش شناختی نوظهور است كه فقر تئوريك حقوق بین الملل را به نحوي تعدیل و در صدد محدود كردن دامنه آن برآيد. از طرف دیگراهتمام به اين تفكيك حياتي( تفكيك وجه كنشي نظام حقوقي بین المللی از ساحت معرفتي آن یعنی علم حقوق بین الملل )امكان شناخت علمي و انتخاب مدل های روش شناختی مناسب مسائل متنوع و گوناگون حقوق بین الملل را فراهم می آورد .112

مبحث ششم : روش تحقیق
روش ناظر به مطالعه روش ها و روش شناسی های حقوقی ؛ سازه ای تحلیلی – ترکیبی و فلسفی است که در سطح روش تحقیق ، تناظری با روش توصیفی – تحلیلی از حیث آیین های استنادی و سازه های آمایش داده های مفهومی غیر تجربی دارد .با این حال ، آزمون ناپذيري تجربي فرضيه هاي غیر اثباتی پژوهش کنونی – که در واقع مطالعه ای در ساحت نوظهور فلسفه علم حقوق بین الملل و روش شناسی حقوقی است – يكي از اوصاف نظام تحليل و تبیین و دلیل آوری و فهم معنای نهفته در بطن و متن متن ها و مسائل حقوقی بین المللی است كه با عنايت به اين ويژگي ها و مختصات ،اهتمام نگارنده ، مصروف اين امر خواهد شد كه فارغ از دلواپسي هاي مربوط به دقت آزمونها و ابزارهاي تجربي ، مساله مورد نظر خود را در يك چارچوب مفهومي تاييد پذير و نا متناقض113 تدوين نموده و با ملاحظه جوانب الزام هاي منطقي متغير هاي تحقيق ، با بررسي مقدماتي داده هاي خام که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، حقوق بین الملل، علوم اجتماعی، علوم طبیعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع روش شناسی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، تجربه گرایی