دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، حسابرسی مستقل، سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

میدانند در صورت نارضایتی سهامداران از نقش مباشرتی مدیران ممکن است از سرمایهگذاری و تخصیص منابع در شرکت صرف نظر کنند. انگیزههای غیر مالی مدیران در تئوری مباشرت تفاوت این تئوری با تئوری نمایندگی را برجسته میکند. خاستگاه تئوری مباشرت تعاملگرایی است بطوریکه هیأت مدیره، مدیران را به فعالیت در جهت اهداف استراتژیک و بلند مدت سازمان سوق میدهد و با ارائهی مشاوره و نظرات فنی – تخصصی، روابط مالک و نماینده را هم راستا مینماید.[نمازی،1384 ] اهمیت این تئوری آن جاست که مالکان نهادی با ایجاد ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مدیران را تلویحاً وادار به اجرای دقیق نقش مباشرتی خود میکنند. مدیران هم با ایفای مسئولیت مباشرتی خود موافقت ضمنی خود را در اجرای این نقش اعلام مینمایند و به نوعی برآیند رفتارشان تداعی مالکیت مدیریتی خواهد بود.
2-2-4) ارکان حاکمیت شرکتی:
کنترل درونی
کنترل بیرونی
هیئت مدیره تعداد اعضا (موظف و غیر موظف)
واحد حسابرسی داخلی
کمیته ی حسابرسی
نقش مالکیت مدیریتی
سیستم های اطلاعاتی و کنترل
حسابرسی مستقل
نقش مالکیت سرمایه گذاران نهادی
حق رأی دادن سهامداران و رأی وکالتی

2-2-4-1) هیئت مدیره موظف وغیر موظف:
هیئت مدیره به گروهی از افراد که به طور قانونی در حاکمیت سازمان مسئول هستند گفته میشود و در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش عمدهای در برابر ذینفعان برعهده دارند. نمایندگی هیئت مدیره از طرف سهامداران و نظارت نیابتی هیئت مدیره بر مدیریت عامل، حالت افراطی نظارت سهامداران را تعدیل نموده و در قالب شرکای مدیریت عامل نقش اساسی در برنامهریزیهای استراتژیک به عنوان مشاور مسئول، خود را مطرح ساخته و فعالیت می کنند. تفکیک وظایف مدیریت اجرایی و مدیریت غیر اجرایی(هیئت مدیره) نقش نظارتی هیئت مدیره را برجسته نموده است که این تحولات متأثر از قانون سربینزآکسلی برای کنترل داخلی است.
ازدیدگاه نظریهی نمایندگی وجود هیئتمدیرهی غیرموظف در شرکتها و عملکرد نظارتی آنان، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران میانجامد. اگرچه هیئت مدیرهی موظف هم، کارکرد مثبت خود را دارد اما ممکن است در معرض خطر اخلاقی تبانی قرار گیرد و صورتهای مالی تایید شدهی آنها متورم و از کیفیت و مطلوبیت کافی برخوردار نباشد.
2-2-4-2) حسابرسی داخلی:
با توجه به عرصهی رقابتی و پیچیدگی تجارت جهانی، شرکتها برای ماندن در عرصهی تجارت نیازمند تولید اطلاعات شفاف و با کیفیت هستند. گزارشهای مالی درون سازمانیِ معتبر، وجود حسابرسی داخلیِ مستقل را ضروری مینماید. انجام وظیفه حسابرس داخلی، زیر نظر کمیتهی حسابرسیِ هیئتمدیره ، عملکرد شرکت را به مراتب بهبود میبخشد. حسابرسی داخلی به ارزیابی میزان رعایت سیاستها و روشهای مدیریت توسط کارکنان و اثر بخشی و کارایی عملکرد کنترلهای مدیریت میپردازد. تأکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در تولید اطلاعات با کیفیت نقش مهمی ایفا میکند که ماحصل آن ، گزارشهای مالی قابل اتکا و مربوط خواهد بود. برقرای حسابرسی داخلی به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، تأثیرات مثبتی بر افکار جامعه ذینفعان دارد. جامعه با تأمین اطلاعات قابل اعتماد با آرامش خاطر اقدام به سرمایهگذاری میکنند.
2-2-4-3) کمیتهی حسابرسی:
یکی دیگر از مولفههای سیستم حاکمیت شرکتی ، ایجاد کمیتهی حسابرسی متشکل از اعضای غیر موظف هیأت مدیره است که در ارتقا کارکرد حاکمیت شرکتی نقش اساسی را ایفا میکند. کمیتهی حسابرسی مسئولیت بررسی ساختارهای کنترل داخلی، فرایند گزارشگری مالی و مطابقت آنها با قوانین و مقررات و استانداردهای مربوطه را به عهده دارد. کمیتهی مزبور همکاری تنگاتنگی با حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقلِ شرکت دارد. یکی از مسئولیتهای کمیته ، بررسی مستقل عملکرد مدیریت شرکت به نمایندگی از سوی صاحبان سهام شرکت است. این بررسی، رسیدگی به درستکاری و صداقت مدیریت است و منجر به افزایش اعتماد عمومی به گزارشگری مالی میشود.
2-2-4-4) حسابرسی مستقل:
نقش حسابرسی مستقل به عنوان یکی دیگر از اصول بیرونی راهبری شرکتی در کنترل و انضباط مالی مدیران انکارناپذیر است .حسابرسی مستقل وسیلهای اجتماعیِ مهم، در محدود کردن قدرت مدیران میباشد و یک نوع عامل پیشگیریکننده و بازدارنده است. چون حسابرسان مجبور به رعایت مفاهیم استانداردهای حسابرسی و رفتارحرفهای هستند. رسیدگیهای خود را با تردید حرفهای انجام میدهند بنابراین تقاضا برای رسیدگی و تأیید کیفیت، اعتبار و مطلوبیت گزارشهای مالی تولیدی مدیران بسیار بالاست و از لحاظ روانی، اطمینان خاطر و آرامش را برای استفادهکنندگان اطلاعات مالی فراهم میکند و مزایای اقتصادی حسابرسی مستقل، منجر به پیروی مدیران از مقررات و دستورالعملها و ارتقا ارزشیابی عملکرد مدیریت میشود که این مولفه، موجب حرکت مدیران شرکت، به سمت حداکثرکردن ارزش شرکت برای مالکان میشود و رویکرد مدیران را در کنترل اثربخش و کارایی سیستم کنترلهای داخلی مدیریتی برای تهیه اطلاعات با کیفیت در جهت منافع سهامداران و استراتژی بلند مدت شرکت دگرگون نموده است بطوریکه مزایای اقتصادی آن فراتر از هزینههای آن میباشد و همواره سهامداران برای اطمینان خاطر خود و تصمیمگیری مطلوبتر حاضر به پرداخت این هزینهها هستند.
اما دو اصول دیگر راهبری شرکتی مورد توجه این پژوهش مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی میباشد که به ترتیب از آنها به عنوان کنترلهای درونی و بیرونی یاد میشود و پژوهش حاضر اثرات نوسانی آنها، یعنی افزایش وکاهش این مالکیتها را بر عملکرد شرکتها مورد رسیدگی قرار میدهد که لازم است بصورت دقیق توضیح داده شوند و در کل پیامد مثبت و منفی، وجود یا فقدان اصول راهبری شرکتی تشریح گردد و نقش این اصول را در ارتقا حاکمیت شرکتی و به تبع آن عملکرد شرکتها، بررسی نماییم.
2-2-4-5) نقش سرمایه گذاران(مالکان) نهادی:
نقش اساسی و اهمیت فزایندهی سرمایهگذاران نهادی در نظام راهبری شرکتها و تأثیر بالقوه و بالفعل آن در تعیین مسئلهی عاملیت و هزینههای آن مستلزم روشن نمودن لایههای مختلف آن میباشد. سرمایهگذاران نهادی خود را درگیر فعالیتهای اجرایی روزمرهی شرکتهای سرمایهپذیر نمیکنند اما با شرکت در جلسات منظم با مدیران اجرایی بر مبنای فهم دوجانبه از اهداف و استراتژی شرکت، فعالیتهای عملیاتی، نارساییهای کنترل داخلی و رویکردهای شرکت به سیستم پاداشدهی مدیران و مسئولیت اجتماعی شرکت، گفتگو میکنند (گزارش هیگز2003، پیوست الف و کدبری و مینرز 1995)
تعیین هیئت مدیره و رأی دادن از وظایف امانتداری سرمایهگذاران نهادی میباشد. سرمایه گذاران نهادی چون در برابر موکلانشان مسئولیت پاسخگویی دارند باید سیاست رأی دادنشان را افشاء کنند. آنان هستند که با تحمل هزینههای نمایندگی مدیران را در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران قرار میدهند. مطابق «فرضیه نظارت فعال» انگیزهی لازم برای کنترل مدیران دارند که البته کیفیت و کمیت سرمایهگذاران نهادی بر هزینههای نمایندگی تأثیرگذار بوده و کیفیت پایین، هزینهی جذب سرمایه را افزایش و قدرت رقابت را کاهش میدهد.
دلیل دیگری که حضور و نظارت سهامداران نهادی و عمده را توجیه میکند اینست که آنها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازارهای سرمایه مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازار مالی فراهم میکنند. قیمت سهام و اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع منعکس میکنند. برای تقارنی کردن اطلاعات بین مدیران و سایر ذینفعان تلاش مینمایند. با طراحی و اجرای سیستمی مناسب که هم بتواند از افشای اطلاعات محرمانه جلوگیری کند و هم اطلاعات لازم را به موقع در اختیار سازمانهای مربوطه و ناظر و سهامداران عمده (اصلی) قرارگیرد؛ نه تنها هزینهی تهیهی اطلاعات را کاهش، بلکه به قیمت اطلاعات تحریککننده میافزایند.(جیانگ و کیم 2000)
بین انگیزه و تواناییهای نظارتی سهامداران نهادی و غیرنهادی تفاوتهایی وجود دارد. سهامداران نهادی خود مشکل نمایندگی دارند و ممکن است نظارت کاملی نداشته باشند اما چون سهامداران عمده زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد لذا انگیزهی کافی برای نظارت دارند. (گوردن و کهل1999)
بنابراین سرمایهگذاران نهادی موسساتی هستند که به خرید و فروش حجم زیادی از اوراق بهادار میپردازند. مثل بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تأمین سرمایه و…که البته در مدل آنگلوساکسونی به دلیل کارایی بازارهای سهام و سرمایه با نقدینگی بالا، برای حفظ حقوق سهامداران جزء و بیشینهسازی ثروت سهامداران تحت حاکمیت شرکتی، زمینه قانونی لازم فراهم شده است. حسب مقررات دولت برای کسب اطمینان از تنوع پرتفوی داراییها، این شرکتها از داشتن منافع کنترل در شرکتهای سهامیعام، بر حذر میباشند .
2-2-4-6) نقش مالکیت مدیریتی:
اعمال حاکمیت شرکتی اثربخش موجب میشود که مدیران در راستای اهداف بلند مدت سهامداران و افزایش ثروت آنان حرکت کنند که همین امر الزاماً تمایل مدیران را در سالهای اخیر برای برخورداری از مالکیت مدیریتی افزایش داده است. افزایش حق مالکیت مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم جهت میکند. بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیتهای حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد بهتر را دارد. افزایش مالکیت مدیران از دستاوردهای حاکمیت شرکتی است که فعالیت مدیران و سهامدارن را در یک راستا برای افزایش ثروت شرکت قرار میدهد. بنابراین مدیریت خود با برقراری سیستمهای کنترل داخلی قوی، سعی در تولید اطلاعات قابل اتکا و مربوط دارد و دخالت سهامداران نهادی را هم با علاقه میپذیرد. نهایتاً هماهنگی این دو گروه منجر به کاهش هزینههای نمایندگی میشود. از سویی دیگر عملکرد مناسب و بهتر شرکتهایی که ساختار مالکیت خانوادگی دارند نسبت به عملکرد ضعیف شرکتهایی که پراکندگی مالکیت سهام دارند و همچنین نفوذ قابل ملاحظه و کنترل کافی بر شرکت ندارند ، افزایش مالکیت مدیریتی را توجیه میکند.
اثر بخشی عناصر حاکمیت شرکتی بستگی به بسترهای فرهنگی و قانونی هر کشور دارد. در کشورهایی که سطح آموزش عمومی بالاست و از سیستمهای حسابداری جامعالشرایط و حسابداران حرفهای برخوردار است قطعاً از شرکتهای دولتی و خصوصی بزرگ، و اقتصاد توسعه یافتهای نیز برخوردار هستند. مسلماً ابعاد فرهنگی این کشورها و محیط تجاری توسعه یافتهتر و الگوهای حسابداری پیشرفتهی آنها ارتباط متقابلی با اثر بخشی و کارایی سیستمهای حاکمیت شرکتی دارد. به عنوان مثال میتوان ردپای تأثیرات مثبت اصول راهبری شرکتی را در مدل انگلیسی – آمریکایی (آنگلوساکسون) پیدا نمود که در آن سیستمهای حسابداری در راستای نیازهای تصمیمگیرندگان، سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان جهتگیری شده است. این کشورها دارای بازارهای سهام عادی و اوراق قرضهی بزرگ و توسعهیافتهای هستند. مکانی که شرکتها مبالغ سرشار سرمایه را از آن گردآوری میکنند. در این کشورها استفاده کنندگانِ اطلاعات مالی (مالکان نهادی) از خبرگی و مهارت بالایی برخوردارند. سنجش عملکرد مدیریت و افشای مطلوب اطلاعات مالی در تصمیمگیری استفادهکنندگان تأثیر به سزایی دارد و قوانین مربوط به افشای اطلاعات و معاملاتِ مدیران و همچنین مقررات حفظ حقوق سهامداران اقلیت زمینهی حفاظت از سرمایهگذاران و سهامداران را فراهم میکنند. چنین موقعیت ممتازی الزاماً به خاطر وجود عناصر کارآمد حاکمیت شرکتی میباشد. تمرکز مالکیت و عملکرد قابل توجه و دخالت در پردازش اطلاعات و افشای به موقع و مناسب آن، رویکرد مثبت بازار سرمایه و انتظارات مثبت مردم را به دنبال داشته است. حضور اثر بخش سرمایهگذاران نهادی و مالکان مدیریتی در کنترل مدیریت، شرکتها را از آسیبهای تقلب و اختلاس و پیدایش شرکتهای اقماری مرتبط، برحذر میدارد و نهایتاً بازار پر رونق و قابل اتکای این شرکتها را رقم زده است که مسلماً رفاه عمومی از دستاوردهای ناشی از استقرار بهینهی حاکمیت شرکتی میباشد.
در مدل کنتیننتال با پیشآهنگی اروپا و ژاپن، رویکرد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، خطر اخلاقی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، ارزیابی عملکرد، حاکمیت شرکتی