دانلود پایان نامه با موضوع جهانی شدن، جهان اسلام، استقلال عمل

دانلود پایان نامه ارشد

بلند همتي ، صبر و حلم ، شجاعت و ايثار ، کمک و جوانمردي ، راستي و وفاداري و امانت ، عفو و ملايمت ، مروت و حميت و عدالت پسندي و شفقت . سيد جمال الدين معتقد است اين فضايل در دل آموزه هاي اسلامي وجود دارد و از طريق پيرايشگري ديني مي توان آنها را متحقق نمود . اين صفات پسنديده همينکه در ملتي از ملت ها عام گردد و يا ميان افراد آن غلبه پيدا کند ، حاصل آن آيا غير از اتحاد و همبستگي کامل ميان آن ملت چيز ديگري است ؟ ( اسد آبادي ، 1355: 80) . البته سيد جمال در اتحاد ميان ملل اسلامي از نقش علما غافل نمانده است .
به طور خلاصه بايد گفت از نگاه وي علما به عنوان واسطه در ميان ملت هاي مسلمان بايد به ترويج آراء و عقايدي که شکل دهنده اتحاد است بپردازند ( اسدآبادي ، 1355: 105) . مي توان گفت آرمان سيد جمال رسيدن به جامعه اي است که حاکمان اسلامي از کثرت آراء به وحدت نظر رسيده باشند. و همچنين ملت هاي مسلمان به درجه اي از اتحاد رسيده باشند که اختلافات زباني ، منطقه اي ، فرقه اي که مانع اخوت اسلامي است از ميان برداشته شود. به عبارتي اگر اتحاد اتفاق بيافتد زمينه براي امت سازي نيز فراهم خواهد شد .

4-8- خاستگاه امت در انديشه سياسي امام خميني (ره)
اصطلاح امت مقولهاي کليدي ومحوري در انديشه امام خميني(ره) است.در انديشه امام اصطلاح ملت با قيد اسلام آمده که منظور همان امت اسلام است . امام خميني پيامدهاي تفرقه را بخوبي شناخته بود و مي دانست که تفرقه در ميان امت اسلامي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي تاثيرات منفي بسياري برجاي گذاشته است که رفع آنها بسيار مشکل است و نياز به زمان زيادي دارد و تنها راه جلوگيري از صدمات و لطمات ناشي از اين تفرقه، وحدت و برادري است که بايد حول محور اسلام و تعاليم حيات بخش آن صورت گيرد که در اين راستا ضرورتهاي وحدت را نيز تشخيص داده بودند تا بدان وسيله امت اسلامي به مسير و صراط مستقيم الهي رهنمون گردد.
ايشان بر اساس تعريفي که از اسلام دارد تحقق آرمانهاي بلند اسلام را در تشکيلات وسيع اسلامي ميبيند و در اين راستا از تشکيلات جهاني سخن به ميان ميآورد،بنابراين ديدگاه ونظر ايشان در رابطه با امت اسلامي که آرمان سياسي اسلام و ايشان محسوب ميشود برخاسته از نوع نگرش ايشان به اسلام و نقشي که اسلام در جهان امروزي مييابد است.اسلام در تفکر امام ،يک مکتب کارآمد براي اداره اجتماع است ،لذا به صورت يک اسلوب سياسي قدرتمنددر جوامع مختلف ،تحول آفرين شده و نهضتها وحرکتهايي را در جهت رسيدن به امت واحد اسلامي موجب ميگردد(باباييزارچ،1383: 190).البته امام براي نيل به استراتژي آرماني خود (امت)، موضوعاتي را مورد توجه خاص قرار دادهاند. به عبارت ديگر ، ايشان بر مفاهيم خاصي تأکيد نمودهاندکه زمينهسازشکلگيري و تحقق امت شده،به نوعي خاستگاه امت قرار گرفته است.ز عمدهترين موضوعاتي که خاستگاه امت اسلامي امام است به اين موارد ميتوان اشاره کرد: 1.هويت اسلامي؛2.فرهنگ انتظارو3.وحدت اسلامي (باباييزارچ،1383: 192).
هر آرمان و هدفى لوازمى دارد كه بدون آنها تحقق‏ناپذير است علاوه بر اينكه براى نيل به آرمان و اهداف بايستى امكانات مورد نياز نيز فراهم شود، تا آرمان و اهداف در حد آمال و آرزو باقى نمانده بلكه بوسيله اين امكانات مورد نياز انسان به اهداف خود و سرمنزل مقصود برسد. انديشه وحدت امام خمينى آرمان ايشان بود، و داراى لوازمى ،كه امكانات تحقق آن بايد فراهم مى‏گرديد، ضرورى‏ترين مساله در اين رابطه عدالت است زيرا «عدالت لازمه توحيد است‏» و براى ايجاد وحدت اسلامى; بايستى عدالت اسلامى به عنوان زمينه اصلى وحدت گسترش يابد، زيرا در جهان پر ظلم و بيداد و هر جامعه ظالمانه‏اى وحدت هرگز تحقق نخواهد يافت امام مى‏فرمودند كه «انبياء از آدم تا خاتم تشريف آوردند. . . براى اينكه پرچم توحيد و عدالت را در بين ملتها برپا كنند» استقلال و آزادى از ديگر لوازم وحدت است و حتى مى‏توان گفت استقلال عملى كشورهاى اسلامى از مهمترين آنهاست «. . . زيرا وقتى، ما مى‏توانيم در مقابل همه دنيا بايستيم بگوييم ما نه طرف مغضوب عليهم مى‏رويم و نه طرف ضالين، نه طرف غرب مى‏رويم نه طرف شرق مى‏رويم، وقتى ما مى‏توانيم اين طور باشيم و به صراط مستقيم عمل كنيم كه همه‏مان با هم باشيم، همه يد واحد باشيم ». مى‏دانيم كه انسانها، بطور فطرى شعبه شعبه و در فرقه‏هاى مختلف آفريده شده‏اند و داراى عقايد و سلايق گوناگونى مى‏باشند. مسلمانان نيز بر اين اساس داراى عقايد و نظرات متفاوتى مى‏باشند كه اين اختلاف عقيده موجب تنش و درگيريهاى زياد مابين آنها شده است، اما از نظر امام خمينى اختلاف عقيده نبايد مانع وحدت شود و مى‏توان با داشتن عقايد متفاوت، وحدت نيز داشت «عقايد مختلف اسباب اختلاف خارجى چرا بشود» .بنابراين همه انسانها و به تبع آن همه مسلمانان بايد عقايد و سلايق شخصى و فرقه‏اى و نژادى و. . . خود را ناديده گرفته و با تاكيد بر اصول مشترك انسانى و اسلامى خود، حول محور توحيد زمينه‏هاى پياده شدن حاكميت همه جانبه اسلام فراهم گردد (عيوضي،1379: 26).به طورکلي ميتوان گفت تأکيد امام بر احياء مهجوريتزدايي از قرآن ،دعوت مسلمين به اتحاد ،تأکيد بر برادري اسلامي ،اسلام سياسي و تشکيل حکومت اسلامي ،الگوگيري از انقلاب اسلامي ، دعوت مصرانه از مسلمين ومستضعفان براي رويارويي با ابرقدرتها ،تأکيد بر فرهنگ غني اسلام وطرد فرهنگ مادي غرب ،بيداري وخودباوري مسلمانان و مستضعفان در اين پيام ،همگي بيانگر تشکيل حکومت اسلامي يا امتسازي است.

4-9- نتيجه گيري
با توجه به مباحث مطرح شده به نظر مي رسد ، امتسازي انديشهاي است که تنها از طريق تحقق وحدت در ميان دول اسلامي وملل اسلامي امکانپذير است . مي توان گفت تحقق شرايط جهت امت سازي با آن معناي والاي خود و تفاسيري که در قرآن آمده است ، تنها راه چاره براي از ميان برداشتن مشکلاتي است که گريبانگير مسلمانان در کل جهان است . طرح اتحاد دول اسلامي که مد نظر سيد جمال بود و آرمان وحدت امت اسلامي که در انديشه امام خميني (ره) مبتني بر “عدالت” بود ،مي توان به عنوان گامي در جهت امت سازي در نظر گرفت .البته فروپاشي ديکتاتورهاي مستقر در جهان اسلام و نقش آفريني نيروهاي اسلامي از طريق بازانديشي مفاهيم مشترک در بين خود و عملي ساختن آن تا حدودي مي تواند گرايش به سوي وحدت در جهان اسلام و مقدمه تلاش براي امت سازي در جهان اسلام باشد . ناگفته نماند اين اتحاد به ابزار کارآمدي براي تحقق نيازمند است . بر اساس چارچوب نظري اين پژوهش که بر اساس نظريه توماس اسپريگنز است مي توان استناد کرد که براي يک برنامه ريزي درست براي امت سازي بايستي چهار مرحله را پشت سر بگذاريم :
1. مشاهده بحران – مشاهده بحران هايي که جوامع اسلامي از يک طرف با آن درگير مي باشند ، مشکلات اقتصادي ( تک محصولي بودن و … ) ، مشکلات سياسي ( حکومت هاي ديکتاتور ، جامعه مدني ناهمگون …) ، مشکلات فرهنگي ( غرب گرايي در حال رواج در ميان مسلمانان…) .
2. تشخيص درد- اختلاف آراء و عقايد در بين مسلمانان و دوري از هويت اسلامي خود و عدم هويت سازي متناسب با آموزه هاي دين اسلام و مقتضيات زمان، که زمينه ساز نفوذ فرهنگ بيگانه در ميان آنان مي شود .
3. ترسيم جامعه آرماني – جامعه اي که در آن مسلمانان به عمق هويت خود پي برده باشند و از خود بيگانگي در آن ها راه نيابد .
به عنوان نمونه سيد جمال الدين اسدآبادي به دنبال استقرار جامعه اي متمدن ، پيشرفته ، مستقل و آزاد بود که از سلطه ي بيگانگان در امان باشد و يادآور دوران طلايي اسلام باشد . دوره اي که توان و فرهنگ و علم سازي مسلمانان ، شعله هاي تمدن و فرهنگ را در جهان نمايندگي مي کرد( قادري ، 1374 : 200 ) . به طور کلي راه حل براي جامعه آرماني مسلمانان بايستي از درون هويت و فرهنگ سرزمين هاي اسلامي برخاسته باشد و بتواند آنان را از اين وضعيت نجات دهد .
4. ارائه راه حل – يکي از مهمترين راه حل ها براي حل مسائل مسلمانان ، عملي ساختن بحث امت سازي است که اين ميسر نخواهد شد مگر از طريق اتحاد عملي مسلمانان ( يعني دروني شدن آموزه هاي اسلام براي جامعه مسلمانان جهان ) و ديگر احساس نياز مسلمانان براي ايجاد وحدت و توجه به هويت خود ، و شناخت مصاديق از خود بيگانگي . جهاني شدن نيز يکي از موارد بسيار بحث برانگيز در اين زمينه مي باشد ، مسئله اي که در جهان امروز مطرح است و بيشتر به عنوان شمشيري دو لب مي باشد (در فصل اول اين پژوهش به صورت تفصيلي به بيان مباحث مربوط به جهاني شدن پرداخته شده است ) يعني داراي همسويي ها وناهمسويي هايي با اهداف اسلام براي تبديل مسلمانان به يک امت واحد است. در فصل آخر به تفصيل در اين مورد سخن گفته خواهد شد .

فصل پنجم
تقابل جهانی شدن با نظام دولت- ملت؛تعامل جهانی شدن با امتسازی
(فرصتسازی جهانی شدن برای امتسازی)

مقدمه
جهاني شدن را مي توان به عنوان روند تشديد يکي شدن و هم گرايي روابط اجتماعي جهاني تعريف کرد که مکان هاي دور دست را به گونه اي به هم پيوند مي دهد که به موجب آن ، رويدادهاي محلي تحت تأثير حوادثي شکل مي گيرد که کيلومترها با هم فاصله دارند . هم چنين ، اين ويژگي در پديده جهاني شدن وجود دارد که
سريعتر از وقايع اتفاق افتاده در ديگر نقاط جهان ، از آن آگاه مي گرديم که اين امر به نوبه خود بر درک وسيعتر و درست تر ما از زمان و مکان تأثير مي گذارد . به اين دليل مي توان گفت جهاني شدن ، پيوند نزديکي با توسعه فناوري ارتباطات چون تلوزيون و اينترنت پيدا مي کند ، اما در عين حال ، واقعيت توزيع نابرابر ارتباطات در جهان اسلام ، همچنان به قوت خود باقي است.
با رشد تکنولوژي شرايط براي ورود به دهکده جهاني مک لوهان بيش از پيش مهيا مي شود اما اينکه اين جهاني شدن چگونه صورت مي گيرد و چه ويژگي ها و آثاري دارد سبب به وجود آمدن بحث هاي داغ در ميان انديشمندان مختلف گرديده است. هريک از دانشمندان بنا بر پايه هاي تئوريک فکري خود برداشت متفاوتي از جهاني شدن ارائه داده است. از آن جمله، برخي از دانشمندان، جهاني شدن را قلمروزدايي و به عبارتي ديگر فوق قلمروگرايي  مي داند. طبق اين تفسير، جهاني شدن شامل تجديد شکل بندي جغرافيايي است، به طوري که فضاي اجتماعي ديگر به طور کامل برحسب سرزمين ها، فاصله هاي جغرافيايي و مرزهاي سرزمين شناسايي نمي شود، بلکه ساختارهاي جديدي نظير قوم- ملت، دين – ملت و… شكل مي گيرد. طرفداران اين نظريه جهاني شدن را نوعي «فرايند يا مجموعه اي از فرايندها که در برگيرنده دگرگوني در سازمان فضايي روابط اجتماعي و تبادل ها است»، تعريف کرده اند. در اين فصل با توجه به مباحث مطرح شده در فصول گذشته تلاش ميشود با استفاده از چارچوب نظري اسپريگنزو رویکردهای جهانی شدن که با تضعیف نظام دولت- ملت می تواند امتسازی را تقویت نماید ، پیگیری خواهد شد.

5-1- تأثيرات جهاني شدن در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي
جهاني شدن ، پديده اي چند بعدي، فرايندي و چالش برانگيز است.بدين معني که نه در يک بعد خاص، بلکه در ابعاد گوناگون در حال شکل گيري و تکوين است و ابعاد اقتصادي ، سياسي و فرهنگي جوامع بشري را تحت تأثير قرار مي دهد .در اين پژوهش به تفکيک به اين تأثيرات در ابعاد مختلف آن پرداخته خواهد شد .

5-1-1- جهاني شدن درعرصه اقتصاد
هر چند جهاني شدن داراي ابعاد اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است ، اما در بسياري از نظريه ها وتعاريف جهاني شدن ، بر عنصر اقتصادي اين فرايند تأکيد شده است به گونه اي که بسياري از نظريه پردازان ، وجه غالب اين فرايند را ، وجه اقتصادي آن دانسته اند . و از لحاظ تاريخي نيز تقدم وبرتري را به جهاني شدن اقتصاد داده اند .
جهاني شدن اقتصاد به معناي وابستگي شديد اقتصاد داخلي وخارجي کشورهاي گوناگون ، کاهش قابل توجه موانع گمرکي ، در تجارت بين الملل ، گستردگي نقل وانتقالات مالي کشورها ، دسترسي همزمان به اطلاعات از سوي تکنولوژي ، برداشته شدن مرزها در مناطق مختلف جغرافيايي براي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اتحاد اسلام، جهان اسلام، رسول اکرم (ص)، نقطه مرکز Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع دولت – ملت، حقوق بشر، دانشکده اقتصاد، مصرف کنندگان