دانلود پایان نامه با موضوع جمع آوری اطلاعات، بحران مربوط، مکانیابی

دانلود پایان نامه ارشد

بين دو شهر) سرعت متوسط ¯v_ij كه وسائط نقليه حامل نيروهاي نجات مي توانند باتوجه به نوع راه داشته باشند، محاسبه میگردند. فاصله زماني بين دو شهر بدين صورت مي باشد.
t_ij=¯v_ij×d_ij
مسئله ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، نحوه اعزام نيروهاي نجات مي باشد. بعد از رخداد زلزله، ابتدا مدتي طول مي كشد تا شهر مورد نظر مطلع گردد. سپس بايد نيروها را جمع آوري كرده و به منطقه مورد نظر ارسال كنند. مطابق با تجارب عملي معمولا نيروها گروه به گروه به منطقه فرستاده مي شوند. در ضمن معمولا در ابتدا تعداد اندكي فرستاده میشود كه با گذشت زمان نرخ فرستاده شدن افراد افزايش مي يابد. بدين ترتيب توابع درجه دو يا نمايي كانديدهاي مناسبي براي اين منظور مي باشند. بديهي است با مطالعات بيشتر ممكن است انتخاب بهتري نيز يافت گردد.
فرض مي كنيم كه هر شهر در مجموع ri نفر نيروي نجات دارد. rj نيروي نجات مربوط به شهر آسيب ديده مي باشد كه نحوه محاسبه آن در قسمت مربوط به محاسبه تعداد نيازمند به كمك (nj) ارائه ميگردد، همچنين فرض كنيد اولين گروه هر شهر در لحظه t_i^0 فرستاده شود و مقدار آن r_i^0 مي باشد. بطور منطقي r_i^0 بايد بزرگتر از يك باشد. چرا كه معمولا اولين گروهي كه به منطقه عملياتي ميرسد، از چندين نفرتشكيل شده است. همچنين در لحظه t_i^1 آخرين گروه به منطقه اعزام میگردد. بدين ترتيب اولين گروه در زمان t_ij^s=t_i^0+t_ij+t_i^w شروع به كار مي كند. t_i^w زمان لازم براي سازماندهي و شروع به كار نيروهايي كه رسيده اند، مي باشد. پس در زمان t_ij^s ، r_i^0 نفر مربوط به شهر i مشغول به كار مي باشند. به همين ترتيب در لحظه t_ij^e=t_i^1+t_ij+t_i^w ، r_i نفر مشغول فعاليت مي باشند. در نتيجه شكل تابع تعداد نيروهاي نجات مربوط به شهرi در لحظه t بدين صورت مي باشد:
R_i (t)={█(0 if tt_ij^e )┤
همانطور كه گفته شده شكل r_ij (t) به يكي از دو صورت زيرمی باشد :

r_ij (t)=a_ij t^2+b_ij t+c_ij یا r_ij (t)=a_ij e^(b_ij t)

3-5-7 احتمال زنده ماندن افراد نجات يافته
با گذشت زمان ، احتمال زنده ماندن افرادي كه در زير آوار ماند ه اند كاهش مي يابد و اين بستگي به شرايط فيزيكي و نوع آسيب ديدگي قرباني دارد. از آنجايي كه اين عوامل معمولا ناشناخته می باشند، از احتمال متوسط زنده ماندن استفاده مي گردد. اين احتمال براي چندين زلزله ثبت و منتشر گشته است (براي مثال در کابرن و همکارانش66 يا کاواتا67 علاوه بر وضعيت سلامتي قرباني، پارامترهاي آب و هوا و ساختار ساختمان متلاشي شده، نقش مهمي را در اين زمينه ايفا مي كنند. معمولا حداكثر زمان زنده ماندن بين ۴ الي ۷ روز مي باشد. شكل3 -2 نرخ زنده ماندن افراد كه بر اساس تجربيات بدست آمده و همچنين احتمال زنده ماندن تخميني را نشان داده است.

شکل 3- ۲ نرخ واقعي و تخميني نجات يافتگان با توجه به نوع ساختمان و بر اساس مطالعات انجام شده در چهار زلزله[5]
يك قانون، معروف به قانون ۲۴ ساعت وجود دارد. مطابق با اين قانون، احتمال زنده ماندن فردي كه ۲۴ ساعت بعد از رخداد زلزله از زير آوار خارج شده، نزديك به صفر میباشد (با تعداد كمي استثنا) يك نمودار ديگر معروف به نمودار s كه به بهبود بحران مربوط مي شود نيز وجود دارد (شكل 3- ۳) در واقع اين نمودار، تعداد افراد نجات يافته در برابر زمان را ترسيم مي كند. در ابتدا مدتي طول مي كشد تا نيروهاي نجات بتوانند به طور موثر افراد را نجات دهند. سپس با گذشت زمان قربانيان كمتر و كمتري نجات پيدا مي كنند.

شكل 3- ۳ نمودار درصد تجمعي افراد نجات يافته (زنده)در برابر زمان [۳]
توجه داشته باشيد كه اين نمودار يك تابع ورودي نمي باشد، بلكه بيشتر يك مشاهده بر پايه نمونه هاي گذشته است.
با توجه به قانوني كه توسط مهندسين زلزله در چين توسعه يافته و معروف به ” ۲۴ ساعت طلايي” ميباشد[۳] احتمال زنده ماندن قرباني خارج شده از زير آوار، در ۲۴ ساعت اول از 0/93 به 0/53 كاهش مي يابد. بنابراين بايد سعي كنيم تا تعداد افراد نجات يافته در اين دوره را حداكثر كنيم. اين قانون به صورت گرافيكي در شكل 3-4 نشان داده شده است. اين نمودار نشان دهنده احتمال زنده ماندن قرباني خارج شده از زير آوار در برابر زمان مي باشد.

شکل 3-4 احتمال زنده ماندن افراد خارج شده از زیرآوار در برابر زمان [3]
داده هاي زير از يك نشست درباره عمليات نجات زلزله در چين، نقل میگردد. در ابتدا، بعد از رخداد زلزله، بطور متوسط (بر پايه ۴ مطالعه موردي) در حدود ۷% از قربانيان زير آوار مانده، مرده اند. افرادي كه در۲۴ ساعت اول از زير آوار خارج شده اند، داراي نرخ زنده ماندن ۸۰ % مي باشند. بين ابتداي يك زمين لرزه و زمان ۲۴ ساعت بعد از آن، نمودار پيوسته اي براي نشان دادن اين توزيع ارائه نشده است. چنين چيزي عمدتا به علت هرج و مرج براي نجات افراد میباشد. تمامي اين اطلاعات بعد از زلزله جمع آوري و بازسازي شده است. حتي در برخي موارد، داده ها به ازاي دوره هاي ۱۲ ساعته يا يك روزه بازسازي شده است. به طورخاص، دادههاي زير شناخته شده میباشند [۳ ]
به طور متوسط ۷% از كل قربانيان به دام افتاده، بلافاصله بعد از فروريختن ساختمان مرده اند
بطور متوسط، نيروهاي نجات سعي در نجات افراد زنده در مقابل بيرون كشيدن جسدها دارند.
هيچ نمودار پيوست هاي كه درصد افراد نجات يافته در برابر زمان را بطور پيوسته رسم كند وجود ندارد. چرا كه در طول ساعات اوليه، سرشماري پيوسته امكان پذير نمي باشد. در واقع نيروهاي نجات پراكنده مي شوند و به علت نجات هر چه بيشتر افراد، جمع آوری چنين اطلاعاتي عملي نمي باشد.
ما مي دانيم كه احتمال تجمعي زنده ماندن فردي كه در طول ۲۴ ساعت اول خارج شده،80 % مي باشد. به هر حال بعد از گذشت دقيقا ۲۴ ساعت، احتمال زنده ماندن ديگر با اين مقدار برابرنمي باشد، بلكه در حدود ۵۰ در صد مي باشد.
ما بر اساس مطالعات موردي میدانیم كه فردي كه در ۲۴ ساعت اول نجات پيدا نكرده، بااحتمال30 % زنده مي ماند.
براي ۲۴ ساعت سوم، اين نرخ ۵% مي باشد.
بنابراین از داده هايي كه داريم براي تخمين نمودار در دو نقطه استفاده میکنیم . بدین ترتيب منحني نمايي منفي كه از اين دو نقطه عبور ميكند را پيدا میکنیم، داده هايي كه داريم:
در زمان t = 0 احتمال زنده ماندن فرد خارج شده ۹۳ درصد مي باشد.
اگر قرباني در ۲۴ ساعت اول نجات پيدا كند، با احتمال ۸۰ % زنده مي ماند.
اين نمودار در واقع يك نمودار نمايي منفي اريب مي باشد كه در آن احتمال زنده بودن فرد خارج شده بعد از۲۴ ساعت بسيار پائين تر از ۸۰ % مي باشد. بر پايه اريب بودن و نوع تابع، براي تخمين احتمال زنده بودن در زمان ۲۴ ، از احتمال تجمعي دو روز اول استفاده مي كنيم. در نهايت اين احتمال تجمعي دو روزه برابر با ۵۰% درصد میباشد، پس دو نقطه مورد نظر بدين صورت هستند:
( t=0 , P(0)=.93 )
( t=24 , P(24)=.5 )
بواسطه تحقيقات بيشتر، مصاحبه هاي بعد از زلزله، و شايد برنامه ريزي از قبل، داده هاي بهتري را بتوان اززلزله هاي آينده بدست آورد.

3-5-8 عامل آب و هوا
دماي هوا يكي از عوامل مهم و تاثير گذار بر نرخ زنده ماندن افراد مي باشد. بسيار از مطالعات موردي، يخ زدن افرادي كه زير آوار بوده اند را گزارش داده اند. بنابراين اگر دماي يك شهر بيش از اندازه پائين باشد،٢٤ ساعت طلايي شايد به ١٢ ساعت طلايي تبديل گردد.

3-5-9 عامل ساختمان
نوع ساختمانها نيز در نرخ زنده ماندن افراد تاثير دارد. براي مثال ساختمانهاي بنايي معمولا موجب خفگي ميشوند. شدت تاثير هر يك از اين انواع بعد از صحبت با متخصص و با توجه به اطلاعات موجود از همه شهرها تعيين میگردد.
در نهايت اگر عامل آب و هوا را با α_j^T و عامل ساختمان را با α_j^B نمايش دهيم، شكل نهايي S_j (t) بدين صورت خواهد بود:
S(t)=α_j^T.α_j^B.(1-α^(S_4 ) ).S^’ (t)
بديهي است كه اگر بتوانيم با توجه به آب و هوا و نوع ساختمان، نقاط تخمين تابع S(t) را بدست آوريم، تخمين بهتري از تابع مورد نظر خواهيم داشت.

3-5-10 پیچیدگی مدل و مشکالات جمع آوری اطلاعات
همانطور كه مشاهده مي كنيد اين مسئله داراي پارامترهاي فراواني مي باشد كه براي حل مسئله بايد تعيين گردند. متاسفانه با توجه به ساختار ضعيف اطلاعاتي كشوري مانند ايران، اطلاعات كمي درباره اكثر اين پارامترها موجود میباشند. بنابراین تا حد زيادي بايد اطلاعات را جمع آوري كنيم. همچنين در بسيار از موارد بايد از طريق مشورت با متخصص، پارامترها ساخته شوند. لازم به تذكر است كه براي ايجاد ساختار اطلاعاتي مناسب براي حل اين مدل در كشوري مانند ايران، كار فراواني مورد نياز است. همچنين همكاري متخصصان شهرهاي مدل نيز كاملا ضروري است. بنابراين در صورت تمايل براي اجراي اين پروژه به يك تيم جمع آوري اطلاعات كه قادر به همكاري با شهرهاي مدل باشد، نياز داريم.
در فصل بعد توابع ارئه شده مورد بررسي قرار مي گيرند. اين كار براي تطبيق اين توابع با واقعيت، صورت گرفته است. براي اين منظور مثالهایی نیز ارائه خواهد گردید و همچنین به بحث هایی از جمله نحوه محاسبه تعداد افراد نيازمند كمك، نحوه محاسبه نيروهاي دردسترس شهر آسيب ديده ، نحوه بدست آوردن نفر-ساعت كار مورد نياز، نحوه بهبود سيستم نجات و همچنین پارامترهاي مورد نياز براي تعريف مدل يادآوري مي گردد. سپس الگوريتمي براي شناسايي شهرهاي امدادرسان به شهر آسيب ديده ارائه مي گردد. در نهايت مدل اصلي كه مدل تخصيص نيروهاي امدادرسان به شهرهاي مختلف است ارائه خواهد شد .

فصل چهارم
روش حل مسئله

4-1 مقدمه
از آنجا كه مدل مسئله ي مکانیابی ایستگاهای امداد و نجات، مورد نظر با بزرگ شدن مسئله، بسيار پيچيده و بزرگ مي شود، به دليل محدوديت هاي حافظه و بالارفتن زمان حل، نمي توان با استفاده از روش حل دقيق، جواب مسئله را به دست آورد. به همين منظور الگوريتم حل ابتكاري براي مسئله ي تحت بررسي ارائه شده است. اين الگوريتم از دومرحله تشكيل شده است؛ در مرحله ي اول بهترين نحوه توزيع آمبولان سها و تخصيص تقاضاهاي موجود به بيمارستان ها و مراكز خدمات فوري تهاي پزشكي در هريك از دور ههاي زماني تعيين شده است كه در اين مرحله از تعريف دو الگوريتم شبيه سازي تبريد به نام هاي SA1 وSA2 استفاده شد. در مرحله ي دوم براي تعيين بازآرايي مناسب آمبولانس ها بين دوره هاي متوالي و اينكه آمبولانس ها در صورت نياز به جابجايي ازكدام مركزEMS به كدام مركزEMS منتقل شوند، از يك الگوريتم حريصانه68استفاده شده است. از آنجاييكه در روش حل ارائه شده از الگوريتم فراابتكاري شبيه سازي تبريد استفاده شده است، توضيح مختصري از اين الگوريتم ارائه مي شود و سپس به شرح الگوريتم ابتكاري مي پردازيم و درخصوص مسئله تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات همانطور كه مشاهده مي كنيد اين مسئله داراي پارامترهاي فراواني مي باشد كه براي حل مسئله بايد تعيين گردند. متاسفانه با توجه به ساختار ضعيف اطلاعاتي كشوري مانند ايران، اطلاعات كمي درباره اكثر اين پارامترها موجود می باشند. بنابراین تا حد زيادي بايد اطلاعات را جمع آوري كنيم. همچنين در بسياری از موارد بايد از طريق مشورت با متخصص، پارامترها ساخته شوند. لازم به تذكر است كه براي ايجاد ساختار اطلاعاتي مناسب براي حل اين مدل در كشوري مانند ايران، كار فراواني مورد نياز است. همچنين همكاري متخصصان شهرهاي مدل نيز كاملا ضروري است. بنابراين در صورت تمايل براي اجراي اين پروژه به يك تيم جمع آوري اطلاعات كه قادر به همكاري با شهرهاي مدل باشد، نياز داريم.
در این فصل ابتدا توابع ارئه شده مورد بررسي قرار مي گيرند. اين كار براي تطبيق اين توابع با واقعيت، صورت گرفته است، براي اين منظور مثالهایی نیز ارائه گردیده است و همچنین به بحث هایی از جمله نحوه محاسبه تعداد افراد نيازمند كمك، نحوه محاسبه نيروهاي دردسترس شهر آسيب ديده ، نحوه بدست آوردن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع دوره های زمانی، نیروی انسانی، مدل ریاضی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی