دانلود پایان نامه با موضوع جرم انگاری، ایالات متحده، منابع مالی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

واگذار شده است
به علاوه در این ماده، افساد فی الارض، دامنه‌ای وسیع یافته است و شامل جرایم اقتصادی و نظامی و اخلاقی و امنیتی می‌شود.
البته برخی، جرایم مشابه با تروریسم، مانند محاربه که دقیقا بر گرفته از حقوق اسلامی است در قانون مجازات اسلامی ایران وارد شده؛ چنانکه در ماده 183 این قانون آمده است: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.
بر اساس ماده 281 قانون مجازات اسلامی، مصوب 22. 2. 1388کمیسیون قضایی مجلس: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود. همچنین است کسی که به سوی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر نا توانی، موجب سلب امنیت نشود.
اما در ماده 511 قانون مجازات اسلامی ایران، تهدید به بمب‌گذاری در وسایل نقلیه عمومی و یا ادعای بمب‌گذاری در این وسایل نقلیه عمومی، به‌صورت خاص، جرم انگاری شده است که می‌تواند از مصادیق عملیات تروریستی باشد24 اما برخی حقوق دانان در توضیح ا ین جرم
..چنین عنوان نموده‌اند که به طور قطع برای شمول ماده، ادعا باید کذب و عاری از حقیقت باشد، چرا که اگر کسی واقعا بمب‌گذاری کرده و سپس این خبر را به گوش مسئولان مربوط برساند، تنها نباید بابت این خبر دادن مجازات شود،بلکه مستحق تشویق هم خواهد بود،هرچند که مجازات او بابت بمب‌گذاری، به جای خود باقی می‌ماند.25
اما به نظر می‌رسد این تخفیف در صورتی است که ادعای خود را اولا، به قصد کشف بمب‌گذاری و ثانیا، با ذکر جزئیات قضیه مطرح نماید، به گونه‌ای که نوعا به کشف بمب‌گذاریمنجر شود، در غیر این صورت، تشویق و شمول تخفیف نسبت به وی بی معنی است چون رد این صورت میتوان این عمل را در واقع تهدیدی به بمب‌گذاری دانست که در قالب یک خبری که عرضه شده که قابل کشف نیست.،
ایرادهای دیگری که بر این ماده وارد شده این که اولا، چرا فقط تهدید یا ادعای بمب‌گذاری جرم انگاری شده و نه مطلق خراب کاری و تروریسم؟ ثانیا، چرا شمول این ماده محدود به وسایل نقلیه شده است، در حالیکه بسا طرح چنین تهدید یا ادعاهایی در مورد اماکن عمومی، به مراتب موجب نگرانی و هراس بیشتری می‌شود26
بنابراین، در حقوق ایران، آنجا که سخن از واژه ترور و تروریسم به میان آمده هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است و آنجا که سخن از وا ژه‌های مشابه، مانند:محاربه و افساد فی الارض به میان آمده در تطبیق مصادیق بر این تعاریف، دقت لازم صورت نگرفته است به گونه‌ای که برخی مراحل مقدماتی و حتی مراحل پیش از آن نیز در شمار این جرم قلمداد می‌شود، در حالیکه در تعریف محاربه و شرایط آن که در تبصره ماده 183 آمده است، حتی اگر شخصی دست به سلاح ببرد؛ ولی اخافه محقق نشود، صدق محاربه ممکن نیست27 و یا حتی در مواردی مانند ماده 186، جرم بغی به عنوان جرم محاربه قلمداد شده است؛ از این رو، بررسی مبانی فقهی محاربه و جایگاه آن در حقوق ایران و نقد قوانین مربوط به محاربه، ضروری به نظر می‌رسد. در فصل بعدی به بررسی تفصیلی مبانی فقهی محاربه و نقد این قوانین خواهیم پرداخت.
1-4-2- تعریف تروریسم در حقوق آلمان
در ماده 129 قانون جزای آلمان که با عنوان «تشکیل سازمان‌های تروریستی» آمده است، بدون آنکه تعریف کلی از تروریسم به دست داده باشد، در مورد مصادیق تروریسم در قالب یک جرم سازمان یافته، این گونه آمده است ماده 129 a: تشکیل سازمان‌های تروریستی:
هر کس سازمانی را تشکیل دهد و هدف یا فعالیت مورد نظر، به ارتکاب اعمال زیر منجر شود به یک تا ده سال زندان محکوم خواهد شد:
1. ارتکاب قتل عمد28 شبه عمد29 و یا نسل کشی30
2. ارتکاب جرایم بر ضد آزادی‌های فردی در خصوص مواد 239 a مربوط به آدم ربایی برای اخاذی31 و یا 239b مربوط به گروگان گیری32
3. ارتکاب جرایم مربوط به ماده 305 a، مربوط به تخریب ابزار و وسایل مهم کار33 و یا جرایم خطر ناک عمومی، مربوط به زیر مجموعه‌های مواد: 306 مربوط به ایجاد حریق عمدی34 تا 306 a، مربوط به ایجاد حریق عمدی شدید35
307 از قسمت 1 تا 3، مصوب در انفجار نیروی هسته‌ای 36
308 از قسمت 1 تا 4، مربوط به تصویب در انفجار نیروی منفجره37 یا 309، قسمت 1 تا 5 مربوط به سو ء استفاده از تابش‌های یون ساز38
313، مربوط به تسبیب در راه اندازی سیل39
314 مربوط به ایجاد مسمومیت خطر ناک در سطح عمومی40
315، قسمت 1، بند 3 یا 4، مربوط به مداخله خطر ناک در عبور و مرور ریلی، کشتی و یا هواپیما41
316، b قسمت 1 یا 3، مربوط به ایجاد اختلال در تاسیسات عمومی42
316 c قسمت 1 تا 3، مربوط به حمله به عبور و مرور دریایی و هوایی43 و یا در سازمان‌های مذکور به عنوان عضو شرکت نماید. سپس در ادامه همین بخش، حمایت و سر دستگی در ارتکاب این جرایم از عوامل مشدده جرم اعلام شده است؛ ولی از طرفی، برای حمایت و یا استخدام در ارتکاب جرایم موضوع قسمت 1، مجازات خفیف‌تری در نظر گرفته شده است.
1-4-3- تعریف تروریسم در حقوق فرانسه
در فرانسه تروریسم به عنوان جرم مستقل در بهار 1986 طی لایحه‌ی مخصوص اقدامات تروریستی، تعریف وجرم انگاری شد. در قانون 9 سپتامبر 1986، یک عنوان جدید به قانون دادرسی کیفری این کشور ( مواد 6- 756تا 25 – 756 ) اضافه شد؛ ولی بر مبنای قانون مجازات جدید فرانسه در ماده 3 -421، حد اکثر مجازات این جرم را افزایش داد است. بر اساس ماده 1 – 421 قانون جزای جدید فرانسه، جرایم تروریستی عبارت است از اعمالی که میتواند با تهدید یا ترور به شدت نظم عمومی را مخدوش نماید.44
البته در این ماده، فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند آمده است.بر اساس این ماده،کافی است که انگیزه مجرم،، بر همزدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد، یعنی ترس جمعی مردم برای وادار کردن آنها یا تحریک دولت به تسلیم شدن، اما تعداد شرکت کنندگان اهمیت ندارد؛ زیرا این قانون، «طرح فردی» را نیز کافی می‌داند45.
1-4-4- تعریف تروریسم در حقوق آمریکا
تروریسم در قانون مصوب 22 دسامبر 1987 ایالات متحده آمریکا نیز تعریفی از اعمال تروریستی ارائه شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز تروریسم را این گونه تعریف کرده است:
خشونت عمومی و با انگیزه سیاسی که علیه اهداف غیر جنگی توسط گروه‌های فرا ملی و یا عوامل پنهانی و معمولا با قصد نفوذ در مخاطبان صورت می‌گیرد.46
با مطالعه کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای از یک سو و قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و قوانین داخلی ضد تروریسم از سوی دیگر، سه معیار در تعریف تروریسم قابل استنباط به نظر می‌رسد: معیار ذهنی، معیار عینی و معیار مختلط.
1-4-5- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان
ترورسیم در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی مصوب 20/3/1387افغانستان ماده سوم فقره 1جرایم تروریستی این گونه تعریف می کند ( جرایم تروریستی ارتکاب اعمال مندرج این قانون است ،به منظور تحت تأثیر قرار دادن سیاست دولت افغانستان ، یا دولت خارجی و یا مؤ سسات و سازمانهای ملی ویا بین المللی و بی ثبات ساختن نظام دولت افغانستان ویا دولت خارجی )
1-5- معیارهای تعریف تروریسم
با مطالعه کنوانسیون‌های بین المللی و منطقه‌ای از یک سو و قطعنامه‌های مجمع عمومی، شورای امنیت و قوانین داخلی ضد تروریسم از سوی دیگر، سه معیار در تعریف تروریسم قابل استنباط به نظر می‌رسد: معیار ذهنی، معیار عینی و معیار مختلط.
1-5-1- معیار ذهنی در تعریف تروریسم
تعریف تروریسم بر اساس معیار ذهنی، بر قصد و هدف مرتکبان جراىم خشونت بار (مانند قتل،،، گروگان‌گیری،بمب‌گذاری و هواپیما ربایی ) و یا دارای نتایج خطرناک ( مثل ارایه اطلاعات نادرست، حمل و نقل،خریدوفروش مواد هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی) تأکید میشود.
این عنصر (ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم و بخشی از آنها) از زمان انقلاب فرانسه بوده؛ ولی به تدریج و به ویژه در قوانین مدرن تر متأثرساختن یا وادار کردن حکومت یا سازمان‌های بین المللی به انجام یا ترک فعلی نیز به انگیزه ایجاد جو رعب و وحشت افزوده شده است به نحوی که یکی بجای دیگری به کار رفته است.
با این توضیح که در صورت وجود قصد مرعوب ساختن مردم ضرورتی به اثبات وجود انگیزه متأثر ساختن حکومت یا سازمان بین المللی وجود ندارد. نبد اول بخش 2331 قانون ضد تروریسم ایالات متحده با این رویکرد اقدام به تعریف تروریسم بین المللی نموده است:
واژه تروریسم بین المللی به معنای فعالیت هایی است که:
الف. شامل اعمال خشونت بار با اقداماتی است که برای حیات انسان خطرناک بوده و نقض حقوق برای ایالات متحده یا دیگر دولت‌ها می‌باشد، مشروط به آنکه در داخل صلاحیت ایالات متحده یا هر دولت دیگری بوقوع پیوندد؛
ب. به نظر رسد که هدف از انجام چنین اعمالی ،ترساندن یا مجبور ساختن جمعیت غیر نظامی است تحت نفوذ قرار دادن سیاست دولت از طریق ترساندن یا تحت فشار قرار دادن آن دولت است یا تأثیر گذاردن بر رفتار یک دولت از طریق قتل یا آدم ربایی می‌باشد؛ و
ج. در درجه اول در خارج از صلاحیت سرزمینی ایالات متحده به وقوع می‌پیوندد یا با توجه به ابزار هایی که به کمک آن این اعمال صورت می‌پذیرد، افراد که ظاهراً ‌قصد ترساندن یا مجبور ساختن‌شان را دارند یا محلی که در آن این مرتکبان دست به عمل می‌زنند یا پناه می‌جویند از مرزهای ملی فراتر می‌روند..
تعاریف مندرج در کنوانسیون‌های منطقه‌ای سازمان کشورهای امریکایی47، سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع48 اتحادیه عرب49 سازمان کنفرانس اسلامی50 و اتحادیه آفریقا515نیز با این رویکرد در مرحله اول اقدام به تعریف تروریسم بین المللی نموده اند.
همان طور که تعریف کنوانسیون سرکوب تأمین منابع مالی تروریسم معیار ذهنی برای تعریف تروریسم را بهترین وجه مورد استفاده قرار داده است، ماده 2 این کنوانسیون نیز تأمین منابع مالی تروریسم را به شرح ذیل جرم انگاری نموده است:
هر شخص مرتکب جرمی در معنای این کنوانسیون خواهد شد اگر با هر وسیله‌ای،، مستقیماً یا غیر مستقیم، بطور غیر قانونی و قاصدانه، منابع مالی (حساب هایی ) را فراهم کند با این قصد یا اطلاع که تمام منابع یا جزوی از آن برای انجام موارد ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
الف. اعمالی که در چهارچوب کنوانسیون‌هایی که لیست آنها در ضمیمه آمده جرم است.
ب. هر عملی قاصدانه‌ی دیگر که منجر به قتل یا مجروحیت شدید غیر نظامیان یا هر شخصی دیگری شود که در وضعیت درگیری ‌مسلحانه مشارکت فعالی در مخاصمات نداشته. در صورتی که هدف از ارتکاب چنین اعمالی با عنایت به ماهیت یا محتوای آنها، وحشت افکنی بین مردم یا اجبار یک حکومت یا یک سازمان بین المللی به ارتکاب یا ترک ارتکاب عملی باشد.
چنان که ملاحظه می‌شود ماده 2 این کنوانسیون علاوه بر جرم انگاری تأمین منابع مالی تروریسم، حاوی تعریف ارزشمندی از تروریسم بین المللی است که آن را از دیگر کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم ممتاز می‌کند؛ زیرا برخلاف دیگر کنوانسیون‌های بین المللی که اقدام به تعریف مصداق خاص از تروریسم بین المللی نموده‌اند این کنوانسیون اقدام به ارایه تعریف مستقلی از
تروریسم بین المللی در معنای کلی آن نموده است که دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.
علاوه بر این ماده 2 اشاره به قوانین ضد تروریسم به آنها استناد شده است.چنین اشاره‌ای یقین موفقیت بزرگی برای برنامه سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود.
1-5-2- معیارعینی در تعریف تروریسم
اگر معیار ذهنی دارای این حسن است که با ارایه یک ضابطه کلی؛ یعنی قصد و هدف تروریستی مرتکب جرایم خشونت آمیز قادر به پوشش تمامی مصادیق احتمالی تروریسم خواهد بود؛ ولی در عین حال دارای این عیب نیز می‌باشد که اثبات قصد و هدف ـ که از مقولات درونی و ذهنی است ـ بسیار دشوار است و در همه‌ی موارد باید اثبات شود؛ از این رو دیده می‌شود که در پاره از کنواسیون‌ها از روش ذهنی در تعریف تروریسم صرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع سازمان کنفرانس اسلامی، مبارزه با تروریسم، امنیت داخلی، غیر نظامیان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع جرم سیاسی، افغانستان، متون اسلامی، سوره حجرات