دانلود پایان نامه با موضوع جرم انگاری، ایالات متحده، صلاحیت جهانی، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال جرمی فوق، جزای حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، را برای مرتکب جرم پیش‌بینی نموده است. همچنین اگر بر اثر تهدید به استعمال قوه یا سایر اعمال ارعاب آمیز شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، حالت مشدده پیش می‌آید و برای مرتکب این اعمال جزای حبس بین سه الی هفت سال را پیش بینی‌نموده است.
2-1-4- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما
در حقوق بین الملل، کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی غیر نظامی141 مونترال را می‌توان راجع به این جرایم دانست؛ ماده 1 این کنوانسیون افعال جرمی این حوزه را بر شمرده است.142
2-1-4-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز
کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما مصوب 14 دسامبر 1963؛ کنوانسیون جرایم و دیگر اقدامات مشخص مرتکب شده در هواپیما،143 پروسه‌هایی را برای بازگرداندن هواپیما ذکر نموده و رفتار با مسافرین و خدمه را پس از ربوده شدن تعیین می‌کند. طبق این کنوانسیون موارد مذکور جزء صلاحیت کشوری است که هوا پیما در آن ثبت شده و می‌تواند، ،مرتکبین جرایم در هواپیما را تحت تعقیب عدلی قرار دهد،، اما این امر را که ملزم به مجازات مرتکبین،، آن هستند یا نیستند، تعیین نمی‌کند.
البته این نکته سزاوار یاد است که نیازی نیست عملی که امنیت یک هواپیما و یا مسافرین آن را به خطر می‌اندازد یک عنوان جرمی مشخص داشته باشد.
حالت پرواز از لحظه‌ای حساب می‌شود که هوا پیما از زمین پرواز می‌کند و تامرحله پایانی نشست و توقف کامل هواپیما در مقصد ادامه دارد. این کنوانسیون اولین کنوانسیون حمایت از امنیت هواپیما است که ماده یک آن ارتکاب پاره‌ای اعمال را در هواپیما جرم دانسته است.این کنوانسیون بر موارد ذیل اعمال می‌شود:
• جرایم علیه امنیت پرواز
• اعمال که ایمنی هواپیما، اشخاص یا اموال در هواپیما، یا نظام عمومی و یا نظام هوایی را به مخاطره انداخته یا دارای چنین خطری باشد..
به علاوه در بند 4 این ماده تأکیدشده است که «این کنوانسیون بر هواپیماهای به کار گرفته شده در امور نظامی،گمرک یا پلیس اعمال نخواهد شد». افزون بر تعریف و جرم انگاری اعمال ارتکابی،در بند یک ماده 3 و ماده 4 صلاحیت‌های کیفری چندگانه (صلاحیت سرزمینی- صلاحیت شخصی (فعال و منفعل) و صلاحیت حمایتی) برای دولت‌های عضو پیش بینی شده است. همچنین دولت‌های عضو، ضمن تکلیف به بازداشت، مؤظف به مجازات یا استرداد متهمان به ارتکاب جرایم احصا شده در ماده یک شده‌‌‌اند که چنین تکلیفی نشانگر شناسایی صلاحیت جهانی قرار دادی در کنوانسیون برای تعقیب ومجازات متهمان است..
کنوانسیون یاد شده 185 عضو دارد و در حال حاضر معلومات مربوط به امانتدار (تضمین کننده) این کنوانسیون به شرح ذیل است. دبیرکل سازمان هوانوردی بین المللی خیابان 909 دانشگاه منتریال کانادا.144
کنواسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیتی هوانوردی ملکی145 مصوب 23 سپتامبر 1971 در پی از بین رفتن چهار طیاره ملکی بر روی زمین در خاور میانه در سپتامبر 1970 تصویب شد.
این کنوانسیون خواستار جرم اعلام شدن حملات به هواپیماهای در حال خدمت،، یک مفهوم وسیعتر نسبت به مفهوم هواپیماهای در حال پرواز می‌شود. و مفهوم در حال خدمت در ماده 2 این گونه تعریف شده است146.
از زمان آغاز آمادگی های قبل از پرواز هوا پیما توسط پرسنل زمینی یا توسط خدمه یک پرواز مشخص تا 24 ساعت پس از فرود هوا پیما. و همچنین خواستار جرم شناخته شدن هرگونه اقدام خشونت آمیز بر ضد یک فرد در داخل یک هوا پیما در خال پرواز و رساندن صدمه و اختلال در سیستم جهت یابی هوا پیما و به خطر افتادن امنیت یک طیاره در حال پرواز می‌شود. در این راستا دولت های عضو این کنوانسیون به موجب ماده 3 متعهد به جرم انگاری جرایم فوق در قوانین جزایی خود شده‌اند.
همچنین دولت های عضو طی مواد 4، 5 و10 مکلف به تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی لازم برای تعقیب و محاکمه متهمین شده اند. این کنوانسیون نیز با تحمیل تکلیف ” یا مجازات کن یا مسترد”،به شناسایی صلاحیت جهانی قراردادی برای رسیدگی به جنایات مد نظر ماده یک خود اقدام نموده است.این کنوانسیون 188 عضو دارد و معلومات به امانتدار یا تضمین کننده این کنوانسیون به شرح ذیل است: حکومتهای فدراسیون روسیه پادشاهی بریتانیا،،ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا147.
از عمده ترین مصادیق جرایم علیه امنیت پرواز، می‌توان به جاسازی مواد داخل هواپيما به منظور اخلال در پرواز، اطلاع معلومات دروغ، انهدام یا صدمه تأسیسات هوایی منجر به اخلال مصونیت هوایی، تهدید به اعمال جرایم علیه مصونیت هوایی و عمل تشدد آمیز، علیه سرنشینان هواپیما به نحوی که امینت یا مصونیت پرواز را اخلال نماید، اشاره نمود؛ اعمالی را قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی افغانستان جزء جرایم علیه امنیت پرواز دانسته است، چنین می‌باشد:
عمل تشدد آمیز علیه سرنشینان هواپیما: جرایم علیه مصونیت هوایی،عموماً به چند طریق ارتکاب می‌یابد، جرایم علیه سرنشینان هواپیما یکی از این موارد است که ماده 9 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، که در کل اشاره به جرایم علیه مصونیت هوایی دارد، اشاره داشته است. جزء 1 فقره 1 این ماده چنین بیان می‌دارد: «در صورتی که طیاره در حال پرواز بوده، علیه یکی از راکبین آن دست به عمل تشدد آمیز بزند و عمل مذکور مصونیت طیاره را به خطر مواجه سازد، مرتکب حسب احوال به جزای حبسی که از پنج سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد». طبق این ماده، امنیت هوایی به علت استعمال عمل تشدد آمیز علیه یکی از سرنشینان هواپیما از بین می‌رود.
جرایم علیه هواپیما: در صورتی که اخلال در امنیت پرواز مربوط به اعمالی باشد که مرتکب، هواپیما را موضوع جرم قرار دهد، قانون‌گذار افغانستان در جزء 2 فقره 1 این ماده چنین بیان داشته است: «در صورتی که طیاره فعال را طوری خساره مند سازد که مانع پرواز آن گردد یا احتمال خطر را برای مصونیت طیاره در حال پرواز ایجاد نماید، یا طیاره غیر فعال را خساره مند و یا منهدم نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل یا دوام و یا اعدام محکوم می‌گردد»
جاسازی مواد:این قانون جرم دیگری را در زمره، جرایم علیه امنیت و مصونیت پرواز پیش-بینی نموده، که عبارت از جاسازی مواد داخل هواپیما به منظور اخلال در امنیت پرواز هواپیما است یا حتی اگر شخصی زمینه جاسازی آن را فراهم نماید، هم به عنوان مرتکب چنین جرمی قلمداد نموده است. جزء 3 فقره 1 ماده 9 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی در این مورد چنین مشعر است: «در صورتی که در طیاره وسایل یا موادی را بگذارد و یا وسیله گذاشتن آن شود، طوری که موجب انهدام طیاره شده بتواند یا به آن صدمه برساند که مانع پرواز آن گردد یا احتمال خطر را برای مصونیت طیاره در حال پرواز ایجاد نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبسی که از ده سال کمتر و از چهارده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».
اطلاع معلومات دروغ:قانون جزا اطلاع دروغ در مورد وقوع جرم به مراجع کشفی، تحقیقی و قضایی را به عنوان جرم پیش بینی نموده و برای آن مجازات تعیین نموده است.148 در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی نیز این جرم نه به صورت اطلاع دروغ از وقوع جرم، بلکه هر نوع اطلاعاتی که سبب گمراه نمودن سیستم کنترل پروازهای هواپیما شود، در صورتی که امنیت پرواز را به خطر مواجه سازد، در زمره جرایم تروریستی آورده است. در جزء 5 فقره 1 ماده 9 این مورد را چنین انعکاس داده است: «در صورتی که معلوماتی را که می‌داند، عاری از حقیقت است ارائه نماید، طوری که مصونیت پرواز را مواجه به خطر وانمود سازد مرتکب حسب احوال به جزای حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می‌گردد».
انهدام یا صدمه تأسیسات هوایی: انهدام یا صدمه به تأسیسات هوایی در تحت عنوان جرایم علیه فرودگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما به شرطی که این عمل منجر به اخلال امنیت پرواز هواپیما شود، طبق جزء 4 فقره 1 ماده 9 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی از جمله جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما تلقی می‌گردد: «در صورتی که تأسیسات هوایی ملکی را منهدم و یا به آن صدمه برساند یا در فعالیت آن به نحوی دخالت نماید که مصونیت پرواز را به خطر مواجه سازد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویلی که از ده سال کمتر نباشد یا حبس دوام، محکوم می‌گردد».
تهدید بهاعمال جرایم علیه مصونیت هوایی:نکته دیگری که در این قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته، تهدید به اعمالی است که امنیت پرواز هواپیماها را مختل می‌سازد. فقره 2 ماده 9 در این مورد چنین اشعار دارد: «در صورتی که شخص، تهدید ارتکاب اعمال مندرج اجزای 1، 2، 3 فقره 1 این ماده را به منظور مجبور ساختن کارکن دولتی یا هر شخص حقیقی یا حکمی دیگری برای اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبسی که از سه سال کمتر و از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد»
2-1-4-2- مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی
با مراجعه به قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که در مواردی گذشت، به این نتیجه رهنمون می‌شویم که به طور عموم مجازات این جرایم با توجه به اهمیتی که مصونیت پرواز هواپیماها در اعتماد عمومی نسبت به سیستم حمل و نقل هوایی دارد و هر نوع اخلال در آن، سبب هرج‌ومرج در سیستم خواهد شد، جزاهای بالاتر از حبس طویل در مورد خسارتمندسازی شدید هواپیما که منجر به خطر مواجه شدن مصونیت هوایی شود، پیش‌بینی نموده است، یکی از این مجازات، اعدام است. صرفاً در مورد ارائه معلومات عاری از حقیقت از حبس متوسط استفاده نموده است.
مجازات تهدید به اعمال جرایم علیه مصونیت هوایی را حبس بین سه تا هفت سال پیش‌بینی نموده است؛ البته در صورتی که این تهدید به صورت تحت فشار قرار دادن جسمی یا روانی شخص صورت گرفته باشد حالت مشدده به خود می‌گیرد و جزای آن بین ده تا پانزده سال تعیین می‌گردد.149
2-1-5- جرایم علیه فرودگاه ها
پروتکل جلوگیـری از اقدامات غیر قانونی خشـونت آمیز در فرودگـاه‌های بین‌المللی غیر نظامی150 سند ديگري است كه در 24 فوریه 1988 به منظورتعميم مصوبات مندرج دركنوانسيون مونترال به قلمرو پروازهاي كه در خدمت حمل و نقل بين المللي غير نظامي هستند، به تصويب رسيد،، که مصادیق جرایم علیه فرودگاها را بیان نموده است151.
2-1-5-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها
پروتکل سرکوب اعمال غیر قانونی خشونت،، درفرود گاه‌های بین المللی و کشوری الحاق به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی هوا پیمایی کشوری152،، مصوب 24 فوریه 1988 در میدان‌های هوایی ویتنام و چند نقطه دیگر در سال‌های 1980 تصویب شد،، این قطعنامه خواستار جرم شناخته شدن اقدامات خشنی می‌شود که احتمال مرگ یا زخمی شدن جدی افراد در میدان‌های هوایی بین المللی ملکی را در پی دارد یا منتج به از بین رفتن یا آسیب رسیدن به هوا پیماها وتأسیسات میدان هوایی می‌شود.، فقط کشورها عضو کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانوردی ملکی هستند،، می‌توانند این پرتوکل را نیز تصویب کنند.
به موجب ماده 2 این کنواسیون اعمال ذیل به موارد جرایم مندرج در کنوانسیون سال 1971 مونترال اضافه میشود:
1. هر شخص مرتکب جرم گردیده است اگر به طور غیر قانونی و عامدانه با استفاده از یک وسیله،، ماده یا سلاح:
الف. مرتکب عمل خشونت بار بر ضد شخصی در یک هوا پیما در حال خدمت در هواپیمایی بین‌المللی کشوری شود که منجر به جراحات شدید یا مرگ گردد؛
ب. تسهیلات یک هواپیمایی در حال خدمت هواپیمایی بین‌المللی یا یک هواپیمای خارج از خدمت موجود در آن را خراب کرده یا خسارات شدیدی به آن وارد کند یا سرویس‌های هواپیما را بشکند، مشروط به آن که این عمل ایمنی هواپیما را به خطر انداخته یا دارای چنین خطری باشد…
پروتکل یاد شده نافذ می‌باشد 169 کشور آن را امضا کرده‌اند. معلومات مربوط به امانتداری یا تضمین کننده‌ای کنوانسیون به این شرح است،، حکومت‌های فدراسیون روسیه،، پادشاهی بریتانیا، ایرلند شمالی و ایالات متحده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، عنصر مادی، اعمال مجرمانه، حقوق کیفری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، حمل و نقل، امنیت داخلی