دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، پذیرش تکنولوژی، کسب و کار، تسهیلات عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

ل همراه، راههاي جدیدي براي آموزش و یادگیري باز کرده که علاوه بر ایجاد بازارهاي جدید براي اپراتورهاي موبایل، عملکرد و نتایج آموزش را بهبود می دهد. اتصال همراه، دسترسی به مطالب بروز را امکان پذیر ساخته، همکاري را بهبود بخشیده و مشارکت فراگیر را افزایش داده و تقویت میکند.
در پاسخ به این فرصت، GSMA راهکارهاي آموزش همراه به ویژه پایانههاي قابل حمل موبایل محور نظیر تبلت ها را تسهیل نمود. این راهکار جهانی درصدد درك دورنماي آموزش همراه، رفع موانع و استفاده از فرصتهاي این بازار نوظهوراست.
تحولات آتی در زمینه یادگیري از طریق آموزش همراه بیانگر فرصتی در بازارآموزش همراه در حدود 70 میلیارد دلار خواهد بود. سال 2020در حالیکه سامانههاي آموزشی خاص هر کشور خواهد بود یا حتی به صورت بومی و محلی میتواند باشد، ولی در عین حال میتواند با فعالیت هماهنگ جهانی مبتنی بر تجربه مشترك و تسهیم بهترین تجربیات، براي درك و استفاده از این فرصت آموزش همراه حیاتی باشد.
2- 6- 4- سلامت همراه براي بهداشت و درمان:(M.Health)
سلامت همراه به استفاده از ارتباطات و پایانههاي بیسیم براي ارائه خدمات درمانی به بیماران ، متخصصان و شاغلان این حوزه اشاره دارد. سلامت همراه می تواند راهکارهایی را در طول دوره درمان به بیماران عرضه کرده، بطوریکه فقط میتواند در حد ارسال یک پیامک یادآوري به بیمار بوده یا عملیات پیچیده تصویربرداري پزشکی را از راه دور انجام دهد.
سلامت همراه میتواند سامانههاي بهداشت و درمان موجود نظیر اورژانس را پشتیبانی پزشکی و نظارت بر بیماریها را تقویت کرده و براي بیماران، ارائه دهندگان خدمات پزشکی، فروشندگان تجهیزات پزشکی کشورها در همه جای جهان مفید باشد. سلامت همراه راهکارهایی ارائه میدهد که میتواند مراقبت بهداشتی از افراد بیشتر با هزینه کمتر را در پی داشته باشد:
کاهش فشار بر منابع سامانههاي بهداشت و درمان
دسترسی گستردهتر به خدمات بهداشت و درمان براي همه
مدیریت اثربخش و مقرون به صرفه بیماريهاي مزمن
پشتیبانی از افراد نیازمند مراقبت
توانمندسازي بیماران براي مدیریت سلامت خود
مدیریت کارآمد و مقرون به صرفه در حوزه درمان
خدمات بهداشت و درمان با هزینه مناسب براي همه
هدف این برنامه، پشتیبانی از توسعه راهکارهاي سلامت همراه است که دسترسی بیماران به خدمات بهداشتی باکیفیت و با هزینه پایین را افزایش می دهد. ما از طریق راهکارهاي زیر به این هدف دست خواهیم یافت:
نمایش دستاوردها و تأثیرات آنها بر افراد، سامانههاي بهداشت و درمان جامعه از طریق اجراي آزمایشی طرح و ارائه شواهدي که منابع سلامت همراه را نشان میدهند.
تقویت ارتباطات جدید و مشارکت بین بخش بهداشت و درمان و صنعت موبایل
ترویج اصول قانونی و سیاستی که رشد و نوآوري در زمینه سلامت همراه را تشویق خواهد کرد.
2-6-5- تسهیلات همراه(MUtilities):
یکی از چالشهاي پیش روي دولتها و جامعهشناسان در سراسر جهان، فراهم نمودن منابع انرژي و آب کافی براي تعداد بیشتري از افراد به نحوي است که بتوانند نیازهاي خود را بدون آسیب زدن به محیط زیست، برآورده نمایند. استفاده نظاممند از اتصال همراه براي ایجاد شبکههاي هوشمند، تسهیلات و محیط هوشمند انرژي میتواند توانایی تأمینکنندگان براي مدیریت اثربخش تقاضا را بهبود داده و مصرفکنندگان و کسب وکارها را قادر به استفاده کارآمد از انرژي و آب نماید. اتصال همراه میتواند هم به شرکتهاي ارائهکننده تسهیلات و هم مشتریان آنها، اطلاعات بلادرنگ در مورد مصرف انرژي و آب عرضه کرده و امکان توزیع تقاضا در طول روز و انجام اقداماتی براي کاهش اتلاف منابع را براي آنها فراهم کند. به منظور تسهیل توسعه و بکارگیري راهکارهاي مرتبط با تسهیلات عمومی نیازمند تعامل گستردهتری با اکوسیستم بوده و ضمن همکاري با بازیگران کلیدي به درك نیازهاي آنها و کاهش موانع پذیرش این راهکارها میپردازد. راهکارهاي مرتبط با تسهیلات، منافع زیر را در پی خواهند داشت:
الف) براي کاربران و جامعه
توانایی پایش بلادرنگ مصرف
استفاده کارآمدتر و انتشار کمتر گازهاي گلخانهاي
احتمال پایینتر اختلال در عرضه تسهیلات
صورتحساب گیري دقیق تر
ب) شرکتهاي ارائه دهنده تسهیلات
مدیریت کارآمدتر عرضه و تقاضا
مدت زمان کمتر قطعی برق
خواندن کنتورها به صورت خودکار و دقیق تر
بهبود اطلاعات مربوط به مشتریان
پایش بلادرنگ عملکرد شبکه و آسیبشناسی از راه دور
کاهش هزینههاي نگهداري و تعمیرات
فرصت اجراي برنامه هاي تعرفه سفارشی
فرصت عرضه خدمات بیشتر
2-6-6- شهرهاي هوشمند(Smart Cities):
شهرهاي سراسر جهان با چالش دوگانه افزایش جمعیت و تغییر شرایط جوي مواجه هستند. براي تضمین اینکه شهرهاي آینده، مکانهاي امن و سالمی براي زندگی و کار هستند، راهکارهاي شهر هوشمند در سراسر جهان به اجرا درمیآیند .شهرهاي هوشمند، سرویسهای نوآورانه خدمات دیجیتال را به کار میگیرند که از حسگري و کنترل، ارتباطات فراگیر و تحلیلی جهت ایجاد امکان بررسی هزینه هاي زندگی به صورت بلادرنگ براي شهروندان و کسب و کارها استفاده میکنند. این امر منجر به کارایی مصرف انرژي و بهبود سامانههاي سفر و حمل و نقل خواهد شد. شهرها، تخصیص منابع را با کارایی بیشتري انجام خواهند داد تا در هزینه ها صرفه جویی کرده و به رشد اقتصاد کمک شود. صنعت موبایل، نقش اساسی در زنجیره ارزش چند میلیارد دلاري شهرهاي هوشمند نوظهور ایفا خواهد کرد. اپراتورهاي موبایل میبایستی داراي زیرساخت شبکهاي با شند که بتوانند بهترین موقعیت را براي ارائه خدمات دیجیتالی به شهروندان فراهم نمایند. همچنین اپراتورهاي موبایل، براي ارائه پلتفرم فنآوري مورد نیاز براي ارائه این خدمات در آینده و نیز براي هماهنگ سازي اکوسیستمهاي مختلفی که از شهرهاي هوشمند آتی پشتیبانی خواهند کرد، موقعیت مناسبی خواهند داشت”
2 – 6 – 7 – شهر متصل(Connected City):
یک خیابان شهري واقع درشهر جهانی موبایل دربردارنده چندین خانه متصل بر مبناي GSMA می باشد. در شهرهای متصل، نمایشگاههای خودرو، دفاترکار، شهرداريها، فروشگاههای بزرگ، آپارتمانها، فروشگاههای لوازم الکتریکی، هتلها و رستوران ها و …توسط زیرساخت های قوی ایجاد شده بصورت شبکهی متصل هوشمند در میآیند. درمییابیم که چگونه منازل در GSMA و در شهرهای متصل، هوشمند میشوند، شهرها و شبکه هاي حمل و نقل بهینه میشوند، گستره خدمات بهداشت و درمان افزایش مییابد و نیازهاي روزافزون مصرفکنندگان عادي و تجاري موبایل توسط راهکارهاي موبایل برآورده میشود. همچنین درمی یابیم که موبایل چگونه به منظور ایجاد رشد اقتصادي، عرضه محصولات موفق، ایجاد ارزش براي مشتري و ایجاد فرصت هاي جدید کسب و کار، نوآوريها را هدایت میکند. علاوه بر این متوجه میشویم که اتصالات هوشمند بیسیم چگونه ارزش بیشتري ایجاد کرده، کارایی را افزایش داده و تجربه بهتري ایجاد خواهند کرد.
2 – 6 – 8 – سیم کارت جاسازي شده (Embedded SIM):
همزمان با حرکت صنعت موبایل از اتصال گوشیهاي سنتی به سمت اتصال گسترده هوشمند، تعداد وسیعی از پایانههاي موبایل داراي سیمکارتهاي یکپارچه بوده و از انعطافپذیري بیشتري برخوردار میشوند، امکان ایجاد قابلیت اتصال M2M بوجود آورده که امنیت حمل داده های وسیع را تضمین می کنند. براي اکوسیستم موبایل، سیم کارتهاي جاسازي شده در شبکه اتصال M2Mفرصت عرضه خدمات جدید و متنوع را در گستره وسیعی از پایانهها ایجاد نموده و تأثیرات زیست محیطی و ضایعات را کاهش داده و مدلهاي کسب و کار موجود را رشد و ارتقاء می دهند.
لذا بنا به موارد مشروح ذکر شده، اپراتورهای موبایل علاقمندند و یا بعبارتی مجبورند تغییراتی ساختاری در سرویس های ارائه شده و به تبع آن در کل شبکه بوجود آورند، ودر بسیاری از موارد شبکه را از ابتدا طراحی نمایند.
اجرای شبکه جدید بویژه در بخش اکسس مخابراتی بسیار پرهزینه بوده، بنابراین نیازمند طراحی مناسب میباشد. برای ایجاد شبکه جدید یا توسعه شبکه فعلی سازگار با نسل جدید، بازاریابی جغرافیایی قطعا یک ابزار باارزش برای اپراتورها جهت اجرای بهینه شبکه میباشد.
برای کاهش هزینهها و افزایش درآمدها بوسیله ترکیب اطلاعات جغرافیایی و جمعیتی، پرواضح است که یک رویکرد خوب در مواجه با دو تا از مهمترین جنبهها برای به سرانجام رساندن پروژه می بایستی انتخاب گردد .
2 – 6 – 9 – اعداد و ارقام کلیدي
تا پایان سال 2020 اپراتورها و ارائهکنندگان سرویسها در نظر دارند در سراسر جهان 250 میلیارد دلار روي شبکههاي هوشمند سرمایهگذاري کنند. در پایان این دهه، شبکه هاي هوشمند می توانند از طریق بهبود کارایی و قابلیت اطمینان انتقال، سالیانه 70میلیارد دلار صرفهجویی داشته باشند. برنامههاي کاربردي براي مشتریان (مانند برنامه هاي قیمت گذاري پویا) در ایالات متحده میتوانند بیش از 60 میلیارد دلار در سال صرفه جویی در پیداشته باشند. نصب کنتورهاي هوشمند در 30 میلیون منزل در انگلستان، طی دوازده سال، صرفه جویی 15 میلیارد پوندي براي شرکتهاي توزیع برق و مشتریان آنها خواهد داشت. از سال 2014 ، در ایالات متحده، در بخش تسهیلات عمومی سالانه بین 15 و 31 میلیارد دلار روي گسترش شبکههاي هوشمند سرمایهگذاري خواهد شد. این سرمایهگذاري بین شرکتهاي مخابراتی، شرکتهاي نرمافزار و سختافزار، نیمه رسانا و یکپارچه سازها تقسیم خواهد شد.
2 – 7 – میزان و نحوه پذیرش در مناطق مختلف جغرافیایی
با خلاصهای از کاربردهای نسل جدید موبایل و بوجود آمدن یک سری پیشفرض براي مناطق احتمالی و استقبال و پذیرش تکنولوژی نسل سوم موبایل، مروری کوتاه بر نحوه و تئوریهای پذیرش تکنولوژی جدید و میزان استقبال احتمالی مشتریان خواهم داشت.
پذیرش کالا یا خدمات جدید به مسائل و پارامترهای متفاوتی بستگی دارد که بررسی تاثیرات آنها و مدلهای استخراجی از آنها بسیار متنوع و گسترده بوده که خود دستمایه تحقیقات و پژوهشهای بسیاری بوده است. در این باره مقالات و کتابهای فراوانی نگاشته شده است از جمله کتابی جامع در این زمینه کتاب“Diffusion Innovation””E.Rogers میباشد. با توجه به اینکه موضوع این پژوهش نحوه پیادهسازی یک تکنولوژی جدید ((MBB)) می باشد لذا نحوه پذیرش آن در مناطق با جغرافیای مختلف تاثیری مستقیم بر اولویتبندیهای پیادهسازی خواهد گذاشت.
معرفی تکنولوژی جدید تلفن همراه به بازار و خدمات ارزش افزودهای که به همراه خواهد داشت به نوع منطقه بستگی دارد بصورتیکه ممکن است در برخی مناطق به آن اندازهای که شرکتهای مخابراتی امید داشتند، موفق نباشند و یا برعکس، لذا میزان موفقیت سرمایهگذاری در فنآوری جدید و توسعه زیربنای آن بستگی به تعداد قابل توجهی پذیرنده (استفاده کننده) دارد، بطوریکه ترجیحا در مراحل اولیه سرمایهگذاری اتفاق بیافتد تا موجب بازگشت سریعتر سرمایه گردد. لذا تعداد زیاد پذیرنده اولیه میتواند یک عامل کلیدی در موفقیت محصول جدید باشد.
با اینکه بسیاری از خدمات ارزش افزوده حجم زیادی از درآمدهای حاصله را از میزان استفاده پس از پذیرش بدست میآورند، با این حال به نظر میرسد اکثر شرکتهای مخابراتی پس از اینکه خدمات به بازار معرفی شده است، در دوره اول بر روی کسب هر میزان پذیرنده که ممکن است تمرکز میکنند، با فرض اینکه پذیرندهگان اولیه نیز به کاربران پایدار برای اپراتور و سرویسهای جدید تبدیل میگردند. در ضمن این مصرفکنندگان موجب تبلیغات دهان به دهان می شوند (باس 1969، راجرز 2003). علاوه بر این، مصرفکنندگان مجبور به پرداخت هزینههای اضافی به ازای هر واحد استفاده نمیشوند.
در زمینه مشکلات مربوط به معرفی تکنولوژی نوین تلفن همراه به بازار چند سؤال مطرح میباشد، که میبایستی در نطر گرفت:
1. سوابق زمانبندی پذیرش تکنولوژی نوین یا خدمات تلفن همراه چه هستند؟
2. چگونه رفتار پذیرش تکنولوژی و خدمات جدید تلفن همراه در نقاط مختلف متفاوت است؟
3. چگونه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده، ارزش افزوده، کاربران نهایی Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، عوامل فرهنگی