دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

3-9-3 مجذور کاي
آزمون مجذور کاي (خي دو) اين فرضيه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوي همپراشي بين متغيرهاي مشاهده شده است را مي‏آزمايد، کميت خي دو بسيار به حجم نمونه وابسته مي‏باشد و نمونه بزرگ کميت خي دو را بيش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزايش مي‏دهد. (هومن. ۱۳۸۴. ۴۲۲)

3-9-4 شاخصNFI وCFI
شاخصNFI (که شاخص بنتلر- بونت هم ناميده مي‏شود) براي مقادير بالاي 90/0 قابل قبول و نشانه برازندگي مدل است. شاخص CFIبزرگتر از 90/0 قابل قبول و نشانه برازندگي مدل است. اين شاخص از طريق مقايسه يک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بين متغيرها هيچ رابطه‏اي نيست با مدل پيشنهادي مورد نظر، مقدار بهبود را نيز مي‏آزمايد. شاخص CFIاز لحاظ معنا مانند NFI است با اين تفاوت که براي حجم گروه نمونه جريمه مي‏دهد. (هومن۱۳۸۴،۲۴۴-۲۳۵) برخي از شاخص‏ها نيز به شدت وابسته حجم نمونه‏اند و در حجم نمونه‏هاي بالا مي‏توانند معنا داشته باشند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‏ها

4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایند چند مرحله‏ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‏آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کد‏بندی و دسته‏بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده‏های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‏های جمع‏آوری شده این تحقیق با استفاده از نرم افزار آموس 18 به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می‏شود.

4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف ویژگی‏های جمعیت شناختی
الف)پاسخگویان پرسشنامه بر اساس جنسیت

جدول 4-1: تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زن
70
17%
17%
مرد
330
83%
100%
کل
400
100%

همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می‏نمایید بیشترین افراد نمونه آماری را مردان (83 درصد) تشکیل می‏دهند. این ویژگی در نمودار دایره‏ای 4-1 به شرح زیر توصیف می‏شود.

نمودار 4-1- توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت
ب) پاسخگویان پرسشنامه بر اساس میزان تحصیلات
جدول 4-2: تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر دیپلم
10
2%
2%
دیپلم و فوق دیپلم
140
35%
37%
لیسانس
210
53%
90%
فوق لیسانس
40
10%
100%
دکتری
0
0%

کل
400
100%

با توجه به جدول 4-2 بيشتر افراد نمونه مورد مطالعه (53 درصد) دارای مدرک لیسانس می‏باشند و کمترین آنها زیر دیپلم هستند (2 درصد) همچنین شخصی با مدرک دکتر در نمونه آماری وجود ندارد. سایر اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات در جدول فوق آورده شده است. اين ويژگي در نمودار دایره‏ای 4-2 به شرح ذيل توصيف مي‏شود:

نمودار 4-2- توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات

ج) پاسخگویان پرسشنامه بر اساس سن

جدول 4-3: تفکیک نمونه آماری بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر 20 سال
0
0%
0%
25-20
50
12%
12%
30-25
70
17%
29%
40-30
200
50%
79%
50-40
50
13%
92%
50 و بالاتر
30
8%
100%
جمع کل
400
100

با توجه به جدول 4-3 بيشتر افراد نمونه مورد مطالعه (50 درصد) در رده سنی 30 تا 40 سال و کمترین آنها در رده سنی 50 سال و بالاتر می‏باشند (8 درصد). سایر اطلاعات در جدول 4-3 آورده شده است. اين ويژگي در نمودار دایره‏ای 4-3 به شرح ذيل توصيف مي‏شود:

نمودار 4-3: تفکیک نمونه آماری بر حسب سن

ج) پاسخگویان پرسشنامه بر اساس سابقه کاری

جدول 4-4: تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری
سابقه کاری
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
کمتر از 5 سال
50
12%
12%
10-5
120
30%
42%
15-10
150
38%
80%
20-15
59
15%
95%
بالای 20 سال
21
5%
100%
جمع کل
400
100

با توجه به جدول 4-4 بيشتر افراد نمونه مورد مطالعه (38 درصد) دارای سابقه کاری 10 تا 15 سال و کمترین آنها دارای سابقه بالای 20 سال می‏باشند (5 درصد). سایر اطلاعات در جدول 4-4 آورده شده است. اين ويژگي در نمودار دایره‏ای 4-4 به شرح ذيل توصيف مي‏شود:

نمودار 4-4: تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری

4-3- آمار استنباطی
تحلیل عاملی اکتشافی
یکی از تکنیکهای تقلیل داده‏ها تحلیل عاملی است که تعداد زیادی از متغیر‏ها را به مجموعه‏ای کوچکتر از عاملهای مهم تبدیل می‏نماید به طوری که اطلاعات موجود و ضروری در متغیرها را به ساختار مجموعه‏ای از متغیرها خلاصه می‏نماید که به آن تحلیل عاملی اکتشافی می‏گویند. ولی برای آزمون کردن یک نظریه در مورد ساختار مجموعه‏ای از متغیرها در یک حوزه علمی خاص، بایستی از تحلیل عاملی تأيیدی استفاده نمود.
در تفسیر عاملها، اندازه بارهای عاملی (ضرایب همبستگی بین سؤالها و عاملها) به تفسیر ما کمک خوبی می‏نماید.
به عبارتی بارهای عاملی بزرگتر در سؤالات نشان دهنده یا بیانگر آن عامل است.
قبل از تحلیل عاملی شرایط زیر را بررسی نموده ایم و شرایط فوق برقرار می‏باشد.
اندازه نمونه (هر سوال حداقل 5 آزمودنی)، متقارن بودن، خطی بودن (فرض شده)، نبود نقاط پرت یا دور افتاده، همخطی چندگانه و تکینی، مناسب بودن ماتریس همبستگی.
تحلیل عاملی نسبت به عدم تقارن (skewness) حساس است لذا سئوالات زیر را که قدر مطلق عدم تقارن آن بزرگتر از 1 می‏باشد را با توجه به جدول زیر از پرسشنامه حذف می‏کنیم.

Descriptive Statistics

N
Range
Minimum
Maximum
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
Q1
200
4
1
5
. 809
-. 669
. 172
1. 226
. 342
Q2
200
4
1
5
. 824
-. 294
. 172
-. 243
. 342
Q3
200
4
1
5
. 867
-. 368
. 172
-. 216
. 342
Q4
200
4
1
5
. 959
-1. 000
. 172
1. 126
. 342
Q5
200
4
1
5
. 773
-. 997
. 172
1. 978
. 342
Q6
200
4
1
5
. 922
. 003
. 172
-. 738
. 342
Q7
200
4
1
5
. 929
. 072
. 172
-. 704
. 342
Q8
200
4
1
5
. 813
-1. 133
. 172
2. 197
. 342
Q9
200
4
1
5
. 872
. 514
. 172
. 083
. 342
Q10
200
4
1
5
. 831
. 182
. 172
-. 294
. 342
Q11
200
4
1
5
. 846
. 121
. 172
-. 411
. 342
Q12
200
4
1
5
. 903
-. 782
. 172
. 397
. 342
Q13
200
4
1
5
. 856
-. 356
. 172
-. 172
. 342
Q14
200
4
1
5
. 800
-. 798
. 172
. 892
. 342
Q15
200
4
1
5
. 929
-. 404
. 172
-. 155
. 342
Q16
200
4
1
5
. 775
-. 937
. 172
1. 880
. 342
Q17
200
4
1
5
. 881
. 399
. 172
-. 482
. 342
Q18
200
4
1
5
. 878
. 058
. 172
-. 630
. 342
Q19
200
4
1
5
. 881
-. 669
. 172
. 498
. 342
Q20
200
4
1
5
. 962
-. 634
. 172
. 030
. 342
Q21
200
4
1
5
. 907
-. 158
. 172
-. 345
. 342
Q22
200
4
1
5
. 939
. 385
. 172
-. 249
. 342
Q23
200
4
1
5
. 868
-. 944
. 172
1. 192
. 342
Q24
200
4
1
5
. 758
-. 322
. 172
. 448
. 342
Q25
200
4
1
5
. 747
-. 238
. 172
. 890
. 342
Q26
200
4
1
5
. 925
-. 444
. 172
-. 145
. 342
Q27
200
4
1
5
. 807
-. 462
. 172
. 198
. 342
Q28
200
4
1
5
. 865
-. 944
. 172
. 724
. 342
Q29
200
4
1
5
. 830
-1. 814
. 172
3. 843
. 342
Q30
200
4
1
5
. 805
-1. 427
. 172
2. 142
. 342
Q31
200
4
1
5
1. 137
-. 319
. 172
-. 942
. 342
Q32
200
5
0
5
1. 058
-. 117
. 172
-. 432
. 342
Q33
200
5
0
5
1. 227
-. 015
. 172
-. 875
. 342
Q34
200
4
1
5
1. 091
-. 345
. 172
-. 619
. 342
Q35
200
4
1
5
1. 168
-. 208
. 172
-. 835
. 342
Q36
200
4
1
5
. 733
-1. 269
. 172
2. 908
. 342
Q37
200
4
1
5
. 824
-. 839
. 172
. 756
. 342
Q38
200
4
1
5
. 974
-. 279
. 172
-. 221
. 342
Valid N (listwise)
200

بنابر نتایج جدول سئوالات 4، 8،29،30 و36 حذف می‏شود.

قابلیت اطمینان یا تحلیل پایایی پرسشنامه (reliability)
برای تعیین سازگاری یا انسجام یا ثبات درونی (internal consistency)سؤالاتی از پرسشنامه که قرار است جنبه‏های یک مفهوم یا سازه را اندازه‏گیری کند بایستی با یک دیگر همبستگی نسبتاً زیادی داشته باشند. یکی از روشهای اندازه‏گیری برای سازگاری درونی محاسبه نوعی پایایی است که از طریق آلفای کرونباخ صورت می‏گیرد و به ضریب آلفا معروف است. قاعده کلی این است که مقدار آلفای کرونباخ یک پرسشنامه بایستی حداقل به مقدار عددی 70 درصد نزدیک باشد. البته بایستی دقت نمود که زیاد بودن آن (بالای 90 درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سؤالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سؤالات با هم همپوشانی دارند(کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز را اندازه می‏گیرند که در این صورت بایستی یکی از سؤالاتی که همپوشانی بالایی دارند را نگه داشت و مابقی را از پرسشنامه حذف نمود. ثانیاً ممکن است سؤالات با یکدیگر همبستگی کمی داشته باشند که بهتر است در این حالت به سه مورد دیگر که در گزارش spss می‏آید توجه نمود.
(1) همبستگی یک سؤال با مابقی سؤالات(corrected item-Total correlation)
(2) مجذور همبستگی چندگانه(Squared Multiple Correlation)
(3) مقدار آلفای کرونباخ اگر آن سؤال حذف شود(Cronbach’s Alpha if item Deleted)
اگر مورد (1)و(2) کم باشد و مقدار (3) به اندازه نسبتاً زیادتری از ضریب آلفای بدست آمده در محاسبه اولیه باشد بهتر است آن سئوال را حذف نمود.
اگر در ستون (2) یعنی مجذور همبستگی چندگانه در سؤالی برابر یک باشد تکینی داشته و اگر نزدیک یک باشد همخطی چندگانه داریم و چنانچه اگر نزدیک صفر باشد و با عاملهای مهم همبستگی پایینی داشته باشد داده‏ای پرت محسوب می‏شود.
در این تحقیق ضریب آلفای اولیه ما با توجه به زیر، 0. 795 درصد می‏باشد. (0. 80)

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
. 795
. 802
33

در جدول زیر با مشاهده سه ستون آخر ملاحظه می‏شود که سئوالی نیست که مورد (1)و(2) پایینی داشته و مقدار (3) آن از حدود 95 درصد نسبتاً افزایش یابد. لذا سئوالی حذف نمی شود.

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Squared Multiple Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
Q1
107. 76
112. 070
. 411
. 432
. 786
Q2
107. 97
113. 783
. 302
. 307
. 790
Q3
107. 79
112. 546
. 352
. 416
. 788
Q5
107. 08
115. 119
. 244
. 227
. 792
Q6
108. 10
112. 537
. 326
. 457
. 789
Q7
108. 00
113. 523
. 272
. 467
. 791
Q9
108.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع جامعه آماری، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، چند متغیره Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع زنجیره تأمین، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی