دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمونهاي آماري به قرار زير ميباشد.
1 – 6 – 3 آزمون کولموگوروف – اسميرنوف (KS)
اين آزمون جهت بررسي ادعاي مطرح شده در مورد توزيع داده‌هاي يک متغير کمي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. توزيع نرمال براي متغيرهاي کمي پيوسته، توزيع يکنواخت براي متغيرهاي کمي گسسته و پيوسته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. KS هريک از مشاهدات را به صورت اصلي در نظر مي‌گيرد (مومني و فعال قيومي، 1389)
2- 6 -3 معادلات ساختاری با PLS
مدل سازی معادلات ساختاری یکی از انواع روشهای آماری است که ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل را فرهم می سازد. روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی79 توسط وُلد80 (1974) ابداع گردید و در ادامه نسخهی پیشرفتهتر این روش توسط لُمولر81(1989) ارائه گشت. روش PLS از دو مرحله اصلی تشکیل شده است : 1) بررسی برازش مدلهای اندازهگیری، مدل ساختاری و مدل کلی. 2) آزمودن روابط میان سازهها.
PLS یک فن مدلسازی کوواریانس محور است و امکان بررسی فاکتورها را به طور همزمان فراهم میسازد. اشکارترین معیار انتخاب PLS برای تحلیل دادههاست. فرآیند تحلیل دادهها به گونهای طراحی شده است که حساسیت به حجم نمونهها به حداقل برسد. به همین ترتیب نرمال بودن دادهها نیز مانعی برای استفاده از PLS محسوب نمی شود این روش هم برای توزیع دادههای نرمال و هم برای توزیع دادههای غیرنرمال استفاده میشود(داوری و رضازاده،1392).
3 – 6 – 3 آزمون فريدمن82
آزمون فريدمن براي آزمون کردن فرضيه‌هايي استفاده مي‌شود که از يک فرد چندين اندازه‌گيري به دست آمده است (فتوحي و اصغري، 1387). از آزمون فريدمن براي بررسي يکسان بودن اولويتبندي(رتبهبندي) تعدادي از متغيرهاي وابسته توسط افراد استفاده ميشود (مومني و فعال قيومي ،1389). براي محاسبه آزمون فريدمن، در هر فرد مقادير متغيرهاي وابسته مرتب‌سازي مي‌شود و سپس متوسط رتبه‌ها مقايسه مي‌شود (فتوحي و اصغري، 1387). در اين تحقيق از آزمون فريدمن براي رتبهبندي شاخصهای رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است.
4 – 6 – 3 آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه83
براي مقايسه ميانگين دو يا چندجامعه (يعني تأثير يک متغير مستقل گروهبندي بر يک متغير کمي وابسته) از اين آزمون استفاده ميشود(مومني و فعال قيومي ،1389). در اين تحقيق به منظور بررسي اين موضوع که بين ادارک کارکنان از استراتژي‌ نگهداشت منابع انسانی از نظر جنسيت، سن ، سطح تحصيلات و سابقه کار آنها تفاوت معناداري وجود دارد يا خير از آزمون مقايسه چند جامعه (تحليل واريانس) استفاده شده است.
5 – 6 – 3 رگرسیون چندگانه
گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمدهای روی متغیر وابستهای دارند.در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته سود جسته میشود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن رابطهها بین متغیرها برقرار میباشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه با سه متغیر به شکل زیر است
y=a+b_1 X_1+b_2 X_2+b_3 X_3
6 – 6 – 3 تحلیل عاملی تاییدی CFA
تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در حالی که روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا نه.
تحلیل عاملی تاییدی(Confirmatory factor analysis) (CFA ): طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می‌تواند به یکی از اشکال زیر باشد:
یک تئوری یا فرضیه
یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه‌ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا
شرایط معلوم تجربی
دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع.

خلاصه:
در اين فصل در ابتدا توضيحاتي در مورد روش تحقيق استفاده شده در پژوهش داده شد و پس از آن جامعه آماري مشخص گرديد و سپس تعداد نمونه و نحوه نمونهگيري بيان شد. در ادامه ابزار گردآوري اطلاعات معرفي گرديد و روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت. در پايان نيز روش‌هاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده‌ها نام برده شد و در مورد آنها توضيحاتي ارائه گرديد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

1-4 مقدمه

تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چندمرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند؛ خلاصه، کدبندی و دستهبندی …. و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها بر عهده دارند(خاکی، 1390). امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفادهکنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد.در این فصل، دادههای جمعآوریشده به کمک روشهای آماری، تبدیل به اطلاعات شده و فرضیات تدوین شده با استفاده از نرمافزار کامپیوتری SPSS 16 و SmartPLS 3 مورد آزمون قرار میگیرند تا صحت فرضیات و سطح معناداری و شدت و ضعف روابط بین متغیرها مشخص گردد.
در ابتدا، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی پاسخدهندگان نظیر جنسیت، میزان تحصیلات و رده‌ی سنی به کمک شاخصهای آمار توصیفی بیان میگردد و نتایج حاصل، به شکل جداول توزیعفراوانی و نمودار نشان داده می‎شود.

2-4 آمار توصیفی
1-2-4 جنسيت

پاسخي را که افراد در مورد جنسيت به پرسشنامه دادهاند به صورت جدول 1-4 ارائه گرديده است. چنانچه ملاحظه ميشود پرسشنامه حاضر در بین 27 نفر مرد و 13 نفر زن توزیع گردیده است و مردان با 67.5 درصد، بيشترين درصد پاسخگو را به خود اختصاص دادهاند.
جدول1- 4: توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
27
67.5
زن
13
32.5
جمع
40
100
منبع : محاسبات محقق
در شکل زير توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت نشان داده شده است.

شکل 1- 4: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت
2-2-4 سن
پاسخي را که افراد در مورد سن به پرسشنامه دادهاند به صورت جدول 2-4 ارائه گرديده است. چنانچه در جدول 2-4 ملاحظه ميشود، بيشترين درصد مربوط به رده سني 40-31 ميباشد.
جدول 2- 4 : توزيع فراواني ردهي سني پاسخگويان
ردهي سني
فراواني
درصد فراواني
کمتر از 30
7
17.5
بين 31 تا 40
23
57.5
بين 41 تا 50
8
20
بیشتر از 50 سال
2
5
مجموع
40
100
منبع : محاسبات محقق
در شکل زير توزيع فراواني ردهي سني پاسخگويان نشان داده شده است.

شکل2- 4: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ردهي سني

3-2-4 تحصيلات
با توجه با داده‌های جمع‌آوری شده، پاسخي را که افراد در مورد تحصيلات به پرسشنامه دادهاند به صورت جدول 3-4 ارائه گرديده است. چنانچه در جدول 3-4 ملاحظه ميشود، بيشترين درصد مربوط به سطح تحصيلات ليسانس ميباشد.
جدول 3- 4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان
سطح تحصيلات
فراواني
درصد
ديپلم
5
12.5
فوق ديپلم
10
25
کارشناسی
23
57.5
کارشناسی ارشد
2
5
مجموع
40
100
منبع : محاسبات محقق
در شکل زير توزيع فراواني تحصيلات پاسخگويان نشان داده شده است.

شکل 3- 4: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات
4-2-4سابقه کار
با توجه با داده‌های جمع‌آوری شده، پاسخي را که افراد در مورد سابقه کار به پرسشنامه دادهاند به صورت جدول 4-4 ارائه گرديده است. چنانچه در جدول 4-4 ملاحظه ميشود، 17 نفر دارای سابقه کار بین یک تا 10 سال ، 15 نفر دارای سابقه کار 11 تا 20 سال و 8 نفر دارای سابقه کار بیشتر از 20 سال می‌باشند.

جدول 4-4: توزيع فراواني سابقه کارپاسخگويان
سابقه کار
فراواني
درصد
بین یک تا 10 سال
17
42.5
بین 11 تا 20 سال
15
37.5
بیشتر از 20 سال
8
20
مجموع
40
100
منبع : محاسبات محقق
در شکل زير توزيع فراواني سابقه کار پاسخگويان نشان داده شده است.

شکل 4-4: نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کار

3– 4 بررسی فرض نرمال بودن جامعه
به منظور بررسی توزیع داده‌های مربوط هر یک از متغیر‌ها و سنجش نرمال بودن آنها از آزمون Smirnov-Kolmogorov استفاده شده است. برای بررسي اين ادعا فرضيه ذيل تعريف مي‌گردد.

توزیع معنویت نرمال استH_(0 ):
توزیع معنویت نرمال نيست H_(1 ):
فرضيه H_(0 ) به اين صورت بيان ميشود که توزیع معنویت نرمال است. براي ديگر متغیرهای تحقیق (رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی، وجدان،جوانمردی،فضیلت اجتماعی،ادب و احترام و استراتژی نگهداشت منابع انسانی) فرضيات مشابه با فرضيهي فوق ميباشند. نتايج اين آزمونها به صورت يکجا در جدول 5-4 ارائه گرديده است.
جدول5 – 4:توزیع داده‌های هریک از متغیرها
متغیر
تعداد
میانگین
کولموگروف-اسمیرنوفZ
سطح معناداری
معنویت
40
3.61
0.965
0.309
استراتژی نگهداشت منابع انسانی
40
2.99
0.624
0.831
رفتار شهروندی سازمانی
40
3.71
0.536
0.936
ادب و احترام
40
3.62
0.741
0.643
وجدان
40
3.83
1.059
0.212
فضیلت اجتماعی
40
3.63
0.941
0.338
جوانمردی
40
3.51
0.786
0.567
نوع دوستی
40
4.03
1.200
0.112

بر اساس نتايج حاصل از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، سطح معنی‌داری برای کلیه متغیرها (معنویت، رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، فضیلت اجتماعی، ادب و احترام و استراتژی نگهداشت منابع انسانی) بالای 0.05 است، درنتیجه فرضH_(0 ) برای متغیرها پذیرفته می‌شود و ادعای نرمال بودن متغیرهای معنویت، رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، فضیلت اجتماعی، ادب و احترام و استراتژی نگهداشت منابع انسانی پذیرفته می‌شود. براساس نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف می‌توان برای آزمون متغیرها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.
4-4معادلات ساختاری
4-4-1معیارGOF:
معیارGOF ، معیاری است که محقق میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش کلی را نیز کنترل نماید معیارGOF توسط تننهاوس و همکاران (2004) ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:
GOF=√((Communalities) ̅*(R^2 ) ̅ )
(Communalities) ̅ نشانهی میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه میباشد و (R^2 ) ̅ نیز مقدار میاتگین مقادیر R Squares

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، کارکنان دانشگاه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدل مفهومی، رفتار شهروندی، آداب اجتماعی