دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده، سطح معنی داری، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

(حبیبی، 1386)
1- ممکن است فرد بخواهد توزيع يک نمونه را با يک توزيع فرضي مانند توزيع نرمال مقايسه کند. اين يک سوال در مورد تطابق توزيع نمونه با يک توزيع نظري است.
2- ممکن است فرد بخواهد از طريق آماره هاي يک نمونه در مورد پارامترهاي يک جامعه واحد استنباط کند. اين کار ممکن است براي تعيين اينکه آيا نمونه مورد نظر از يک جامعه شناخته شده است يا براي برآورد کردن پارامترهاي يک جامعه ناشناخته به کار مي رود.
آزمون تی تک نمونه اي آزمون مي کند که آيا ميانگين يک جامعه برابر مقدار مفروضي است يا نه؟ به عبارت ديگر در اين آزمون فرضيه هاي صفر و يک به صورت زير بدست مي آيد:
1-مشاهدات دارای توزیع نرمال با میانگین mو واریانس باشند.
2-مشاهدات مستقل از هم باشند.(مجله پارسی-1392)
3-14خلاصه ی فصل :
در این فصل به معرفی روش های آماری برای تحلیل داده ها پرداختیم و روش های مورد استفاده در این تحقیق را بررسی کردیم.همچنین جامعه-نمونه و سایر مفاهیم آماری را شرح داده و سپس موارد مورد استفاده در این تحقیق را برشمردیم.گفتیم که پرسشنامه ی اول با استفاده از روش تی تک نمونه ای و پرسشنامه ی دوم به کمک روش ای اچ پی تحلیل می شود و سپس در زمینه ی هر کدام از این روش ها تعاریفی ارائه نمودیم.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای اینکار از آمار  توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد.
در آمار توصیفی که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع آوری شده استفاده می شود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی ، بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد ، و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام ، ستونی یا دایره ای استفاده می شود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.
در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون های مختلفی همچون کای اسکوئر، تی، دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد. تحلیل توصیفی داده های پرسشنامه : جامعه ی آماری تحقیق شامل پزشکان متخصص داخلی بود که پرسشنامه در بین 64 نفر از آنها توزیع شد.پاسخ دهنده ها هم مرد و هم پزشکان زن بودند .در زیر نمودار فراوانی جنسیت پزشکان آمده است :

نمودار 4-1 درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

نمودار 4-2
28 زن و 36 نفر مرد بودند.
از نظر تحصیلات همه ی پاسخ دهندگان پزشک متخصص بودند.
نمودار سن پاسخ دهندگان در زیر آمده است :

نمودار 4-3 سن پاسخگویان

برای تحلیل پرسشنامه ی اول که شامل 21 سوال بود از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد.ابتدا نرمال بودن متغیرها بررسی شد و سپس آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار اس پی اس اس انجام شد.
4-2 آزمون نرمال بودن :
نرمال بودن در نرم افزار اس پی اس اس و توسط آزمون کولموگروف بررسی شد.
جدول 4-1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

کیفیت
خدمات پس از فروش
قیمت
نام ونشان تجاری
N
64
64
64
64
Normal Parametersa,b
Mean
4.1979
4.2281
3.9609
3.8385

Std. Deviation
.59109
.68254
.84188
.91430
Most Extreme Differences
Absolute
.099
.131
.114
.132

Positive
.087
.129
.109
.121

Negative
-.099
-.131
-.114
-.132
Kolmogorov-Smirnov Z
.793
1.045
.912
1.059
Asymp. Sig. (2-tailed)
.555
.225
.376
.212
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
با توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از05/0است آزمون نرمال است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، سلسله مراتب، مقایسات زوجی Next Entries منابع و ماخذ مقاله سرویس گرا، منابع سازمان، معماری سرویس گرا