دانلود پایان نامه با موضوع بیمه های اجتماعی، بیمه اجتماعی، رفاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

رفاه اجتماعی مصوب 2/11/1325)
1326   برای نظارت بر این صندوق ها و هماهنگ سازی آنها نیز بنگاه رفاه اجتماعی از سال 1326 آغاز به کار کرد. ( تصویب اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی در 9/3/1326)
1327
1328   تشکیل صندوق تعاون و بیمه کارگران در خرداد 1328 که طرح آن بوسیله وزارت کار تهیه و پیشنهاد شد که با تسری مقررات بیمه اجباری به عموم کارگران و افراد خانواده آنها، تعهدات بیمه را به حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار نیز گسترش داد و برای نخستین بار الگوی بیمه اجتماعی کارگران را به اجرا گذاشت. برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعده به کارگران در موارد: حوادث و امراض ناشی از کار، حوادث و امراض غیر ناشی از کار، حوادث و امراض خانواده بلا فصل کارگر، پیری و از کار افتادگی کارگر، ازدواج، حاملگی، عائله مندی، وضع حمل، هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. نرخ حق بیمه دو درصد دستمزد و مزایای کارگر و چهار درصد سهم کارفرما (جمعا شش درصد) تعیین شد، تاسیس شعبه در مشهد
1329   این صندوق تا سال 1332، زمان تشکیل سازمان تامین اجتماعی کارگران، به فعالیت خود ادامه داد.

مبحث سوم : دهه سوم تحولات42
1330   تاسیس شعبه در شیراز
1331   در آغاز دهه 1330، تحولات سیاسی و اقتصادی ایران از یک سو و تحولات بین المللی از سوی دیگر، شرایط را برای اجرای بیمه اجتماعی کارگران به شیوه متداول در کشورهای اروپایی فراهم کرده بود. دولت وقت با درک ضرورت بیمه اجتماعی، قانون بیمه اجتماعی کارگران را در بهمن ماه 1331 به تصویب رساند.
1332   از اردیبهشت ماه 1332 با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران، امور مربوط به بیمه اجتماعی کارگران ( که تا پیش از آن از طریق صندوق تعاون و بیمه کارگران و نیز شرکت سهامی بیمه ایران انجام می شد ) در این سازمان متمرکز شد.
در واقع شکل سازمان تامین اجتماعی از تاریخ تصویب و اجرای قانون مزبور است. به گونه ای که در ماده 1 قانون مزبور مقرر شده است: ” کلیه کارخانه ها و بنگاه های مشمول قانون کار موظفند کارگران خود را برای استفاده از کمک های مذکور در این لایحه قانونی در موارد زیر نزد سازمان بیمه نمایند:
حوادث و بیماری ها و از کارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار کارگر، حوادث و بیماری های خانواده بلا فصل کارگر، ازدواج، حاملگی، وضع حمل، عائله مندی بازنشستگی، کفن و دفن، کمک به بازماندگان کارگر متوفی و بیکاری .”
همچنین در ماده 2 قانون مزبور مقرر شده است: ” سازمان می تواند پیشه وران و به طور کلی هر نوع کارگران دیگر را که مشمول ماده یک این لایحه نشوند، در صورت تقاضای اشخاص ذینفع در مقابل تمام و یا قسمتی از موارد استفاده در این لایحه قانونی بیمه کند مشروط بر اینکه تقاضا کننده پرداخت تمام حق بیمه را با شرایطی که سازمان تعیین خواهد نمود تعهد کند . “
لذا همان گونه که در ماده 1 و 2 قانون مزبور لحاظ شده است، جهات اجتماعی و عمومی قانون مزبور بسیار بارز است؛ به گونه ای که تقریباً می توان گفت تا قبل از تصویب و تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در زمینه بیمه و بازنشستگی و حمایت های قانونی از کارگران و سایر گروه های مولد و مشمول، عملاً صندوق های مربوط موفقیت های قابل اتکا به دنبال نداشتند و در چارچوب نظام تامین اجتماعی نمیتوان گفت که حمایت های برقرار شده در واقع تور حمایتی مورد نظر را همانند سایر کشورهای در حال توسعه به اجرا گذاشته است. لیکن از زمان تشکیل سازمان مزبور و اجرای مفاد قانونی آن است که می توان گفت باب راه اندازی و استفاده از تجربه جهانی در قلمرو نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه های اجتماعی در ایران مفتوح شد.
در اصل سر منشأ حضور ایران در نظام تامین اجتماعی و شروع مؤثر حمایت از آحاد مردم، از همان زمان تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران آغاز شد. به طوری که امروزه کشور ما یکی از فراگیرترین خدمات اجتماعی را در قلمرو بیمه های اجتماعی در دنیا داشته و از مؤثرترین اعضای سازمان های بین المللی (نظیر سازمان بین المللی کار و انجمن بین المللی تامین اجتماعی) است.
مهمترین ویژگی های این قانون را می توان به شرح زیر برشمرد:
1- ایجاد یک سازمان مشخص با اختیارات قانونی لازم تحت نظارت یک شورای (عالی) فرا بخش برای انجام امور بیمه اجتماعی کارگران.
2- تعیین ضوابط نسبتاً دقیق و اجرایی برای انجام امور بیمه گری، پوشش جمعیت، تامین منابع مالی و ارائه تعهدات سازمان.
3- گسترش دامنه شمول بیمه اجباری به کلیه کارگران و شاغلان مشمول قانون کار و ارائه انواع خدمات و مزایای رایج بیمه ای در چارچوب این قانون.
4- ایجاد حمایت کمک بیکاری که در آن دوران در نوع خود در میان کشورهای خاورمیانه تقریباً بی نظیر بود.
5- تحت پوشش قراردادن خانواده بلا فصل بیمه شدگان.
6- برقراری رسمی و قانونی مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان.
7- تعیین سن رسمی بازنشستگی ( مردان 65 سال، زنان 60 سال تمام  و کارهای سخت و زیان آور 55 سال تمام )
8- صدور مجوز قانونی برای تأسیس شعب و نمایندگی در شهرستان ها.
9- صدور مجوز قانونی مبنی بر واگذاری قسمتی از کمک های مقرر در قانون به شورای مورد توافق در هر کارگاه.
10- تکلیف به کارفرمایان مبنی بر رعایت حفاظت فنی و حفظ تندرستی کارگران.
11- ایجاد تکلیف به کارخانجات، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به اعاده کار کارگران مسلول بهبود یافته.
نرخ حق بیمه کارگر چهار درصد دستمزد، سهم کارفرما هشت درصد و جمعا دوازده درصد بود.
تاسیس شعبه چالوس، بهشهر، ارومیه، همچنین هدايت ا…خان، محلي را در خيابان دولت وقف بيمارستاني كرد كه با نام بيمارستان هدايت در اختيار بيمه هاي اجتماعي قرار گرفت.
1333   تاسیس شعبه بندر عباس، قم
1334   در این سال با انجام اصلاحاتی در قانون بیمه اجتماعی کارگران، ضمن افزایش نرخ حق بیمه به 18 درصد برای کارگاه های دولتی و 15 درصد برای کارگاه های غیر دولتی، مبانی تعیین حق بیمه شفاف تر و روش های وصول آن مشخص تر شد. تاسیس شعبه بوشهر
1335   بيمارستان شماره 2 از اسفند 1335 مورد استفاده كارگران قرار گرفت.
1336   در سال 1336 دولت زمين هاي سرخه حصار را در 18 كيلومتري شرق تهران جهت راه اندازي بيمارستاني برايمسلولين در اختيار سازمان قرار داد. تكميل بيمارستان شماره 2 در روزنامه اطلاعات مورخ 7/12/1336 بعنوان يكي از مهمترين اقدامات انجام شده توسط سازمان بيمه هاي اجتماعي گزارش گرديد.
1337  
1338   تاسیس بانک رفاه کارگران در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 كل كشور و نيز ماده 38 قانون تامين اجتماعي درجهت تامين مسكن كارگران و تسهيل امور بانكي داخلي و خارجي و همچنين در رشته هاي توليدي و انجام معاملات غير منقول در خدمت اقتصاد كشور، تاسیس شعبه کردستان، گچساران
1339   تغییرات این قانون در 24 تیر ماه سال 1339 بیشتر مربوط به نحوه ارائه تعهدات سازمان در زمینه بیماری ها و بارداری بود. که در حقیقت حذف تعهد کمک بیکاری، افزایش حق بیمه به هجده درصد ( پنج درصد سهم بیمه شده و سیزده درصد سهم کارفرما) بود.
افتتاح شعبه تامین اجتماعی در خارگ براي بيمه كارگران شاغل در شركت نفت و ایجاد شعبه در زاهدان
مبحث چهارم : دهه چهارم تحولات43
1340   شروع فعالیت بانک رفاه کارگران، تاسیس شعبه ساری
1341   آغاز فعالیت سازمان بیمه های اجتماعی در کرمان به عنوان يكي از سازمانهاي وابسته به اداره كار و امور اجتماعي
1342   در سال 1342 با حذف واژه کارگران از نام سازمان و عنوان قانون بیمه های اجتماعی، شمول این قانون به عموم افراد (به جز کسانی که تابع کشوری یا مقررات خاص بیمه ای بودند)  تسری یافت. تا قبل از سال 1342 سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران از ساختاري ساده برخوردار بوده و طي رشد سازماني تعداد واحدهاي اين سازمان از 9 واحد اجرايي به 38 واحد اجرايي در سال 1342 افزايش يافته است همچنين تعداد كاركنان اين سازمان طي دوره مذكور از 450 نفر به 3448 نفر رسيده است.
1343  
1344  
1345   تاسیس شعبه کرمانشاه، بابل
1346   تاسیس شعبه تنکابن
1347   حذف کلمه ” کارگران ” از پسوند نام سازمان بیمه های اجتماعی به قصد افزایش دایره شمول قانون در تاریخ 17/10/1347
تاسیس شركت خانه سازي ايران با هدف ساخت و ساز واحدهاي مسكوني ارزان قيمت براي كارگران و كشاورزان و با سرمايه گذاري مشترك بانك رفاه كارگران و صندوق تامين اجتماعي که پس از مدت كوتاهي تمامي سهام شركت به سازمان تامين اجتماعي منتقل گرديد. تاسیس شعبه آمل
1348   تصویب قانون بیمه های اجتماعی روستاییان، تصویب آيين نامه استخدامي سازمان بيمه هاي اجتماعي
1349   با تصویب قانون بیمه های اجتماعی روستاییان در سال 1348 و الحاق موادی به آن در سال 1349، روستاییان مشمول اصلاحات ارضی و نیز کارگران مشاغل کشاورزی تحت پوشش بیمه بیماری ها، حوادث ناشی از کار، از کار افتادگی و فوت قرار گفتند.
تاسیس بیمارستان 29 بهمن تبریز

مبحث پنجم : دهه پنچم تحولات44
1350 تاسیس شعبه زابل
1351 تاسیس شعبه شهر کرد
1352 در سال 1352 با تصویب قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در فعالیت های مربوط به ایجاد، توسعه و تجدید بناهای ساختمانی، تحت پوشش بیمه حوادث ناشی از کار و مزایای منبعث از آن شامل درمان، غرامت ها، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان قرار گرفتند. 
تاسیس شعبه ایلام
1353 در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، سازمان بیمه های اجتماعی (و همچنین دیگر سازمان ها و نهادهای بیمه ای مرتبط) به این وزارت وابسته شدند که البته این تغییر سازمانی، در تعهدات بیمه ای سازمان تغییری ایجاد نمیکرد.
1354 و سرانجام در سال 1354، با تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی نقطه عطف دیگری در مسیر بیمه های اجتماعی کشور به وجود آمد.
تصویب قانون تامین اجتماعی در شرایطی که اندیشه های رفاهی و بیمه همگانی در کشور شکل گرفته بود، منجر به تحولاتی شد که از آن می توان به بهره گیری از واژه ” تامین اجتماعی ” به جای بیمه اجتماعی و همچنین تأکید بر واژه ”بیمه شده ” به جای کارگر اشاره کرد. این نوع نگرش که پیمودن گامی بلند در عرصه تامین اجتماعی کشور را از نظر فراگیری، پوشش جمعیتی و جامعیت تعهدات مد نظر داشت، به دلیل فراهم نبودن شرایط و زیر ساخت های اجتماعی و سیاسی و همچنین ضعف در اجرا ناکام ماند و با تغییرات سازمانی پی در پی طی سال های 1354 و 1355 و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دگرگونی شد.
در قسمت قبل اشاره کردیم که کارکنان و مسئولان سازمان تحت تاثیر تربیت اولیه معتقد به صرفه جوئی، و تا حدی خسیس بودند و به قول منتقدان، تحویل خودکار و کاغذ برای مصارف اداری هم دارای ضوابط سخت بود. هنگامی که در سال 1354 قانون تامین اجتماعی تصویب و اجرا شد، از آنجا که سازمان بیمه های اجتماعی  با عنوان جدید ” تامین اجتماعی ” زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی قرار گرفت و طبق ماده 29 قانون مزبور مقرر شده بود ” نه درصد از ماخذ حق بیمه مذکور در بند های الف و ب ماده 3 این قانون به هزینه های درمان ” تخصیص یافته و به سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت شود، ضوابط و فرم تشکیلات تغییر کرد و با ایجاد سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی در استانها ارتباط مستقیم سازمان با امر درمان در عمل قطع شد و مدتها علاوه بر پرداخت نه درصد حق بیمه برای مصارف درمانی موضوع جابجائی و تخلیه ساختمان ها و تحویل و تحول سبب اتلاف وقت و بروز اختلاف شد.
آقای خسرو سعیدی، دکترای حقوق که از سال 1340 به استخدام سازمان بیمه های اجتماعی کارگران درآمده بود و تا سال 1362 در مسئولیت های ریاست شعبه، ریاست اداره بیمه بیماری و کمک های قانونی، مدیریت منطقه فارس و بنادر، معاونت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در امور فنی و عضویت در هیات مدیره سازمان خدمت کرده است در خاطرات خود در انتقاد از کار های بسیار عجولانه می گوید ” این وضعیت به طور مسلم هزینه ها را افزایش و متاسفانه بازده و بهره کار را تقلیل داد، شرحی در حدود سی صفحه برای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بیمه های اجتماعی، بیمه اجباری، بیمه اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی، خدمات درمانی