دانلود پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

ب این روش، روش ویکور و مراحل اجرای این روش پرداختیم. در این فصل به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها میپردازیم.

4-2- معیارهاي مالی پژوهش

معیارهای مالی مورد استفاده در این پژوهش شامل دو دسته معیارهای مالی مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری میباشد. معیارهای مبتنی بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی میباشند. معیارهای سنتی حسابداری نیز شامل سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به درآمد هر سهم میباشند. در فصلهای گذشته در مورد مبانی انتخاب این معیارها و روش انتخاب آنها بحث کردیم.

4-3- جامعه آماري

جامعه آماري اين پژوهش از کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در 3 صنعت دارویی، فلزات اساسی و خودرو و قطعات خودرو طي دوره زماني 1386 الي 1390 تشکيل ميشود که شرايط زير را داشته باشند:
تا پايان اسفند ماه سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
سال مالي آن منتهي به پايان اسفند ماه باشد.
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در هيچ سالي منفي نباشد.
شركت مورد نظر طي دوره پژوهش فعاليت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
شركتها نبايستي سال مالي خود را در طي دوره‌هاي مورد نظر تغيير داده باشند.
شركتها نبايد در طي دوره‌هاي مورد نظر توقف فعاليت داشته باشند.
اطلاعات مالي مورد نياز براي انجام اين پژوهش را در دوره زماني 1386الي 1390 به طور كامل ارائه كرده باشد.
جزء شرکتهاي سرمايهگذاري نباشد.
صنایع انتخاب شده جز 10 صنعت برتر بورس اوراق بهادار باشد.
با توجه به محدودیتهای اعمال شده تعداد 66 شرکت انتخاب شدند که اطلاعات این شرکتها از سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرمافزارهای دنا سهم، صحرا و تدبیر پرداز جمعآوری شده است.

4-4- فرضیه‌های پژوهش

در پژوهش حاضر، جهت دستيابي به اهداف پژوهش بر اساس سؤال‏هاي پژوهش، فرضيه اصلي به شرح زير مطرح مي‏شود:
معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بهتری دارند.
با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ارائه کرد.
در این مطالعه، همانطور که قبلاً گفته شد، بهترین شرکت را از بین شرکتهای گروه فلزات اساسی، دارویی و خودرو و قطعات خودرو انتخاب خواهیم کرد. برای رسیدن به این هدف ما برای مشخص کردن وزن همه شاخصها از FAHP استفاده میکنیم. سپس با کمک تاپسیس و ویکور بهترین شرکت هر صنعت را انتخاب میکنیم. در پایان به مقایسه نتایج حاصل از دو روش میپردازیم. رویههای ارزیابی در پنج گام اصلی زیر مشخص شدهاند.
گام 1. شناسایی ضوابط مشخص شده به عنوان مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
گام 2. ایجاد سلسله مراتبی از ضوابط ارزیابی و محاسبهی وزنهای این روابط با استفاده از روش فازی.
گام 3. استفاده از تاپسیس برای رتبهبندی نهایی.
گام 4. استفاده از ویکور برای رتبهبندی نهایی.
گام 5. مقایسهی و ارزیابی نتایج رتبهبندی با استفاده از روشهای تاپسیس و ویکور.

4-5- طرح کلی مدل پژوهش

به دلیل آنکه مراحل انجام ارزیابی عملکرد، در این پژوهش قدری پیچیده است، برای روشن شدن بیشتر مسیر پژوهش به ترسیم یک شکل کلی از کار، به منظور ایجاد یک طرح کلی از پژوهش میپردازیم:
طرح پژوهش زیر از نوع شبه‌ تجربي و با استفاده از رويكرد پس‌رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) است. بنابراین طرح ذیل میتواند به صورت عملی در مؤسسات رتبهبندی استفاده شود. از مزایای طرح پژوهشی زیر میتوان به بهینهسازی روشهای مورد استفاده و پوشش نقاط ضعف روشها و چینش مناسب آنها اشاره نمود. این امر به دقت بالای مدل میانجامد.

شکل 4-1: طرح کلی مدل ارزیابی عملکرد

گام اول
شناسایی ضوابط مشخص شده به عنوان مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
در این پژوهش به منظور تعیین مهمترین شاخصهای عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و وزندهی به آنها از پرسشنامه استفاده شد.
برای تنظیم پرسشنامه، از نظرات متخصصین رشته حسابداری و مالی در چند مرحله استفاده گردید. این متخصصین شامل اساتید دانشگاه در حوزه مالی، سهامداران، مشاوران سرمایه گذاری و متخصصین حسابداری و حسابرسی میباشد. با استفاده از نظرات آنها، 7 معیار مالی سود هر سهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد هرسهم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد انتخاب شدند. سپس با استفاده از نظرات همان متخصصین معیارهای مالی در درون دو دسته جداگانه شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش مقایسه و وزندهی شدند و در پایان این دو دسته نیز با یکدیگر مقایسه و وزندهی شدند.

گام دوم
4-5-1- مشخص کردن وزن معیارها با استفاده ازFAHP

4-5-1-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است که امکان فرمولبندی مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم میکند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی در مساله را دارد. این رویکرد اولین بار توسط توماس ساعتی توسعه پیدا کرد. این روش تصميمگيرندگان را قادر ميسازد تا تأثيرات متقابل و همزمان بسياري از وضعيتهاي پيچيده را تعيين و اولويتها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظيم كنند. تکنیک AHP کلاسیک نیز به دلیل عدم دسترسی به نیازمنديهاي دقیق تصمیمگیران، قادر به انعکاس کامل تفکر بشري نیست. در این پژوهش، متغیرهاي زبانی که در اعداد فازي مطرح میگردند، براي توصیف وروديهايTOPSIS و دستیابی به نیازهای تصمیمگیری تصمیمگیران مناسب به نظر میرسد.

4-5-1-2- فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي

ممكن است در يك تصمیمگيري به جاي يك تصميمگيرنده، چندين تصميمگيرنده باشند كه نظرهاي همگي آنها بايد در ماتريس مقايسه لحاظ شود. در اين موارد براي تصميمگيري گروهي مي توان از ميانگين هندسی براي عناصر ماتريس مقايسه استفاده كرد، aij=∏_(i=1)^k▒〖aij ,i=1,2,…,k 〗در این رابطه k تعداد تصمیمگیرندگان است. نظرهاي تصميمگيرندههاي مختلف بهتر است زماني وارد محاسبات گروهي شود كه نرخ ناسازگاري نظريات هر تصميم گيرنده کمتر از 10 درصد باشد.
در این پژوهش پرسشنامهای طراحی شد و به 63 نفر از افراد متخصص داده شد، که تعداد 28 پرسشنامه دریافت شد، قبل از استفاده از پرسشنامهها نرخ ناسازگاری آنها محاسبه شد. در ادامه کار از پرسشنامههایی با نرخ ناسازگاری کمتر از 10 درصد استفاده شده است.

4-5-1-3- FAHP

در این پژوهش از اعداد فازیمثلثی برای بیان درجهیاهمیت آلترناتیوها استفاده میشود. همچنین از FAHP به روش آنالیز توسعه Chang استفاده شده است.
تابع عضویت اعداد فازی مثلثی به شکل ریر تعریف میشود:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع نظریه مجموعه، و رتبه بندی، سلسله مراتب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره علامه طباطبایی، فریقین، علامه طباطبائی