دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان، کودکان و نوجوانان، عملکرد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

شود (کاکاوند، 1385).
تعريف عملياتي افسردگي :
منظور از افسردگي نمره ايست که آزمودني هاي کودک در سؤالات مربوط به افسردگي آزمون CSI-4 مي گيرند. همچنين منظور از افسردگي نمره ايست که آزمودنيهاي بزرگسال (والدين) در سؤالات مربوط به افسردگي آزمون SCL- 90 کسب مي کنند.
تعريف مفهومي فوبي :
به ترس شديد از يك شيء يا موقعيت يا وضعيت اطلاق مي شود و ترس غير منطقي است كه به اجتناب هشيارانه از شيء فعاليت يا موقعيت منبع ترس منجر مي شود ( كاپلان – سادوك ، 1386 ).

تعريف عملياتي فوبي:
منظور از فوبي نمره ايست که آزمودنيهاي کودک در سؤالات مربوط به آزمون CSI-4 کسب مي‌کند.
منظور از فوبي نمره ايست که والدين (آزمودنيهاي بزرگسال) در سؤالات مربوط به فوبي آزمون SCL- 90 کسب مي کنند.
تعريف مفهومي روان پريشي :
روان پريشي شامل يک حالت گوشه گيرانه و انزوا طلبانه و نحو? زندگي روان گسيخته مانند هذيان و گريز افکار مي گردد، سوالات اين مربوط به روان گسيختگي در برگيرنده تدريجي اختلال از يک حالت خفيف بيگانگي تا روان گسيختگي حاد مانند اعتقاد به اينکه شخص ديگري قادر به کنترل فکر خود است( كاكاوند ، 1385 ) .

تعريف عملياتي روان پريشي :
روان پريشي نمره ايست که آزمودني (والدين) در سوالات آزمون SCL-90 کسب مي کند.
روان پريشي نمره ايست كه آزمودني (كودكان) در سوالات آزمون CSI-4 كسب مي كند .

فصل دوم
پيشينه پژوهش

مقدمه
كودكي كه به دنيا مي آيد ممكن است عاليترين و كامل ترين امكانات رشد را دارا باشد. وي ممكن است آمادگي داشته باشد و ظرفيت آن را كه به شايسته ترين وجهي پرورده شود و برترين كمالات دست يابد . كافي است عادي به دنيا بيايد و خانواده و محيط مناسب در اختيارش قرار گيرد تا ببالد و نشو ونما يابد و جايگاه ارجمند خويش را در اين دنيا بيابد . اما زندگي خانوادگي و محيط بهداشتي و آموزشي و اجتماعي و فرهنگي بسياري از مردم جهان چنان است كه دست يابي به چنين مقصودي را دشوار و گاه امكان ناپذير مي سازد . محدوديتهاي محيط زندگي گروهي از كودكان چنان زياد است كه بقاي آنان نيز مسير ميشود . بزرگي ارقام فقر و بيماري و مرگ در كشورهاي جهان سوم لرزه بر اندام آدم مي اندازد و مشكلات عاطفي و رفتاري كودكان نيز كه نتيجه ممكن فقر و بيماري و جهل و بد رفتاري ونابساماني هاي خانوادگي و كاستيهاي آموزشي و اجتماعي و فرهنگي است شديدا مانع رشد و بالندگي و وصول آن به كمالاتي است كه در خلقتشان مقدر شده است ( نلسو، ايزرائيل، ترجمه منشي طوسي، 1387)
سال 2001 به عنوان سال بهداشت رواني اختصاص يافته است و در اين سال تمام ملل جهان وظيفه دارند كه سطح بهداشت روان خود ، خانواده و جامعه شان را ارتقاء دهند و با افزايش دانش بهداشت و زدودن برچسب هاي مخرب زمينه هاي اين رشد را فراهم آورند ( شاه محمدي ، 1379 )
اكنون كه دوران سرنوشت ساز سازندگي و بازسازي همه جانبه كشور با شتابي فزاينده آغاز گرديده است ، زمان آن فرا رسيده است كه برنامه توسعه و تامين تندرستي كودكان و ارتقاء سطح بهداشت خانواده و مدارس به عنوان بخش مهمي از سياستهاي ارتقاء بهداشت كشور و اساسي ترين حركت در راستاي تامين سلامتي نسل آينده ساز و تحقق بخش توسعه اجتماعي و اقتصادي آتيه كشور ، جايگاه و هويت واقعي خود را بازيابد . بدون ترديد كاهش منابع ، امكانات و اعتبارات مالي ؛ كمبود نيروي انساني آموزش ديده ، رشد افزون جمعيت و بحران زيست كه جملگي تهديدي جدي براي سلامتي نسل آينده است موانع و مشكلات متعددي را در مسير تحقق اهداف فوق الذكر ايجاد خواهد كرد . حل اين مشكلات راهي جز مشاركت همه جانبه نهادهاي اجتماعي به ويژه خانواده را باقي نمي گذارد .اما بايد توجه داشت كه مشاركت مردم بدون دادن آگاهي و اطلاعات به آنان تحقق نمي يابد راه مشاركت همه ، آگاهي همه است ( پالاهنگ، 1384 ).
گر چه پيشينه توجه به نيازها و مشكلات رواني كودكان به عنوان قشر خاص و داراي ويژگي هاي منحصر به فرد خود و نه به عنوان بزرگسالاني كوچك اندام به بيش از چند دهه نمي رسد، ليكن در همين مدت كوششهاي بسياري در جهت شناخت، تبيين و طبقه بندي و ارائه روشهاي درماني براي اختلالات دوران كودكي و نوجواني به عمل آمده است. طبقه بندي اختلالات كودكان اين سوال را مطرح مي كند كه ‹‹ چند نوع اختلال وجود دارد ›› ؟
سوال اساسي در همه گير شناسي اين است كه چه تعداد از كودكان در جمعيت كلي دچار اين اختلالات هستند؟ همه گير شناسي با تشخيص علل يا عوامل همراه با انتشار اختلالات در جمعيت نيز سرو كار دارد اختلالات رفتاري طيفي وسيعي از مشكلات كودكي را از رفتارهاي پرخاشگرانه و تكانشي تا رفتارهاي افسرده گونه و گوشه گيري در بر مي گيرد . كودكان با اختلالات رفتاري بنابر ماهيت رفتارهايشان احتياجات رواني ، تربيتي و آموزشي متفاوتي از ساير كودكان دارند . لذا براي آموزش ، تربيت و ترميم رفتارهاي آنان لازم است چگونگي طبقه بندي اين اختلالات با توجه به انواع و دشواريهاي رفتاري آنان تعيين شود (عيسي زاده ، 1386).
درباره چگونگي طبقه بندي اختلالات رفتاري ، اختلاف نظرها و بحثهاي گوناگون و فراواني وجود دارد اشكالات طبقه بندي اختلالات رفتاري بنابر علل زير مي باشد :
1 – علل متفاوتي مي توانند زيربناي مشكلات رفتاري مشابهي باشد و درمقابل انواع متفاوت مشكلات رفتاري مي تواند از علل مشابهي حاصل آمده باشد .
2 – فراواني و تنوع رفتارهاي ناسازگارانه بسيار گسترده است .
3 – چگونگي شروع اين گونه رفتارها و كيفيت رشد و پيشرفت آنان متفاوت است .
4 – ميزان و درجه رشد آنان مختلف است .
5 – چگونگي پاسخ دهي اين گونه رفتارها با روشهاي درماني گوناگون متفاوت مي باشد (سيف نراقي و نادري ، 1380) .
آمارهاي اپيدميولوژيك نشان داده اند كه تقريبا 14 تا 20 درصد همه كودكان از بدو تولد تا 18 سالگي انواعي از اختلالات رواني را داشته و حدود 3 تا 5 درصد اين گروه داراي اختلالات شديد رواني مي باشند اين كودكان مشكلات مهمي در سازگاري به همراه نارسايي خانوادگي – تحصيلي و روابط اجتماعي زندگي دارند ، در هر صورت كمتر از 5/1 درصد كودكان نياز به درمان دارند . با كمال تاسف و تعجب بايد بگوييم كه در كشور ما به مسائل گوناگون و پيچيده كودكان به طور جدي پرداخته نشده است . اين در حالي است كه اختلالات عاطفي – رفتاري ، به ويژه وضعيت نامتعادل و تحول زندگي خانوادگي و اجتماعي دريكي دو دهه اخير كشور ما بيش از هر زمان ديگري گريبانگير گروههاي وسيعي از كودكان شده است (عيسي زاده ، 1386).
نابساماني هاي خانوادگي ، كمبودهاي آموزشي ، پرورشي و بهداشتي ، جابه جا شدن گروههاي اجتماعي و فشارهاي ناشي از آن ، رشد نامعقول جمعيت ، مهاجرتهاي بي رويه و آوارگي ، فقر و اعتياد گسترده دل آزردگي و افسردگي و پرخاشجويي و شكوه گراييهاي حاصل از غيبت و فقدان سرپرست در بسياري از خانواده ها و همچنين ناآگاهي هاي ديرپاي والدين كودكان براي مقابله علمي عاقلانه با فشارهايي كه زندگي جديد و ناآشنا و پيچيده كنوني به طور مستقيم و غير مستقيم بر روانهاي حساس و پذيرايي خردسالان وارد مي آورد . و بسياري عوامل مهم ديگر سبب شده است كه اختلالات عاطفي و رفتاري كودكان وسعت بي سابقه اي بيابد ( استارت ، لوريا،10 1998 نقل از عيسي زاده ، 1386).
درچنين وضعيتي جا دارد كه پژوهشگران و متخصصان تعليم و تربيت و روانشناسي كودك هر چه نيرو و دانش و تجربه در توان و هر چه شور وشوق و دلسوزي در جان دارند به كار گيرند و بر اين دشمن مهلك دروني بشورند و كمك كنند تا اختلالهاي جانكاه عاطفي را از دلهاي آسيب پذير كودكان معصوم و دوست داشتني بيرون كنند و رشد شخصيت سالم و متعادل آنان را امكان پذير سازند .

نيازهاي کودک
نيازهاي مهم کودک عبارتند از اول؛ نياز به محبت و امنيت عاطفي. دوم؛ نياز به برخورد با تجربه هاي جديد و گوناگون. سوم؛ نياز به تشويق و آگاهي يافتن ديگران از انجام کارهاي مناسب و قابل تصديق که کودک انجام مي دهد. چهارم؛ نياز به مسئول بودن و مسئوليت داشتن است.
همان طور که طرد شدن کودک و کمبود محبت براي کودک مضر است، محبت بيش از حد به کودک نيز به طوري که وابستگي ايجاد شود باعث کاهش اعتماد به نفس، ازدياد اضطراب و آسيب پذيري کودک مي شود. اين باعث وابستگي کودک به مادر ميشود و تفاوت آن با دلبستگي که باعث امنيت کودک است در وجود ترس و هراس در وابستگي است. پس وابستگي در حقيقت دلبستگي همراه با ترس و اضطراب مي باشد. در هر دلبستگي به طور طبيعي قدري وابستگي وجود دارد. ولي در وابستگي، دلبستگي به معناي واقعي نمي تواند وجود داشته باشد (بالبي، 1967)(به نقل از حمديه و شهيدي، 1387).
هيستريايي مادر با الگوهاي رفتار ضد اجتماعي است. پرخاشگري کودکان نيز با پرخاشگري دوران کودکي والدين ارتباط دارد. ارتباط افسردگي مادر با پرخاشگري کودک نيز پيچيده است و در پژوهش هاي مختلف گزارش شده است. در بعضي گزارش ها نيز اثرات وراثتي در پرخاشگري و رفتار ضد اجتماعي کودکان و نوجوانان به صورت ضعيفي گزارش شده است. اما در کل والدين به صورت منفي، رفتارهاي پرخاشگرانه و بي اعتنايي کودک را به طور فزاينده اي تقويت مي کنند (ماش و اي بار کلي (جلد اول)- ترجمه ؛ توزنده جاني و توکلي زاده، 1383).
بد رفتاري در دوران کودکي اغلب در خانواده هايي چند مشکلي اتفاق مي افند که در آن ها فقر و تنگدستي، آسيب شناسي والدين و اختلال عملکرد خانواده تاثير زيادي در رشد کودک مي گذارد (مرکز ملي پژوهش، 1993) (به نقل از؛ ماش و اي بار کلي (جلد دوم)- ترجمه؛ توزنده جاني و توکلي زاده، 1383).

1 – تعريف اختلال رفتاري
تعريف و تعيين عملكردهاي مختل كار آساني نيست زيرا الگوهاي رفتاري داراي انواع نا محدودي هستند و همچنين نامهاي مختلفي دارند ، نظير : اختلال رفتاري ، بدكاري رفتار،مشكلات رفتاري ، مشكلات روانشناختي ، رفتارنابهنجار ، رفتار ناسازگارانه ، اختلالات ، نقائص و آسيب شناسي رواني.
رفتار مشكل غالبا به عنوان رفتار ‹‹ نابهنجار›› در نظر گرفته شده است ، ‹‹ نا ›› به معناي ‹‹ دور›› يا ‹‹ از ›› و ‹‹ هنجار ›› به معناي ميانگين يا استاندارد . بنابر اين ‹‹ نابهنجار›› به معناي چيزي است كه از ميزان استاندارد منحرف شده باشد ( نلسون 11 و ايزرائيل12 ، 2000 ، صفحه 1و2).
از هر نقطه نظري كه به مفهوم بهنجاري و نابهنجاري نگريسته شود ، معلوم مي گردد كه يك مفهوم نسبي است . انحراف از يك هنجار ، ممكن است آنقدر ناچيز باشد كه موجب هيچ نگراني نشود يا ممكن است به اندازه ي زياد باشد كه ترديدي درباره ماهيت نابهنجاري آن باقي نماند . بنابر اين مفهوم نابهنجار و بهنجاردو اصطلاح جدائي ناپذيرند و هر يك از آنها را بدون توجه به ديگري نمي توان تعريف كرد (دادستان، 1385).
در مورد تعريف مشكلات رفتاري ، اتفاق نظر در ميان محققين وجود ندارد ، و يك تعريف مشخص و محدود براي آن موجود نمي باشد . اما اغلب تعاريف روي انطباق رفتار با معيارهاي اجتماعي تاكيد كرده و چنانچه رفتاري با معيارهاي اجتماعي تطبيق داشته باشد ، آن رفتار بهنجار تلقي خواهد گرديد ؛ كراسنر13 معتقد است كه رفتاري غير عادي ناميده مي شوند كه با در نظر گرفتن سه متغير مداخه گر مطالعه گردند .
الف ) : خود رفتار
ب ) : محتواي اجتماعي آن
ج ) : مشاهده كننده اي كه در آن وضعيت با تمام نيرو به مطالعه رفتار پرداخته است .
هيچ رفتاري به خودي خود غير عادي نمي باشد ، زيرا فردي ممكن است كارهائي از قبيل داشتن توهمات كلامي ، گاز گرفتن ، امتناع از غذا خوردن و …. را انجام دهد . يا اين امكان وجود دارد كه درموقعيتهاي مختلف فردي خشم و عصبانيت نسبت به هر كس را نشان دهد ، لذا با در نظر گرفتن سه عمل ياد شده است كه مي توان تمايز ميان رفتارهاي عادي و غير عادي را مشخص و معين نمود ( راس ، 1974 ، صفحه 149 – 157 نقل از خانجاني ، 1378).
انجمن روانپزشكي امريكا ( 1994 ) يك اختلال را به عنوا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان، اختلال سلوک، کودکان مبتلا Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع افراد مبتلا، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان