دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان

دانلود پایان نامه ارشد

بودند باز شد. کم کم مکتب رفتارگرايي توسط واتسون، مفهوم همئوستازي و مطالعه واکنشهاي اعصاب اتونوم به وسيله کانن228 در اثر برخورد با استرس و فشارها، تئوري هيجان به وسيله جيمز پاپز229، فرضيه فشار و سندرم سازش عمومي230 توسط هانس سلير231 و بالاخره فرضيه هاي ديگر يکي پس از ديگري پيدا و روانپزشکي به صورت روانپزشکي امروزي در آمد(ميلاني فر، 1380).
در سال 1930 اولين کنگره بين المللي بهداشت رواني با شرکت نمايندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکيل شد و مسائل رواني کشورها از قبيل تأسيس بيمارستانها، مراکز درماني سرپايي، مراکز کودکان عقب مانده ذهني و نظاير آن مورد مطالعه قرار گرفت (ميلاني فر، 1380).
در همين سال به موجب قانوني در انگلستان بخشهاي سرپايي تأسيس شد و در اين بخشها سرويس هاي کار درماني به وجود آمد و بالاخره در سال 1940 کم کم بيمارستانهاي روزانه در انگلستان افتتاح شد. بروز جنگ جهاني دوم تشکيل کنگره هاي بهداشت رواني را به تعويق انداخت ولي خوشبختانه بعد از اتمام جنگ کنگره هاي بهداشت رواني يکي بعد از ديگري تشکيل شد. اگر چه جنگ جهاني دوم مسائل زيادي پيش آورده ولي اين حسن را داشت که بهداشت رواني اهميت بيشتري پيدا کند زيرا بيش از يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزار نفر به دليل بيماريهاي رواني از خدمت سربازي اخراج شدند (گنجي ، 1387).
در سومين کنگره بين المللي بهداشت رواني در سال 1948 که در لندن تشکيل شد اساس فدراسيون جهاني بهداشت رواني بنيان گذاري شد و در همان سال اين فدراسيون به عضويت رسمي سازمان يونسکو232 و سازمان بهداشت جهاني در آمد و سازمان بهداشت جهاني در ژنو نقش رهبري رسمي فدراسيون جهاني بهداشت رواني را به عهده گرفت. از آن تاريخ به بعد هر سال يک جلسه بين المللي وهر چهار سال يک بار يک کنگره جهاني تشکيل شده و مي شود. در نتيجه تلاش و کوششهاي پيگير روز 18 فروردين مطابق با هفتم آوريل روز جهاني بهداشت اعلام گرديد و در سراسر جهان مسائل بهداشتي کشورها مورد بررسي قرار گرفت و از مسئولين بهداشتي کشورهاي مختلف خواسته شد تا برنامه هاي بهداشت رواني را جزء برنامه هاي بهداشت عمومي قرار دهند(سيدمحمدي، 1388).
در سال 1959 قانون رواني انگلستان233 از مجلسين آن کشور گذشت و وزارت بهداري و تأمين اجتماعي عهده دار مسئوليت درمان و نگهداري بيماران رواني در آن کشور شد. در سال 1960 به دستور پريزندنت کندي رياست جمهور وقت آمريکا قوانيني جديد براي بهداشت رواني وضع شد و دولت عهده دار مسئوليتهاي سنگيني براي اين گونه بيماران شد. کندي بهداشت رواني را يک وظيفه همگاني و جهاد ملي اعلام کرد و گفت: ” پيشنهاد مي کنم برنامه بهداشت رواني ملي با تأکيد هر چه بيشتر و توجه مخصوص درباره مراقبت از بيماران رواني و عقب ماندگي ذهني ايجاد شود و دولت در تمامي مراکز ايالتي، مقامات محلي و حتي همه افراد مسئوليت کلي داشته باشد” و به همين علت در سال 1963 قانون مراکز جامعه روانپزشکي در امريکا به تصويب رسيد و تحت اين قانون مراکز جامعه منطقه اي مسئول 75 تا 200 هزار نفر از ساکنين همان منطقه براي بيماران رواني شد(سيدمحمدي، 1388).
مراکز جامعه داراي پنج نوع سرويس مختلف هستند که عبارتند از: بخش بيماران بستري، بخش بيماران سرپايي، بخش بيماران روزانه، بخشهاي توانبخشي و بخش اورژانسهاي روانپزشکي که در تمام اوقات شبانه روز و تعطيلات باز و آماده دادن خدمات و مراقبتهاي فوري است. بخشهاي مشاوره و راهنمايي و آموزش درماني نيز در بعضي از مراکز جامع تأسيس شده است.به تصاوير مراکز جامع روانپزشکي در اين کتاب مراجعه شود(کريمي ، 1387).
مختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايران
اگر چه از تاريخچه بهداشت رواني در ايران اطلاعات کافي در دسترس نيست ولي از مدارک ناکافي به دست آمده با توجه به اعتقادات مذهبي، سنتي و علمي آن زمان در کشورهاي ايران و عربي مي توان قبول کرد که رفتار با بيماران رواني به نحو مطلوب انجام مي شده و از زمانهاي قديم محلهائي براي نگهداري بيماران رواني وجود داشته است. اکثر تصورها اين است که علوم پزشکي يونان در نگرش کشورهاي عربي زبان و ايران تأثير گذارده ولي شواهدي وجود دارد که حتي در قرن 6 و 7 مدارس پزشکي در ايران وجود داشته و از کتابهاي يوناني حتي به صورت ترجمه در اين مدارس استفاده مي شده. تجاوز و تاخت و تاز اعراب در قرن 7 به کشورهاي آسيايي از جمله ايران و حتي اسپانيا باعث شده که آثار موجود از بين برود. از زمان ساسانيان در جندي شاپور اهواز براي بيماران رواني مکان مخصوصي ترتيب يافته و در قرن هشتم چندين بيمارستان در بغداد وجود داشته است و از مسافريني که از اين کشورها به اروپا مي رفتند و يا جهت سياحت به اين کشورها آمده و بر مي گشتند شواهدي در دسترس است که درمان بيماران در بيمارستانها به نحو ممکن البته با روش آن زمان انجام مي گرفت. در اين بيمارستانها، باغها، حوضخانه ها، حمام، موزيک، کشاورزي وجود داشته و از عطريات، داروهاي مقوي و اشتها آور گياهي جهت درمان استفاده مي شده. مطابق رسم يونان اين بيمارستانها با مدارس پزشکي وابستگي نزديک داشته و اين وسايل براي فقرا و متمولين يکسان بوده و بيشتر بيماران را ،بيماران مانيک دپرسيو تشکيل مي داده است (ميلاني فر، 1380).
ريشه اعتقادات مذهبي مسلمانان بنا به گفته پيغمبر که خداوند بيماران را دوست دارد” و “بيماران به وسيله خداوند انتخاب مي شوند که حقيقت را بگويند.” بيماران افراد مقدسي به شمار آمده و مورد لطف و احترام قرار مي گرفتند و اين روش تأثير زيادي در بهبود آنان داشت. حمايت از زيردستان، قبول کودکان بي سرپرست، کمک به افراد بي بضاعت و بيماران رواني در مکتب اسلام يک تکليف شرعي و از صفات ذاتي ايرانيان بوده و هست و شعر سعدي که :

بني آدم اعضاي يکديگرند
که در آفرينش ز يک گوهرند
و حتي وجود موقوفات زياد همگي نشان دهنده شواهدي از نيکوکاري و نوع پروري مردم آن زمان بوده است(ميلاني فر، 1380).
در دوران اسلام پزشکان و نويسندگان مهم آن زمان مانند زکرياي رازي234 و ابوعلي سينا235 را مي توان نام برد که نوشته هاي آنان غير از عربي به زبان يوناني، لاتين و زبانهاي ديگر ترجمه شده و در دسترس مردم مغرب زمين قرار گرفته و با استقبال آنان روبرو شده است(ميلاني فر، 1380).
محمد زکرياي رازي (330-240 هجري قمري يا 910-820 ميلادي) در شهر ري به دنيا آمده پس براي آموختن فلسفه، نجوم و شيمي براي فراگرفتن طب به بغداد رفت که در آن زمان مرکز بزرگي براي آموختن علم طبيعي، شيمي و پزشکي بوده است. پس از تکميل دانش پزشکي رازي به ري برگشت و به درمان بيماران پرداخت و حتي بيمارستاني شبيه بيمارستان بغداد در شهر ري بر پا کرد و به تدريس و آموزش پزشکي پرداخت. رازي به علت نامعلومي به بغداد برگشت و رياست بيمارستان بغداد را عهده دار شد. به نظر مي رسد که رفتن او به بغداد يکي به علت دعوي خلفاي آن زمان از عراق و ديگري عدم توجه مردم به کارهاي او در ايران بوده است. رازي صرفنظر از پزشک بودن شيميدان و کيمياگري برجسته بوده است. کشف الکل از تقطير مواد نشاسته اي و اسيد سولفوريک از بزرگترين کشفيات اوست و او به کيمياگري نيز معروف است. از تأليفات مهم رازي دو کتاب معروف مربوط به طب بنام الحاوي و کتاب منصوري و رسالاتي درباره امراض باطن و کتابي درباره حرکات نفساني، اوهام، حرکات عشق و طب روحاني را مي توان نام برد (احمدآبادي، 1382).
ابوعلي سينا (428-371 هجري قمري يا 1008-951 ميلادي) نيز مانند زکرياي رازي براي بيماران رواني (ديوانگان آن زمان) که آنها را مريض دماغي نيز مي گفتند دستورات دارويي تجويز مي کرد. ابوعلي سينا براي درمان رواني عقيده به تلقين داشت و به عقيده اکثر مورخان بخيه و پيوند اعصاب را براي اولين عرضه کرده است. از تأليفات ابوعلي سينا مي توان به کتاب قانون (کتاب طب آن زمان) که معروفيت جهاني دارد اشاره کرد. اين کتاب باعث شد پزشکي اعراب شهرت جهاني بيابد و تا چندين قرن مرجع پزشکان شرق و غرب باشد. اين کتاب در قرن 12 ميلادي به لاتين ترجمه و پانزده بار تجديد چاپ شده و تا اواسط قرن هفدهم (1650) در تمام دنيا به منزله اصول علوم پزشکي شناخته شده و در مراکز پزشکي اروپا تدريس مي شد. طب امروزي ادامه طب ابوعلي سيناست. در اين کتاب فصولي براي بيماريهاي رواني وجود دارد که تا چند قرن در کتب اروپايي چنين چيزي به چشم نمي خورده است(ميلاني فر، 1380).
کتاب ديگر او به نام “شفا” که مربوط به فلسفه است و تا سال 1300 تدريس طب و فلسفه (حکمت قديم) با هم توأم بوده است. در مورد مزاجها ابوعلي سينا به چهار نوع ملانکولي (دموي، صفراوي، بلغمي، سودائي) اشاره کرده و آنها را جزء ابعاد سرشتي در سايکوپاتولوژي بيماريهاي رواني دانسته است(ميلاني فر، 1380).
در سال 1267 شمسي دارالشفايي در يزد به فرمان خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان در باغي مشجر و بزرگ بنا شد. اين بيمارستان داراي بخشهاي مخصوص براي بيماران رواني، حوضخانه، مجالس المجانين بوده است. تا سال 1293 به علت جنگهاي داخلي هجوم قبايل بيگانه پيشرفت بهداشت رواني انجام نگرفت و در اين سال در بيمارستان سيناي فعلي (ابوعلي سينا) که يک بيمارستان عمومي است محل کوچکي در زيرزمين و دالان و بيمارستان به بيماران رواني اختصاص يافت که فقط تکافوي پذيرش عده قليلي از بيمارستان رواني ثروتمند را داشت. در سال 1297 نگهداري و سرپرستي بيماران رواني و جلوگيري از حوادث ناگوار236 به شهرباني واگذار شد و باغي در اکبرآباد تهران (خيابان سيناي فعلي) به صورت ” دارالمجانين” يا اولين بيمارستان رواني در تهران ايجاد شد. امور پرستاري و اداري اين بيمارستان را يک افسر و سه پاسبان انجام مي دادند و از پزشک، پرستار و دارو خبري نبود. در سال 1300 در زمان صدارت سيد ضياء الدين طباطبائي مديريت و اداره دارالمجانين از شهرباني به شهرداري منتقل شد ودر سال 1310 اولين متخصص اعصاب و روان در بيمارستان مشغول به کار گرديد. پس از انتقال مديريت دارالمجانين به شهرداري تيمارستاني در امين آباد شهر ري جهت بيماران رواني اختصاص يافت و بيماران تيمارستان خيابان سينا به امين آباد شهر ري انتقال داده شدند. به پاس تحقيقات و تأليفات دانشمند معروف محمد زکرياي رازي که در شهر ري مي زيسته و در آنجا نيز فوت کرده است نام تيمارستان به نام “رازي” نام گزاري گرديد. چون نظر اين بود که مردم آنجا را به چشم بيمارستان نگاه کرده و مسائل درماني مطرح شود و از طرفي بيماران بستري احساس سرافکندگي و حقارت نکنند کم کم نام تيمارستان به بيمارستان مبدل و فعلاً بنام مرکز روانپزشکي رازي انجام وظيفه مي کند (گنجي، 1387).
در سال 1319 سازمان جديد دانشکده پزشکي توسط پرفسور ابرلين تأسيس و با ايجاد کرسي بيماريهاي رواني و تدرس بيماريهاي رواني در دانشکده پزشکي تهران، تدريس روان شناسي در دانشسراي عالي و دانشکده ادبيات به مورد اجرا گذاشته شد(ملاني فر، 1380).
در سال 1325 بيمارستان روزبه در خيابان سي متري جهت بيماران نسبتاً آرام رواني اختصاص يافت و درسال 1339 بيمارستان روزبه با وسايل مدرنتر در ساختمان جديد شروع به کار کرد. اين بيمارستان از طرف دانشکده پزشکي تهران اداره مي شود (شهيدي، 1388).
درسال 1336 برنامه هاي روان شناسي و بهداشت رواني از راديوي ايران آغاز شد و در سال 1338 اداره بهداشت رواني در اداره کل بهداشت وزارت بهداري تشکيل شد(شهيدي، 1388).
در سال 1343 اولين مرکز بهداشت رواني تهران از طرف اداره بهداشت رواني وزارت بهداري در خيابان هدايت تأسيس شد و بيماران را به طور سرپايي پذيرا گرديد(شهيدي، 1388).
درسال 1350 اداره بهداشت رواني به اداره کل تبديل شد و پس از گذشت دو سال به علت اختلاف ديد وزراي بهداري وقت يعني در سال 1352 مجدداً اداره کل بهداشت رواني به صورت اداره اي تحت نظارت اداره کل خدمات بهداشتي ويژه در آمد. و اينجانب سمت کارشناس ارشد بهداشت رواني وزارت بهداري را به عهده گرفتم. با توجه به ديد بهداشتي معاون بهداشتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مقابله با استرس Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اختلال استرس پس از سانحه، انسجام خانواده، سلامت خانواده