دانلود پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد، عملکرد سازمان، مدیریت استراتژیک، حسابداری مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

هایی شاهد عملکرد بهتری خواهند بود که تاکید بیشتری بر رفتار های نوآورانه داشته باشند. بعد از بُعد پیش فعالی، ابعاد آینده نگری، تحلیلی و تدافعی به ترتیب دارای بیشترین رابطه با عملکرد سازمانی بوده اند. گرایش ریسک پذیری نیز رابطه منفی با عملکرد سازمانی دارد که از مهم ترین دلایل این رابطه منفی، هزینه بالا، نرخ بالای شکست پروژه ها و زمان بر بودن پروژه های فن آوری اطلاعات را می توان نام برد (زارعي متين و همكاران،1389،ص ص112-97).

تحقيقي تحت عنوان “بررسي پيچيدگي اندازه گيري عملكرد مربوط به مديريت و رهبري ” توسط يوسفي نژاد و نيشابوري جامي در سال 1388 بر روي هشت سازمان كه كارت امتيازي متوازن را براي اجراي استراتژي خود انتخاب كرده بودند انجام گرديد. نتايج نشان داد كه اندازه گيري عملكرد نمي تواند منجر به رهبري افراد شود بلكه مي تواند مديران را در تصميم گيري پشتيباني نمايد. نتايج حاكي از اين است كه پياده سازي نظام اندازه گيري عملكرد مي تواند باعث افزايش عملكرد متقابل بين مديريت و كاركنان و در نتيجه ارتقاي كارآيي سازمان شود(يوسفي نژاد ونيشابوري،1388،ص ص37-30).

موسی خانی و حسن زاده در تحقیق خود به بررسی تاثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین پرداختند. این تحقیق در نهایت با تایید وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی عملکرد و بهبود عملكرد ، به نتایج مثبتی در این رابطه نائل شده است. تایید فرضیه های تحقیق در واقع تایید رابطه مثبت ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد را نشان داد و به صراحت نشان داد که ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد دو متغیر هستند که با روش های متعدد می توان روابط شان را تقویت نمود و از این راه دستیابی به عملکرد مطلوب را تضمین نمود(موسي خاني و حسن زاده،1384،ص ص9-2).

تحقیقی تحت عنوان “بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان” توسط دانشفرد و همکارانش در سال 1389 انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق مجریان و متخصصان پیاده سازی ارزیابی متوازن شرکت صنایع مخابرات ایران، مدیران فروش و خدمات پس از فروش، مدیران ارشد ، مدیران حسابداری مدیریت و مدیران مالی شرکت ها را تشکیل می دهند که در مجموع نفر590 تخمین زده شدند .نتایج تحقیق وجود رابطه میان به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بهبود عملکرد سازمان را تایید می نماید(دانشفرد و همكاران،1389،ص ص72-55).

جلالی فریز هندي و همکارانش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر حسابداری مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت در تحقیق خود پرداخته اند. در این تحقیق که بر روی نمونه ای با 171 پرسشنامه دریافت شده از مدیران و حسابداران ارشد شاغل در صنعت مواد شیمیایی ایران صورت گرفته است، عوامل موثر و میزان اهمیت نسبی هر عامل بر به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد سنجش قرار گرفت و اثر بخشی به کارگیری سیستم حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان نیز مورد بررسی قرار داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد، اما رابطه ی معناداری میان تدوین استراتژی و مشارکت حسابداران مدیریت یافت نشد. در فرضیه دیگر رابطه میان متغیرهای مشارکت حسابدارن مدیریت در تصمیم گیری های استراتژیک، اندازه ی سازمان، نوع استراتژی تدوین استراتژی و جهت گیری بازار با به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تاثیر هر پنج عامل در به کارگیری حسابداری مدیریت استراتژیک بود.همچنین نتایج نشان دهنده ی آن می باشد که به کارگیری سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک عملکرد شرکت را ارتقا می دهد (جلالي فريز و همكارش،1390،ص ص11-1).

تحقیقی تحت عنوان “بررسی ارتباط بين معيارها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد منتخب در ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران” توسط تهراني و همکارانش در سال 1390 انجام گردید. نتايج نشان داد كه معيار ترينر283 معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد شركت ها سرمايه گذاري است و معيار سورتينو284 در اين تحقيق جايگاه دوم را در ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري به خود اختصاص داد. همچنين نتايج نشان داد كه شركت هاي سرمايه گذاري ايراني هر چه بزرگ تر مي شوند انحراف معيار از بازده آن ها افزايش مي يابد و احتمالاً شركت هاي داراي اندازه كوچك تر در ايران از عملكرد بهتري برخوردارند(تهراني و همكاران،1390 ،ص ص40-19).

تحقیقی تحت عنوان “طراحي مدلي براي اندازه گيري هوشمندي استراتژيك سازماني و اندازه گيري ميزان آن در بين شركت هاي استفاده كننده از نرم افزارهاي هوشمندي كسب و كار در ايران” توسط حسيني و همکارانش در سال 1391 انجام گردید .يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه هوشمندي استراتژيك از طريق هوشمندي درون و برون سازماني اندازه گيري مي شود.همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد كه ميزان هوشمندي استراتژيك در سازمان هاي مورد بررسي در حد متوسط است(حسيني و همكاران،1391 ،ص ص43-21).

2-3-2-1) خلاصه تحقيقات داخلي
در اين بخش خلاصه اي از تحقيقات انجام شده داخلي در ارتباط با موضوع تحقيق در قالب جدول 2-6 ارائه مي گردد :
جدول 2-6 ) خلاصه ای از تحقیقات داخلي ذكر شده
سال
نام محقق (محققان)
عنوان تحقیق (پایان نامه)
یافته ها (نتایج)
1380
مير مهدي سيد اصفهاني و حسينعلي شيرازي
ايجاد مقياس هاي عملكرد با توجه به تاثير عوامل محيطي در تصميم گيري هاي استراتژيك
نتايج حاكي از تاثير چهار عامل اساسي براي مقياس عملكرد ( عملكرد كلي شركت، بي ثباتي محيطي، عملكرد كل عمليات و مشاركت مديريت در تصميمات استراتژيك) بوده است.
1382
حمید خالقی مقدم
و
فرخ برزیده
ارتباط بین رویکردهای مختلف اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها
بین رویکردهای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و انتخاب هر رویکرد جهت اندازه گیری عملکرد شرکت ها منجر به تصمیماتی متفاوت خواهد شد.
1383
عليرضا قاسمي و محمد اقدسي
ارايه مدل اندازه گيري اثربخشي نظام برنامه ريزي استراتژيك بر اساس هوشين كانري
نتايج نشان داد كه چشم انداز ، اهداف عالي ، مشاركت كاركنان ، اندازه گيري ، تدوين و اجراي برنامه ها ، نظارت، كنترل و ارزيابي و استراتژيك بودن برنامه هاي شركت بر روي نظام اندازه گيري برنامه ريزي استراتژيك شركت تاثير گذار مي باشد.
1384
مرتضی موسی خانی و رقیه حسن زاده
بررسی تأثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد (مطالعه موردی :دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نتایج تحقیق وجود رابطه مستقیم بین ارزیابی عملکرد و بهبود عملكرد را تایید می نماید.
1387
حسن زارعی متین ، مونا جام پر از می ، حمید رضا یزدانی و هانیه سادات بیریایی
بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن
نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر استراتژی کسب و کار بر عملکرد سازمانی است.
1388
مهدی یوسفی نژاد عطاری و انیسه نیشابوری

بررسي پيچيدگي اندازه گيري عملكرد مربوط به مديريت و رهبري
نتايج نشان داد كه اندازه گيري عملكرد نمي تواند منجر به رهبري افراد شود بلكه مي تواند مديران را در تصميم گيري پشتيباني نمايد.

ادامه جدول 2-6 ) خلاصه ای از تحقیقات داخلي ذكر شده
1389
کرم الله دانشفرد ، کاوه وحدانی و عسل آغاز
بررسی نقش پیاده سازی کارت امتیاز متوازن در بهبود عملکرد سازمان
نتایج این تحقیق وجود رابطه میان به کارگیری کارت امتیازی متوازن و بهبود عملکرد سازمان را تایید می نماید.
1390
سید حسین جلالی فریز هندی و غدیر شکیبا
بررسی عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد شرکت
نتایج این تحقیق نشان داد که نوع استراتژی بر میزان مشارکت حسابداران مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری های سازمانی تاثیر گذار می باشد.
1390
رضا تهرانی ، آمنه حصبایی و حامد احمدی نیا
بررسی ارتباط بين معيارها و شاخص هاي ارزيابي عملكرد منتخب در ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که شركت هاي سرمايه گذاري ايراني هر چه بزرگ تر مي شوند انحراف معيار از بازده آن ها افزايش مي يابد و احتمالاً شركت هاي داراي اندازه كوچك تر در ايران از عملكرد بهتري برخوردارند.
1391
سيد يعقوب حسني ، خداكرم سليمي فرد ، شهربانو يدالهي
طراحي مدلي براي اندازه گيري هوشمندي استراتژيك سازماني و اندازه گيري ميزان آن در بين شركت هاي استفاده كننده از نرم افزارهاي هوشمندي كسب و كار در ايران
نتايج حاكي از آن است كه كه هوشمندي استراتژيك از طريق هوشمندي درون و برون سازماني اندازه گيري مي شود.

2-3-3 ) تحقيقات خارجی
در اين بخش تعدادي از تحقيقات خارجي مرتبوط با موضوع تحقيق ذكر مي شود :

هوك و جيمز تحقيقي با عنوان “ارتباط معيارهاي كارت امتيازي متوازن به اندازه و عوامل بازار بر عملكرد سازماني” را در شركت هاي توليدي استراليا در سال 2000 انجام دادند و به كارگيري معيارهاي مرسوم ارزيابي متوازن را در اين شركت ها مورد بررسي قرار دادند. هدف اين تحقيق بررسي رابطه به كارگيري ارزيابي متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملكرد سازماني بود. نتايج تحقيق آنان حاكي از ارتباط مثبت بين كاربرد معيارهاي مرسوم ارزيابي متوازن و عملكرد بهتر بود. گرچه بر اساس تحقيق آنان، معيارهاي عملكرد غير مالي نقش بيشتري در بهبود شركت ها داشت (Hoque et al., 2000).

تحقيقي تحت عنوان ” ارتباطات و استرات‍ژي كنترل : مطالعه تجربي اثرات كارت امتيازي متوازن ” توسط مالنا و سلتودر سال 2001 انجام شد كه در اين تحقيق اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف استراتژیک را مورد ارزیابی قرار دادند. بر اساس نتايج حاصل از تحقیق آنان، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمان های منجر شده است(Malina et al., 2001).

تحقیقی تحت عنوان “مفاهيم عملكرد در اندازه گيري عملكرد استراتژيك در شركت هاي خدمات مالي” در شركت هاي آمريكايي توسط ايتنر و همکارانش در سال 2003 انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده اين موضوع بود كه شركت هايي كه براي اندازه گيري عملكرد خود از مجموعه ي گسترده اي از شاخص هاي مالي و غير مالي استفاده مي كنند، در مقايسه با شركت هاي ديگر با استراتژي مشابه رضايت بالاتري از نظام اندازه گيري عملكرد خود دارند و همچنين بازده سهام بالاتري نيز دارند(Ittner et al., 2003).

دیویس و آلبرایت در سال 2004 تحقیقی با موضوع تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت ها در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده کردند و پس از دو سال نتایج شاخص های این چهار شعبه را با چهار شعبه ی دیگر که هنوز برای ارزیابی عملکرد، روش های سنتی را به کار می بردند، مقایسه کردند و دریافتند که بین پیاده سازی و به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبه ها رابطه معناداری وجود دارد (Davis et al., 2004).

تحقیقی تحت عنوان “استراتژی ، نظام اندازه گیری عملکرد و عملکرد ” توسط دامون و همکارانش در سال 2009 در چین انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق 109 شرکت چینی بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده یکپارچه از اندازه گیری عملکرد به بهبود عملکرد استراتژیک در این شرکت ها منجر می شود. همچنین رابطه مثبتی بین نظام اندازه گیری عملکرد و استراتژی رشد در این تحقیق به اثبات رسید(Damon et al., 2009).

تحقیقی با عنوان “ساختار شركت ، رقابت و نظام هاي اندازه گيري عملكرد و آثار مشترك شان بر عملكرد ” توسط لي و جونگ يانگ در سال 2010 در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تايوان انجام گردید. نتایج نشان داد كه ساختار شركت ها به طور قابل توجهي در طراحي سيستم اندازه گيري عملكرد تاثير

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، مدیریت راهبرد، فن آوری اطلاعات، عملکرد سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، بهبود عملکرد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران