دانلود پایان نامه با موضوع بازاریابی، میزان استفاده، خوشه بندی، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

زمانبندی پیادهسازی از سطح استفاده یا پذیرش آتی تکنولوژی و خدمات تلفن همراه تاثیر می پذیرد؟
سوال اول بر موضوع زمانبندی پذیرش تاکید دارد. زمانبندی پذیرش را زمان بین معرفی خدمات تکنولوژی به بازار و پذیرش و امتحان برای اولین بار توسط مشتری تعریف میشود. لذا میتوان زمان پذیرش در مناطق جغرافیایی مختلف در موارد مشابه و تاثیر عواملی مانند سن، درآمد و تحصیلات در بخشهای مختلف را بررسی نمود.
طول و عمق رابطه مشتریان فعلی، نام تجاری اپراتور سرویس دهنده بویژه ادراک مشترکین روی نام تجاری از جمله عوامل موثر بر زمان پذیرش خواهد بود. از دیگر عوامل تاثیرگذار بر پذیرش، ارتباطات بازاریابی و تلاشهای بازاریابی مستقیم و تبلیغات بوده که با تمرکز آنها در بخشهای مستعدتر، انتشار نوعآوری سرعت بیشتری خواهد یافت.
سوال دوم به تفاوت بین رفتار پذیرش در مناطق مختلف مربوط بوده بطوریکه با بررسی میزان اقبال مشترکین به سرویسهای مختلف در هر منطقه میتوان سطح و میزان پذیرش سرویسهای دیتایی مانند EDGE ,GPRS را بعنوان پارامتری تاثیرگذار بر بخشبندی و انتخاب بازار هدف به حساب آورد. در مورد تفاوت در رفتار پذیرش در مناطق مختلف، می توان به اثرات ارزشهای فرهنگی بر پذیرش انفرادی خدمات مختلف اشاره نمود که می بایستی در بخشهای مختلف مد نظر قرار گیرد.
درحالیکه سوال اول و دوم به سابقه پذیرش تکنولوژی جدید و خدمات همراه آن میپردازد و اینکه تاثیر آنها در مناطق جغرافیایی و بخشهای مختلف چگونه است، سوال سوم به پیشبینی مرحله بعدی فرایند پذیرش در نقاط مختلف جغرافیایی یعنی میزان استفاده بعد از پذیرش تمرکز دارد. قطعا این مرحله برای اپراتورها بویژه برای ارائهکنندگان سرویسهای مخابراتی بسیار مهم است چراکه بخش اعظم درآمد از سرویسهای جدید در استفاده پایدار مشترکین از خدمات مخابراتی می باشد (بیشتر خدمات مخابراتی مانند SMS, MMS, Download,.. براساس اشتراک نیستند بلکه درآمد ارائه خدمات متناسب با میزان استفاده می باشد) لذا افزایش استفاده از آنها درآمد قابل توجه ایجاد نموده که برای بازگشت سرمایهگذاریهای سنگین انجام گرفته برای ارائه فنآوری جدید ضروری می باشد. جنبههای متعدد پذیرش خدمات تلفن همراه معرفی شده با تکنولوژی جدید توسط مصرفکنندگان را میتوان در گراف زیر خلاصه نمود.(رمکو پرينس.2008)

نمودار 2-3 جنبههاي پذيرش
2 – 7 – 1 – تئوريهاي پذيرش فنآوري
در سال 2005 نايسوين و همكارانش ، ادارك مفيد بودن، سهولت كاربرد، لذتبخش بودن، هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري را به عنوان عوامل مؤثر در به كارگيري خدمات همراه شناسايي كردند. نتايج مطالعهي ديگري كه در همان سال 2005 به وسيلهي همين گروه انجام شد، نشان داد كه هنجارهاي اجتماعي و انگيزشهاي دروني مانند لذت بخش بودن در تصميمگيري بيشترين تأثير را بر كاربران زن جهت استفاده از خدمات همراه دارد، در حالي كه انگيزه هاي بيروني از قبيل مفيد بودن و صراحت درك شده، بيشترين نقش را در تصميمگيري كاربران مرد ايفا ميكند. اثر سهولت كاربرد و نگرشها بر روي هر دو گروه زن و مرد يكسان است. مطالعه اي نيز به وسيلهي هم( Hem) و همكارانش در سال 2005، انجام شده كه بر آن اساس نگرش مثبت نسبت به كاربرد فنآوري و مفيد بودن آن، مهم ترين عامل مؤثر در بهكارگيري خدمات همراه توسط كاربران است. در مطالعهي هونگ و همكارانش در سال 2003، سرعت ارتباط، رضايت كاربر، قدرت آفرينندگي شخصي، سهولت كاربرد و مفيد بودن مهمترين عوامل تعيينكننده تمايل اشخاص نسبت به خدمات همراه هستند. در ادامه برخي تئورهاي مطرح در اين زمينه معرفي ميشود.
الف) تئوري رفتار منطقي
اين تئوري با توسعه تئوري فيشبين در سال 1975 ، توسط آجزن و فيشبين ارايه شده است. در واقع اين تئوري بيان مي كند كه مهمترين عامل در انجام عمل توسط شخص، تمايل آن شخص است كه توسط دو عامل نگرش شخص نسبت به رفتار و هنجارهاي ذهني شخص تحت تأثير قرار میگيرد در نمودار 2 تئوري رفتار منطقي نشان داده شده است.(فيشبين.1975)

نمودار2-4 تئوري رفتار منطقي
ب) تئوري رفتار برنامه ريزي شده
آجزن در سال1991 تئوري رفتار منطقي را بازبيني و تئوري رفتار برنامهريزي شده را بر مبناي اين تئوري توسعه داد. او در اين تئوري، مفهوم كنترل رفتاري ادراك شده را اضافه كرد كه به معناي ميزان دشواري يا سهولتي است كه فرد در اجراي يك رفتار تجربه مي كند. به اين معنا كه اگر فرد در مورد يك رفتار نگرش مثبتي داشته باشد ولي آن را خارج از توانايي خود احساس كند (لايني. 2001)، آن عمل را انجام نميدهد. نمودار 3 تئوري رفتار برنامه ريزي شده را نشان ميدهد.

نمودار 2-5 تئوري رفتار برنامه ريزي شده
ج) تئوري انتشار نوآوري
روگرز در سال 1983تئوري انتشار نوآوري را توسعه داد. وي پنج شاخص نوآوري را به عنوان عوامل مؤثر بر پذيرش نوآوري بيان كرد. اين پنج شاخص عبارتند از: مزيت نسبي، سازگاري، پيچيدگي، توانايي تست كردن و مشاهده پذيري. همچنين او معتقد بود كه اين پنج شاخص به ميزان 49 تا 87 درصد در پذيرش نوآوري نقش دارند نمودار 2-6 تئوري انتشار نوآوري را نشان ميدهد.

نمودار 2-6 تئوری انتشار نوآوري
پس از بررسي تئوريهاي مرتبط با پذيرش فناوري، مطالعات انجام شده در زمينهي پذيرش خدمات همراه و كسب نظر از خبرگان، عوامل اثرگذار بر پذيرش خدما ت همراه توسط كاربران شناسايي شدند. اين عوامل عبارتاند از ادراك مفيد بودن، سهولت كاربرد، هنجارهاي ذهني، احساس لذتبخش بودن، كنترل رفتاري ادراكشده، سازگاري، هزينه و اعتماد هستند،که هر کدام از آنها میتواند از شاخصهايي نيز تشكيل شود ، برای بررسی کامل و دقیق خود نیازمند تحقیقی گسترده و مجزا میباشد.(محامدپور.1389)
2– 8 – کلیات بازاریابی جغرافیایی
تکنیک های بازاریابی جغرافیایی به مدیران بازاریابی و نمایندگیهای فروش به جای رویکرد کلی و جهانی، معیارهایی برای شخصیسازی و همچنین منطقهای دیدن مشتریان ارائه می دهد، چراکه امروزه اغلب سازمانها و شرکتها در عین توجه به بخشهای بزرگ بازار به مناطق خاص بازار توجه ویژهای دارند(ساچا برنارد2005). هدف از بازاریابی جغرافیایی در این مورد تعیین تا حد امکان دقیقتر منطقه جغرافیایی مستعد از نظر پذیرش و استفاده از تکنولوژیهای نوین علیالخصوص نسل جدید موبایل میباشد که با تجزیه تحلیل دادهها و ارزیابی ظرفیت اقتصادی منطقه، ظرفیت برگشت سرمایه، نرخ جذابیت و غیرو را میتوان نتیجهگیری نمود.
2 – 8 – 1 – دادههای جغرافیایی
صنعت بازار یابی طی ده سال گذشته با ورود تکنولوژی های اطلاعاتی نه چندان گران، بطور چشمگیری تغییر کرده است و بسرعت از بازاریابی انبوه یا بازاریابی محصول مشابه برای همه مشتریان با روش یکسان به رویکردی بر مبنای مشتریان فرد به فرد حرکت کرده است (باس 1969، راجرز 2003). لذا بازاریابان با تقاضاهایی مبنی بر جمعآوری و استفاده موثر از اطلاعات با هزینه حداقل روبرو شدند تا این تغییر را آسان نمایند.
در بازاریابی فرد به فرد، از اطلاعات درباره مشتری برای سازمان دادن به محصولات، سرویس ها و ارتباطات با مشترک استفاده میشود. چالش جدید برای بازاریابان پیدا کردن اطلاعات قابل اتکا بوده بطوریکه از نظر هزینه دستیابی و جمعآوری به صرفه باشد، همچنین بتوان با استفاده از آنها به صورت موثری مشتریان را تفکیک نمود. در نتیجه در قدم اول روشهای کمهزینهتر میبایستی پیدا گردد.
در تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده نشان داده شده است که مردم با مشخصات جمعیتی و الگوی مصرف مشابه تمایل دارند نزدیک به یکدیگر زندگی کنند، به بیان دیگر در مناطق جغرافیایی مشخص، ساکنین آن بعلت محیط و خاصیت جمعیتیشان به محصول معینی پاسخ مشابه میدهند. (برونو وندن بوسچه.2010)
در بسیاری از کشورها شرکتهایی هستند که بانکهای اطلاعاتی را تهیه نموده و اطلاعات مشتریان را بر مبنای جایی که زندگی میکنند (shepared 1995) همراه یک سری از ویژیگیهایشان مثل سن، جنسیت، شغل و درآمد و… را در اختیار دارند و با هزینه مناسب در اختیار محققان، بازار یابان ، سازمانها و شرکتها قرار میدهند. این اطلاعات اغلب برای شناسایی مشتریان با الگوی خرید مشابه مفید هستند.
برای دستیابی به اطلاعات خاص و همچنین ویژگیهای مشخصی از مشتریان نیاز به جمعآوری اطلاعات سفارشی بوده که طبیعتا از قابلیت اتکا و اعتماد بیشتری برخوردار بوده و برای دستهبندی، گروهبندی و خوشهبندی مشتریان بسیار مناسب میباشند. در شاخه بازاریابی جغرافیایی انتخاب پارامترهای درست و مرتبط و جمعآوری اطلاعات جغرافیایی صحیح و روزآمد اساسی ترین نقش را دارد.
لازم به ذکر است در سازمانها، ادارات و بخشهاي دولتی و خصوصی حداقل اطلاعات اولیه مشترکین بصورت مدون و مشخص موجود نبوده و هرگونه تحقیق یا اقدامی از سوی محقق، سازمان یا شرکتی منوط به صرف وقت و هزینه بسیاری برای جمعآوری اطلاعات اولیه میباشد.
2 – 8 – 2 – بخشبندی جغرافیایی((خوشه بندی))
بازاریابان و تجزیه و تحلیل کنندگان از ابزارهای بخشبندی جغرافیایی و یا بعبارتی خوشهبندی مناطق میتوانند استفاده کرده تا خرید و میزان استفاده از سرویس ارائه شده و دیگر رفتارهای مشترکین احتمالی را بررسی کنند. همانطور که گفته شد مشتری احتمالی که در یک بخش معین قرار میگیرد اغلب به پیشنهادهای سرویسها و خدمات به روش مشابه دیگر مردم در آن بخش پاسخ میدهد. در این تحقیق سعی شده است مناطقی که میزان استفاده مشتریان از EDGE و GPRS کمتر میباشند یا ضریب نفوذ مشترکین پایینتری دارند را از مناطق با ضریب نفوذ مشترک بالاتر تفکیک کرده و مشخصات جغرافیایی آنها را تعیین نمایم و این اطلاعات را برای تعیین استراتژی بازاریابی خود استفاده کنم. لذا با بکارگیری سیستم بخشبندی جغرافیایی از اطلاعات محیطی، جمعیتی و رفتاری استفاده نموده تا پیشنهادهای بازاریابی مناسبی خلق گردد.(اليسون فريمن و همکاران . 2003)
بطور کلی در ایجاد و توسعه یک سیستم بخشبندی باید پرسشهایی مانند سوالات زیر را مد نظر داشت:
بهترین مشتریان کجا زندگی می کنند؟ آیا آنها در مناطقی با دانسیته جمعیتی بالا یا مناطی با سطح درآمدی بالا زندگی می کنند؟ آیا آنها در بخش های تجاری، صنعتی، دانشگاهی و… متمرکزند؟
چه فاکتور جغرافیایی بر پذیرش و استفاده از سرویس ما تاثیر میگذارد؟ زمان و مکان چه تاثیری بر میزان مشتریان و رفتار مصرفی آنها دارد،آیا در مناطق تفریحی، توریستی میزان استفاده از سرویسها بیشتر است یا در محل زندگی دائمی؟
مشخصات اساسی بهترین مشتریانم چیستند؟ سطح درآمدی آنها چگونه است؟ سطح تحصیلی و میانگین سنیشان چقدر است؟
اغلب این جوابها را میتوان از طریق تحلیل آماری اطلاعات سیستمهای فعلی در حال سرویسدهی و یا در جلسات توفان مغزی با کارمندان و مدیران شرکت پیدا نمود، جواب به اینها و دیگر سوالات مرتبط محقق را بسوی تصمیم راهنمایی میکند، بطوریکه با عناصر دادهای که بدست میآید، می توان بخشبندی سفارشی خود یا سیستم خوشه بندی مناسب را ایجاد کرد.
برای تعیین تعداد گروه مورد نیاز برای توصیف یک جمعیت می بایستی ملاحظاتی را در نظر داشت:
اول اینکه سیتم ذخیره دیتا و مدلساز چند گروه را می تواند بکار گیرد(محدودیت سیستمی). بعنوان مثال تعدادی از شرکتها محدودیت دسترسی و فضا دارند بطوریکه تعداد خوشههایی را می توانستند توسعه دهند محدود میکند.(برونو وندن بوسچه . 2010)
دوم، تا چه حد عمیق میتوان دیتا بانک را بخشبندی کرد؟ مثلا یک دیتابیس کوچک یا دیتابیسی شامل مردمی با خصوصیات مشترک، نیازی نیست به تعداد زیادی بخشهای مختلف تقسیم گردد چونکه خوشههای زیاد باعث پیچیدگی مدل میگردد.
سوم، ضروری است سطح جغرافیایی که با آن کار میشود را در نظر گرفت، سطح جغرافیایی با جزئیات بیشتر، محقق را قادر خواهد نمود کلاسترهای بیشتر تعریف کنید.
هدف اصلی از خوشه بندی یافتن بهترین ساختار گرو بندی از طریق یک سری از مشاهدات است. اهداف در کلاستر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، پذیرش تکنولوژی، کسب و کار، تسهیلات عمومی Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، تعلیم و تربیت، فضای فیزیکی