دانلود پایان نامه با موضوع بازاریابی، روش حداقل مربعات، حداقل مربعات معمولی، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

برای تحقیقات آتی بوده است. در بخش اول فصل مروری بر ادبیات موضوع پژوهش شد، در تدوین ادبیات موضوع سعی شده است تا با گردآوری حداکثر اطلاعات مرتبط با موضوع، ضمن گردآوری مجموعه ای مناسب از ادبیات موضوع، فرآیند تدوین طوری انجام پذیرد تا حداکثر ارزش افزوده از منظر پیوستگی و فهم صورت گیرد. ضرورت اشاره به تغییرات بنیادی صورت گرفته در حوزه کاربردهای ارتباطات، ایجاد شهرهای هوشمند، زندگی هوشمند ، نرم افزارهای کاربردی و سایر موارد از جمله ادبیات مطرح شده جدید، موضوع پژوهش در این فصل بوده است. در بخش دوم فصل نیز علیرغم محدودیت مطالعات انجام گرفته موضوع پژوهش ، به چند مطالعه نزدیک به موضوع اشاره شده است.

3 -1 – مقدمه
در فصل حاضر سعی شده است تا ادبیات روش پژوهش در قالب فرآیند تعریف شده پژوهش به روشنی توضیح داده شود. جمعآوری داده ها و دسته بندی آن ها، استخراج داده های ترافیکی، معرفی مدل و نحوه برآورد آن ، پیاده سازی نتایج به دست آمده روی نقشه و درنهایت چگونگی تعیین اولویت اجرا، بخش مهمی از ادبیات روش پژوهش این فصل را به خود اختصاص خواهد داد.
بدین منظور در بخش جمعآوری دادهها به نحوه استخراج و روایی داده ها ، فرآیند جمع آوری و هم چنین نحوه پیاده سازی دادههای جمعآوری شده روی نقشه جغرافیایی اشاره شده است. سپس با توجه به قلمرو استانی پژوهش و مشابهت از منظر فرآیند جمعآوری دادهها ، فرآیند تکمیل بانک اطلاعات جغرافیایی و محددیت های پژوهش آورده شده است. شاید یکی از زمانبر بودن مراحل اجرای این پژوهش انتخاب متدولوژی بوده است که با توجه به جدید بودن نوع آن زمان زیادی را به خود اختصاص داده است. در نهایت ، تجزیه تحلیل اطلاعات جغرافیایی بر اساس نرم افزارهای مرتبط در دو قالب تجزیه تحلیل آماری و جغرافیایی آخرین بخش این فصل بوده که می تواند به عنوان نقطه قوت اصلی اجرای این پژوهش محسوب شود.
3 – 2 – فرآیند انجام پژوهش
فرآیند اجرای پژوهش پس از شناسایی عوامل موثر بر میزان ترافیک دیتا شامل چند مرحله می باشد:

مرحله اول: ساخت پروفایل مشتریان بر اساس ترکیبی از دادههای جغرافیایی و جمعیتی(اطلاعات شهری، مراکز توریستی تفریحی ، مراکز دانشگاهی، مناطق تجاری و …).
مرحله دوم: دسته بندی اطلاعات مشتریان بر اساس مراکز دانشگاهی ، شهرک های صنعتی، جادههای ترانزیتی، جادههای اصلی و فرعی و سایر .
مرحله سوم: استخراج میزان ترافیک دیتای مشترکین فعلی در مناطق دسته بندی شده.
مرحله چهارم : برآورد مدل و شناسایی عوامل موثر بر میزان ترافیک دیتا.
مرحله پنجم: پیادهسازی اطلاعات بازاریابی جغرافیایی روی نقشه(روی نرمافزارهای Mapinfo و google.earth ).
مرحله ششم: تعیین اولویتهای اجرای پروژه بر اساس میزان پذیرش تکنولوژی توسط مشتری.
3 – 3 – معرفی مدل و متغیرهای پژوهش
به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر میزان ترافیک دیتا جهت انتخاب نقاط بهینه اجرای شبکه باند پهن از یک مدل خطی استفاده شده است. میزان ترافیک دیتا به عنوان متغیر وابسته و داده های بازاریابی جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل مدل در نظر گرفته شده اند.
رابطه 3-1 : مدل اقتصاد سنجي
LY_i=〖a1〗_i+〖a2〗_i TSHS_i+〖a3〗_i SAVAD_i+〖a4〗_i LPOP_i+〖a5〗_i TU_i+〖a6〗_i D_i+U_i
که درآن :
LY : لگاریتم میزان ترافیک دیتای موبایل
TSHS : تعداد شهرک های صنعتی
SAVAD : نرخ باسوادی
LPOP : لگاریتم جمعیت
TU : تعداد دانشگاه ها و
D : شهرهای توریستی / غیرتوریستی استان مازندران به عنوان تنها متغیر مجازی مدل می باشد.
a ها : پارامتر و ضرایب متغیرهای توضیحی مدل بوده و i بیانگر منطقه/ شهر می باشد. تاثیر سایر عواملی که در این مدل درنظر گرفته نشده اند با U نشان داده شده است.
برآورد مدل نشان می دهد که داده های بازاریابی چگونه و به چه مقدار بر میزان ترافیک دیتا موثر می باشند. از آن جایی که پس از برآورد مدل، اطلاعات بازاریابی جغرافیایی باید روی نقشه جغرافیایی پیاده سازی گردد، متغیرهایی انتخاب شده اند که قابلیت پیاده سازی بر روی نقشه را داشته باشند. علاوه بر این، با اجرای ترافیکسنجی میدانی در سایتهای مختلف استان مازندران، تاثیر متغیرهای مختلف بازاریابی در ایجاد ترافیک دیتا مورد آزمون واقع شد.
3 – 4 – روش برآورد مدل
به منظور برآورد مدل و تعیین مقدار و نحوه تاثیر ضرایب از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده خواهد شد. اما به علت استفاده از داده های مقطعی ، امکان وجود واریانس ناهمسانی در مدل وجود دارد. لذا به منظور اطمینان از وجود واریانس همسانی از آزمون وایت استفاده خواهد شد که در صورت وجود ناهمسانی واریانس ، روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته(GLS) جایگزین روش حداقل مربعات معمولی خواهد شد.
3 – 5 – روش گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی تحقیق است که عموما در دو دسته کلی قابل تقسیم است:
الف – روش کتابخانهای و ب- روش میدانی. در تحقیق حاضر برای گرد آوری داده ها از هر دو روش بهره گرفته شده است. در روش کتابخانهای و مجازی برای اینکه تاحد امکان قبل از شروع تحقیق مطالب بیشتری مطالعه و دید وسیعتری به موضوع ایجاد گردد و جهت تهیه ادبیات و پیشینه تحقیق، دستیابی به چهارچوب نظری ، سوابق مساله و موضوع پژوهش و شناسایی متغیرها، مطالعات و تحقیقات گستردهای انجام گرفته و حجم زیادی از مقالات و کتابها تهیه، ترجمه و مطالعه شده است.
همان طورکه قبلا نیز اشاره گردید کتاب، مقاله یا پژوهش مشابه در خزانه کتاب یا پایاننامههای دانشگاهها، موسسات و سازمانهای داخل کشور موجود نبوده و تنها به صورت محدودی پروژه در یکی دو کشور در بخشهای نسبتا مشابه انجام گرفته که ترجمه و خلاصه آنها در فصل پیشینه پژوهش آورده شده است. با همه محدودیتهای منابع موجود در این زمینه خاص، از مقالات و پژوهشهای انجام گرفته نهایت استفاده گردیده به طوری که سعی شده است در ابتدا موضوع و مسیر تحقیق به خوبی شناسایی و در ادامه بینش عمیقتری در زمینه این پژوهش کسب گردد و اطلاعات مهم اخذ شود.
با تجربیات به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده ، موارد زیر در انجام پژوهش بهبود یافت:
1- تعیین متغیرهای اصلی پژوهش : بررسی منابع مناسب به محقق کمک کرده تا عقاید روشنتری درباره متغیرهای احتمالی در محدوده تحقیق را کسب نموده و در نهایت پژوهشگر قادر گردید با اهمیتترین آنها را انتخاب نماید.
2 – تعیین معانی و روابط بین متغیرها: محقق از طریق مطالعه منابع مرتبط، توانسته است متغیرها را تعریف کرده و روابط بین آنها را مشخص کند.
در کنار روش کتابخانهای ، از روش میدانی نیز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز استفاده شده است. استفاده از روش میدانی در اجرای این پژوهش در برگیرنده مراحلی به شرح ذیل بوده است:
الف- استفاده از تجربیات مدیران و کارشناسان مجری شبکه نسل 2.5 , 2.75 به منظور شناسایی میزان و نحوه جمعآوری دادههای مورد نیاز در اجرای پروژه MBB.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بازاریابی، کسب و کار، جذب مشتریان، جذب مشتری Next Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، عزت نفس، تعلیم و تربیت