دانلود پایان نامه با موضوع ایالات متحده، افغانستان، جرم انگاری، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

پیش بینی نموده است. دولت‌های مذکور ضمن تکلیف به رعایت مصونیت‌ها،، موظف شده‌‌اند از این نمایندگان در برابر تعرضات غیر دولتی از حملات تروریستی حفاظت نمایند.
با این حال کنوانسیون‌های مذکور قادر به صیانت کامل از کلیه اشخاص تحت حمایت بین المللی نیستند چرا که کنوانسیون‌های وین 1961 و 1963 مخصوص نمایندگان و هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند. درحالی که اشخاص تحت حمایت بین المللی به موجب بند 1 ماده 1 کنوانسیون جلوگیری ومجازات جنایت بر ضد اشخاص تحت حمایت بین المللی،،به هیچ وجه محدود به آنها نمی باشند.
3-2-1- افراد دارای مصونیت بین المللی
الف. اصطلاح «شخص مورد حمایت بین المللی» به اشخاص ذیل اطلاق می‌گردد:
یک: رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوط وظایف رئیس کشور را اعمال می‌نمایند و رئیس دولت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده‌ی که همراه او باشد.
دو: کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مأمور یکی از سازمان های بین المللی یا بین الدولی هنگام وقوع جرم عیله شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسایل نقلیه او،، حق دارد به موجب حقوق بین الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص وآزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می‌کنند بر خوردار گردد.
علاوه بر این، کنوانسیون ملل متحد در خصوص ایمنی ملل متحد و اشخاص وابسته به آن برای حمایت از کارگزاران و نیروهای ملل متحد در سال 1994 به تصویب رسیده در این خصوص قابل توجه است.
3-2-2- گونههای ارتکاب جرایم علیه این اشخاص
اگر جرایم علیه این اشخاص به منظور و انگیزههای سیاسی و برای ایجاد فضای ارعاب و هراس در جامعه ارتکاب یابد، تحت جرایم تروریستی مورد بررسی قرار میگیرد،198 با توجه فقره 1 ماده 13 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، چند نوع اقدام تروریستی را در قبال اشخاص دارای مصونیت بینالمللی؛ مانند گروگان‌گیری، قتل، حملات جسمی یا روانی، (فقره 1 ماده 13این قانون) حمله به اقامتگاه رسمی، منزل شخصی یا وسیله نقلیه آنها یا ایجاد خطر بر امنیت یا آزادی آنها (فقره 2 ماده 13 این قانون) و تهدید به ارتکاب اعمال فوق (فقره 3 این ماده ) و تحت فشار قرار گرفتن جسمی یا روانی (فقره 4این ماده) را میتوان نام برد
3-2-3- مجازات جرایم علیه این اشخاص
با توجه به اعمالی که در فقره 1 ماده 13 این قانون تذکر به عمل آمد، مجازات تعیین شده برای مرتکبین با توجه به اعمال ارتکابی متفاوت خواهد بود.
قانون‌گذار، جرایم گروگان گیری، قتل و همچنین حملات جسمی یا روانی که علیه آنان ارتکاب می‌یابد، را سزاوار حبس طویل که کمتر از ده سال نباشد و یا حبس دوام یا اعدام با توجه به اوضاع و احوال جرم و مجرم می‌داند. چنانچه از حرف «یا» که در ماده فوق برای مجازات اعمال جرمی مندرج این ماده درج یافته، به نظر می‌رسد که مجازات فوق-الذکر یعنی حبس طویل، دوام یا اعدام برای هر کدام از اعمال ارتکابی قابل حکم باشد.
برای مرتکبان جرایم حمله به اقامتگاه، منزل یا وسیله نقلیه این اشخاص مشروط به اینکه مصونیت و یا آزادی آنها را به مخاطره اندازد، حبس طویل بین شش تا ده سال را پیش‌بینی نموده است.
اگر شخصی مرتکب تهدید به اعمال فوق، علیه اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی جهت اجرا یا امتناع از یک عمل شود، قانون‌گذار جزای حبس متوسط که کمتر از سه سال نباشد را برای مرتکبین این جرایم پیش‌بینی نموده است. اگر در این حین، اشخاص دارای مصونیت بین‌المللی تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرند، جزای حبس متوسط یا حبسی که از ده سال بیشتر نباشد، برای مرتکب، قابل حکم دانسته شده است.

بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم

فصل اول:تروریسم با استفاده از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم
استفاده از اين روش (استفاده از مواد منفجره، مواد میکروبی و شیمیایی) به دليل سهولت دست‌یابی به مواد اوليه و واكنش‏هاى مخرب ناشى از آن، همچنين ايجاد صداى مهيب استفاده از مواد منفجره كه اثرات روانى خاص خود را در جامعه قربانی این جرایم ایجاد می‌نماید، رواج بسيار یافته است.
البته استفاده از مواد هسته ای تا امروز شیوع نیافته است اما هراس ناشی از استفاده این مواد و به خصوص اینکه امکان ارتباط کشورهایی که دسترسی به این سلاح را دارند با گروه‌های تروریستی وجود دارد، از سوی دیگر کنوانسیون هایی که افغانستان به آنها پیوسته است، جرم دانستن این اعمال را در قوانین داخلی کشورهای عضو تأکید دارد با این لحاظ، قانون‌گذار افغانستان حوزه جرم انگاری خویش در این موارد توسعه داده است. نکته ای که قانون‌گذار افغانستان از آن غافل مانده استفاده از فضای سایبری199 جهت سازماندهی عملیات، جذب اعضا، و یا استفاده مستقیم از این تکنولوژی در حملات تروریستی مانند رخنه در سیستم‌های کنترل نیروگاه‌های هسته ای و امثال آن است200.
هرچندماهيت اعمال تروريستي،یکسان و هدف آنها ايجاد رعب و وحشت براي دست ‌یابی به اهداف معين است، امااشكال نوين ياگونه هاي جديدآن برحسب نوع وسيله يا روشي كه براي ايجاد رعب و وحشت به كارگرفته می‌شود، با يكديگرمتفاوت است.
بنابراین اگر رعب و وحشت از طريق كاربرد سلاح هاي ميكروبي ايجاد شود، «تروريسم ميكروبي»،، چنانچه با كاربرد سلاح هاي شيميايي پديد آيد، «تروريسم شيميايي» ناميده مي‌شود. از اين‌رو، نوع نگراني بشر براساس ابزار مورد استفاده تروريست-هاست كه باتوجه به انواع متفاوت آن، اثرات و پيامدهاي مختلفي رادر پي خواهد داشت201.
از تروریسم با استفاده از مواد خاص در قوانین افغانستان می‌توان به استفاده از مواد هسته ای، مواد منفجره و بمب‌گذاری، استفاده از مواد میکروبی، شیمیایی و رادیو اکتیو اشاره نمود. لازم است، هر گونه اعمال جرمی مربوط به این گونه تروریسم را که در قوانین افغانستان به آن اشاره شده است، توضیح داد و مجازات آن را واضح نمود.
1- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هسته‌ای
کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریستی هسته‌ای و مواد دارای قدرت خطرناک،، جرایم تحت این کنوانسیون را دراختیار داشتن یا استفاده از مواد رادیواکتیو، یا مواد انفجاری هسته‌ای یا ساطع کننده،تشعشعات رادیواکتیو، با هدف کشتار و یا وارد کردن صدمات جسمی جدی و یا خسارت مادی عمده به دارائیها و یا محیط زیست،و یا استفاده از مواد یا وسایل رادیواکتیو، یا استفاده از تخریب تأسیسات هسته‌ای که خطرانتشار مواد رادیواکتیو را دارد با هدف کشتار و یا وارد کردن صدمات جسمی و یاخسارات مادی، عمده به دارائیها و یا محیط زیست و یا به قصد مجبورساختن یک شخص حقیقی یا حقوقی، یک سازمان بین المللی و یا یک حکومت به انجام دادن یا ندادن یک عمل، توصیف می‌کند.
این جرایم به صورت صریح‌تری برمواد و وسایل هسته‌ای202 تمرکز دارند که به منظور کشتار، صدمه و یا تخریب تولید شده‌اند، و نه مواد و وسایل هسته‌ای که ذکر آن در کنوانسیون حفاظت فزیکی مواد هسته‌ای203 اصلاحیه به کنوانسیون حفاطت فزیکی مواد هسته‌ای آمده است:
اگرچه کنوانسیون و اصلاحیه (2005) آن شامل ممنوعیت استفاده مضر، سرقت،، دزدی اختلاس و دیگر اشکال غیر قانونی دست یافتن به مواد هسته‌ای و تهدیدات مرتبط به آن نیز می‌شود هر دوی این توافقات ترمینولوژی بکار رفته در متن خود را تعریف می‌کنند و این تعاریف باید با دقت توسط افراد کارشناس در جریان تدوین لاحیه‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد به‌عنوان مثال «تاسیسات هسته‌ای» توسط هر دو توافق نامه حفاظت می‌شود.
اما در هر کدام از این اسناد عبارت تأسیسات هسته‌ای به‌صورت متفاوت تعبیر شده است. به این ترتیب در مرحله تدوین قوانین ملی بر اساس این توافقات می‌توانند در صورت لزوم با مشاورین حقوقی UNODC و JAEA مشورت کنند تا از بروز اختلاف، دوباره کاری در لوایح قانونی ملی که مفاد این توافقات را اجرا می‌کنند اجتناب شود. تروریست‌ها در تلاش هستند با توسل به وسایل وحشت زا آرامش عمومی را برهم زنند و بدین وسیله دولت‌ها را برای رسیدن به اهداف خویش بیش از پیش تحت فشار قرار میدهند.
روشن است که برای رسیدن به چنین هدفی هر قدر آثار خطرناک ادوات مورد استفاده‌ی غیر قابل حدس و پیش بینی باشد وسیله مؤثرتر در جهت اهداف تروریستی خواهد بود.از این‌رو دست یابی به مواد و سلاح‌های دارای قدرت و نیروی خطر ناک همچون سلاح یا مواد هسته‌ای،، میکروبی،، بیولژیک و شیمیایی از جدی ترین تلاشهای تروریست ها است که می بایست با آن مبارزه شود.
این مبارزه در مورد مواد منفجره معمولی با همکاری بین المللی عادی امکان پذیر است در حالیکه در خصوص مواد منفجره پلاستیکی که عادتاً قابل رد گیری توسط دستگاه‌های تابش اشعه ایکس در فرود گاه ها ایستگاه های پولیسی و امنیتی نسیت،، نیاز به همکاری خاص داشته که خوشبختانه منجر به تصویب کنوانسیون خاص در این زمینه شده است.
در خصوص مواد هسته‌ای کنوانسیون سال 1979 قابل توجه است،، در حالیکه در خصوص دیگر مواد شیمیایی،، میکروبی و بیولژیک کنوانسیون خاص ضد تروریستی وجود ندارد؛ اگر چه کنوانسیون منع توسعه تولید و انباشت سلاح های باکتریولوژیک، بیولوژیک و سمی204 سال 1972 در خصوص سلاح‌های میکروبی و بیولوژیکی و کنوانسیون منع توسعه،، تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی و امحای آنها در سال 1993 تعهدات را برای دولت های عضو در خصوص جلوگیری از انتشار این نوع مواد و سلاح‌ها پیش بینی کرده‌‌اند.
با این وجود سکوت کنوانسیون، مانع از تروریستی دانسته شدن تهدید به توسل یا توسل به این نوع مواد و سلاح‌ها،، در قوانین داخلی ضد تروریسم نشده است. بند 4 ماده 1-421 قانون ضد تروریسم فرانسه از مجموعه قوانین جزایی آن کشور و قانون ضد تروریسم ایالات متحده ناظر براین امر می‌باشد.
به موجب بخش 2332 قانون اخیر فعالیت‌های پیرامونی مواد یا سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی به شرح ذیل جرم انگاری شده است:
الف. استفاده از پاره‌ای از سلاح‌های کشتار جمعی
ب: جرایم علیه یکی از اتباع ایالات متحده
هر فردی که بدون مجوز قانونی اقدام به استفاده،، تهدید به استفاده یا مبادرت به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی کند (بجزسلاح شیمیایی بر اساس تعریف سلاح شیمیایی در بخش 229 «و») از جمله از هر عامل بیولوژیکی کشنده یا Vecton در موارد ذیل استفاده کند (مطابق با واژه های تعریف شده در بخش 178)
1. علیه اتباع ایالات متحده در صورتیکه این تبعه خارج از ایالات متحده باشد؛
2. علیه افراد که داخل ایالات متحده بوده و اثر این استعمال تأثیر گذاری بر تجارت بین ایالات متحده و تجارت خارجی بوده یا در صورت تهدید،، شروع به استفاده یا تبانی صورت پذیرفته باشد که بر تجارت بین ایالات متحده یا خارجی تأثیر گذارد؛
3. علیه اموال که تحت مالکیت، اجاره یا استفاده ایالات متحده یا هر بخش یا آژانس بوده اعم از اینکه این مال در داخل ایالات متحده واقع بوده یا خارج از آن باشد.
ج: جرم ارتکابی توسط اتباع ایالات متحده خارج از ایالات متحده
هریک از اتباع ایالات متحده که بدون مجوز قانونی از یک سلاح کشتار جمعی استفاده کند، یا تهدید به استفاده از این سلاح نماید یا شروع به این استفاده کرده یا بر استفاده از آن تبانی کند «بجز سلاح های شیمیایی» برای چندین سال یا ابد محکوم به حبس خواهد شد و اگر منجر به مر گ شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد205.
کنوانسیون حمایت فزیکی از مواد هسته‌ای206 مصوب 26 اکتبر 1979 و کنوانسیون نشانگذاری مواد منفجره پلاستیک 1991 مسؤلیت های را در ارتباط به حفاظت و انتقال مواد مشخص شده هسته‌ای در این سند در جریان ترانسپورت بین المللی مواد هسته‌ای و یا تهدید به چنین عملکرد سرقت و یا دیگر اشکال غیر قانونی دستیابی یا تقاضا برای دستیابی به چنین موادی و یا تهدید به دستیابی غیر قانونی به آن به منظور وارد کردن اجبار بریک شخص،، یک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، امنیت داخلی، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع منابع مالی، سازمان ملل، قطعنامه 1373، شورای امنیت