دانلود پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری، چابکی سازمانی، ساختار سازمانی، قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه ارشد

طریق همکاری است. نیل به این اهداف تنها با تشکیل سازمان مجازی93 و مشارکتهای سریع در ساخت، قابل دسترسی خواهد بود.
ج.عوامل تأثیر گذار خارجی(تغییر و عدم اطمینان): مشکلترین عاملی که شرکتها با آن مواجهند، تغییر سریع و بدون توقف است. عواملی مانند کاهش چرخهی تولید محصول، کاهش زمان ایجاد مفهوم تا زمان فروش، تسریع در آهنگ توسعهی فناوری، افزایش جهانی سازی تجارت، افزایش تراکم ارتباطات الکترونیکی و افزایش رشد سریع جمعیت همه به فضای تغییر کمک میکنند. تغییرات خارجی تحمیل شده را نیز میتوان در دو بخش در نظر گرفت:
تغییرات اجتماعی در مقیاس کلان
تغییراتی که بوسیله ی شرکت رقیب بر یک واحد تجاری تحمیل می شود.
بنابراین سازمانها باید برای بقا و پیشرفت در محیط تغییر و عدم اطمینان، چنان سازماندهی شوند که دارای ساختارهای سازمانی منعطف و نوآور باشند تا بتوانند تصمیم گیری سریع را ارتقا دهند. سازمانهای چابک باید با حفظ نیروهای انسانی که میتوانند عدم اطمینان و تغییر را به رشد تبدیل کنند، در جهت ایجاد سازمانهای کارآفرین حرکت کنند.
د.عملیات داخلی(بهره گیری از افراد و اطلاعات): این عملیات بیانگر توانایی شرکت در واکنش سریعتر نسبت به تغییرات در مقایسه با رقبا است. البته این کار با استفاده از انگیزش، کارآفرینی اشخاص و سازماندهی تیمهای سازگار انجام میشود و ضمنآ ساختار سازمانی نیز دائمآ تجدید می شود. در جهان فردا افراد و اطلاعات تفکیک کنندههای کلیدی خواهند بود. لذا چابکی در برگیرندهی عدم تمرکز اختیار و استغاده از ارزش منابع انسانی و اطلاعاتی است.
این چهار بعد مطابق شکل3-2 مبنای تعریف بنگاه های چابک هستند. چابکی عبارتی جامع است که در تمامی زمینه-های فعالیت بنگاه از قبیل تولید، بازاریابی، طراحی، سازماندهی و افراد، نفوذ میکند. چابکی ترکیبی از محصولات فیزیکی، خدمات و اطلاعات است که با تغییر نیازمندیهای مشتری تغییر میکند(فتحیان،شیخ؛1388).
قابلیتهاي چابکی
قابلیتهاي چابکی 94، عبارت است از تواناییهایی که باید در سازمان ایجاد شود تا سازمان از قدرت مورد نیاز براي پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد و عبارتند از)شریفی و ژانگ،2001):

ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند(فتحیان، شیخ؛1388)
قدرت پاسخگویی95 :عبارت از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنها است که شامل موارد زیر میباشد:
احساس، درك و پیش بینی تغییرات؛
واکنش سریع و فوري به تغییر؛
ایجاد، اصلاح و بهبود تغییر.
شایستگی96 :عبارت است از مجموعه وسیعی از تواناییها که بهرهوري فعالیتها را در جهت رسیدن به اهداف سازمان تأمین میکند. شایستگی شامل موارد زیر می باشد:
داشتن دیدگاه استراتژیک؛
فناوريهاي مناسب سخت افزاري و نرمافزاري؛
کیفیت محصول؛
اثربخشی هزینه؛
بالا بودن معرفی محصولات جدید؛
مدیریت تغییر؛
قابلیت دانش و شایستگی افراد؛
اثربخشی و کارایی عملیات؛
هماهنگی داخلی و خارجی؛
یکپارچه سازي
انعطاف پذیري97: عبارت است از توانایی تولید و ارائه محصولات گوناگون و دستیابی به اهداف مختلف با منابع و تجهیزات یکسان. انعطافپذیري در چهار حوزه زیر مد نظر می باشد:
انعطاف پذیري در حجم محصول؛
انعطاف پذیري در تنوع محصول؛
انعطاف پذیري سازمان؛
انعطاف پذیري افراد.
سرعت98 : عبارت است از توانایی انجام دادن عملیات در کوتاهترین زمان ممکن که شامل:
سرعت عرضه محصولات جدید به بازار؛
تحویل سریع و بههنگام محصولات؛
و سرعت در زمان عملیات، میباشد.
و در نهایت فراهم کنندههاي چابکی که عبارتند از سازمان، نیروي انسانی، تکنولوژي و نوآوري که در واقع به عنوان عوامل ایجادکننده چابکی در سازمان به حساب میآیند.
بهبود قابلیتهاي چابکی در سازمان
در آینده و در حین رقابت در محیط رقابتی پویا، شرکتها و سازمانها باید به فکر توسعه قابلیتها و استفاده از چابکی به عنوان مزیت رقابتی باشند. یکی از مشکلات تمرکز بر بهبود چابکی، پویایی و نیز اقتضایی بودن قابلیتی است که از پیش توسط سازمان ذکر شده است. چابکی در اینجا به عنوان یک راه بی پایان از بهبود مستمر قلمداد میشود و از آن جا که هیچ طرحی براي اندازه گیري چابکی در ادبیات این تئوري ذکر نشده است، تعیین سطح خاصی از چابکی مورد نیاز دشوار است. در این راستا فوکورکا و فلیدنر(1998) بر اساس نظر ناکان(1986) و و نیز نظرات فردوس و دي میر(1990) مدلی را براي بهبود قابلیت چابکی طراحی نموده اند. این مدل حاکی از آن است که شرکتهایی که بدون در نظر گرفتن سایر قابلیتهاي عملکردي بر بهبود چابکی تأکید میکنند، احتمالاً با شکست و ناکامی مواجه خواهند شد. مدل “تل ماسهاي” شکل زیر که به نوعی مدل بسط یافتۀ فردوس و دي میر است به شرکتها و سازمانها پیشنهاد میکند که در آینده براي رقابت و پایداري بر بعد چابکی حساب ویژه اي باز کنند(فردوس و دي میر99،1990).

مدل بهبود قابلیت چابکی(نیکپور،برکم؛1391)
همانطوري که در نمودار مشخص است، بهبود کیفیت، پیش شرط ضروري براي بهبود و توسعه سایر قابلیتهای رقابتی است. شرکتها و سازمان پس از دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت، باید کماکان به فکر توسعه کیفیت باشند و در عین حال برنامهها و راهکارهایی را براي بهبود قابلیت اطمینان تهیه نمایند. هنگامی که سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان به دست آمد در عین تداوم دو فعالیت قبل، سازمانها باید به انعطاف پذیري، پاسخگویی و قابلیت سازگاري روي آورند. مبتنی بر بهبود موفقیت آمیز در عرصه قابلیتهاي انعطاف پذیري، شرکتها و سازمانها میتوانند به سمت چابکی و چالاکی گام بردارند. به علاوه، تلاشهاي بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان و انعطافپذیري میباشد(همان).
ویژگیهاي سازمانهاي چابک
بطور خلاصه ویژگیهاي این سازمانها عبارتند از:
مبتنی بودن بر اطلاعات
غیرمتمرکز است ولی از نظر فناوري شدیداً متمرکز عمل می کند؛
تمرکز فعالیتهاي سازمان مجازي حول شایستگیهاي منحصر به فرد آن است؛
انعطاف پذیر (قابلیت سازگاري داشتن) و چابک (سریع)ست؛
سرمایه گذاريهاي آن بهینه بوده و هزینه هاي سربار در آن حذف می شود؛
خلاق، پویا، سازگار و همراه با ساختاري مجازي مبتنی بر کار گروهی است؛
تمرکز روي قابلیتهاي کلیدي سازمان هاي همکار؛
پروژه اي بودن این سازمانها و افق برنامه ریزي کوتاه مدت؛
منحل شدن این سازمانها در صورت کاهش سودهاي حاصله از همکاري؛
فقدان سلسله مراتب بدین معنی که هیچ یک از اعضا نباید تحت نفوذ دیگري باشند؛
حداکثر انعطافپذیري سازمانی؛
ضرورت وجود زیرساختارهاي اطلاعاتی و ارتباطی لازم؛
ضرورت وجود اعتماد و اطمینان متقابل بین شرکتهاي همکار؛ (دولت مدلی،1387).
دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک
دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک عبارتند از:
کوتاه مدت بودن فرصتهاي بازار: در وقع وجود رقبای بسیار زیاد مانع از وجود طولانی مدت فرصتهای بوجود آمده می شود و هر سازمانی با تمام نیرو به دنبال دستیابی به این فرصت هاست.
وجود نداشتن تمامی قابلیت هاي مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار
غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، در حالی که با ایجاد یک سازمان چابک، ریسک در بین شرکتهاي همکار توزیع می شود و آسیب پذیري انفرادي آنها کاهش خواهد یافت؛
ایده اصلی تشکیل یک سازمان چابک، بر بهره گیري از فرصت هاي فوري و کوتاه مدت بازار، از طریق ادغام قابلیتهاي محوري شرکتهاي مستقل از هم استوار است(ملاحسینی و مصطفوی،1387؛ یعقوبی و همکاران،2011).
مدلهای دستیابی به چابکی
الگوی گلدمن و ناگل
گلدمن و همکارانش(1995) چابکی را کاربرد فناوری های جدید و اثربخش ارتباطی دانستهاند. به عقیدهی آنان، چابکی دربرگیرنده ی اصول چهارگونهای است که با هم در ارتباطند. این اصول عبارتند از:
توانمندسازی و ایجاد رضایت در مشتریان؛
توانایی کنترل تغییرات و نامطمئنی محیط؛
هماهنگی؛
افراد و اطلاعات(ابراهیمیان جلودار،1390)

الگوی چابکی گلدمن و همکارانش(ابراهیمیان جلودار،1390)

الگوی شریفی و ژانگ
شریفی و ژانگ(2001) بر اساس تحقیقاتی که انجام داده اند، الگویی مفهومی از چابکی ارائه کردهاند که شامل ابزارهای چابکی سازمانی، تقویت کنندهها، توانمندیها و محرکهای چابکی میشود.
ابزارهای چابکی سازمانی: به عقیده ی شریفی و ژانگ ابزارهای چابکی به چهار گروه تقسیم میشوند:
ساختار سازمانی: نیازمند ایجاد انعطاف پذیری در آن است؛ با توجه به حوزه ی فعالیت سازمان، اقدامات زیر را سازمان می تواند انجام دهد:
1. مشارکت با دیگر سازمان ها؛
2. افزایش انعطاف با تمرکز زدایی و ایجاد ساختارهای منعطف؛
3. تمرکز بر سازماندهی مجدد و نوآوری.
افراد: توانمندی و انعطاف پذیری کارکنان در شرایطی که پیوسته در معرض موقعیتهای بحرانی و ناپایدار قرار میگیرند، نقش کلیدی در سازمانهای چابک دارد.
فناوری اطلاعات: یکی از اولویتهای اصلی سیستم های چابک توجه بسیار زیاد به اطلاعات است؛ همچنین میزان تبادل اطلاعات در سازمانهای چابک بسیار زیاد و نیازمند مراقبت جدی از اطلاعات کلیدی در سازمان است. بنابراین سازمانهای چابک نیازمند فناوری بالا و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی انعطاف پذیرند تا از این طریق بر انتقال درست اطلاعات اطمینان حاصل کنند و خودشان را با شرایط ناپایدار و پیش بینی ناپذیر محیط وفق دهند.
نوآوری و خلاقیت: هر سازمان چابک باید به جای فروش محصولات خود به مشتریان، ارزشهای اساسی را به مشتریان تحویل بدهد. در واقع هدف اساسی سازمانهای چابک فراهم کردن مفهوم تولید به هنگام در نزد مشتریان، عرضه ی محصولات جدید و برآورده ساختن نیازهای گوناگون مشتریان در کوتاهترین زمان است.
توانمندی های چابکی: که قبلآ در این مورد توضیح داده شد.
محرک های چابکی: در این الگو این محرکها عبارتند از:
نیاز به چابک بودن: نخستین گام و مهم ترین محرک برای ایجاد چابکی در هرسازمانی وجود نیاز به چابک بودن در بین تمامی کارکنان سازمانی است.
طراحی راهبردی برای چابک بودن: در این بخش، بیشتر برای طراحی انعطاف پذیر و مسطح ساختار سازمانی، که می تواند محرک چابکی باشد، تأکید می شود.
راهبرد چابکی: اصل اساسی در چنین راهبردهایی انعطاف پذیری کامل است. در واقع هدف این راهبردها پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای مشتریان است. این امر در وهله ی بعد، وفاداری مشتریان به چنین سازمانی را بیشتر میکند و در نتیجه حیات و بقای آنها بیشتر و بیشتر میشود.

: الگوی مفهومی چابکی سازمان، شریفی و ژانگ(ابراهیمیان جلودار،1390)
الگوی کروکیتو و یوسف100
در یکی از مدلهای چابکی که توسط کوکیتو و یوسف(2003) ارائه شده است، فناوریهای پیشرفته اطلاعات و تولید منجر به ایجاد چابکی تولید میگردد و چابکی تولید نیز از طریق کاهش هزینهها و افزایش سرعت و کیفیت، چابکی سازمانی را ایجاد مینماید. بر اساس این مدل، پاسخگویی و انعطاف پذیری که حاصل وجود ارتباط مؤثر میان رهبری، کارکنان، مشتریان و عرضه کنندگان است، رابطهای تنکاتنگ با چابکی دارد. رهبری به عنوان بخشی که از کارکنان حمایت میکند تا با عرضه کنندگان و مشتریان رابطه برقرار نمایند، دارای اهمیت است. همچنین رهبری که نیاز به دستیابی به فناوریهای پیشرفته تولید و اطلاعات را احساس مینماید باید از اثرات بکارگیری آنها در سازمان نیز آگاه باشد و تغییرات لازم به همراه آموزش کارکنان را بپذیرد. رهبری راهبردی میتواند از فرهنگ سازمان در جهت دستیابی به مزیت رقابتی استفاده کند. همچنین مدیریت سازمان باید این توانایی را داشته باشد که آمادگی کارکنان خود را در مواجهه با انواع گوناگون مشتریان حفظ کند. این امر به آموزشهای فنی و غیر شخصی نیاز دارد. سیستمهای پاداش در سازمان باید به گونهای باشد که از بهبود پیوسته ی کارکنان حمایت کنند. رهبری، فرهنگ سازمانی و سیستمهای پاداش می توانند به اعضای سازمان در تعامل با مشتریان و عرضه کنندگان کمک به سزایی نمایند. برخورداری از فناوری اطلاعات سازگار با شرایط سازمان نیز یکی از مواردی است که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بازارگرایی، کسب و کار، چابکی تولید، مشتری محوری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع چابکی سازمانی، انعطاف پذیری، توانمندسازها، فناوری اطلاعات