دانلود پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری، مدیریت راهبرد، مدیریت راهبردی، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیت سوددهی شرکت مرتبط است و اندازه گیری می شود. برای مثال سود عملیاتی ، بازده سرمایه ، رشد سریع فروش ، ایجاد جریان های نقدی و اخیراً ارزش افزوده اقتصادی از معیارهای مالی هستند (وطن دوست،1391 ، ص24).
پانیگراس و تئودوریدیس200 ضمن تعریف اندازه گیری عملکرد تحت عبارت : نظارت و برقراری فرآیندی که اطمینان می دهد ، استراتژی های اتخاذ شده توسط شركت منجر به دستیابی به اهداف کلی آن می شوند ، بیشتر مدل های اندازه گیری عملکرد را بر دستیابی به تعدادی از سنجه های (معیارهای) مالی کلیدی نظیر بازده سرمایه گذاری201 (ROI) ، بازده دارایی ها202 (ROA) و بازده سرمایه به کار گرفته شده203 (ROCE) متمرکز می دانند و این مسئله را نیز اعلام مي نمايند که این معیارها به دلیل این که در اندازه گیری ابعاد چندگانه عملکرد از قبیل درجه چگونگی سازگار شدن با محیط در مقایسه با موفقیت آن ، شکست خورده اند ، مورد انتقاد قرار گرفته اند (Panigyrakis et al,2008,p600). بنيتو204 از سه معيار عملكرد به نام هاي فروش ، سود و نرخ بازدهي دارايي ها ، استفاده نمود كه فروش ، تمركز بر اثربخشي شركت در جذب تقاضا داشت كه اين امر مي توانست شاخصي براي موقعيت بازار باشد ولي اين مطلب را كه چگونه مي توان به طور كارا به چنين موقعيتي دست يافت ، منعكس نمي كند. سود از طريق كارآيي در محاسبه ي حاشيه سود ناخالص نمايش داده مي شود و نرخ بازده دارايي به وسيله مقايسه ي سود در ازاي منابع مورد استفاده ، تأثيرات اندازه را از بين مي برد. برخي از صاحب نظران مديريت معتقد بودند كه به طور سنتي عملكرد از راه هاي زيادي عملياتي مي شد كه مثلاً شامل سهم بازار ، سودآوري ، بازگشت دارايي يا بازگشت سرمايه گذاري ، موفقيت محصول جديد و اندازه گيري تركيبي از اين قبيل متغيرها بود. معيارهاي كاپلان و نورتن205 بر مبناي كارت امتيازي متوازن (چشم انداز مالي) قرار داشت كه به وسيله جريان وجوه نقد ، رشد فروش سالانه ، درآمد عملياتي ، سهم بازار و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گيري مي شد.در نهايت چيكوان206 مولفه هاي عملكرد را در دو دسته قرار داده است كه عبارتند از (وطن دوست،1391 ، ص24):
عملكرد مالي – مشتمل بر مولفه هاي حفظ مشتري و جذب مشتري جديد
عملكرد مالي – مشتمل بر مولفه هاي نرخ بازگشت دارايي ، سهم بازار و رشد فروش
در انتهاي اين قسمت بايد عنوان نمود كه محيط هاي كسب و كار امروزي بسيار پيچيده بوده و به سرعت در حال تغييرند. در چنين محيطي ، شركت ها براي تغيير و حركت به سمت رشد و تعالي كه پيش نياز بقاست، نيازمند يك برنامه راهبردي207 مي باشند .در فرآیند تدوين اين برنامه كه در واقع برنامه كارگروه هاي اجرايي است ، فرصتي حاصل مي شود تا مديران اجرايي و ديگر ذينفعان به صورت دوره اي و به طور خلاقانه208 به كسب و كارشان بيانديشند.در اين صورت آن ها مي توانند به درك مشتركي درباره عوامل ضروري در موفقيت آينده شركت ، نظير افزايش دانش و آگاهي نسبت به كسب و كاري كه انجام مي دهند و محيطي كه در آينده شركت را احاطه خواهد كرد برسند اگر مديران عالي در حين فرآیند تدوين برنامه راهبردي ، مجبور باشند درباره آن چه ضروري است تصميم گيري كنند و راهبرد آتي خود را بر مجموعه ايي محدود از فعاليت هاي نو آورانه مرتبط با اهداف مشخص و قابل اندازه گيري ، كم ولي حياتي209 متمركز سازند اثربخشي پياده سازي اين فعاليت ها ، بهبود قابل توجهي يافته و عملكرد شركت ارتقا خواهد يافت.

بخش دوم
كاربرد تصميمات استراتژيك

2-2-1 ) مقدمه
افزایش حجم و تغییر کیفی نیازهای مشتریان ، پیچیدگی روز افزون فن آوري ، شدید شدن رقابت در سطوح ملی و بین المللی و جهانی شدن اقتصاد که به عنوان ویژگی های بارز محیط صنعتی جاری شناخته می شوند موجب گردیده اند که مدیران عالی در اداره شرکت های تحت سرپرستي خود با چالش های عمده ای مواجه گردند. در چنین شرایطی مدیران روز آمد و کارآفرین برای تضمین بقا و پیشرفت سازمان يا شركت تحت مديريت خود و کسب فرصت های محیطی ، سمت و سوی تلاش ها و تصميمات خود را از سطح عملیاتی210 به راهبردی211 ارتقا می دهند و سعی می کنند تا ضمن توجه به شرایط متغیر جاری ، عملکرد بلند مدت212 سازمان يا شركت خود را از طریق تصمیم گیری راهبردی اثر بخش تضمین نمايند. امروزه علم مدیریت راهبردی کارآترین و موثرترین علمی است که می تواند به مدیران عالی در تصمیم گیری برای دستیابی به اهداف راهبردی شركت و برآوردن انتظارات علاقه مندان به آن شركت کمک کند (مصلح شيرازي و حیدری،1382، ص75).
از طرف ديگر در محيط كسب و كار امروزي پیچیدگی و گستردگی تصمیم گیری های بازرگانی نیازمند مدیریت استراتژیک213 است. مدیريت مسائل داخلی شرکت فقط بخشی از وظایف مدیران عالي مي باشد. برخورد مناسب با محیط پویای خارج از شركت مجموعه وظایف دیگری را نيز برای مدیران ایجاب می کند. این محیط رقیبان ، عرضه کنندگان ، كاهش روز افزون منابع ، حکومت های که با تنظیم مقررات ، محدودیت ها و موفقیت هایی را برای شركت موجب می گردند و سرانجام ، مشتریانی كه اولويت هاي آنان بدون مقدمه تغيير پيدا مي كنند را شامل می شود.
علاوه بر این محیط خارجي دور مشتمل بر شرايط اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی سیاسی حقوقی و فن آوري مي باشد که همگی باید در تصمیم گیری هاي مديران ارشد مورد پيش بيني، ارزيابي و توجه قرار گیرند. همه این عوامل محیطی دارای نقشی در تصمیم گیری بوده و با مجموعه عواملی که گاهی با آن ها در تضاد می باشد مانند منابع سهامداران، صاحبان سهام شرکت ها ، مدیران عالي، کارکنان، جامعه ، مشتریان و در کل کشور، در مجموع باید مورد نگرش قرار گیرند به گونه ای که رضایتمندی نسبی را در رابطه با عوامل مزبور به وجود آورند.
به منظور برخورد اثربخش با همه عواملی که بر توانایی شرکت در رشد سودآور آن تأثیر دارند، مدیران فرآیندهای مدیریت استراتژیک را به گونه ای طراحی می کنند که به نظرشان وضعیت بهینه شركت رادر محیط رقابتی اش تسهیل می نماید. چنین استقراری به این لحاظ امکان پذیر است که فرآیند های استراتژیک برآورد دقیق تری از تغییرات محیطی فراهم می کنند و برای واکنش نسبت به فشارهای داخلی یا رقابتی آمادگی بیشتری پدید می آورند(عاصمي پور،1372، ص34).
با توجه به ویژگی های مطرح شده برای محیط صنعتی انعطاف پذیری و پویایی در فرآیند مدیریت راهبردی امری حیاتی و ضروری است زیرا اگر این پویایی و انعطاف پذیری وجود نداشته باشد ، به دلیل تغییر سریع شرایط تصميمات حاصل از این فرآیند به سرعت اعتبار خود را از دست داده و در صورت عدم بازبینی و تصحیح موجبات گمراهی مدیران را فراهم می آورند. یکی از ابزارهای اصلي تضمین پویایی و انعطاف پذیری در فرآیند مدیریت راهبردی نظام اندازه گيري عملكرد214 و کنترل راهبردی215 می باشد. این نظام با ارزیابی نتایج اجرای راهبردها‌ ، کنترل تغییرات محیطی و درون سازمانی و بررسی مفروضات پایه ای برنامه ریزی بازخورد مناسب را سریعاً به مدیران عالی ارائه می نماید (مصلح شيرازي و حیدری،1382، ص75).
كنترل همواره از جمله وظايف مديران به شمار مي آيد. بدون كنترل مشخص نخواهد شد كه آيا برنامه ريزي هاي درون شركت با موفقيت همراه بوده يا خير. از مهم ترين برنامه ريزي شركت ها كه جامع ترين آن نيز به شمار مي آيد و نتايج مهم و سرنوشت سازي را براي شركت به همراه دارد برنامه ريزي استراتژيك216 آن شركت است. به جرأت مي توان ادعا كرد كه انجام هيچ فعاليتي درسازمان يا شركت قرين توفيق نخواهد بود مگر آن كه كنترل هاي لازم نسبت به عملكرد آمده باشد. به كمك كنترل است كه مديريت نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عمليات آگاهي يافته و قدرت پيگيري و سنجش و اصلاح آن ها را پيدا مي كند. هيچ سازمان يا شركتي بدون وجود موثر يك نظام موثر كنترل در تحقق ماموريت هاي خود موفق نبوده و نمي تواند از منابع خود به درستي استفاده كند. مسلماً پيش بيني ها و برنامه هاي عملياتي در سازمان ها يا شركت ها همواره با درصدي از خطا توام است و تنها گزينه براي رفع اين خطاها و اصلاح عمليات كنترل است. به علاوه پاسخگويي به محيط متغير و دگرگون كسب و كار و نياز به حصول اطمينان از كميت و كيفيت كالاها و خدماتي كه در شركت ها طي برنامه هاي وسيع و پيچيده عرضه مي شوند جز از طريق يك نظام موثر كنترل ميسر نيست (اعرابي و همكاران،1387،ص ص20-18).

2-2-2 ) مديريت و استراتژی
براي اين دو واژه تعاريف مختلفي ارائه شده است مديريت217 را عمدتاً برنامه ريزي218 ، سازماندهي219 ، كارگزيني220 هدايت و رهبري221 و كنترل و نظارت222 دانسته اند. اما با توجه به جايگاه امروز مديريت ، مديريت علم و هنري است براي پديد آوردن محيطي مناسب كه در آن همفكري و همكاري با ديگران به منظور شكل دادن به فرآیندي كارساز مي باشد كه طي آن استفاده بهينه از منابع براي عرضه خدمات و كالاهاي مطلوب جهت جلب رضايت متقاضيان آن ها با پرهيز از بروز عواقب نامطلوب ممكن است (اعرابي و همكاران،1387،ص ص20-18).
استراتژي (راهبرد) در اصطلاح عام برنامه و دورنمايي از اهداف آينده است كه يك موجوديت در جهت نيل به آن اهداف، اين استراتژي را تدوين و پيگيري مي كند.اما در علم مديريت، تدوين استراتژي همانا يكي از وظايف خطيرمديريتي است كه مبناي تصميم گيري هاي حياتي مديران ارشد براي حفظ بقاي سازمان يا شركت و تعالي آن مي باشد. چه بسا كه مديريت موفق ، حاصل تدوين درست استراتژي و اجراي موفقيت آميز آن است. از نظر پورتر223 ماهيت تدوين استراتژي عبارت است از مرتبط كردن يك شركت با محيط اطرافش، بنابراين آن چه در شكل گيري استراتژي شركت تأثير بسزايي دارد محيط و عوامل كليدي حاضر در آن مي باشد(مينتزبرگ،1384،ص16). به بيان ديگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شركت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شركت اطمینان حاصل می شود (ويليام،1386، ص14).
از نظر مديران، استراتژي به معناي برنامه هاي مقياس بزرگ و آينده نگر در برخورد با محيط رقابت آميز به منظور بهينه سازي و تحقق اهداف شركت است. در تعريف استراتژي نقش و مفهوم آن مي توان به نكات زير اشاره نمود (اعرابي و همكاران،1387، ص20) :
ممكن است تصميمات استراتژيك با قلمرو و حيطه فعاليت شركت مربوط باشد.
استراتژي به ايجاد هماهنگي ميان شركت و محيط در برگيرنده آن مي پردازد.
استراتژي به ايجاد هماهنگي ميان فعاليت ها و امكانات يا توانايي هاي شركت ارتباط دارد.
تصميم استراتژيك از نظر منابع براي شركت پي آمدهاي عمده اي دارد.
تصميمات استراتژيك بر روند عملياتي شركت اثر مي گذارد.
بنابراين يك استراتژي در واقع نشانگر برنامه بازي يك شركت224 است. اگر چه این برنامه جزئیات اقدامات آینده شرکت شامل نیروی انسانی ، مسائل مالی و مواد اولیه را به تفصيل بیان نمی نماید ولي چهارچوبی را برای تصمیمات مدیریت فراهم می سازد (پيرس ورابينسون،1389، ص19).

2-2-3 ) فرآیند مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك به عنوان يك اصطلاح و مفهوم آن چنان جديد نمي باشد. اصطلاحي است كه اولين بار در سال 1970 استفاده شد و به اين معني بود كه برنامه ريزان استراتژيك، كم و بيش با مطالعه و بررسي، برنامه هايي استراژيك تهيه مي كنند و سپس به تصميم گيرندگان ارائه مي دهند. در سال هاي1990 به برنامه ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك متفاوت از هم نگريسته مي شد. تعريف نولان و همكاران225 از برنامه ريزي استراتژيك ، اين نظريه را تقويت مي كند كه برنامه ريزي استراتژيك وظيفه مديران ارشد مي باشد و ما را بيشتر بر فرآیند هايي متمركز مي كند كه رهبران ارشد شرکت براي تدوين هدايت هاي استراتژيك خود به كار مي گيرند. طبق اين تعريف برنامه ريزي استراتژيك فرآیندي است كه توسط آن اعضاي شركت به سوي آينده محتمل هدايت مي شوند و رويه ها و عملكرد هاي لازم براي دستيابي به آينده را توسعه مي دهد. برنامه ريزي استراتژيك مبناي مديريت استراتژيك است كه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، عملکرد مالی، عملکرد شرکت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت استراتژیک، مدیران و کارکنان، هیئت مدیره، تفویض اختیار