دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، قابلیت اطمینان، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

روي متغير y است.( β1)
اثر غير مستقيم: يك اثر غيرمستقيم متغير x بر روي y از طريق يك متغير پيش بيني كنندة ديگر. رابطه بین X و Y وقتى غير مستقيم است كه X علت Z است و Z نیز به نوبه خود در Y اثر دارد.
اثر كل: اثر مستقيم + اثر غير مستقيم
اثر غير مستقيم: حاصلضرب ضرائب هر مسير (β2 × β3)
جدول 4-16 ) اثر مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
اثر كل
اثر غير مستقيم
اثر مستقيم
مسير
β1 + (β2 × β3)
β2 × β3
β1
X Y
β3

β3
Z Y

اگر اثر كل كمتر از 3/0 محاسبه شود همبستگي مشاهده شده معنادار نيست.
اگر اثر كل بين 3/0 تا 6/0 باشد همبستگي مطلوب است.
اگر اثر كل بالاي 6/0 باشد همبستگی بسیار مطلوب است (عباسي نژاد،1384،ص37).
4-3-2-1)آزمون فرضیه اول – بین ویژگی های اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت با توجه به قابلیت اطمینان رابطه ی مثبت وجود دارد.

جدول 4-17) رگرسيون چندگانه ویژگی های اندازه گیری عملکرد و قابلیت اطمینان با کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه شركت، رگرسیون، اندازه گیری عملکرد، قابلیت اطمینان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت