دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، بهبود عملکرد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

گذار است. همچنين نتايج نشان داد كه اين تاثير بين صنايع مختلف، متغير مي باشد(Chia-Ling et al., 2011).
تحقیقی تحت عنوان “طراحی نظام اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد” توسط آرتز و همکارانش در سال 2012 در کشور آلمان انجام شده است. این تحقیق بر روی 192 مدیر بازاریابی شاغل در شرکت های آلمانی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین استفاده از سیستم اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد (Artz et al.,2012).

تحقیقی تحت عنوان “كاربرد نظام اندازه گيري عملكرد استراتژيك ، آيا اين سيستم در محيط هاي پويا كارآيي دارد؟ ” توسط بيزب و مالاگوينو در سال 2012 انجام گردید. اين تحقيق به بررسي چگونگي تاثير سيستم اندازه گيري عملكرد استراتژيك بر عملكرد شركت از طريق شكل دادن به برنامه هاي راهبردي و ارائه تصميمات استراتژيك بر اساس فرآیند هاي مجدد تدوين استراتژي مي پردازد. جامعه آماري اين تحقيق 267 شركت متوسط و بزرگ اسپانيايي بوده است. شواهد نشان دهنده رابطه اي مثبت بين سيستم اندازه گيري عملكرد استراتژيك و عملكرد شركت ها از طريق تصميمات استراتژيك بود. همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد اين رابطه هنگامي كه پويايي محيط خيلي بالا نيست برقرار مي باشد(Bisbe et al., 2012).

تحقیقی با عنوان “عدم قطعيت محيط، استراتژي بازرگاني ، نظام اندازه گيره عملكرد و عملكرد شركت ” توسط باستين و همكارش در سال 2012 انجام گردید. جامعه آماري اين تحقيق مديران عالي شركت ها بوده است. نتایج نشان داد كه رابطه بين عدم قطعيت محيط، استراتژي كسب و كار و عملكرد غيرمالي شركت به طور قابل توجه اي مثبت مي باشد، اين در حالي است كه در مورد عملكرد مالي اين شركت ها اين رابطه خيلي قابل توجه نيست(Bastian et al., 2011).

2-3-3-1) خلاصه تحقيقات خارجي
در اين بخش خلاصه اي از تحقيقات انجام شده خارجي در ارتباط با موضوع تحقيق در قالب جدول 2-7 ارائه مي گردد :

جدول 2-7 ) خلاصه ای از تحقیقات خارجي ذكر شده
سال
نام محقق (محققان)
عنوان تحقیق (پایان نامه)
یافته ها (نتایج)
2000
Hogue.Z , James . W
ارتباط معيارهاي كارت امتيازي متوازن به اندازه و عوامل بازار بر عملكرد سازماني
نتايج تحقيق حاكي از ارتباط مثبت بين كاربرد معيارهاي مرسوم ارزيابي متوازن و عملكرد بهتر شركت بود.
2001
Malina.M , Selto .F
ارتباطلات و استرات‍ژي كنترل : مطالعه تجربي اثرات كارت امتيازي متوازن
بر اساس نتايج تحقيق ، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمان های منجر شده است.
2003
Ittner.C , David.F. Laker, Taylor Randall
مفاهيم عملكرد در اندازه گيري عملكرد استراتژيك در شركت هاي خدمات مالي
نتایج نشان داد كه شركت هايي كه براي اندازه گيري عملكرد خود از مجموعه ي گسترده اي از شاخص هاي مالي و غير مالي استفاده مي كنند از رضايت بالاتري از نظام اندازه گيري عملكرد خود دارند و همچنين بازده سهام بالاتري نيز دارند.
2004
Davis.S , Albright.T
تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت ها
نتايج نشان داد که بین پیاده سازی و به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد بانك ها رابطه معناداری وجود دارد.
2009
Damon M.Fleming , Chee W.Chow , Gongmeng Chen
استراتژی ، نظام اندازه گیری عملکرد و عملکرد
نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده یکپارچه از اندازه گیری عملکرد به بهبود عملکرد استراتژیک شرکت ها منجر می شود.

ادامه جدول 2-7 ) خلاصه ای از تحقیقات خارجي ذكر شده
2010
Chia-Ling, Huan-Jung
ساختار شركت ، رقابت و نظام هاي اندازه گيري عملكرد و آثار مشتركشان بر عملكرد
نتایج نشان داد كه ساختار شركت ها به طور قابل توجهي در طراحي نظام اندازه گيري عملكرد تاثير گذار است.
2012
Josep Bisbe , Ricardo Malagueno
كاربرد نظام اندازه گيري عملكرد استراتژيك ، آيا اين نظام در محيط هاي پويا كارآيي دارد؟
نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين نظام اندازه گيري عملكرد استراتژيك و و عملكرد شركت ها از طريق تصميمات استراتژيك رابطه اي مثبت وجود داشت.
2012
Elvin Bastian , Munawar Muchlish
عدم قطعيت محيط ، استراتژي بازرگاني ، نظام اندازه گيره عملكرد و عملكرد شركت
نتایج نشان داد كه رابطه بين عدم قطعيت محيط ،استراتژي كسب و كار و عملكرد غيرمالي شركت به طور قابل توجه اي مثبت مي باشد.
2012
Martin Arts , Christian Homburg , Thomas Rajab
طراحی سیستم اندازه گیری عملکرد و تصمیم گیری استراتژیک کاربردی با توجه به نقش ویژگی های اندازه گیری عملکرد
رابطه مثبتی بین استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد برای تسهیل در تصمیم گیری و کاربردی شدن تصمیمات استراتژیک وجود دارد.

2-4) خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا به مباني نظري تحقيق در مورد نظام اندازه گيري عملكرد و ابعاد آن پرداخته شد. سپس در بخش دوم موضوع كاربرد تصميمات استراتژيك بيان شد و در قسمت پاياني اين فصل به تحقیق هاي داخلي و خارجي انجام گرفته در مورد موضوع تحقيق پرداخته شد.

فصل سوم
روش اجراي تحقيق

3-1 ) مقدمه
تحقیق علمی ، پيگيري يك روش گام به گام ، منطقي، منظم و دقيق براي شناسايي مشكلات، گردآوري داده ها، تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج هاي معتبر از آن هاست و نتيجه ي نهايي اين فرآیند كشف واقعيات جديدي است كه كمك مي كند تا مشكلات موجود حل شوند(سکاران،1385، ص14). تحقيق عبارت است از بررسي نظام يافته، كنترل شده، تجربي و انتقادي در مورد پديده ها كه روابط احتمالي بين اين پديده ها به وسیله نظريه و فرضيه هدايت مي شوند(خاکی،1387،ص88).برای نشان دادن مراحل تحقیق علمی، در اين فصل ابتدا فرآیند اجرای تحقیق شامل روش تحقيق، جامعه آماري، روش نمونه گيري، حجم نمونه برآوردي ، روش گردآوري اطلاعات و ابزار اندازه گيري اطلاعات توصيف گرديده و در ادامه با اطلاعات به دست آمده مورد آزمون قرار خواهد گرفت و در پايان نيز روش كار و تكنيك هاي مورد استفاده در تحقيق بيان خواهد شد.

3-2 ) فرآیند اجراي تحقيق
در اين تحقيق ابتدا با بررسي منابع نظري تحقيق و بر اساس مسأله بيان شده به روش قیاسی ، متغيرهاي اصلي تحقيق شناسايي شد. سپس اطلاعات مورد نياز استخراج و شاخص هاي مد نظرجمع آوري گرديد و سرانجام با استفاده از نرم افزار آماريSPSS جهت تجزيه و تحليل آماده و در نهايت به آزمون فرضيه ها اقدام گرديد.

3-3 ) روش تحقيق
روش تحقيق به كار گرفته شده در اين تحقيق از لحاظ اجرا از نوع توصيفي285 و از نظر هدف كاربردي286 است. اجراي تحقيق توصيفي مي تواند براي شناخت بيشتر شرايط موجود با ياري دادن به فرآیند تصميم گيري باشد. تحقيق توصيفي شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها يا پاسخ به سوال هاي مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي باشد. یك مطالعه توصيفي چگونگي وضع موجود را تعيين و گزارش مي كند(خاکی،1387، ص104). مطالعه توصيفي براي تعيين و توصيف ويژگي هاي متغيرهاي يك موقعيت صورت مي گيرد. از اين رو هدف هر مطالعه توصيفي عبارت است از تشريح جنبه هايي از پديده مورد نظر محقق با ديدگاهي فردي، سازماني، صفتي و نظاير آن(سکاران،1385،ص ص124-123). از طرفي تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه هدف آن تحقيقات بررسي كاربرد عملي دانش ها هستند (سرمد و همكاران،1391،ص34). در تحقيقات كاربردي ، نظريه ها، قانونمندي ها و فنوني كه در تحقيقات بنيادي تدوين مي شود براي حل مسايل اجرايي و واقعي به كار برده مي شود(خاكي،1378،ص39).

3-4 ) جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري عبارت است از عناصري كه حداقل در يك صفت مشخص مشترك باشند(خاکی،1387، ص 250).عنصر، چيز يا فردي است كه عمل اندازه گيري در مورد آن انجام مي شود. به بيان ديگر، جامعه آماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي خواهد به تحقيق درباره آن بپردازد(سکاران ،1385، ص294). به منظور كاربرد يك روش نمونه گيري لازم است جمعيتي كه بنا است نمونه از ميان آن ها انتخاب شود(كه جمعيت هدف،جامعه آماري يا چهارچوب نمونه گيري نيز ناميده مي شود) تعريف گردد.معمولاً در هر تحقیق، جامعه آماري مورد بررسي يك جامعه آماري است كه محقق مايل است درباره صفت يا صفات متغير واحد هاي آن به مطالعه بپردازد.
جامعه مورد بررسي ما در اين تحقيق، كليه شركت هايي است كه عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند كه از مديران اين شركت ها جهت ارائه اطلاعات ياري گرفته شده است. از آن جا كه تحقیق پيرامون تمامي اعضا جامعه زمان بر بود و از نظر هزينه نیز مقرون به صرفه نيست، محقق ناچار است اقدام به نمونه گيري نمايد. نمونه بخشي از جامعه است كه معرف آن مي باشد. به عبارت ديگر نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري كه بيان كننده ويژگي هاي اصلي جامعه باشد(آذر ومومنی،1390،ص82). نمونه گيري، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد(سکاران،1385، ص296).
روش نمونه گيري در اين تحقيق از نوع نمونه گيري تصادفي مي باشد كه تعداد 82 شركت به عنوان نمونه انتخاب شده اند و پرسشنامه بين مديران اين تعداد شركت توزيع گرديد.براي محاسبه حجم نمونه در اين تحقيق ، از آنجايي كه جامعه آماري محدود مي باشد ، از فرمول زير استفاده شده است :

n=(Z_(α/2)^2.S_X^2.N)/(e^2.N-e^2+(Z_(α/2)^2.S_X^2 ) )

82 = 2(260/0)2(96/1) + (1-362)2(05/0) ÷ 2(260/0) 2(96/1)(362)n =

n = حجم نمونه
Z_(α/2)^2 = اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان α
= e^2 میزان خطا
S_X^2 = واریانس جامعه (براساس متغیر مورد بررسی)
N = حجم جامعه

3-5 ) روش ها و ابزار گردآوري داده ها
تحقيقات علمي بر اساس انواع روش هاي گردآوري داده ها در دو دسته كتابخانه اي (مطالعه كتاب ها ، مقالات ، پايان نامه ها، جستجو در سايت هاي اينترنتي و ..) و ميداني287 (مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه) طبقه بندي مي شوند.اطلاعات را مي توان به روش هاي گوناگون ، در مكان هاي مختلف و از انواع منابع گرد آوري كرد. در اين تحقيق به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز از روش ميداني استفاده گرديده است . يكي از روش هاي بسيار متداول در گرد آوري اطلاعات ميداني ، ابزار پرسشنامه اي است كه امر گردآوري اطلاعات را در سطح وسيع امكان پذير مي سازد. پرسشنامه، مجموعه اي است از سوالات كتبي و غالباً مبتني بر گزينه هاي مشخص كه پاسخ دهنده جواب هاي خود را بر آن درج مي كند. به هنگامي كه محقق دقيقاً مي داند در پي چيست و چگونه بايد متغيرهاي خود را اندازه گيري كند، پرسشنامه ابزار كارآمدي براي گردآوري اطلاعات به شمار مي رود(سكاران ،1385،ص260).
در اين تحقيق ابزاري كه با آن سنجش و اندازه گيري متغير هاي مورد نظر انجام شده، پرسشنامه با پرسش هاي بسته است كه بين مدیران عالی شرکت ها توزيع گرديده و نظرشان نسبت به متغيرها سنجيده مي شود. مخاطبان اين پرسشنامه ها مديران عالي و ارشد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند. اطلاعات پس از جمع آوري پرسشنامه كد بندي و وارد نرم افزار گرديد و از طريق نرم افزار آماری SPSS ابتدا به توصيف متغيرها پرداخته شد و سپس با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره288 كه در این فصل تشریح خواهد گردید مورد تجزيه و تحليل نهايي قرار مي گيرند.

3-5-1 ) معرفي ساختار پرسشنامه و نحوه طراحي پرسش هاي آن
پرسشنامه این تحقیق دارای پرسش هایی بسته با طيف 5 فاصله اي ليكرت 289 طرح ريزي گرديده است. اين پرسشنامه در پيوست شماره 1 آورده شده است.
جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه
طيف كلي
بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم
ارزش عددي
5
4
3
2
1

پرسشنامه تحقيق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد، عملکرد سازمان، مدیریت استراتژیک، حسابداری مدیریت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رگرسیون، قابلیت اطمینان، بورس اوراق بهادار، متغیرهای جمعیت شناختی