دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………..126
جدول(4-9): توصيف متغير نوع استراتژي ………………………………………………………………………….127
جدول(4-10): توصيف متغير نوع صنعت …………………………………………………………………………..128
جدول(4-11): فراواني شركت ها در نوع صنعت ………………………………………………………………..129
جدول(4-12):توصيف متغير اندازه شركت ………………………………………………………………………..130
جدول(4-13): نتايج آزمون نرمال بودن ……………………………………………………………………………..131
جدول(4-14): نتايج آزمون دوربين-واتسون ………………………………………………………………………132
جدول(4-15): نتايج آزمون شاپيرو – ويلك…………………………………………………………………………132
جدول(4-16):اثرات مستقيم و غير مستقيم و اثر كل …………………………………………………………….133
جدول(4-17): رگرسيون چند گانه آزمون فرضيه اول …………………………………………………………..134
جدول(4-18): رگرسيون قابليت اطمينان و كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك …………………….134
جدول(4-19):اثر كل رابطه متغيرهاي فرضيه اول …………………………………………………………………134
جدول(4-20): رگرسيون چند گانه آزمون فرضيه دوم …………………………………………………………..135
جدول(4-21): رگرسيون كاربرد خاص و كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك ………………………135
جدول(4-22): اثر كل رابطه متغيرهاي فرضيه دوم ……………………………………………………………….135
جدول(4-23): رگرسيون چند گانه آزمون فرضيه سوم ………………………………………………………….136
جدول(4-24): رگرسيون اندازه شركت و كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك ………………………136
جدول(4-25):اثر كل رابطه متغيرهاي فرضيه سوم ……………………………………………………………….136
جدول(4-26): رگرسيون چند گانه آزمون فرضيه چهارم ……………………………………………………….137
جدول(4-27): رگرسيون نوع صنعت و كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك ………………………….137
جدول(4-28):اثر كل رابطه متغيرهاي فرضيه چهارم …………………………………………………………….137
جدول(4-29):رگرسيون چند گانه آزمون فرضيه اول …………………………………………………………….138
جدول(4-30): رگرسيون نوع استراتژي و كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك ………………………138
جدول(4-31): اثر كل رابطه متغيرهاي فرضيه اول ……………………………………………………………….138
جدول(5-1): توصیف مولفه هاي مربروط به متغیرهای تحقیق ………………………………………………..141

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-1): مدل مفهومي تحقيق …………………………………………………………………………………………9
نمودار(2-1): چرخه عملكرد …………………………………………………………………………………………….26
نمودار(2-2): رويكردهاي اندازه گيري عملكرد ……………………………………………………………………49
نمودار(2-3): معيارهاي اندازه گيري عملكرد ……………………………………………………………………….56
نمودار(2-4): معيارهاي حسابداري ……………………………………………………………………………………..57
نمودار(2-5): معيارهاي اقتصادي ……………………………………………………………………………………….58
نمودار(2-6): ساير طبقه بندي معيارها ………………………………………………………………………………..60
نمودار(2-7): فرآيند كنترل استراتژيك ………………………………………………………………………………..94
نمودار(4-1): نمودار دايره اي جنسيت پاسخگويان ……………………………………………………………..119
نمودار(4-2): نمودار ميله اي تحصيلات پاسخگويان …………………………………………………………….120
نمودار(4-3):نمودار ميله اي مدت فعاليت شركت ………………………………………………………………..121
نمودار(4-4): نمودار ميله اي تعداد كاركنان شركت …………………………………………………………….122
نمودار(4-5): هيستوگرام متغير كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك ……………………………………..123
نمودار(4-6): هيستوگرام متغير ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد ……………………………………..124
نمودار(4-7: هيستوگرام متغير قابليت اطمينان ………………………………………………………………………125
نمودار(4-8): هيستوگرام متغير كاربرد خاص ………………………………………………………………………126
نمودار(4-9): هيستوگرام متغير نوع استراتژي ………………………………………………………………………127
نمودار(4-10): نمودار ميله اي متغير نوع صنعت …………………………………………………………………128
نمودار(4-11):نمودار دايره اي متغير نوع صنعت …………………………………………………………………129
نمودار(4-12): نمودار ميله اي متغير اندازه شركت ……………………………………………………………..130
نمودار(4-13): اثرات مستقيم و غير مستقيم و اثر كل ……………………………………………………………133

چکیده
طی چند دهه اخیر، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت ، افزایش قابلیت اطمینان ، کاهش هزینه و سهولت در تصمیم گیری های استراتژیک شده اند.در این راستا اندازه گیری عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار شده است.دانش مدیريت امروز در جستجوی راه های کمک به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی ها در شركت ها است که ملاک عملکرد موفق محسوب می شوند.یکی از مهمترین حلقه های زنجیره مدیریت سنجش و اندازه گیری عملکرد است که در سال های اخیر با مفهوم مدیریت عملکرد جایگزین شده و نگاهی جامع به بحث عملکرد چه در حیطه کارکنان و چه در حیطه شركت دارد. اندازه گیری عملکرد به معنی فرآیند کمی سازی فعالیت است. اندازه گیری عملکرد ، ابزاری برای فهم وضعیت شرکت و اطمینان از موفقیت آن در آینده است. یکی از اهداف اصلی نظام اندازه گیری عملکرد ، دستیابی به اطلاعات منطقی برای پشتیبانی تصمیم گیری های استراتژیک است. معمولاً مفهوم اندازه گیری عملکرد در سطح استراتژیک به نظارت بر طرح ها و موفقیت شرکت ها بر می گردد . از دغدغه های اساسی شرکت های امروزی ، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی شرکت را مورد بررسی قرار داد. با وجود این که تحقیقات مفهومی در ادبیات حسابداری و مالي به این نکته اشاره دارند که استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد بر نفوذ بازیگران درون سازمانی تأثیر می گذارد اما شواهد تجربی درخصوص این نظریه عمدتاٌ به شواهد گفتاری و تعداد اندکی بررسی های موردی محدود می باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.داده ها به روش ميداني و از طريق پرسشنامه گرد آوري شده است.در اين تحقيق براي بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق از رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد.يافته هاي تحقيق نشان دهنده اثربخشی به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد و نقش آن بر کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک با توجه به متغيرهاي تعديل گر قابليت اطمينان، كاربرد خاص ، اندازه شركت و نوع استراتژي مي باشد.
واژه هاي كليدي:عملكرد، نظام اندازه گيري عملكرد ، تصميمات استرات‍ژيك ، استراتژي كسب و كار

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه
امروزه اندازه گیری1 به عنوان یکی از پایه ای ترین مبنای علوم مختلف در عرصه دستاوردهای بشری در آمده است.شاید بتوان یکی از مولفه های اصلی پیشرفته بودن جوامع را همین جنبش اندازه گیری دانست. در این میان اندازه گیری عملکرد2 خود به عنوان یک موضوع عمومی ، عملکرد های مختلف موجود در صحنه کسب و کار3 را شامل می شود. عملکرد هایی که هم مربوط به سازمان4 یا بنگاه5 و هم مربوط به واحد های مجزا ، فرآیند ها ، افراد ، مشتریان و یا پیمانکاران آن است (امیران ،1382،ص77). عملکرد واحد های اقتصادی بر اساس میزان دستیابی آنان به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شود. از این رو عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اين اهداف تعیین شده قلمداد می گردد.به بيان ديگر اندازه گیری عملکرد میزان موفقیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان می دهد (خالقی مقدم و برزيده ،1382،ص83).
گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی در جهان پیشرفته امروز و فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و از طرفی دیگر وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی ، تجاری و اداری که اهداف و سیاست های شرکت ها را از درون و برون به شدت تهدید می کند سبب شده است که کنترل و اندازه گیری عملکرد این گونه واحد ها به صورت منطقی انجام گیرد و نیاز به یک نظام سنجش عملکردی کامل تر از آن چه که قبلاً موجود بود ، به وجود آید (صلواتی و همكاران،1391،ص26). طی چند دهه اخیر ، دنیای کسب و کار دچار تغییرات بسیاری شده است. در نتیجه همین تغییرات ، شرکت ها وارد رقابت شدید در جنبه های مختلف از جمله بهبود کیفیت6 ، افزایش انعطاف پذیری7 ، افزایش قابلیت اطمینان8 ، کاهش هزینه ها9 ، رشد10 ، بنگاه های ماندگار11 ، گسترش خطوط محصول12 ، تاکید بر خلاقیت13 وسهولت در تصمیم گیری استراتژیک14 شده اند(تقی زاده و فضلي،1390، ص126). به باور صاحب نظران مدیریت هرآن چه را که نتوان اندازه‌گيري نمود نمی توان کنترل نمود و هرچه را که نتوان کنترل نمود مديريت آن نیز امکان‌پذير نخواهد بود. در این راستا نظام اندازه گیری عملکرد15 در محیط کسب و کار برای شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است (Das,1994,p24). بنا به گفته کاپلان و نورتن16 اين نظام از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در شركت ها است ، به همین جهت همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندازه گیری عملکرد در مدیران عالي شركت ها و سازمان ها احساس شده است (Kaplan et al.,2001,p1).
این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری ، معنی پیدا می کند . یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت بای

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت خدمات