دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، مدیریت راهبرد، فن آوری اطلاعات، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

زماني مي‌توانند از استراتژي‌‌هاي مبتني بر تمرکز برگروه خاصي از مشتريان استفاده کنند که اين استراتژي را با استراتژي‌هاي مبتني بر رهبري در هزينه‌ها و متمايز ساختن محصول در هم آميزند .شركتي كه از استراتژي مبتني بر تمركز بر گروه خاصي از مشتريان استفاده مي كند مي كوشد خدمات خاصي را به بازاري محدود عرضه كند كه اين بازار مي تواند به صورت منطقه جغرافيايي ، بخش خاصي از مصرف كنندگان يك محصول يا گروه ويژه اي از مشتريان باشد. اين در حالي است كه شركت هاي رقيب در بازارهاي گسترده تر فعاليت مي كنند.(ديويد،1391، ص ص141-136).

2-2-12 ) ارزيابي و كنترل راهبردي
كنترل مهم ترين وسيله اي است كه مديريت مي تواند توسط آن از روند اجراي عمليات و دستيابي به هدف ها اطمينان حاصل كند. برنامه ريزي هاي عملياتي و پيش بيني ها همواره در اجرا با درصدي از خطا همراه است. به اين ترتيب براي آگاهي و اصلاح عمليات تنها از كنترل مي توان استفاده نمود (الواني،1372، ص 164).
از طرفي سازمان ها و شركت ها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملكرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي كنترل مديريت ضروري است. کنترل مبین ارزیابی و اندازه گیری موفقیت عملیات انجام شده در مقایسه با معیار برنامه های تعیین شده و اصلاح انحرافات برای حصول اطمینان از تحقق اهداف برنامه های مورد نظر است و بنابراین می توان گفت کنترل یکی از وظایف اصلی تمامی مدیران است و با این توضیح که هرچه سطح مدیریت بالاتر باشد اهمیت و تاثیر کنترل و ارزیابی بر حیات و توفیق شركت بیشتر است.
با توجه به نوع برنامه هايي که کنترل بر آن ها اعمال می شود یعنی برنامه های عملیاتی در مقابل برنامه های راهبردی، ارزیابی و کنترل نیز به دو دسته ارزیابی و کنترل عملیاتی و ارزیابی و کنترل راهبردی تقسیم می شود. ارزیابی و کنترل عملیاتی شامل فرآیند تعیین استانداردهای عملکرد ، اندازه گیری عملکرد جاری‌ و مقایسه عملکرد با استانداردهای مربوطه جهت تعیین فاصله عملکردی و تصحیح انحرافات یا انجام اقدامات اصلاحی است. اما ارزیابی و کنترل راهبردی که عهده دار وظیفه کنترل در مدیریت راهبردی است جز محدوده وظایف مدیریت عالی است و به عنوان جزیی از فرآیند مدیریت راهبردی انجام می شود. کنترل راهبردی شامل ارزیابی و کنترل مستمر فرآیند تدوین، انتخاب و اجرای راهبردهای سازمان يا شركت می باشد و برای دستیابی به اهداف بلند مدت با توجه به محدودیت های پیش بینی شده منابع تمرکز دارد. با توجه به تأثیری که مدیریت راهبردی با تعیین سمت و سوی راهبردی شركت بر حيات، رشد و توفیق آن می گذارد اهمیت و جایگاه بالای کنترل راهبردي كاملا آشكار مي شود. وظيفه اصلي كنترل راهبردي ايجاد اطمنيان براي مديران عالي در رابطه به صحت سمت و سوي راهبردي انتخابي شركت، پيگيري اهداف راهبردي فعلي و تعيين فرصت هاي راهبردي آتي براي شركت مي باشد (مصلح شيرازي و حیدری،1382،ص ص78-77).
از نظر هانگر و ويلن282 كنترل و ارزيابي فرآیندي است كه طي آن نتايج عملكرد و فعاليت هاي شركت طوري تحت كنترل و نظارت قرار مي گيرد كه بتوان عملكرد واقعي را با عملكرد مطلوب مقايسه كرد. اين فرآیند بازخورد لازم را به مديريت مي دهد تا بتواند نتايج را اندازه گيري كرده و در صورت لزوم اقدامات تسهيل كننده و اصلاحي را اتخاذ نمايد. اين فرآیند را مي توان در قالب يك مدل بازخورد پنج مرحله اي مانند آن چه در نمودار (2-7) نشان داده شده است، نمايش داد(اعرابي و همكاران،1387،ص30) :

نمودار 2-7) فرآیند كنترل استراتژيك (اعرابي و همكاران،1387،ص30).

همان طور كه در نمودار( 2-7 ) نشان داده شده است مراحل فرآيند كنترل استراتژيك عبارتند از :
تعيين موضوع ارزيابي: مديران ارشد و عملياتي بايد آن دسته از فرآیندهاي اجرا و نتايجي را كه مي خواهند كنترل و ارزيابي نمايند، مشخص كنند. بايد بتوان فرآیندها و نتايج را به روشي يكسان، با ثبات، عيني و معقول ارزيابي و اندازه گيري كرد.
تعيين استانداردها و معيارهاي ارزيابي: استانداردهايي كه براي اندازه گيري عملكرد مورد ارزيابي قرار مي گيرند، شرح دقيق و مفصل اهداف استراتژيك هستند. آن ها در واقع اندازه و ميزان نتايج عملكرد مي باشند.
ارزيابي عملكرد واقعي: بايد در زمان مقرر عملكرد را ارزيابي و اندازه گيري كرد.
مقايسه عملكرد واقعي با استانداردها: اگر نتايج عملكرد واقعي در محدوده و دامنه تغييراتي محدود قرار داشته باشند، به عبارتي ديگر اگر نتايج عملكرد واقعي با عملكرد پيش بيني شده نزديك بود ، بايد عمليات كنتزل و ارزيابي را متوقف نمود.
انجام اقدامات اصلاحي: اگر نتايج واقعي با نتايج پيش بيني شده فاصله زيادي دارد، بايد اقدامات اصلاحي را انجام داد. اين اقدامات نه تنها بايد انحرافات را تسهيل كند ، بلكه بايد از وقوع مجدد آن نيز جلوگيري نمايد(اعرابي و همكاران،1387،ص ص31-30).
نظام سنجش عملكرد يك سيستم كنترلي است كه در مديريت عملكرد از اين گونه نظام هاي كنترلي براي اطمينان از انطباق نتايج واقعي با برنامه هاي پيش بيني شده استفاده مي شود.به بيان ديگر كنترل ابزاري براي ارزيابي اثربخشي وكارآيي ساير فعاليت هاي مديريت يعني برنامه ريزي، سازماندهي و رهبري است. فرآیند كنترل در سه سطح مطرح مي شود (طبيب زاده،1372،ص ص50-49) :
1- سطح استراتژيك: فرآیندي است كه به منظور كنترل روند تصميم گيري ها و تعيين هدف هاي كلي شركت و يا تدوين مجدد استراتژي هاي بلند مدت در رسيدن به هدف هاي شركت صورت مي گيرد. براي انجام اين نوع كنترل فعاليت هاي فرعي به شرح زير بر اساس برنامه تعيين شده بايد اجرا گردند:
الف ) كنترل صحت مفروضات پايه اي برنامه ريزي استراتژيك – با توجه به اين كه استراتژي ها بر پايه و بر اساس يك سري مفروضات بنا مي شوند. لذا اولين بعدي كه بايد كنترل شود مفروضات برنامه ريزي مي باشد. مفروضات برنامه ريزي بر دو اساس وضعيت داخلي و وضعيت محيطي شركت تعيين مي گردند و مورد بررسي و كنترل قرار مي گيرند.
ب) كنترل تغييرات دروني و بيروني – يكي ديگر از ابعاد استراتژي ها كه بايد مورد بررسي و كنترل قرار گيرد بررسي اثر تغييرات دروني وبيروني مي باشد كه در شكل تغييرات در قوت ها و ضعف ها و تهديد ها بروز مي نمايد. با توجه به اين كه استراتژي هاي شركت بر اساس وضع موجود و پيش بيني شده طراحي مي شود لذا تغييرات وضع موجود يا وضعيت پيش بيني شده موجب تغيير درگزينه هاي موجود مي گردد كه بايد اثر اين تغييرات محيط مورد بررسي و در صورت لزوم براي تعريف مجدد استراتژي ها به كار گرفته شود.
ج‌) كنترل صحت اجراي فرآیند برنامه ريزي استراتژيك – شركت ها بدون اجراي صحيح استراتژي تدوين شده نمي توانند به اهداف مورد نظر خود دست يابند بنابراين در زمينه اجراي صحيح استراتژي ها نيز به نظام هاي كنترلي نياز خواهند داشت.
2- سطح فرآیندي: ‌فرآیندي است كه به وسيله آن مديريت اطمينان مي يابد كه اهداف و استراتژي هاي تعيين شده از طريق زنجيره اي از ‌فرآیندهاي مورد نظر به شكل برنامه هاي عملياتي توسط واحد هاي مختلف شركت جاري مي شوند. در اين سطح ، كنترل توسط مالكان و زير نظر مستمر مديران عالي انجام مي شود.
3- سطح وظيفه اي : ‌فرآیندي است براي اطمينان از اين كه در راستاي برنامه عملياتي و جاري سازي برنامه به منظور نيل به اهداف و استراتژي ها، وظايف مشخص واحدهاي وظيفه اي به طور موثر و مناسب انجام يافته است.

در پايان این بخش از تحقيق بايد خاطر نشان نمود كه اطلاعات از كنترل و اندازه گيري داده هاي مربوط به عملكرد و گزارش فعاليت ها تشكيل مي شنود (اطلاعات به دست آمده در مرحله سوم نمودار (2-7) ).مديران عالي بايد از عواقب منفي اجراي نادرست فرآیندهاي مديريت استراتژيك آگاه باشند تا بتوانند فعاليت هاي شركت را تصحيح نمايند. عملكرد ، نتيجه نهايي و پاياني يك فعاليت در شرکت است. تعيين موضوع اندازه گيري عملكرد به دو چيز بستگي خواهد داشت. اول شركت يا سازماني كه قرار است مورد ارزيابي قرار گيرد و دوم اهداف مورد نظرآن شركت يا سازمان. از اهدافي كه قبلاً در مرحله طراحي استراتژي تعيين شده اند مانند سود آوري، سهم بازار، كاهش هزينه ها،ب هبود عملکرد و اهداف ديگر، بايد درنظام اندازه گيري عملكرد شركت جهت ارزیابی هاي پس از اجراي استراتژي استفاده كليدي نمود تا بتوان كنترل ها را بر نتايج واقعي عملكرد و يا بر روي فعاليت هايي كه عملكرد را ايجاد مي كنند(رفتار) متمركز نمود(اعرابي و همكاران،1387،ص ص31-30).

بخش سوم
پيشينه تحقيق

2-3-1 ) مقدمه
بررسی پیشینه عبارت است از بازنگری جامع آثار انتشار یافته یا نیافته از نوع منابع دست دوم در زمینه های مورد علاقه محقق. کتابخانه مخزن سرشاری از اطلاعات دست دوم است و محققان غالباً هفته ها و حتی ماه ها در آن به سر می برند و کتاب ها، مجله ها،روزنامه ها، پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد را می کاوند تا اطلاعات مورد نیاز را در زمینه ی تحقیق خود بیابند(سکاران،1385،ص 49).در این بخش به تشریح برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

2-3-2 ) تحقيقات داخلي
در رابطه با موضوع اندازه گيري عملكرد و كاربرد تصميمات استراتژيك تحقيقاتي چند در داخل كشور صورت گرفته است از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

تحقيقي تحت عنوان “ايجاد مقياس هاي عملكرد با توجه به تاثير عوامل محيطي در تصميم گيري هاي استراتژيك” توسط سيد اصفهاني و شيرازي در سال 1380 انجام گرديد. نتايج حاكي از تاثير چهار عامل اساسي براي مقياس عملكرد بود كه عبارتند از عملكرد كلي شركت، بي ثباتي محيطي، عملكرد كل عمليات و مشاركت مديريت در تصميمات استراتژيك(سيد اصفهاني و شيرازي،1380،ص ص105-97).

تحقیقی تحت عنوان “ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها” توسط خالقی مقدم و همکارانش در سال 1382 انجام شده است. در این تحقیق اندازه گیری عملکرد از نظر رویکردهای حسابداری، مالی، اقتصادی و تلفیقی مورد مقایسه قرار گرفت.جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های موجود در صنعت وسایط نقلیه در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1377 الی 1379 بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین رویکردهای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها به علت فقدان همبستگی بین عناصر درون گروهی آنان رابطه معنی داری وجود ندارد و انتخاب هر رویکرد جهت اندازه گیری عملکرد شرکت ها منجر به تصمیماتی متفاوت خواهد شد. بنابراین اطلاعات مربوط به رویکرد حسابداری در بازار سرمایه ایران جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران کافی نمی باشد و توصیه می شود که سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات بهینه به سایر اطلاعات مربوط به رویکردهای اقتصادی، مالی و تلفیقی حتی الامکان توجه داشته باشند (خالقي مقدم و برزيده ،1382،ص ص106-83).

تحقيقي تحت عنوان “ارايه مدل اندازه گيري اثربخشي نظام برنامه ريزي استراتژيك بر اساس هوشين كانري” توسط قاسمي و اقدسي در سال 1383 در يكي از شركت هاي بزرگ دولتي در ايران انجام گرديد.يافته هاي اين تحقيق نشان از تاثير عواملي از جمله چشم انداز ، اهداف عالي ، مشاركت كاركنان ، اندازه گيري ، تدوين و اجراي برنامه ها ، نظارت، كنترل و ارزيابي و استراتژيك بودن برنامه هاي شركت بر روي نظام اندازه گيري برنامه ريزي استراتژيك شركت ها بوده است.

در سال 1387 زارعی و همکارانش به بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران کسب و کار، مدیران فن آوری اطلاعات ، کارشناسان فن آوری اطلاعات در شرکت های فعال در زمینه ی فن آوری اطلاعات بوده است. داده های این تحقیق بیانگر تاثیر استراتژی کسب و کار بر عملکرد سازمانی است. از نتایج فرعی این تحقیق چنین استنباط می شود که گرایش پیش فعالی دارای بیشترین رابطه با عملکرد سازمانی است و این بیان کننده این موضو ع است که سازمان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی ها، بهای تمام شده، مصرف کنندگان، رهبری هزینه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بهبود عملکرد، عملکرد سازمان، مدیریت استراتژیک، حسابداری مدیریت