دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، نیروی کار، تفویض اختیار، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش رو و کسب بازخورد مناسب و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. کلوین86 فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: هرگاه توانستیم آن چه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید (رحیمی، 1385، ص36).
مي توان گفت اندازه گیری عملکرد ، موجب هوشمندی نظام و بر انگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند (قلي زاده و آزادي خواه،1389، ص 5) :
با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود که آیا استراتژي های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا درآمده اند.
با اندازه گیری نتایج مورد انتظار شرکت و همچنین اندازه گیری رضایت کارکنان، ذينفعان و مشتریان ، مشخص می شود که آیا استراتژي ها به طور صحیح تدوین شده اند.
کسب اطلاعات از وضعیت موجود شرکت و یا این که در چه مرحله از دستیابی به اهداف تعيين شده مي باشد.
شناسایی موارد بهبود عملکرد یا نقاطی که نیازمند بهبود هستند و یا مواردي كه باید برای تأمین نیازهای فعلی یا آتی ساختار شرکت تنظیم شوند.
بنابراين در محیط های پیچیده و پویای امروزی کسب و کار هر شركت به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود ، نیاز مبرم به نظام اندازه گیری عملکرد دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام اندازه گیری و کنترل در یک نظام به معنای عدم برقراری ارتباط بین درون و محیط بيرون شركت تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و نهایتاً فروپاشي آن شركت است. ممکن است اين پدیده به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی شركت ها احساس نشود لكن مطالعات نشان داده است که فقدان نظام اندازه گیری عملکرد امکان کسب اطلاعات لازم برای رشد ، توسعه و بهبود فعالیت های شركت را غیر ممکن می نماید (طبرسا،1378، ص2).
به طور کلی می توان مقصود از اجرای نظام اندازه گیری عملکرد را شناسایی وضع موجود ، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیت ها ، راهنمایی و ارشاد شركت ها در بهبود وضع کار آن ها دانست. بدین ترتیب درجه کار آمدی و بازده کار شركت نيز بالا خواهد رفت ، از اهداف برقراری این نظام می توان به کنترل مداوم جریان امور، استقرار چرخه مدیریت بهره وری ،شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات احتمالي و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها همچنين بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آتي ، بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب ، ايجاد اطلاعات براي تصميم گيري هاي مديران و ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها اشاره نمود. هدف نهايي از اندازه گيري عملكرد ، افزايش كارآيي و اثربخشي سازمان و يا شركت است. بنابراین اندازه گیری عملکرد را می توان جزء ضروری مدیریت دانست. طوری که در شرایط امروزی و با وجود فضای رقابتی ، هدایت شركتي بدون اندازه گیری عملکرد تقریباً غیر ممکن است. به عبارتی بدون وجود اندازه گیری عملکرد نه تنها بهبودی اتفاق نمی افتد بلکه تحقق اهداف نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد(قلي زاده و آزادي خواه ،1389، ص ص7- 5).هر تلاشي كه به منظور دستيابي به موفقيت صورت مي گيرد بايد داراي چهارچوبي باشد.بهبود عملكرد نيز بايد بر اساس فرآیندي باشد كه چرخه عملكرد ناميده مي شود. هر برنامه بهبود عملكرد جهت موفقيت مطابق نمودار(2-2) بايد از اندازه گيري عملكرد شروع نمايد (الهي،1378، ص53).

نمودار 2-1) چرخه عملكرد

نمودار 2-1) چرخه عملكرد (الهي،1378، ص53)
امروزه اندازه گيري عملكرد مورد اقبال مديران قرار گرفته است . اما آن چيزي كه فوراً مشاهده نمي شود ، اين است كه ضرورت اندازه گيري عملكرد چيست؟ و چرا اندازه گيري عملكرد مورد اقبال عمومي قرار گرفته است. مشخص است كه معيار هاي عملكرد ، جزء جدايي ناپذير چرخه برنامه ريزي و كنترل هستند و مديران بايد ميزان به كارگيري منابع را از ابتداي تأسيس شركت در برنامه ريزي ها و كنترل هاي خود منظور كنند. اكثر مديران از زيادي اطلاعات رنج مي برند. اكثر شركت ها به جاي اندازه گيري موارد مهم ، هر چيزي را كه راه مي رود و حركت مي كند را اندازه مي گيرند. از اين رو نظام هاي اطلاعاتي87 اين شركت ها ، تعداد زيادي گزارش عملكردي زائد توليد مي كنند. حال سئوال اصلی این است که چه اتفاقی برای مدیران افتاد که در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 به این نتیجه رسیدند که نظام های اندازه گیری عملکردشان ناکار آمدند؟ چه مشکلاتی امروزه بروز نموده که توجه مدیران را به اندازه گیری عملکرد معطوف داشته است؟ شواهد ارائه شده در مقاله نيلي88 (1999) دلایل اصلی زير را نشان می دهند (Neely , 1999,p205) :
تغییر طبیعت کار
افزایش رقابت
فعالیت های نوآورانه به منظور بهبود
جوایز ملی و بین المللی کیفیت
تغییر تقاضاهای خارجی
تاثیر فن آوری اطلاعات

2-1-4-1 ) تغییر طبیعت کار – نظام های حسابداری سنتی ، هزینه های سربار89 را بر مبنای نیروی کار مستقیم در نظر می گیرند. در دهه های 1950 و 1960 این امر متناسب بود ، زیرا بیش از 50 درصد هزینه های تولید را هزینه های نیروی کار تشکیل می داد. در دهه 1980 ، هزینه ی نیروی کار مستقیم تنها به 5 تا 10 درصد هزینه های تولید می رسید ، زیرا هزینه های عمده برای اتوماسیون مصرف می شد. تخصیص هزینه ای سربار بر مبنای نیروی کار مستقیم در این زمان باعث اشتباه در محاسبه هزینه های تولید شده و منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست از سوي مدیران می شد. این امر زمینه ساز پیدایش روش های جایگزینی نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت90 و حسابداری خروجی91 شد. طی اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 بیشتر شرکت های مشاوره ای عمده خدماتی را بر اساس این شیوه های نوین هزینه یابی استوار کرده بودند.
2-1-4-2 ) افزایش رقابت – استراتژی کسب وکار92 طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می پردازد و تأكيد آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی93 در یک صنعت است .فرض کلیدی بسیاری از صاحب نظران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می شود که شركت در مقایسه با رقبایش سعی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره ی تفکر استراتژیک معاصراست، داشته باشد(زارعي و همكاران،1389، ص97). تردیدی وجود ندارد که رقابت میان شرکت ها در سطح جهانی در حال افزایش است. تمامی کسب و کارها در سراسر جهان تحت این فشار قرار دارند که هزینه ها را کم کرده و برای مشتریان شان ایجاد ارزش بیشتری نمایند. در زمینه اندازه گیری عملکرد افزایش رقابت سه تاثیر عمده داشت (تيموري و علي اكبري ،1384،ص ص32-31 ) :
اولاً بسیاری از شرکت ها را بر آن داشت تا در زمینه هایی مثل کیفیت خدمات94 ، انعطاف پذیری95 ، سفارشی سازی96 ، نو آوری97 و پاسخ سریع98 از رقبای خود متمایز شوند. یعنی ارزش به جای هزینه و عوامل غیر مالی به جای عوامل مالی ، محرک هاي اصلی رقابت شدند. رقابت بر مبنای عوامل غیرمالی به اين معنی است که شرکت ها باید بدانند در ابعاد گسترده عملکردی یک کسب و کار خاص ، چقدر خوب عمل کرده اند. دوم این که شركت ها به فواید پنهان همخوانی معیارها و راهبردها که همانا ترغیب به پیاده سازی راهبرد توسط معیارها مي باشد ، پی بردند. در چنین شرایطی تغییر راهبردها منجر به تغییر معیارها و به تبع آن تغییر رفتار می شود. قابلیتی که معیارهای سنتی که سابقاً برای اندازه گیری عملکرد استفاده می شدند ، فاقد آن بودند. معیارهایی که در راستای راهبردها هستند ، نه تنها اطلاعاتی در مورد چگونگی پیاده سازی راهبرد ها ارائه می دهند ، بلکه رفتارها را به سمت موفقیت راهبردها ، سوق می دهند. اگر یک شرکت بپذیرد که راهبرد تابعی از الگوی تصمیمات اتخاذ شده و فعالیت هایش می باشد ، واضح است که معیارهای مناسب عملکردی به پیاده سازی راهبردش کمک می کنند. سومین تاثیری که تغییر مبانی رقابت بر اندازه گیری عملکرد کسب و کار داشت ، تمایل به کوچک سازی99 بود. اکثر شرکت ها با حذف مدیریت های میانی و تفویض اختیار به دیگر کارکنان ، به اهداف کوچک سازی خود نائل می شوند. با توجه به این که نقش مدیریت میانی، ترجمه راهبردها به اهداف عملیاتی، پایش فرآیندها و هماهنگ کردن تلاش ها و فعالیت های زیر دستان می باشد، شواهد نشان می دهد که تفویض اختیار به کارکنان موقعی مفید است که آن ها به جهت گیری های شركت واقف باشند. بنابراین شرکت ها نیازمند راه های ارتباطی جدیدی با کارکنان بودند تا اهداف خود را به آن ها بشناسانند. معیارهای عملکرد کسب و کار چنین ارتباطی را مهیا می کردند.
2-1-4-3 ) فعالیت های نوآورانه و بهبود عملكرد – در پاسخ به افزایش رقابت ، شرکت های زیادی اقدام به فعالیت های نوآورانه برای بهبود عملكرد خود نموده اند.اکثر این فعالیت های نوآورانه متمایل به موضوعات کلی تر نظیر مدیریت کیفیت جامع100، تولید ناب101 و تولید در تراز جهانی102 می شوند که در این میان مدیریت کیفیت جامع از همه فراگیر تر شده است. مباحثی چون بهبود مستمر103، چرخه دمینگ104 ، کنترل آماری فرآیند ، روش های تاگوچی105 و هزینه یابی کیفی از دیگر این موارد است . همه اين روش ها و تکنیک ها یک نقطه مشترک دارند و آن تکیه بر نظام اندازه گیری عملکرد است.قبل از آن که شرکتی بتواند مشخص کند که برای بهبود به چه چیزی نیاز دارد ، باید مشخص کند که کجا و چرا عملکرد داخلی مناسب نیست ، از این رو به معیارهای عملکرد نیاز دارد. از طرف دیگر با توجه به جهشی که در کسب و کار صورت گرفته است ، شرکت ها از مرحله هزینه ها مرحله ارزش وارد شده اند. کسب و کارها در محیطی فعالیت می کنند که ارزش ، حاکم است . آن ها مجبورند به طور پیوسته تلاش کنند تا محصولات و خدماتی که عرضه می کنند ، برای مشتریان ارزش بیشتری با هزینه ي کمتر تولید نماید. برای رسیدن به این مقصود ، آن ها مجبورند که برنامه های بهبود عملکرد را پیگیری کنندتا به تجدید بنای نظام های اندازه گیری عملکرد کسب و کار نائل شوند (تيموري و علي اكبري ، 1384،ص ص34-32 ).
2-1-4-4 ) جوایز ملی و بین المللی کیفیت – در تصدیق بهبود های قابل توجه در عملکرد کسب و کار ، که بسیاری از سازمان ها و شرکت ها بدان دست یافته اند ، جوایز ملی و بین المللی مختلفی بنا شده اند. یکی از اولین جوایز ، جایزه دمینگ106 بود که در سال 1950 در كشور ژاپن معرفی شد. جوایز بی شمار دیگری در زمینه کیفیت معرفی شده اند که از این میان جایزه بالدریج107 در آمریکا و جایزه بنیاد مدیریت اروپا108 به علت وجود بیش از 385000 ارجاع (تا سال 2000) در اینترنت ، از شهرت زيادي برخوردارند. به عنوان قسمتی از فرآیند کار این جوایز ، هر شرکت ملزم به انجام یک خود ارزیابی می باشد. در طی این خودارزیابی ها ، شركت ها به نواقص نظام های سنتی اندازه گیری عملکرد خود پی می برند. شواهد نشان مي دهد كه از بين دو راه ناديده گرفتن نواقص و رفع نواقص كه پيش روي شركت ها است معمولاً راه دوم برگزيده مي شود. اين امر به تغيير نظام هاي اندازه گيري عملكرد فعلي و پياده سازي چهارچوب هاي مد نظر جوايز مي انجامد (تيموري و علي اكبري ، 1384 ، ص34).
2-1-4-5 ) تغییر نيازهاي مشتريان – امروزه شركت ها با تقاضاهای متنوع خارجی مواجه اند که هر کدام به نحوی با اندازه گیری عملکرد کسب و کار مرتبط است. به عنوان مثال كاهش تصدي گري دولت در صنايع آب ، ارتباطات و توليد برق منجر به پيدايش چندين سازمان تنظيم كننده قوانين شده است و تنظيم كنندگان از شركت هايي كه در حوزه شان فعاليت مي كنند مي خواهند تا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، عملکرد شرکت، مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، فن آوری اطلاعات، عملکرد مالی، سیستم های اطلاعات