دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

عملكرد كلي شركت، محقق را بر آن داشت تا به بررسي تأثير نظام اندازه گيري عملكرد بر كاربردي شدن تصميمات استراتژيك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

1-4 ) اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق پاسخ به سوال اصلی تحقیق در ارتباط بین نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک مدل علی می باشد. در این راستا اهداف زیر قابل دسترسی است :
الف ) اهداف علمی – توصیف متغیرهای موجود در تحقیق شامل ویژگی های اندازه گیری عملکرد (تسهیل در تصمیم گیری، قابلیت پاسخگویی)وکاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک ، همچنین ارتباط بین متغیرهای مذکور در قالب مدل علی تحقیق بر اساس متغيرهاي تعديل گر قابليت اطمينان، كاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژي و اندازه شركت.
ب ) اهداف کاربردی – بر اساس مدل های اندازه گیری متغیر ها ، بعد از آن که هر یک از متغیرهای تحقیق اندازه گیری گرفته شود، بر مبنای آن ها می توان راهنمایی های لازم را در اختیار مدیران عالی و مدیران بازاریابی شرکت ها قرار داد که آن ها را قادر خواهد ساخت که ابعاد و روش های به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد را بهتر شناخته و اثرات آن را در کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک و بهبود عملكرد در شركت و يا در واحدهای منفرد شرکت به خوبی درک نمایند.

1-5 ) چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می باشد. این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مسأله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود.نتایج آزمون فرضیه ها (که متضمن تأیید یا عدم تأیید است ) ، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. بدین ترتیب چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید(سکاران، 1385،ص94). مدل مفهومي در نظر گرفته شده براي اين تحقيق با تغييراتي كه در مدل ارايه شده در تحقيق آرتز و همكارانش45 (2012) انجام گرديد به شكل زير طراحي گرديده است. مدل فوق نشان دهنده اين است كه ويژگي هاي اندازه گيري عملكرد با توجه به متغيرهاي تعديل گر (قابليت اطمينان، كاربرد خاص، نوع صنعت، نوع استراتژي و اندازه شركت) بر كاربردي نمودن تصميمات استراتژيك اثر گذارند.

نمودار 1-1) رابطه اندازه گيري عملكرد و كاربردي نمودن تصميمات استرات‍‍‍ژيك

در اين تحقيق كاربردي نمودن تصميمات استرات‍ژيك ، متغير وابسته46 است كه به عنوان مهم ترين متغير در اين تحقيق به كار مي رود و هدف توصيف يا پيش بيني اين متغير مي باشد.متغير مستقل47 اين تحقيق ، ويژگي هاي نظام اندازه گيري عملكرد است كه كاربرد آن شامل تسهيل در تصميم گيري و قابليت پاسخگويي مي باشد. همچنين متغيرهاي قابليت اطمينان،كاربرد خاص، اندازه شركت، نوع صنعت و نوع استراتژي به عنوان متغيرهاي تعديل گير48 در اين تحقيق مورد نظر مي باشند.

1-6 ) سوالات تحقیق
سوالات اين تحقيق به شرح زير مي باشند :
آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمينان وجود دارد ؟
آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به كاربرد خاص وجود دارد ؟
آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شركت وجود دارد ؟
آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت وجود دارد ؟
آيا ارتباطي بين ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژي وجود دارد ؟
1-7 ) فرضیه های تحقیق
فرضیه یک حدس عالمانه ای است درباره ی حل یک مسأله ، فرضیه را می توان به منزله ی رابطه ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به صورت جمله ای آزمون پذیر بیان می شود. با توجه به بیان مسأله این تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق عبارتند از :
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به قابلیت اطمینان رابطه ی مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به کاربرد خاص رابطه ی مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به اندازه شرکت رابطه ی مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع صنعت رابطه ی مثبت وجود دارد.
بین ویژگی های نظام اندازه گیری عملکرد و کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک در شرکت ها با توجه به نوع استراتژی رابطه ی مثبت وجود دارد.

1-8 ) تعاریف مفهومي و عملیاتی متغیرهای تحقیق
منظور از عملیاتی کردن ، قابل مشاهده ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است (خاکی،1387،ص178). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است :
1-8-1) ويژگي هاي نظام اندازه گیری عملکرد – نظام اندازه گیری عملکرد یک ابزار ضروری برای پاسخ به سوالاتی در مورد بهره وری در قالب عباراتی شامل كارآيي ، اثر بخشی و قابلیت پاسخگویی است. اندازه گیری عملکرد یکی از مهم ترین دستور کارهای مدیریت است. زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد شرکت است. اندازه گیری عملکرد را می توان در قالب اندازه گیری سه عامل بهره وری ، اثر بخشی و کیفیت (کیفیت ارائه کالاها و خدمات به مردم و مشتریان) نيز بیان نمود. بهره وری به صورت کمی نشان دادن خروجی ها و ورودی ها به شکل نسبت است که معمولاً صورت نسبت ، خروجی ها و مخرج آن ورودی ها می باشد. اثر بخشی عبارت از تعیین روابط بین خروجی های یک شرکت و اهدافی که شرکت سعی در تکمیل آن دارد می باشد.کیفیت نیز خروجی ها یا فرآیندی که طی آن یک خروجی تکمیل می شود را مورد آزمایش قرار می دهد و با ویژگی هایی مانند دقت ، عدم نقص و درجه پیچیدگی نشان داده می شود(منصوری،1378،ص162). در این تحقیق این متغیر بر اساس دو ویژگی وكاربرد نظام اندازه گیری عملکرد که عبارتند از، تسهیل در تصمیم گیری و قابلیت پاسخگویی، اندازه گیری می شود. برای دستیابی به اطلاعات در مورد این متغیر از سنجه هايي جهت بررسي ويژگي هاي كليدي نظام اندازه گيري عملكرد شركت در قالب تسهيل در تصميم گيري و قابليت پاسخگويي استفاده گرديده است.
1-8-1-1) تسهیل در تصمیم گیری – اطلاعات به دست آمده از نظام اندازه گیری عملكرد و نيز تحليل اين اطلاعات در روند تصميم گيري شركت ها به كار گرفته مي شود. نیاز به تسهیل در تصمیم گیری ها درخصوص اطلاعات مدیریتی می باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری در برنامه ریزی و تصمیم گیری اشاره دارد. دراین تحقیق برای اندازه گیری این متغیر از میزان استفاده از نظام اندازه گیری عملکرد در تصمیم گیری های مدیریتی ، كيفيت و ظرفيت تصميم گيري در شركت ،تجزیه و تحلیل عملکردهای برنامه ریزی شده و نظارت بر پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده و همچنين تنظيم و اصلاح برنامه ها استفاده می شود.
1-8-1-2) قابليت پاسخگويي – تحقیقات حاكي از شواهد تحلیلی و تجربی درخصوص نیاز به پاسخگویی به ذينفعان و مديران مي باشند که به نیاز داشتن به اطلاعات حسابداری برای نمایش اسناد و ارتقای ارزش های سازمانی اشاره دارد. برای اندازه گیری این متغیر از بررسي عملكرد مالي شركت و مقايسه دستاوردهاي شركت در برابر بودجه و اهدافش از لحاظ کمی استفاده می شود.
1-8-2) کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک – استراتژي در اصطلاح عام برنامه و دورنمايي از اهداف آينده است كه يك موجوديت در جهت نيل به آن اهداف، اين استراتژي را تدوين و پيگيري مي كند.اما در علم مديريت، تدوين استراتژي همانا يكي از وظايف خطيرمديريتي است كه مبناي تصميم گيري هاي حياتي مديران ارشد براي حفظ بقاي سازمان يا شركت و تعالي آن مي باشد. چه بسا كه مديريت موفق ، حاصل تدوين درست استراتژي و اجراي موفقيت آميز آن است. به بيان ديگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شركت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شركت اطمینان حاصل می شود (ويليام،1386، ص14).کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک اشاره به میزان نفوذ یک واحد اجرایی بر اولویت های استراتژیک یک شرکت و استفاده از منابع آن شرکت اطلاق می گردد. واحدهای اجرایی به عنوان بازیگران مهم درون شرکت می باشند که اغلب منافع متضادی را در عرصه های مهم تصمیمات استراتژیک دنبال می کنند. این سوال که تا چه حد یک عملکرد مشخص قادر است بر كاربردي نمودن تصمیم گیری استراتژیک تأثير داشته باشد پیامدهای بزرگی را برای مسیر استراتژیک شرکت و حرکت به سوی چالش های موجود در بازار درپی خواهد داشت. برای مثال عملکرد واحد تحقیق و توسعه ممکن است تاکیدی استراتژیک بر پیچیدگی و کیفیت محصول داشته باشد درحالی که واحد عملیات ممکن است از تمرکز بر هزینه ی تولید و بهره وری حمایت کند(Artz et al., 2012, p447). در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر میزان نفوذ نظام اندازه گيري عملكرد شركت بر هشت حوزه ی تصمیم گیری استراتژیک ازجمله جهت دهی به استراتژی كل شرکت، تولید محصولات جدید،توسعه بازارهاي جغرافيايي،تصميمات مربوط به بودجه بندي،رضايتمندي مشتريان،قيمت گذاري ، انتخاب شرکای استراتژیک کسب و کار در نظر گرفته می شود.
1-8-3) قابلیت اطمینان – اطمینان به نظام اندازه گیری عملکرد اشاره به میزان اختلا ل ها در معیارهای عملکرد و یا اشاره به کیفیت اطلاعات دارد و حاکی از این است که این اطلاعات فاقد هرگونه خطا می باشند و آن چه را که باید نشان دهند با صداقت ارائه می کنند و مدیران را قادر می سازد تا آگاهانه تر به اتخاذ تصمیمات استراتژيك در شركت بپردازند(Artz et al.,2012,p449). در این تحقیق این متغیر بر اساس میزان اطمینان به نظام اندازه گیری عملکرد در شركت و همچنین ارائه ي دقیق اطلاعات (به موقع بودن و مربوط بودن اطلاعات با موضوع تصميم گيري) که باید ارائه شود اندازه گیری می گردد.
1-8-4) كاربرد خاص – این متغیر به میزان منحصر به فرد بودن نظام اندازه گیری عملکرد در یک عملکرد مشخص در واحدهای اجرایی مختلف شرکت اشاره دارد. برخلاف اندازه گیری های معمول ، عملکرد بخش مالی ، عملکرد های بخش بازاریابی و تجاری ، عملکرد های بخش تحقیق و توسعه ممکن است بر معیار های خاصی تکیه داشته باشند از قبیل زمان انجام کار و یا گردش موجودی در مدیریت تولید و یا رضایت مشتری و کیفیت در بازاریابی (Artz et al.,2012,p449).در این تحقیق برای اندازه گیری این متغیر از میزان مربوط بودن نظام اندازه گیری عملکرد با عملکرد واحد مورد نظر در شرکت و درجه خاص بودن نظام اندازه گيري در بخش هاي مختلف شركت استفاده می گردد.
1-8-5) اندازه شركت – مطالعات محققان در جوامع آماری مختلف بیانگر اهمیت نقش عامل اندازه شرکت در طراحی نظام های اندازه گیری عملکرد می باشد. هر چه اندازه ی شرکت بزرگ تر باشد ، طراحی نظام اندازه گیری عملکرد پیچیده تر خواهد بود .به علاوه در شرکت های با اندازه بزرگ تمایل بیشتری برای پذیرش روندهای جدید موجود در مفاهیم حسابداری مدیریت مشاهده می شود که عموماً به دلیل پایین آمدن هزینه ی پردازش اطلاعات می باشد. لذا عموماً شرکت های بزرگ در حرکت به سوي بهره گیری از رویکرد استراتژیک در حسابداری مدیریت پیش قدم می باشند زیرا از منابع کافی و متخصصان مورد نیاز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، اندازه شركت، قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اندازه گیری عملکرد، استراتژی ها، بورس اوراق بهادار، شرکت های پذیرفته شده