دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار، معادلات ساختاری، ویژگی های جمعیت شناختی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

به استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی(PLS) این است که این تکنیک به فرض نرمال بودن جامعه و همچنین حجم نمونه متکی نیست،این در حالی است که برای انجام تکنیک معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل به حجم انبوهی از داده ها نیاز است. با توجه به اینکه حجم نمونه ما در این تحقیق کوچک (30) می باشد،برای تحلیل قدرت آماری تحقیق ازPLS استفاده کردیم. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش می توان از PLS که یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است،استفاده کرد. این تکنیک امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و سنجه ها(متغیرهای قابل مشاهده) را بصورت همزمان فراهم می سازد.از این روش زمانی که حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال نباشد استفاده می شود.در مدل های PLS دو مدل آزمون می شود:مدل های بیرونی و مدل های درونی. مدل بیرونی مشابه اندازه گیری CFA و مدل درونی مشابه تحلیل مسیر در مدل های معادلات ساختاری است. پس از آزمون مدل بیرونی لازم است تا مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است،ارائه شود. با استفاده از مدل درونی می توان به بررسی فرضیه های پژوهش مدل پرداخت. همچنین تنها شاخص برازش کلی مدل در روش PLS معیار GOF است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. کفایت الگوی مورد بررسی در PLS براساس سه معیار اصلی تعیین می گردد:
1.پایایی هر یک از سنجه ها و سازه ها 2. روایی همگرا 3. روایی واگرا (اکین115،2009).
با توجه به اینکه روش پی.ال.اس نتایج آزمون آماری برای متغیر مکنون ارائه می دهد. ما انتخاب روش PLS برای این مطالعه را به چند دلیل انجام دادیم:
مدل مسیر که در این روش ارائه می گردد،مشکلات مربوط به اندازه کوچک نمونه را ندارد و بنابراین می توان در مطالعاتی که روش های دیگر کارایی ندارند بکار گرفت.
مدل های مسیر پی.ال.اس قادر به اندازه گیری مدل های بسیار پیچیده که دارای تعداد زیادی متغیرمکنون و آشکار هستند ،می باشند.
مدل یابی به روش پی.ال.اس مفروضات سختگیرانه کمتری در مورد توزیع متغیرها و موارد خطا دارند.
مدل های پی.ال.اس توان انجام مدل یابی به هر دو صورت تکوینی و بازتابی را دارند.

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شدودرنهایت باجمع بندی وتجزیه وتحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه وتحلیل ها به وسیلۀ نرم افزارspss19و vpls1.04b1 انجام گردیده است.

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:

توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
مرد
105
4/85
زن
18
6/14
کل
123
100

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان
باتوجه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که جنسیت 4/85 درصد از پاسخ دهندگان مردو 6/14 درصد نیز زن می باشند.

توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زير 30سال
12
8/9
بين 30 تا40سال
40
5/32
بين40تا50سال
38
9/30
بين 50تا60سال
33
8/26
کل
123
100

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان
مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که سن 8/9 درصد از پاسخ دهندگان زیر 30 سال ، 5/32 درصد بین 30 تا 40 سال، 9/30 درصد بین 40 تا 50 سالو 8/26 درصد نیز بین 50 تا 60 سال بوده اند.

توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

جدول4-3) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
ديپلم
2
6/1
فوق ديپلم
25
3/20
ليسانس
87
7/70
فوق ليسانس و بالاتر
9
3/7
کل
123
100

نمودار4-3) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان

با توجّه به جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که میزان تحصیلات 6/1 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم، 3/20 درصد فوق دیپلم، 7/70 درصد ليسانس و 3/7 درصد فوق ليسانس و بالاترمی باشد.
توصیف سمت شغلی پاسخ دهندگان

جدول4-4) توصیف سمت شغلی پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
رييس شعبه
30
4/24
معاون شعبه
30
4/24
کارمند
63
2/51
کل
123
100

نمودار4-4) نمودار میله ای سمت شغلی پاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که سمت شغلی 4/24 درصد از پاسخ دهندگان رييس شعبه، 4/24 درصد معاون شعبه، 2/51کارمند بوده اند.

توصیف سابقه کارپاسخ دهندگان

جدول4-5) توصیف سابقه کارپاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زير 5 سال
8
5/6
بين 5تا10سال
18
6/14
بين 10تا20 سال
79
2/64
بالاي 20 سال
18
6/14
کل
123
100

نمودار4-5) نمودار میله ای سابقه کارپاسخ دهندگان

مطابق جدول و نمودار فوق مشاهده می شود که سابقه کار 5/6 درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 5 سال، 6/14 درصد بین 5 تا 10 سال، 2/64 درصد بین 10 تا 20 سال، 6/14 درصد نیز 20 سال به بالابوده اند.

4-3) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:

توصیف متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد

جدول4-6) توصیف متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد
30
5/1
5
45/3
81381/0
662/0

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد

مطابق جدول و نمودار4-6 میانگین امتیاز متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد از نظر پاسخ دهندگان 45/3 ، انحراف معیار 81381/0 و واریانس برابر 662/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتراز میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد از نظر پاسخ دهندگان معادل 5/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

توصیف متغیر آينده مداري

جدول4-7) توصیف متغیر آينده مداري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
آينده مداري
30
2
5
4619/3
79732/0
636/0

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر آينده مداري

مطابق جدول و نمودار4-7 میانگین امتیاز متغیر آينده مداري از نظر پاسخ دهندگان 4619/3 ، انحراف معیار 79732/0 و واریانس برابر 636/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظاراست و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر آينده مداري از نظر پاسخ دهندگان معادل 2 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.
توصیف متغیر عدم اطمينان فناوري

جدول4-8) توصیف متغیر عدم اطمينان فناوري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عدم اطمينان فناوري
30
2/2
5
6267/3
69229/0
479/0

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر عدم اطمينان فناوري
مطابق جدول و نمودار4-8 میانگین امتیاز متغیر عدم اطمينان فناوري از نظر پاسخ دهندگان 6267/3 ، انحراف معیار 69229/0 و واریانس برابر 479/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظاراست و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عدم اطمينان فناوري از نظر پاسخ دهندگان معادل 2/2 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.
توصیف متغیر فرهنگ سازماني

جدول4-9) توصیف متغیر فرهنگ سازماني

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
فرهنگ سازماني
30
87/1
5
4378/3
67072/0
45/0

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر فرهنگ سازماني

مطابق جدول و نمودار4-9 میانگین امتیاز متغیر فرهنگ سازماني از نظر پاسخ دهندگان 4378/3 ، انحراف معیار 67072/0 و واریانس برابر 45/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشترازمیانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر فرهنگ سازماني از نظر پاسخ دهندگان معادل 87/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.
توصیف متغیر فرصت هاي فناوري

جدول4-10) توصیف متغیر فرصت هاي فناوري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
فرصت هاي فناوري
30
1
5
5444/3
93663/0
877/0

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر فرصت هاي فناوري

مطابق جدول و نمودار4-10 میانگین امتیاز متغیر فرصت هاي فناوري از نظر پاسخ دهندگان 5444/3 ، انحراف معیار 93663/0 و واریانس برابر 877/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظاراست و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر فرصت هاي فناوري از نظر پاسخ دهندگان معادل 1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

توصیف متغیر عملکرد مالي

جدول4-11) توصیف متغیر عملکرد مالي

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد مالي
30
75/1
5
5917/3
80538/0
649/0

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر عملکرد مالي

مطابق جدول و نمودار4-11 میانگین امتیاز متغیر عملکرد مالي از نظر پاسخ دهندگان 5917/3 ، انحراف معیار 80538/0 و واریانس برابر 649/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظاراست و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد مالي از نظر پاسخ دهندگان معادل 75/1 و بیشترین امتیاز معادل 5 می باشد.

4-4) آزمون بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق

نتایج آزمون کلوموگروف –اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق به شرح زیر است.

جدول4-12) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق

تعداد
آماره آزمون
سطح معنی داری
حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد
30
564/0
908/0
آينده مداري
30
639/0
809/0
عدم اطمينان فناوري
30
089/1
186/0
فرهنگ سازماني
30
684/0
737/0
فرصت هاي فناوري
30
015/1
255/0
عملکرد مالي
30
21/1
054/0

با توجه به جدول 4-12 مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 می باشد در نتیجه این متغیرها در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشد

4-5) بررسی مدل تحقیق
در این بخش به بررسی مدل تحقیق پرداخته می شود.
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد

نمودار 4-12) آزمون مدل تحقیق (درحالت استاندارد)
نمودار 4-12 نمایانگر میزان رابطه متغیرهای تحقیق با همدیگر است. همچنین از روی این نمودار می توان گفت که چهار بعد آینده مداری، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان فناوری در حدود 7/26درصد از متغیر بهره برداری از فرصت ها را تبیین می نماید. همچنین متغیر بهره برداری از فرصت ها ی فناوری نیز در حدود 6/25درصداز متغیر عملکرد مالی را در نمونه مورد برسی تبیین می کند.

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری

نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)

با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد. در این حالت اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج از بازه ( 96/1 و 96/1- ) باشند. به این معنی که اگر در آزمون tعددی بین 96/1 و 96/1- باشد بی معنا خواهد بود.

4-5-3)بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل116:
مدل کلی شامل هر بخش مدل اندازه گیری وساختاری می شود وبا تائید برازش آن، بررسی برازش کلی مدل کامل می شود. معیار کلی که در روش PLS برای بررسی برازش کلی مدل ارایه می گردد توسط تننهاوس117 و همکاران (2005) ارایه شده است و تنها معیار موجود در حال حاضر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، دارایی ها، فرصت های فناوری، عملکرد مالی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرصت های فناوری، فرهنگ سازمانی، انحراف معیار، عملکرد مالی