دانلود پایان نامه با موضوع انتقادي، تمايلات، ، فراشناختي

دانلود پایان نامه ارشد

و پاياني.
سنجش تشخيصي، قبل از آغاز آموزش انجام مي گيرد و هدف آن نيز شناسايي ميزان تفکر انتقادي دانش آموزان، پيش از دور? آموزشي است. سنجش تکويني در حين فعاليت هاي يادگيري و يا درست پس از آن صورت مي گيرد. اين سنجش به معلم کمک مي کند تا رشد تفکر انتقادي دانش آموزان را درک نمايد (ليدرمن، تايلر و زيرلر، 1992،همان). اگر ما تفکر انتقادي را به عنوان يک توانايي رشدي در نظر بگيريم، بايد سنجشي را طراحي نماييم که همزمان با پيشرفت تفکر انتقادي، پيچيدگي و سختي آن افزايش يابد.
علاوه بر اين، با توجه به اين که کودکان در شناسايي کاربرد عام خود از رفتارهاي فراشناختي مشکل دارند، سنجش تکويني فعاليت فراشناختي در اولين فرصت بايد صورت گيرد (ويلسون، 2001،همان). از طرف ديگر، سنجش پاياني به معلمان در درک اين که آيا دانش آموزان دانش و رفتار جايگزين را پس از امتام دوره کسب کرده اند يا نه، کمک مي کند. به علاوه معلمان مي توانند با استفاده از سنجش پاياني، آموزش بعدي خود را اصلاح نمايند. بحث دوم به کاربرد چندين روش سنجش به جاي فقط يک آزمون مربوط مي شود (الدر، 2005،همان). اطلاعات ناشي از يک آزمون يا مشاهده يک روزه نمي تواند به قدر کافي، رشد تفکر دانش آموزان را منعکس سازد. روش هاي متفاوت سنجش، ممکن است به نتايج متفاوتي منجر شود. از اين رو، محقق بايد داده ها را از انواع مختلف سنجش جمع آوري کند تا بتواند يادگيري دانش آموزان را در مهارت ها و تمايلات تفکر انتقادي تعيين نمايد.
سوم اين که مهارت ها و همچنين تمايلات تفکر انتقادي بايد هر دو اندازه گيري شوند (انيس، 1987،همان). براي درک وضعيت تفکر انتقادي دانش آموزان، سنجش تمايلات نبايد ناديده گرفته شود. به اين منظور تعداد کمي ابزار سنجش تمايلات تجاري موجود هستند. از اين رو مربي ممکن است از سرفصل، خود ـ گزارشي، مصاحبه و مشاهده استفاده کند تا وضعيت تمايلات دانش آموزان را بررسي نمايد(نيستاني و امام وردي،187:1392)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اطلاعات نامربوط Next Entries پایان نامه ارشد درباره رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت قراردادی