دانلود پایان نامه با موضوع انتقادي، آيا، ارايه، گرديده

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از نقش? مفهومي معلم مي تواند بفهمد که چه مقدار از دانش را دانش آموزان کسب کرده اند. همچنين معلم مي تواند با مقايس? نقشه هاي مفهومي متفاوت قبل و بعد از آموزش آنچه را که دانش آموزان ياد گرفته اند به خوبي درک نمايند. براي يادگيري مهارت هاي تفکر، نقش? مفهومي يک راهبرد و ابزار آموزشي است.
استفاده از نقش? مفهومي براي سنجش تفکر انتقادي خالي از اشکال نيست. چرا که ساخت و نمره گذاري کردن يک نقش? مفهومي بسيار زمان بر است (هالپرن 2003،همان). به علاوه اکثر اوقات معلمان براي نمره گذاري کارهاي دانش آموزان به کمک هاي متخصصان نيازمندند زيرا روابط بين مفاهيم بسيار پيچيده است و نمايش و نشان دادن يک نقش? مفهومي با کيفيت مي تواند خيلي متفاوت باشد.
سرفصل
سر فصل، ابزار مفيدي براي طراحي برنام? آموزشي و ارزيابي پيشرفت دانش آموزان است. همچنين سرفصل به دانش آموزان کمک مي کند تا انتظارات معلم را درک نمايد. بر اساس ديدگاه بارون (1987) بهتر است که معلمان از دانش آموزان بخواهند تا در تدوين ملاک هاي تمايلات و مهارت هاي تفکر انتقادي مشارکت نمايند. استفاده از سرفصل که به وسيل? معلمان و دانش آموزان تدوين شده، مزاياي زيادي دارد. اول اين که هرگونه بدفهمي در طول بحث مي تواند شفاف و اصلاح شود. دوم اين که دانش آموزان احساس مالکيت پيدا مي کنند. سوم اين که دانش آموزان مي توانند خودشان را با معيارها مطابقت دهند. به علاوه آنها ممکن است رفتارها را به موقعيت هاي واقعي منتقل سازند و نهايتاً اگر معلمان و دانش آموزان دربار? چگونگي بازشناسي رفتارهاي تفکر انتقادي توافق داشته باشند، احتمال تغيير و اصلاح، افزايش مي يابد.
2-1-6-2- ابزارهاي سنتي سنجش تفکر انتقادي
سنجش تفکر انتقادي واتسون ـ گلاسر
قديمي ترين و با نفوذ ترين آزمون تفکر انتقادي، سنجش تفکر انتقادي واتسون ـ گلاسر است. اين آزمون يک آزمون چندگزينه اي است که براي اولين بار در سال 1930 به وسيل? گودوين واتسون و ادوارد. م. گلاسر تدوين شد.
با تمام تجديد نظرهاي متنوعي که بر روي آزمون واتسون ـ گلاسر انجام شده است، اين آزمون همچنان به عنوان آزمون تفکر انتقادي مورد استفاده واقع مي شود و آزمون مشابهي وجود ندارد که هم طراز با اين آزمون باشد. با وجود اين، از نظر محتوا و مضمون، دامن? اين آزمون محدود است (برگر، 1985، کراتيس، 1972، داولينگ، 1989،همان). به نظر هلمستر (1985)، اين آزمون ابزاري نيرومند با پايايي مناسب است.
اين آزمون بر روي دانش آموزان پاي? نهم تا دانش آموزان ارشد کالج هنجاريابي شده است. بيشترين نسخه اي که از اين آزمون مورد استفاده واقع شده، شامل دو فرم موازي A و B است و هر يک از اين دو فرم براي ارزيابي جنبه هاي مشابه و يکسان تفکر انتقادي به کار مي روند. هر دو فرم اين آزمون، شامل 5 خُرده آزمون است: 1. استنباط، 2.بازشناسي فرضيات، 3. استنباط قياسي، 4. تعبير و تفسير، 5. ارزيابي استدلال ها (انيس و نوريس، 1989). هر خرده آزمون شامل 16 ماده است و در کل 80 ماده در هر دو فرم وجود دارد. مواد اين آزمون در فرم هاي جديدتر و در جهت شفافيت بيشتر، کاربرد رايج تر و حذف کليشه هاي جنسيتي و نژادي، بررسي و اصلاح گرديده اند (پيرسون، 1991،همان)
خرده آزمون ها شامل تعبيرو تفسيرها، اظهارات يا استدلال ها و مسائلي است که خود شخص در کار خود، در کلاس درس يا در مقالات، روزنامه ها و مجلات با آنها رو به رو است. اولين خرده آزمون يعني استنباط براي اين طراحي شده است که تعيين نمايد که آيا شخص مي تواند دربار? درست يا غلط بودن يک موضوع، نتيجه گيري نمايد. در يک پاراگراف کوتاه به آزمودني، شواهد و مدارک ارايه مي شوند و به او آموزش داده مي شود که به اطلاعات داده شده با دقت توجه کند، سپس يک سري نتايج احتمالي به او ارايه مي شود و از او خواسته مي شود تا دربار? هر يک از نتايج احتمالي تصميم بگيرد که آيا آن نتيجه، درست است، احتمالاً درست است، غلط است يا اطلاعات کافي دربار? آن نتيجه، موجود نيست (انيس و نوريس، 1989،همان).
مشکلات اين خرده آزمون مربوط است به دانش آزمودني دربار? موقعيت توصيف شده در متن، علاقه و خلاقيت اشخاص و مقدار زماني که فرد روي مواد آزمون صرف مي کند. يک فرد با تجربه و خبره (ماهر) ممکن است به گزينه هاي متنوعي بينديشد و گزين? اطلاعات ناکافي را انتخاب کند در حالي که در کليد آزمون، گزينه احتمالاً درست به عنوان پاسخ مدنظر است .
دومين خرده آزمون، توانايي شناسايي فرضيات اظهارنشده را مورد آزمون قرار مي دهد. موضوعات در قالب تعدادي اظهار نظر ارايه مي شود، به طوري که برخي چيزها در آن قابل درک نيستند. بعد از هر اظهارنظر يا ادعا، تعدادي فرضيه پيشنهادي، فهرست مي شود. آزمودني بايد تعيين نمايد که کدام يک از فرضيات درست است.
سومين خرده آزمون يعني استدلال قياسي، موضوعي را در يک پاراگراف کوتاه مطرح مي کند و چندين نتيج? احتمالي احتمالي را مطرح مي نمايد که ممکن است از آن پاراگراف بدست آيد. هدف اين است که آزمودني تصميم بگيرد که آيا هر يک از نتايج احتمالي ضرورتاً از اطلاعات ارايه شده در پاراگراف حاصل مي شوند.
چهارمين خرده آزمون تعبير و تفسير است. اين خرده آزمون، شبيه خرده آزمون استدلال قياسي است، از اين حيث که شواهد مورد توجه قرار مي گيرند تا نتايج قابل قبول مشخص شوند. در اين خرده آزمون، آزمودني بايد تصميم بگيرد که آيا نتايج، فراتر از يک ترديد مستدل و قابل قبول است.
آخرين بخش اين آزمون، توانايي تشخيص و تفکيک استدلال قوي از ضعيف را مي سنجد. اين بخش شامل پرسش هاي دربار? مضوع مهم و يک مجموع? پاسخ هايي براي هر يک از پرسش ها است. هر يک از پاسخ ها، پرسش را مورد تاييد و حمايت قرار مي دهد يا آن را رد مي کند و از اين رو در هر پاسخ، استدلالي وجود دارد. هم? استدلال ها، درست تصور مي شوند و آزمودني ها بايد استدلال هاي قوي تر را انتخاب نمايند. اين آزمون در مواجهه با محتواي گويه ها و مواد متفاوت، به پاسخ هاي متفاوتي نيازمند است. گويه هاي داراي محتواي خنثي شامل موضوعاتي نظير آب و هوا، آزمنايش ها يا حقايق علمي و ديگر موضوعاتي است که افراد به طور عام، احساسات يا تعصبات خيلي شديد نسبت به آنها ندارند. گويه هاي داراي محتواي بحث انگيز شامل موضوعات اجتماعي، اقتصادي و سياسي است که احساسات خيلي شديدي را تحريک مي کنند.
در سال 1994، نسخ? جديد اين آزمون يعني فرم S منتشر گرديد. هدف از اين آزمون اين است که توانايي تفکر انتقادي در يک مدت زمان کوتاه تر مورد سنجش قرار گيرد. فرم هاي A و B براي اجرا نيازمند 40دقيقه وقت زمان بندي شده و 60 دقيقه وقت زمان بندي نشده هستند، در حالي که فرم S در زمان 30 دقيقه اي زمان بندي شده و 45دقيقه زمان بندي نشده اجرا مي شود (موسسه روانشناختي، 2002). به عبارتي ديگر اين فرم، نسخه کوتاه شده، فرم هاي A و B است. مؤلفين آزمون معتقدند که از اين آزمون مي توان براي انتخاب داوطلبين استخدام، ارزيابي پيش و پس از آموزش و انجام مشاوره حرفه اي و رشد کارمندان استفاده کرد(نيستاني و امام وردي، 178:1392)
آزمون تفکر انتقادي کُرنل
دو نوع آزمون تفکر انتقادي کُرنل موجود است: سطح X و سطح Z. هر يک از اين آزمون ها براي ارزيابي سطوح آموزشي متفاوتي در نظر گرفته شده و از اين رو جنبه هاي يکسان تفکر انتقادي را نمي سنجند (انيس و نوريس ،1989،همان). اين دوف جزو آزمون هاي چندگزينه اي هستند که به نظر مي رسد توانايي تفکر انتقادي عمومي را اندازه گيري مي کنند. سطم X از سطح Z ساده تر است و براي دانش آموزان دبيرستان تا دانش آموزان سال اول کالج در نظر گرفته شده است. سطح Z براي دانش آموزان دبيرستان، کالج و بزرگسالان سرآمد طراحي گرديده است.
سطح X اين آزمون براي سنجش جنبه هاي به هم وابسته تفکر انتقادي، طراحي گرديده است. اين مهارت ها در چهاربخش آزمون مورد سنجش قرار مي گيرد که درون محتواي يک داستان ارايه گرديده است. داستان دربار? گروهي از اکتشاف گران است که يک سيار? تازه کشف شده را مورد بررسي و کاوش قرار مي دهند. آنها در جست و جوي گروه قبلي هستند که از دو سال قبل به آن سياره رفتنه اند و هنوز بازنگشته اند (فريزبي، 1991،همان).
چهاربخش اين آزمون عبارتند از 1. استنباط استقرايي، 2. اعتبار منابع و مشاهدات، 3. استدلال قياسي، 4. شناسايي فرضيات. سطح X شامل 71 ماده چندگزينه اي است که در چهاربخش فهرست شدل بالا توزيع شده اند. کارآزمودني در بخش يکسان اين است که تعيين کند که آيا شواهد به دست آمده از گروه تحقيق، اين ايده را که گروه اول مرده اند را الف) تأييد مي کند، ب) شواهد بر خلاف اين ايده است، ج) هيچ گونه مدرکي بر له يا عليه اين ايده به دست نيامده است. در بخش دوم، اظهارات گفته شد? گروه تحقيق، دو به دو ارايه مي شود و از آزمون شوندگان خواسته مي شود که مشخص نمايند کداميک از اظهارات، بيشتر باور کردني تر هستند (انيس و نوريس، 1989،همان).
سطح Z يک آزمون مداد ـ کاغذي چندگزينه اي است که داراي 52 ماده است. براي هر ماده، سه پاسخ احتمالي ارايه مي شود. پرسش ها در 7 قسمت زير ارايه مي گردند: 1. استدلال هياسي، 2. استدلال معني دار، 3. استدلال معتبر، 4. استدلال استقرايي ( هدايت شواهد تاييدي)، 5. استدلال استقرايي (پيش بيني و آزمون فرضيات)، 6. تعريف دلايل گفته نشده، 7. شناسايي فرضيات (همان).
دربخش يک A و يک B، مناظره و بخثي مداوم بين دو شخص قبل از هر ماده ارايه مي شود. در هر ماده از آزمون شوندگان خواسته مي شود تا نشان دهند که آيا نتايج تاکيد شده در هر بحث و مناظره: 1. از مقدمات و قضاياي اصلي متابعت مي کنند. 2. در تضاد با مقدمات و قضاياي اصلي هستند. 3. هيچ ارتباطي با مقدمات و قضايا ندارند (فريزبي، 1991،همان).
در بخش دوم هر ماده، بحث مداوم بين دو شخص را به آراستگي روشن مي سازد. در اين جا، از آزمون شوندگان خواسته مي شود که از ميان سه استدلال، آن موردي را انتخاب نمايند که معيوب است. در بخش سوم، چهارم و پنجم از آزمودني ها خواسته مي شود تا بر اساس توصيف روش و نتايج يک آزمايش علمي به مقوله ها پاسخ دهند.
بخش ششم، مناظر? مداوم بين دو نفر را نمايش مي دهد. آزمون شوندگان بايد نشان دهند که کداميک از سه گزينه، بيشتر تعريف لغت به کار رفته در گفتگو را منعکس مي سازد. بخش هفتم نيز مباحثه را نشان مي دهد. در هر مقوله، پاسخ دهندگان بايد مطرح نمايند که کداميک از عبارت ها بيشتر فرضيه گفته نشده در بحث را نشان مي دهد.
راهنماي آزمون تفکر انتقادي کُرنل ، متفکران انتقادي را به عنوان کساني معرفي مي کند که از توانايي لازم براي قضاوت دربار? موارد زير برخوردارند:
1. آيا يک عبارت يا اظهار نظر توانسته است به خوبي مقدمات و قضاياي اصلي را تبيين کند؟
2. آيا مي توان هر چيزي را فرضيه ناميد؟
3. آيا اظهار نظر پاياست؟
4. آيا عبارت منتسب به مرجع پاياست؟
5. آيا هر تعميم ساده اي، مورد تاييد است؟
6. آيا فرضيه تاييد مي شود؟
7. آيا نظريه تاييد مي شود؟
8. آيا استدلال با ابهام توأم است؟
9. آيا عبارت خيلي مبهم يا خيلي خاص است؟
10. آيا استدلال مناسب و مطلوب است؟(همان)

آزمون مهارت تفکر انتقادي کاليفرنيا
رايج ترين آزمون تفکر انتقادي، آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا است. اين آزمون شامل فرم A و فرم B است که يکي در سال 1990 و ديگري در سال 1992 تدوين شد. گفته مي شود که هر دو فرم اين آزمون از نظر آماري، معادل يا هم ارز هستند. اين آزمون، نتيج? مفهوم سازي تفکر انتقادي است که از يک پروژ? تحقيقي دلفي 2 ساله استخراج گرديده و توسط انجمن فلسف? آمريکا حمايت گرديده است. آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا يک ابزار استاندارد شده اي است که بُعد مهارت هاي شناختي تفکر انتقادي را مي سنجد و براي آزمودني هاي سطح کالج طراحي گرديده است. آزمون کاليفرنيا شباهت زيادي به آزمون واتسون و گلاسر دارد، زيرا هر دو اين آزمون ها، طيف وسيعي از صفات و ويژگي هاي تفکر انتقادي را مي سنجند (آدامز و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد دانش آموزان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اطلاعات نامربوط