دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، حمل و نقل، امنیت داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

آن را به خطر اندازد.
دو پروتکل اضافه مرتبط با کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت دریانوردی و پروتکل مصوب 2005. در پرتو هدایت سازمان بین المللی دریانوردی مذاکره و تصویب شد.
این اسناد مقرر می‌دارند که بعد از انعقاد با دو توافقات قبلی در این رابطه ادغام میشوند. توافقات جدید بوجود آمده شامل جرایم اضافه به شمول استفاده از مواد انفجاری رادیواکتیو،، کیمیاوی ویا مواد هسته‌ای وسلاح کشنده،،مجروح کننده و یا مخرب بر ضد کشتی ها نیز میشود همچنین استفاده از دیگر مواد خطر ناک یا سمی که احتمالاً منجر به مرگ یا آسیب جدی به افراد یا کشتی می‌شود و یا سوء استفاده ازکشتی به نحو که منجر به مرگ یا زخمی شدن جدی افراد یا کشتی می‌شود یا سبب آسیب وارد شدن به کشتی شود و یا چنین تهدیدی را ایجاد کند.
زمانکه پروتکل مصوب 2005، کنوانسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت دریا نوردی انفاذ شود دیدگاه های جدیدی را در مورد مبارزه با جرایم دریایی باز خواهد کرد،، این پروتکل علاوه بر پوشش طیف بییشتر از رفتارهای مجرمانه،،مقررات مشخص برای مبارزه با تروریزم همراه با جرایم مرتبط با گسترش سلاح‌های تخریب جمعی نیز دارد. نکته حایز اهمیت دیگر آن است که این پروتکل به معرفی یک چارچوب حقوقی می پردازد که بر مبنای آن نیروهای امنیتی کشور اجازه می یابند که کشتی های خارجی را در صورت ظن به ارتکاب جرایم که جدیداًمرتکب شده بررسی کنند.این پرتوکل هنوز نافذ نشده و 11 کشورآان را امضا کرده اند. همچنین پروتکل الحاق به سرکوب اقدامات غیر قانونی بر ضد امنیت سکو های نصب شده در فلات قاره نیز هنوز نافذ نیست و 9 کشور آن را امضاکرده‌اند.
معلومات مربوط به امانتداری یا تضمین کننده در پروتوکل به شرح زیر است:دبیرکل سازمان دریانوردی بریتانیا168
مواد 8 و 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی افغانستان نیز به این مورد اشاره داشته است و آنرا تحت چند عنوان جرمی دیگر مانند تصرف غیر قانونی کشتی و تأسیسات ثابت، جرایم علیه سرنشینان کشتی، اخلال در سفر دریایی و تهدید به انجام تروریسم دریایی آورده است.
تصرف غیرقانونی کشتی و تأسیسات ثابت: تصرف یا اعمال کنترل بر کشتی با توسل به زور، تهدید یا هرگونه اقدام رعب انگیز، در فقره 1 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که در فوق اشاره گردید، مورد جرم‌انگاری قانون‌گذار افغانستان قرارگرفته است.
جرایم علیه سرنشینان کشتی: از جرایم دیگر علیه کشتی و امنیت دریانوردی، انجام عمل خشونت آمیز علیه سرنشینان کشتی یا تأسیسات ثابت در صورتی که منجر به اخلال در امنیت دریانوردی کشتی شود، است، که در جزء 1 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی چنین بازتاب یافته است: «در صورتی که عمل تشدد علیه شخص سوار کشتی یا در تأسیسات ثابت صورت گیرد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».انهدام یا خسارت شدید به کشتی: جزء 2 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، به جرم انهدام یا خسارت شدید کشتی و محموله کشتی یا تأسیسات ثابت که آن را در ارتباط با تروریسم دریایی، دانسته است، چنین اشعار دارد:
«در صورتی که عمل سبب انهدام یا خساره شدید کشتی، محموله کشتی یا تأسیسات ثابت گردد یا احتمالاً مصونیت کشتی یا تأسیسات ثابت مورد استفاده ترانسپورت بحری را به خطر مواجه سازد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».
در صورتی که اعمال فوق، امنیت سفر کشتی را به مخاطره اندازد، یا تأسیسات حمل و نقل دریایی را منهدم سازد، وفق جزء 4 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی جرم دانسته شده است، در نهایت اگر این عمل سبب قتل یا جراحت شدید گردد، ‌حالت مشدده به خود می‌گیرد و به جزای سنگین تر قابلیت محکوم شدن پیدا می‌نماید.169
اگر انهدام یا صدمه شدید به کشتی بر اثر جاسازی مواد یا وسایل دیگر باشد یا حتی شخصی زمینه جاسازی این مواد را فراهم آورد را نیز قانون‌گذار افغانستان در جزء 3 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، جرم انگاری نموده است.ارائه معلومات کاذب: یکی از اعمال دیگری که امنیت سفر کشتی را به مخاطره می‌اندازد، ارائه اطلاعات و معلومات عاری از حقیقت است که به مرکز کنترل سیستم دریانوردی یا مراکز دیگر ارائه می‌شود، است؛ جزء 5 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی این عمل را چنین جرم دانسته است:
«[شخص] در صورتی که معلوماتی را که می‌داند، عاری از حقیقت است ارائه نماید، طوری که مصونیت کشتی و یا تأسیسات ثابت را به خطر مواجه سازد مرتکب حسب احوال به جزای حبس متوسط، محکوم می‌گردد»تهدید به انجام تروریسم دریایی: این مورد را فقره 2 ماده 11 این قانون بدین نحو بازتاب داده است:
«در صورتی که شخص، تهدید به ارتکاب اعمال مندرج جزء 1، 2، 3 و 4 فقره 1 این ماده را به منظور مجبور ساختن کارکن دولتـی یا هر شخص حقیـقی یا حکـمی دیگری به اجرا یا امـتناع از اجرای یک عمل نماید، مرتکب حسـب احوال به جزای حبسی که از سه سال کمتر و از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد».170
2-2-2- مجازات تروریسم دریایی
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی در مواد فوق‌الذکر جزای حبس طویل را برای مرتکب اعمال خشونت آمیز علیه سرنشین کشتی یا در تأسیسات ثابت و همین طور اگر عمل سبب انهدام یا خسارت شدید به کشتی یا اموال داخل آن یا تأسیسات ثابت گردد، در نظر گرفته است.
در صورتی که شخص با جاسازی مواد و وسایل دیگر سبب انهدام یا صدمه به کشتی یا تأسیسات ثابت گردد، قانون‌گذار افغانستان جزای حبس طویل که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، را برای این عمل پیش‌بینی نموده است.
اگر اعمال جرمی علیه سرنشینان کشتی یا اعمال انهدام یا صدمه شدید به کشتی، سبب به مخاطره انداختن مصونیت سفر کشتی شود، یا سیستم حمل و نقل دریایی را منهدم سازد یا سبب اخلال در خدمات آن گردد، قانون‌گذار برای این اعمال جزای حبس طویل و اگر در خلال این اعمال به شخص جراحت شدید وارد آید یا موجب قتل وی شود، مجازات اعدام را قابل حکم دانسته است.
این قانون شخصی را که به دلیل ارائه معلومات عاری از حقیقت که سبب به مخاطره افتادن امنیت کشتی شود، را سزاوار حبس متوسط دانسته است.
تهدید به اعمال فوق وفق فقره 2 ماده 11 این قانون به منظور اجرا یا امتناع از اجرای یک عمل با جزای بین سه تا هفت سال قابل مجازات دانسته شده است. البته اگر در جریان تهدید، شخص دیگری تحت فشار روانی یا جسمی قرار گیرد، حالت مشدده به خود می‌گیرد و فاعل جرم به جزای حبس طویلی که از شش سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می‌شود.
2-3- جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی
در زمینه جرم انگاری این جرم در حقوق کیفری افغانستان، می‌توان به فقره 1 ماده 5 قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره نمود. این ماده تحت عنوان خرابکاری آمده است171. اما به دلیل اینکه، این ماده به صورت عام است و هم جرایم عمومی خرابکاری و جرایم تروریستی علیه تأسیسات خاص و زیر بنایی را در بر می‌گیرد، نمی توان عنصر قانونی مختص به این نوع جرایم را تروریستی دانست. هدف و رکن معنوی در تعیین این نوع رفتار، بین جرایم عادی و تروریستی می‌تواند شاخص باشد؛ از سوی دیگر قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورخ 1366 به تصویب رسیده است و قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که در تاریخ 1387 به تصویب شورای عالی وزرا رسیده است از نظر تقدم و تأخر زمانی و تصریح قانون مؤخر در ماده 26 خود بیان می‌دارد: «… با انفاذ این قانون سایر احکام مغایر آن ملغی شمرده می‌شود» با توجه به این موضوع و مستند به این ماده قانونی می‌توان گفت که در واقع رکن قانونی این نوع حملات را در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی جستجو نمود.
فقره 6 ماده 3 این قانون، تسهیلات یا تأسیسات زیربنایی را شامل تأسیسات دولتی یا غیردولتی که خدمات عام المنفعه شامل تولید، ذخیره و توزیع گاز، نفت و آب، شبکه آب‌رسانی و کانالیزاسیون، تولید انرژی برق، خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائیه و نجات، حمل و نقل اعم از زمینی، هوایی، دریایی و یا بحری، مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنیتی، مخابراتی و یا سایر خدمات اجتماعی– اقتصادی را عرصه می‌نماید، دانسته است.172
2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی
با توجه به مبارزه علیه جرایم تروریستی، دو شیوه ارتکاب این جرم، یکی صدمه و دیگری تخریب تسهیلات زیر بنایی مشاهده می‌شود، وفق فقره 1 ماده 16 این قانون، این دو نوع شیوه تکوین این جرم را بیان و مورد جرم انگاری قرار داده است که اشعار می‌دارد: «شخصی که باعث وارد نمودن صدمه یا تخریب تسهیلات زیر بنایی مندرج جزء 6 ماده سوم این قانون در قلمرو افغانستان گردد و یا فعالیت آنرا مختل سازد به قصد اینکه یک عمل تروریستی را انجام دهد به حداکثر جزای حبس طویل محکوم می‌گردد».
2-3-2- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی
وارد نمودن صدمه، تخریب یا اخلال در فعالیت هر کدام از تأسیسات فوق‌الذکر با هدف ایجاد رعب و وحشت بین مردم برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی می‌تواند، مصداقی از تروریسم باشد که قانون‌گذار افغانستان، حداکثر مجازات حبس طویل یعنی پانزده سال را برای مرتکب این جرم پیش‌بینی نموده است.
3- جرایم علیه اشخاص
اشخاص ممکن است به طرق مختلف هدف مستقیم یا هدف غیر مستقیم حمله تروریستی قرار گیرد. هدف قرار گرفتن غیر مستقیم، به این صورت است که اشخاص در جریان مصادیق دیگر جرایم تروریستی صدمه و آسیب می‌بینند، مانند صدمه دیدن یک شخص از طرف مرتکبان جرایم تروریستی درجریان ارتکاب هواپیمایی و یاجرایم علیه کشتی حمله مستقیم ممکن است حمله به اشخاص دارای منزلت اجتماعی، قبیله‌ای، مذهبی و سیاسی داخلی باشد یا اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک و بین‌المللی و در این دو مورد اخیر نیز ممکن است، مورد گروگان‌گیری تروریست‌ها واقع شوند یا مورد قتل یا جراحت قرار گیرند.
3-1- جرایم علیه اشخاص عادی
کنوانسیون‌های بین المللی برای سرکوب تروریسم بر ضد آزادی و امنیت فردی از مشخصه‌های بارز تروریسم آن است که با هدف قراردادن اشخاص بی‌گناه و غیر نظامی و افراد بی‌دفاع سعی در تأثیر گذاری بر سیاست‌های دولت از طریق ایجاد جو رعب و وحشت دارد؛ ازاین‌رو تروریسم اگر چه اولاً و بالذات جنایت بر ضد دولت‌ها و نهاد های تأسیس یافته از جانب آنان (سازمان های بین المللی) می‌باشد؛ لکن برای وصول به اهداف خود انسان‌های بی‌گناه را طعمه قرار می‌دهد.
بنابراین تروریسم در زمره جنایات بین المللی است که می‌تواند هم به بشریت و هم به روابط بین المللی و دولت‌ها صدمه بزند. چنین خصوصیتی جامعه بین المللی را بر آن داشته که اقدام به تصویب کنوانسیون‌هایی برای صیانت از بشر نمایند که در این کنوانسیون‌ها علاوه بر حمایت از دولت‌ها، صیانت از اشخاص در درجه اول اولویت قرار دارند.
اشخاص عادی در دو مورد هدف حملات تروریست‌ها قرار می‌گیرند. زمانی که این افراد به حیث هدف غیرمستقیم هستند، مانند هواپیماربایی و جرایم علیه کشتی، جرایم علیه مصونیت هوایی یا دریایی و جرایم علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات ثابت و زیربنایی و زمانی هم به طور مستقیم مورد حمله قرار می‌گیرند، مانند ترور شخصیت‌های سیاسی، مذهبی یا قومی یا گروگان‌گیری؛ در هر دو مورد به گونه‌های مختلف مورد صدمه قرار می‌گیرند. قانون گذارافغانستان نیز بادرک اهمیت حمایت وحراست ازجان افراد، به بیان جرایم تروریستی علیه افراد پرداخته ودرماده 19 هم قانون جرایم تروریستی بیان داشته است:
1-1 هرگاه شخص به منظورمجبور ساختن دولت افعانستان یادولت خارجی یا سازمان بین المللی یامؤسسه غیردولتی خارجی، شخص دیگری رابه مقصد اجرا یا امتناع از اجراء یک عمل گرفتار یاتوقیف نموده وتهدید به مرگ یا تعذیب جسمی نماید یا دراسارت نگهدارد وآزاد ساختن وی را واضحآ یا تلویحآ مشروط به اجراء یا امتناع ازاجرای آن عمل نماید مرتکب حسب احوال به حد اکثر جزای حبس طویل محکوم می گردد.173
2-1 هرگاه شخص توقیف شده مندرج

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع افغانستان، جرم انگاری، حقوق بین الملل، حملات تروریستی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ایالات متحده، افغانستان، جرم انگاری، قوانین داخل