دانلود پایان نامه با موضوع اطلاعات نامربوط

دانلود پایان نامه ارشد

ديگران، 1996،همان).
براي ساختن فرم اين آزمون، از يک مجموع? 200 مقوله اي (آيتم) چهار گزينه اي استفاده گرديد. و از اين 200 مقوله، 34 مقوله انتخاب شد و فرم A طراحي گرديد. اين دويست مقوله از نظر توانايي تمييز و تفکيک بين افراد، مورد تجزيه و تحليل واقع شدند (فاشين و فاشين، 1994). مقوله هايي نوشته شدند که داراي موضوعات اجتماعي و آشنا بودند، و در آنها اصطلاحات روزمره و معمول به کار رفته بود. نمر? اين آزمون بر اساس مجموع مقوله هايي است که فرد درست پاسخ داده است. براي به دست آوردن نمرات خرده آزمون هاي تجزيه و تحليل، ارزيابي و استنباط، 34 مقوله نمره گذاري مي گردد. مي توان 30 تا از مقوله ها را براي به دست آوردن نمرات خرده آزمون هاي استدلال استقرايي و قياسي به کار برد (جاکوب، 1994،همان).
مؤلفين اين آزمون براي تعريف خود از 5 حوز? محتوايي اين آزمون، با واتسون و گلاسر موافقند: تجزيه و تحليل به عنوان درک و فهم و تعبير و تفسير معاني در ارتباط با تجارب متنوع تعريف مي شود. ارزيابي با اظهارات باورکردني و نتايج استدلال شخص، مشخص مي گردد. استنباط به توانايي شخص در ترسيم نتايج، مربوط مي شود. استدلال استقرايي به نتايجي اشاره دارد که از استنباط ها گرفته شده است. در مقابل استدلال قياسي به ترسيم نتايج مبتني بر استدلال منطقي اشاره دارد (فاشين و فاشين، 1994،همان).
فرم B اين آزمون از بازنويسي 28 مقوله از 34 مقوله فرم A تهيه شده که در آن مضامين، محتوا، نام ها و اصطلاحات متفاوتي جايگزين شده است. البته تلاش شده است تا مسائل و موضوعات فرم A آزمون حفظ شود. به عبارتي ديگر، سازندگان اين آزمون به دنبال ساختن يک فرم موازي بودند. سازندگان آزمون معتقدند که فرم A و B، به لحاظ زمينه هاي مفهومي، هم ارز و معادل هستند.
به دليل تازگي اين آزمون، پژوهش هاي خيلي کمي دربار? روايي و پايايي موضوعات آن صورت گرفته است. به طور کلي، آزمون هاي واتسون، گلاسر، کُرنل و کاليفرنيا، آزمون هاي اصلي تفکر انتقادي هستند، اگر چه آنها بر حسب فراواني کاربرد، خيلي اهميت دارند، اما آزمون هاي ديگري نيز وجود دارند که خيلي شناخته شده نيستند که در ادامه به توضيح برخي از آنها مي پردازيم.(همان:182)
آزمون فرايندهاي شناختي سطح بالا رُز
آزمون رُز به وسيل? جان رُز در سال 1976 طراحي و معرفي شد و به وسيل? انتشارات علمي نواتو ـ کاليفرنيا منتشر گرديد (انيس و نوريس، 1989،همان). آزمون رُز، توانايي تجزيه و تحليل، ترکيب و ارزيابي شخص را مي سنجد و براي دانش آموزان پاي? چهارم تا ششم طراحي شده است. اين آزمون، شامل 105 پرسش چند گزينه اي است و از 8 بخش زير تشکيل شده است که در 2 ساعت بايد اجرا شود.
1. قياس ها (شباهت ها)
2. استدلال قياسي
3. مقدمات گمشده
4. روابط انتزاعي
5. ترکيب ترتيبي
6. راهبرد هاي سؤال کردن
7. تجزيه و تحليل اطلاعات مرتبط و نامرتبط
8. تجزيه و تحليل مدارک و شواهد
بخش هاي 1، 3، و 7 براي ارزيابي توانايي تجزيه و تحليل، بخش هاي 4، 5 و 8 براي سنجش ترکيب و بخش 2 و 6 براي آزمون توانايي ارزيابي شخص اختصاص مي يابد. اين آزمون يک آزمون فرايندهاي شناختي است، اما به نظر مي رسد برخي از طبقات آن شامل تفکر انتقادي نيست و فقط برخي از جنبه هاي تفکر انتقادي را مورد آزمون قرار مي دهد. به نظر انيس و نوريس (1989) آزمون رُز، بسيار شبيه به آزمون هاي هوش است. اما همبستگي بين اين آزمون و آزمون هوش لورج ثرندايک پايين است. اطلاعات آماري اين آزمون از مقايس? دانش آموزان سرآمد با معمولي به دست آمده اند.(همان)
آزمون مهارت هاي استدلال نيوجرسي
آزمون مهارت هاي استدلالي نيوجرسي در سال 1983 توسط ويرجينيا شيپمن براي ارزيابي پيشرفت فلسفه براي کودکان در کالج ايالتي مونت کلير طراحي گرديد. اين آزمون براي دانش آموزان پاي? چهارم، يک آزمون تفکر انتقادي ناميده نمي شود اما براي ارزيابي استدلال در زبان طراحي شده است. آزمون نيوجرسي شامل 22 حوز? مهارتي با ميانگين نظري است که براي هر مهارت 2 پرسش چند گزينه اي نوشته شده و در مجموع شامل 50 پرسش است، هر چند تقريباً نيمي از مقوله هاي آزمون براي ارزيابي استدلال قياسي طراحي شده است. انيس و نوريس(1989) استدلال مي کنند که اين نسبت و مقدار زياد پرسش هاي استدلال قياسي، ارزش اين آزمون را به عنوان يک آزمون تفکر انتقادي جامع و فراگير کاهش مي دهد. استدلال قياسي، يک سنجش ضروري تفکر انتقادي است. اين آزمون به دو طبق? اصلي تقسيم مي شود: مهارت هاي استدلال و مهارت هاي جست و جو و بررسي.
آزمون انشايي تمايلات تفکر انتقادي انيس ـ وير
آزمون انيس ـ وير از نظر قالب و شکل از آزمون هاي ديگر تفکر انتقادي متفاوت است. اين آزمون، يگانه آزمون انشايي تفکر انتقادي است و از اين لحاظ منحصر به فرد است که تمايلات تفکر انتقادي را مي سنجد. اين آزمون براي دانش آموزان دبيرستان و کالج طراحي گرديده است.
آزمون انيس ـ وير به شکل يک نامه به ويراستار يک روزنام? خيالي است. نامه شامل 8 پاراگراف است که نويسنده براي حذف پارکينگ (توقفگاه) شبانه در شهر خيالي مورسبورگ استدلال مي کند. کار آزمون، ارزيابي انديش? نويسند? نامه در هر هشت پاراگراف و همچنين ارزيابي انديش? نويسنده در کل نامه است (انيس و نوريس، 1989،همان).
به نظر مي رسد که يک آزمون انشايي مسائل و مشکلاتي در نمره گذاري و پايايي بين نمرات خواهد داشت. اما دستور العمل آزمون، توصيف مفصلي را از پاسخ هاي احتمالي دانش آموزان براي چگونگي نمره گذاري آنها فرهم مي کند. سازندگان اين آزمون ادعا مي کنند که اگر دستورالعمل آزمون خوب درک شود، نمره گذاري پاسخ هاي آزمودني ها به سادگي انجام مي شود. آنها متذکر مي شوند که انعطاف پذيري در نمره گذاري تا اندازه اي مجاز است، چرا که شايد برخي پاسخ ها در دستورالعمل پيش بيني و توصيف نشده باشد. آنها مدعي هستند که اين انعطاف پذيري امکان بررسي سطوح متنوع مهارت و سفسطه کردن در باورهاي زمينه اي متنوع ميان آزمون شوندگان را فراهم مي کند (انيس و نوريس، 1989،همان). بر اساس گزارش نويسندگان، پايايي آزمون با مقايسه هاي بين ارزيابان از 82% تا 86% برآورد شده است. اين نشان مي دهد که ارزيابان مختلف به طور مشابهي دانش آموزان را رتبه بندي مي کنند، اما در بسياري موارد، نمرات ممکن است نوسان داشته باشد(نيستاني و امام وردي، 185:1392)
جدول2 ـ2 آزمون هاي استاندارد شد? تفکر انتقادي
نام آزمون
توانايي مورد اندازه گيري
مشخصات
روايي، پايايي
آزمون ارزيابي تفکر انتقادي واتسون ـ گلاسر (WGTCTA)
استنباط، بازشناسي فرضيات، تفکر قياسي، تعبير، تفسير و ارزيابي قضاوت ها.
80 ماده آزمون شامل چندگزينه اي و صحيح ـ غلط

مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا (CCTST)
استقرا، قياس، معنا شناسي
اعتبار (قابل قبول بودن)
پيش بيني در طراحي آزمايش ها، تعريف، شناسايي فرضيات

دامن? آلفا:
75% ـ 70%
آزمون انشايي تفکر انتقادي انيس ـ وير (CCTT)
چگونه افراد نکته ها را درمي يابند و استدلال ها و فرضيه ها را مي بينند، با ابهامات به طور موثري برخورد مي نمايند، چگونه با تصميم هاي افراطي و اطلاعات نامربوط رو به رو مي شوند، آيا از استدلال دوري و شکاکيت اجتناب مي کنند، اظهاراتشان معتبر و با ثبات است، از زبان عاطفي براي ترغيب کردن استفاده مي کنند؟
انشايي زمان آزمون 40 دقيقه
دامن? آلفا:
86% ـ 82%
آزمون تفکر انتقادي (CCT)
شناسايي نتايج، کشف تناقضات، کشف مفاهيم و استلزامات گم شده يا مفقود، مدريريت شواهد تاييدي، تصميم گيري دربار? اين که آيا استدلال هاي ارايه شده، کافي هستند، تعيين اين که چگونه اطلاعات ارايه شده اند، پيش بيني، ديدن احتمالات ديگر، خلق فرضيات دربار? تفکر فرد.

2-1-6-3- مسايل و مشکلات سنجش تفکر انتقادي
مشکلات اصلي تفکر انتقادي به ساخت و انتخاب ابزارهاي سنجش برمي گردد. مشکلات از سه حوزه ناشي مي شوند: هزينه، ارتباط، ايدئولوژي و باورهاي زمينه اي. اولين مسأله اي که معلمان با آنها رو به رو مي شوند، اختصاص هزين? سنجش تفکر انتقادي است. انجام سنجش هاي تفکر انتقادي زمان بر و گران است (انيس، 1992). بسياري از معلمان و محققين علي رغم قيمت بالاي آزمون هاي تجاري، به دليل آسودگي خاطر يکي از آنها را انتخاب مي کنند، اما استفاده از آزمون هاي تجاري تفکر انتقادي، ريسک هاي خاصي به دنبال دارد.
بسياري از آزمون هاي تجاري، مشابه آزمون هاي خواندن هستند که فقط درک و فهم دانش آموزان را مي سنجد. اولين مشکل برخي از اين آزمون ها اين است که داراي روايي نيستند (هالپرن، 2003). علاوه بر اين، بيشتر اين آزمون ها، آموزش جامعي براي معلمان فراهم نمي کنند تا آنها مفاهيم کليدي اين آزمون ها را درک نمايند (بير، 2001،همان).
همچنين انتخاب واژه هاي مناسب براي ساخت سؤال هاي آزمون، آسان نيست. مشکل ارتباط زماني به دليل آن است که دانش آموزان کم سن و سال هستند و واژگان محدودي دارند و از معناي صحيح لغات، تصور نادرستي دارند. براي مثال، انيس (1992) به اين نتيجه رسيد که دانش آموزان پاي? چهارم تصور مي کنند که بحث و نتيجه گيري به معناي پايان هرچيزي است. چنين تصور غلطي ممکن است به پاسخ هاي نادرست دانش آموزان منجر شود. براي اجتناب از اين موقعيت، مربيان بايد با بررسي دقيق، يک آزمون تفکر انتقادي خوب طراحي شده را انتخاب نمايند. اگر معلمان يا محققان به دنبال ساختن سؤال هاي آزمون تفکر انتقادي خود باشند، بايد واژگان مناسبي را براي مخاطبين مختلف به کار ببرند. همچنين معلمان بايد در درک صحيح معاني اصطلاحات به دانش آموزان کمک نمايند.
سومين مسأله، باور هاي زمينه اي شخصي و ايدئولوژي متفاوتي است که بين آزمون گيرندگان و سازندگان آزمون وجود دارد (انيس و نوريس، 1989،همان). در اين حالت، گيرند? آزمون و سازند? آزمون به دليل داشتن باورهاي زمينه اي و ايدئولوژي، اظهارات متفاوتي دربار? پرسش هاي چندگزينه اي مطرح مي کنند. براي نمونه، دربار? اين پرسش که آيا معلمان حق دارند که تقاضاي اعتصاب داشته باشند؟ بسياري در پاسخ مي گويند که معلم حق اعتصاب ندارد، زيرا معتقدند که اعتصاب به شيوه هاي مختلف بر روي دانش آموزان تأثير خواهد گذاشت. در حالي که برخي ديگر معتقدند که معلمان حق اعتصاب دارند، زيرا اعتصاب يکي از روش هاي اصلاح کيفيت آموزشي است.
بنابراين اگر سازنده آزمون، پرسش هاي نامناسبي طراحي نمايد يا بر اساس باورهاي شخصي خود، سؤال هاي آزمون را مشخص نمايد، آزمون پايايي خود را از دست مي دهد. فرد ممکن است براي حل اين مسأله و با استفاده از مصاحبه و مذاکره به بررسي اين بپردازد که چرا و چگونه گيرندگان آزمون به اين پاسخ رسيده اند. البته تهيه و تدوين محتوايي موجز و واضح در پرسش هاي آزمون به گيرندگان آزمون کمک مي کند تا به درک يکساني از پرسش ها نايل شوند.
بنابراين، انتخاب بهترين آزمون تفکر انتقادي، به هدف پژوهش گر وابسته است و عواملي چون هزينه، مدت زمان اجرا و سهولت نمره گذاري، اهميت زيادي در انتخاب آزمون دارند. هنگام انتخاب آزمون تفکر انتقادي براي کارکنان يا دانش آموزان، به سن و بلوغ اشخاص، مناسب بودن مواد و مقوله ها و زمان مورد نياز براي اجراي آزمون بايد توجه شود. براي دانش آموزان پاي? چهارم و بالاتر استفاده از فرم سنجش تفکر انتقادي واتسون ـ گلاسر بهترين انتخاب است، زيرا همانطوري که گفته شد اين آزمون قديمي ترين و پرکاربرد ترين آزمون تفکر انتقادي است. آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا براي سطح کالج طراحي شده است. براي دانش آموزان ابتدايي، آزمون فرايندهاي شناختي سطح بالاتر رُز، انتخاب قابل دفاعي است.
به طور کلي براي استفاده موثر از ابزارهاي سنجش تفکر انتقادي، معلم بايد چهار اصل زير را مد نظر قرار دهد:
اول اينکه، قبل، حين و بعد از آموزش، لازم است اطلاعات جامع دربار? دانش آموزان جمع آوري شود (بارون، 1987،همان). زمان سنجش تعيين کننده است. بسته به زمان و عملکردهاي سنجش، سه نوع ارزيابي بايد انجام شود. سنجش تشخيصي، تکويني

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع انتقادي، آيا، ارايه، گرديده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع انتقادي، تمايلات، ، فراشناختي