دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، روش پژوهش، روش شناسی پژوهش، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

زمان فعاليت بدني آزاد و رفتارهاي بيتحرک را به صورت سازمان يافته بررسي کردند. قد، وزن و دور کمر اندازهگيري شد. سپس درصد چربي بدن و چاقي کلي و شکمي بر اساس وضعيتهاي چاقي و دور کمر (هم BMI و هم دور کمر، يا BMI يا دور کمر غير طبيعي و هم BMI و هم دور کمر غير طبيعي) محاسبه شد. نتايج نشان داد دختران بيش از 4 ساعت تلويزيون و DVD تماشا ميکنند، اغلب سه برابر بيشتر احتمال داشت که چاق باشند. همچنين نشان داده شد که در دختران بين فعاليت بدني با درصد چربي، دور کمر، BMI و چاقي رابطه معنیداري وجود دارد (86).
2-4- جمع بندي
امروزه، اکثر مردم سراسر جهان با مشکل چاقي مواجه هستند و چاقي در همه کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه شيوع يافته است. شيوع اضافه وزن در دختران در بين سالهاي 1975 تا 1995 از 7/11 به 7/20 افزايش يافته است. سطح فعاليت بدني، مدت زمان تماشاي تلويزيون، فيلمهاي ويدئويي و کار با کامپيوتر، BMI والدين و ميزان کالري دريافتي روزانه بر شيوع چاقي کودکان موثر است. همچنين سطح فعاليت بدني و زمان تماشاي تلويزيون و انجام بازيهاي رايانهاي بر BMI، درصد چربي بدن، دور کمر و چاقي تاثير ميگذارد و موجب کاهش BMI و کاهش وزن در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقي میشود. همچنين چاقي کودکان موجب کاهش آمادگي قلبي عروقي و نيز اختلال در عملکرد طبيعي قلبي تنفسي ميشود. هدف از پژوهش حاضر ارتباط بين شيوع چاقي و فاکتورهاي مرتبط با چاقي (درصد چربي و نسبت دور کمر به دور لگن) با سطح فعاليت بدني و آمادگي هوازي است.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
اين فصل ابتدا به نحوه چگونگي جمعآوري اطلاعات ميپردازد و اطلاعاتي پيرامون روش پژوهش و مراحل اجراي آن، جامعه آماري، نمونه آماري و روش انتخاب نمونهها، متغيرهاي پژوهش و ابزار اندازهگيري ارائه ميشود. همچنين چگونگي جمعآوري اطلاعات مربوط به اندازهگيريها، تست ورزشي توضيح داده میشود و در پايان روش آماري مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل اطلاعات ذکر میشود.
3-2- جامعه آماري
آموزش و پرورش شهرستان جوانرود جامعه آماري دانشآموز دختر اول تا ششم ابتدايي این شهرستان که در سال 92-1391 مشغول به تحصيل بودهاند 2316 نفر اعلام کرده است.
3-2-1-نمونه آماري
از بین 2316 دانشآموز دختر دور ابتدايي شهرستان جوانرود و بر اساس جدول مورگان 330 نفر انتخاب شدند و افرادي که تمايل به همکاري نداشتند حذف ميشدند و فرد ديگري به صورت تصادفي انتخاب شد.
3-3-متغيرهاي پژوهش
متغیرهای پژوهش عبارتند از:
1- BMI
2- قد
3- وزن
4- درصد چربي بدن
5- نسبت دور کمر به دور لگن
6- سطح فعاليت بدني
7- آزمون YO-YO
3-4- روش پژوهش
اين پژوهش کاربردي و از نوع توصيفي – همبستگي بوده است.
ابتدا به مدارس ابتدايي دخترانه شهرستان جوانرود رفته و آمار کلي دانشآموزان گرفته شد. انتخاب به صورت تصادفي از روي دفتر آمار بود، مثلا شمارههاي 1، 15، 30 و … انتخاب شدند. پس از تعيين آزمودنيها آنها را در يک جا جمع کرده و قبل از انجام کار به دانشآموزان در مود تحقيق حاضر توضيحات لازم داده و از آنها در مورد اينکه آيا حاضر هستند، در اين پژوهش با ما همکاري کنند سوال ميشد پس از رضايت دانشآموزان براي اينکه والدين نيز از شرکت فرزندانشان در تحقيق حاضر مطلع شوند و از رضايت والدين اطمينان حاصل کنيم به دانشآموزان فرم رضايت والدين داده شد که والدينشان آن را امضا کنند. پس از به دست آوردن رضايت والدين، قد، وزن دور کمر، دور لگن، ضخامت چربي زير پوستي سه سر بازو و ساق پا (توسط کاليپر با روش دو نقطهاي جکسون و پولاک) آنها اندازهگيري و ثبت شد. همه اندازهگيريها در صبح از ساعت 8-12 انجام شد. سپس به آزمودنيها پرسشنامه فعاليت بدني بک داده شد تا به آن پاسخ دهند و در پايان از آنها آزمون YO-YO گرفته شد. در صورتي کودکي در نيمههاي تحقيق تمايلي به تمايل به ادامه همکاري نداشت حذف و در نهايت فرد ديگري به صورت تصادفي انتخاب ميشد.
3-5- ابزارها و روشهاي اندازهگيري
3-5-1-اندازهگيري قد
براي به دست آوردن قد آزمودنيها از متر نواري استفاده شد که بر روي ديوار نصب شده بود، در حالي که کودکان بدون کفش به ديوار تکيه زده بودند و روبه رو را نگاه ميکردند و به روش استاندارد قد آزمودني بر حسب سانتيمتر اندازهگيري و ثبت شد.

3-5-2- اندازهگيري وزن
اندازهگیری وزن آزمودنيها با استفاده از ترازو ديجيتال scale pershenal انجام شد. روش اندازهگيري به اين صورت بود که آزمودنيها بدون کفش و با حداقل لباس ممکن به مدت چند ثانيه روي ترازو قرار ميگرفتند و وزن آنها بر حسب کيلوگرم اندازهگيري و ثبت شد.

صدکهاي 95، 85 و 5 ام BMI در دختران 7-12 سال تعيين شد (70). آزمودنيهاي با BMI پايينتر از صدک 5 استاندارد CDC براي سنین 7، 8، 9، 10، 11 و 12 سال به عنوان لاغر، BMI با صدک 5 تا 85 به عنوان نرمال، BMI با صدک 85 تا 95 به عنوان داراي اضافه وزن و BMI با صدک بيشتر از 95 به عنوان چاق در نظر گرفته شد. جدول 3-1 ردههای وزنی (لاغر، نرمال، دارای اضافه وزن و چاق) بر اساس نمودار CDC در دختران 7-12 سال را نشان میدهد.

جدول 3-1- تعیین ردههای وزنی (لاغر،نرمال، دارای اضافه وزن و چاق) بر اساس BMI در دختران 7-12 سال
چاق
اضافه وزن
نرمال
لاغر

صدک ˂ 95
صدک 85-95
صدک 5-85
صدک ˃5
سن
7/19
6/17-7/19
49/13-6/17
49/13
7
7/20
3/18-7/20
59/13-3/18
59/13
8
7/21
2/19-7/21
7/13-2/19
7/13
9
23
20-23
14-20
14
10
2/24
8/20-2/24
4/14-8/20
4/14
11
2/25
7/21-2/25
8/14-7/21
8/14
12

3-5-4-اندازهگيري دور کمر
ابتدا فاصلهی بین دنده تحتاني و تاج خاصره را تعيين و سپس قسمت وسط آنها را مشخص کرده و با استفاده از متر نواري دور کمر را در حالتي که موازي با زمين بود اندازهگيري شد (35).

3-5-5-دور لگن
براي اندازهگيري دور لگن (HC) جايي از لگن که بيشترين قطر را دارد، تعيين کرده و سپس با استفاده از متر نواري اندازهگيري انجام شد (35).

3-5-3- تعيين نسبت دور کمر به دور لگن
نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) با اندازهگيري دور کمر و دور لگن و از طريق تقسيم دور کمر به دور لگن به دست ميآيد. در قسمت پايين فرمول محاسبه نسبت دورکمر به دور لگن آمده است.
(cm) دور لگن /(cm) دور کمر= WHR

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع اضافه وزن، کودکان مبتلا، پرسش نامه، گروه کنترل Next Entries پایان نامه ارشد درباره مشارکت اجتماعی، تحلیل واریانس، توزیع فراوانی، رسانه های جمعی