دانلود پایان نامه با موضوع اشياء، آوري، هايي

دانلود پایان نامه ارشد

در مرحله اول براي نگهداري و نمايش دائم يا موقت مجموعه اي از اشياء و به منظور بازديد، مطالعه و بهره مندي از آنها به کار مي روند. اينگونه اشياء ممکن است از نقاط مختلف دنيا جمع آوري شده باشند و يا آنکه متعلق به يک منطقه باستاني در نقطه مخصوص باشند. فرآيند جمع آوري، نگهداري و نمايش اينگونه اشيا و موزه ها مستلزم تامين تسهيلات و امکانات متنوع و کارآمد بسياري است که در اينجا به مراحل مختلف اين فرآيند اشاره مي شود.
4-1-2-2-1-جمع آوري مواد و مجموعه هاي موزه ها
بسياري از موزه هاي بزرگ شيوه اي عملي براي تمايل به گردآوري اشياء زيبا هنري دارند- اشيايي که بيننده آرزو دارد که به او شهامت بدهد تا اطراف خود و ديگران را با اشياء مناسب محصور سازد، تصميم به مطالعه تاريخ اين اشياء ومردمي بگيرد که آنها را تصور کرده و مي ساختند و حتي کوشش کند تا به تنهايي مهارت ها و اميالش را در توليد اشياء زيبا بپرورد. چنين موزه هايي مجموعه هايي از نقاشي ها، مجسمه ها، پرده هاي منقش، مبلمان، اشياء نفيس و… را در بر مي گيرند. آن ها بزرگترين موفقيت هاي فکري و دوستي بشر را به نمايش مي گذارند. موزه هاي ديگر نيز هستند که مجموعه هايي از طبيعت مانند علوم زمين شناسي، گياه شناسي، جانور شناسي، را ارايه مي کنند که مربوط به نقاط مختلف کره زمين است. برخي از موزه هاي مناطق محدودي را با توجه به هدف خود انتخاب کرده و تاريخ طبيعي و وضعيت امکانات زندگي انسان را با جزئيات مفصل به نمايش مي گذارند. در اين موزه ها نحوه پيروزي گذشتگان را براي بدست آوردن غذا از زمين، تغذيه، پوشاندن خودشان و اتحادشان با يکديگر براي حمايت و کوشش هاي گروهي و چگونگي تکامل مرحله به مرحله آن تا مشکلات و پيروزي هاي امروزه بشر به نمايش گذارده مي شود.
عامل مشترک و مهم بين اولين موزه ها و موسسين آنها علاقه به مجموعه داري بوده و به خاطر اشتياق آنهاست که امروزه، مالک مجموعه هاي فوق العاده اي از اشيايي هستيم که برايمان به ارث گذاشته شده است. مردم هنوز هم در جمع آوري همان شور و شوق را دارند و ممکن است بدون کاسته شدن اشتياقشان به جمع آوري اشيايي مربوط به اين دوران بپردازند. در دوران ما مجموعه ها از وجوهي همچون موضوعات مربوط به سلامتي و علم بهداشت، گياهان و داروها، عکاسي، ارتباطات راديويي و اکترونيکي شکل مي گيرند. زماني از ترکيب شدن مجموعه هاي خصوصي و فردي با يکديگر در ساختماني، موزه اي شکل مي گيرد. عملکرد اوليه موزه به عنوان يک وظيفه عمومي جمع آوري موادي است که براي آنها اختصاص يافته است. زيرا اين طريقي براي حفظ اشياء است که ممکن است بهر جهت براي هميشه ناپديد شوند. اين کار زماني که اشيا ذاتاً داراي طبيعتي با ارزش و هنري هستند با تقاضايي سريع از بيشتر جمع آوري کنندگان (اشياء) بسهولت امکان پذير است. ولي وقتي اين اشياء زشت ،حجيم، کوچک و بدون هيچگونه ارزشي تجاري باشد، امکان انتخاب افرادي در مناطق فاقد موزه، مي بايست به جمع آوري کننده هاي فردي متکي باشند. در مناطقي که موزه هست و امکان تشکل و تشويق فردي کماکان مهمترين ياور موزه بشمار مي روند.
يک موزه نمي تواند بدون تفاوت مواردي را بپذيرد که به آن پيشنهاد مي شود. وظيفه هر موزه اي ارايه تصويري کامل و خوب از موضوعات انتخابي آن است. اين امر مستلزم پذيرفتن نمونه هاي اختصاصي و تکميل آنها به منظور پر کردن فاصله هاي و تقويت پشتوانه موزه و کامل کردن ترتيب تاريخي آن است. موزه ها بايد هميشه گوش به زنگ موضوعات مناسب باشند. آنها ممکن است مالکين را به ارايه قطعاتي اختصاصي و يا افراد خير را به خريد لوازم ويژه تحقيق ترغيب نمايند. و يا آنکه خود وارد بازار شوند. وظيفه مدير يک موزه همچنين کشف محلي است که مجموعه ها و قطعات ويژه آنها قرار دارند. زماني که يک مجموعه دار گنجينه اش را بدون ابراز علاقه به وراثينش براي آنها به ارث مي گذارد، طبيعي است که علاقه موسسات به اشياء فردي و گروهي حتي کل مجموعه ها جلب شود. از انجا که سالها رنج و تجربه براي جمع آوري مجموعه ها بکار رفته، تمام اين مجموعه ها از ارزش هاي ويژه اي برخوردار هستند. تمايل عميق براي حفظ امنيت اين مجموعه ها قبل از آنکه در حراج ها تکه تکه شوند و قطعات کمياب در نقاط دور و پرت مجزا شوند و يا اشخاص عادي آنها را به مصرف روزمره برسانند، ضروري است. دومين ضرورت کار موزه ها که به اندازه اولي اهميت دارد، اجتناب از پذيرفتن هدايا يا ميراث نامناسبي است که در مجموع براي مجموعه و يا موسسه امتيازي ندارد. موزه ها نمي توانند بدون تحرک بمانند. مجموعه هاي آنها مي بايد توسعه بيابد و کوشش مي شود تا با گذشت زمان به استاندارد هاي بالا دست يابند. به اين دليل، هديه اي که دلالت بر ايجاد شرايط بي تحرکي در موزه دارد، بايد در تضاد با منافع موزه بشمار رود. يک مجموعه (موزه اي) وضعيتي را داراست که مي بايست از آن بصورت يکپارچه نگاه داري کرد و آنرا همانطور که هست به نمايش گذارد. بنابراين هر هديه يا مجموعه اي در صورتي که کامل بوده و از استاندارد و اصالت بالايي برخوردار باشد مي تواند فقط با مجوز لازم پذيرفته شود. همواره پس از اين مرحله پذيرفتن هر مجموعه با ارزش ديگري از همان نوع امکان پذير است. اين دو مجموعه بدون شک بعداً مي توانند با يکديگر ترکيب شده و تبديل به يک نسخه شوند. زماني ممکن است مجموعه ها در يک تاريخ بر پايه اي مشخص نمايش داده شوند و ممکن است در زمان ديگري بر حسب شرايط جغرافيايي متفاوت و ناشي از آرايشي دوباره و مصنوعي مستقل مجدداً تقسيم شوند.
در زمينه تاريخ طبيعي، از چهار روش عمده براي ايجاد مجموعه ها استفاده مي شود: بعضي اوقات مجموعه هاي تاريخي را جانورشناسان و کاشفان نگهداري مي کنند. اين مجموعه ها ممکن است از نوع نمونه هاي غني و با ارزش باشند. از اين رو اولين بررسي هاي علمي رسمي بر روي اين مجموعه ها انجام مي شود و خصوصيات آنها، هويت تمام مواردي را تعيين مي کند که بعدا کشف مي شوند و از نوع همان مجموعه ها هستند.
روش دوم شامل تمام مجموعه هايي مي شود که ممکن است از طريق اعزام هيئت هاي علمي بوجود آيد و سپس مواد مجموعه بدقت مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج پس از تدوين و چاپ براي موزه هاي اختصاصي ارايه شود.
روش سوم مربوط به موزه هايي مي شود که از امکانات کافي و کارمندان ورزيده اي برخوردار هستند و ممکن است هيئت علمي خود را به منظور تهيه موادي براي ايجاد مجموعه هاي مطالعاتي و نمايشي به نقاط ديگر اعزام کنند. سرانجام روش آخر امکان خريداري مواد موزه اي از شرکت هايي است که در جمع آوري و تهيه آنها براي موزه ها تخصص دارند. اين روش احتمالاً تنها راهي است که يک موزه کوچک مي تواند نمونه هاي جديد را به منظور ارايه تصاويري از اشکال مشخص زندگي در مناطق دور افتاده بدست آورد.
در عصر حاضر جمع آوري مجموعه هاي موزه اي مربوط به علوم فيزيک و مهندسي با تاخير بسيار انجام شده است. فقط در خلال بخش مهمي از اين دوران 150 ساله، مواد موزه اي قابل استفاده و کمياب براي نمايش در موزه ها مناسب تشخيص داده شده اند. البته هنوز مواد اوليه طبيعي و خام پيدا مي شوند ولي وسايل ابتدايي علمي و موتورهاي اوليه با لوازم همراه آنها، همگي مدت زماني است که از هم پاشيده شده اند و انبوه قراضه هاي آنها در کوره ها ذوب شده اند. بسياري از وسايل و اسباب ابتدايي اگرچه قدري کارايي دارند ولي بعيد بنظر مي رسد که براي نسل آينده مفيد باشند. بهرحال بيشتر آنها بخاطر استفاده زياد کهنه شده اند. حتي وسايلي که دانشمندان استفاده مي کردند و ماشين هايي که مخترعين معروف درآن روزگار مي ساختند،بدون شک درهنگامي که دور انداخته مي شدند، انرژي زيادي داشته اند. مطالب مطرح شده و نتايج حاصل از آنها در ادامه حيات موزه ها از اهميت بسياري برخوردار هستند. براي آنکه مطمئن شويم که در آينده موزه ها و موزه دارها ديگر از چنين کمبودهايي رنج نخواهد برد ضروري است که هر موزه به صورت فعالي به جمع آوري مجموعه هاي موزه اي ادامه بدهد.

4-1-2-2-2- تشخيص هويت اشياء و مجموعه هاي نمايشي موزه
دومين مرحله اي که موزه ها به عنوان بخشي از فعاليت تحقيقاتي آنها موظف به اجراي آنند، تشخيص هويت دقيق هر کدام از نمونه هايي است که از آنها نگهداري مي کنند. از آنجا که خصوصيت اساسي موزه ها دانش فني کارمندان آنها است، در صورتي که کارمندان نسبت به هر نمونه اي ترديد داشته باشند،بايد آن را به ساير موسساتي بفرستند که دانش تخصصي لازم را در اختيار دارند. مشخصات هر نمونه بر روي يک برچسب نوشته مي شود و شماره اي نيز در داخل برگه دان ثبت مي شود. علاوه بر اين شماره، محل اصلي و زمان و چگونگي بدست آوردن آن نيز ممکن است بر روي خود نمونه نوشته شود. اين کار فقط براي ثبت مقدماتي نمونه و بر حسب موقعيت زماني ثبت آن در مجموعه است.پس از اين مرحله کار طاقت فرسايي شروع مي شود ولي گرفتاري اصلي يافتن تمام اطلاعاتي است که مربوط به نمونه مي شود. شناخت کامل هر نمونه اي غيرممکن است و شناخت بيشتر از آن، به ارزشش مي افزايد.
در صورتي که نمونه مورد نظر قطعه اي از مبلمان، شيشه يا نقره باشد، از روي ظاهر، سبک و تزئينات آن مي توان زمان و محل اصلي آنرا حدس زد. متعاقباً جستجو از طريق آثار استاندارد و مرجع و مقايسه شيء با نقشه ها و عکس ها و ترجيحاً با ساير نمونه ها ادامه مي يابد. مجدداً ممکن است که نمونه با دست خط، علامت تجاري، نشانه و يا اثر سربي ممهور شود. تمام اين اطلاعات مي بايست اضافه و ضبط شود و همراه با نمونه پيوست شود. از اين طريق در هر جايي که چنين نمونه هايي يافت مي شود، مي توان به نحوه ساخت، فروش و خريداري آنها در طول تاريخشان پاسخگو بود.
بررسي مجدد و دقيق اشياء موزه منجر به تشخيص ترکيب هاي درستي مي شود که اثبات دقيق تر هويت آن هارا امکان پذير مي سازد. بررسي منابع متعدد، در عين حال هماهنگ کردن اشياء مختلف و بخصوص مقايسه آنها را نيز امکان پذير مي سازد. در مورد نمونه هاي مربوط به جانور شناسي، بسيار اهميت دارد که در صورت امکان محل، زمان و چگونگي دستيابي و پيدا شدن آن شناخته شود. بخصوص که هر گونه مشخصات ويژه آنها بعداً مفيد خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، ابعاد شيءبايد کاملاً به دقت يادداشت شود.
شناسايي هويت نمونه ها در موزه ها در مرتبه اول مورد نياز کارمندان متخصص و سپس کتب مرجع کتابخانه هاست و درصورت لزوم براي برآورد نيازهاي دانش آموزان ودانشجويان جدي نيز بکار رود.به اين ترتيب هر موزه اي مي بايست کتابخانه مرجع مناسبي با تمام آثار استاندارد داشته باشد که موضوعات موجود در مجموعه ها را مورد بحث قرار دهد. در موزه هاي بزرگتر چنين آثار مرجعي را معمولاً کارمندان مبتکري گردآوري مي کنند که هميشه در ارتباط نزديک با کارشناسان، در ساير موزه ها و دانشگاه ها هستند. از اين رو پايه هاي مشترک اين دانش هميشه محکم شده و به راحتي قابل دسترسي است. البته حقيقت دارد که تعداد زيادي از بازديدکنندگان نمي توانند به اطلاعات دقيق، چه درباره نمونه هاي موجود در مجموعه ها و يا درباره موارد کمياب دست يابند و يا آنقدر علاقمند شوند که خود اطلاعات لازم را به موزه دار برسانند،بنابراين انتشار کتابهاي ساده و آموزشي براي برآورد نيازهاي بازديدکنندگان ضروري است.
4-1-2-2-3- حفاظت از اشياء و مجموعه هاي نمايشي موزه
منظور ازحفاظت در موزه ها ،مراقبت از مواد، اشياء و مجموعه هاي موزه اي در مقابل خسارت هاي تغيير شرايط طبيعي و استقرار مناسب آنها در محيطي کنترل شده است. از اين رو محافظت تا محدوده مراقبت در مقابل آتش سوزي، سرقت و … نيزگسترش مي يابد.در اينجا ما با تضاد امر محافظت با اين گرايش علوم اجتماعي نيز مواجه هستيم که خواهان حذف همه موانع و حداکثر تماس با اشياء و مجموعه هاي نمايشي است. اين تضاد بخصوص با توجه به ضرورت دسترسي آزاد به بيرون موزه، ارايه باز اشياء و ايجاد يک محيط مناسب براي شيء و بازديدکننده و امکان تغيير مکان فيزيکي اشياء، به نحوي که دامنه تاثير آن را گسترش دهد، شدت مي يابد. به اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع معنویت در محیط کار، ارزشهای سازمانی، تعامل سازمان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع اشياء، پوسيدگي، نمايش