دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان

دانلود پایان نامه ارشد

مکان………………………………………………………………………………71
3-6-1-3- هويت و زمان………………………………………………………………………………72
3-7- خصوصيات شکلي هويت بخش در معماري سنتي(دوره اسلامي)…………………………..73
3-7-1- درون گرايي…………………………………………………………………………………..74
3-7-2- مرکزيت……………………………………………………………………………………….74
3-7-3- انعکاس………………………………………………………………………………………..74
3-7-4-پيوند معماري با طبيعت……………………………………………………………………….75
3-7-5- هندسه………………………………………………………………………………………….76
3-7-6- شفافيت و تداوم………………………………………………………………………………..78
3-7-7-رازو ابهام……………………………………………………………………………………..79
3-7-8- تعادل موزون/توازن حساس…………………………………………………………………79
3-7-9- چشم دل…………………………………………………………………………………. 81
3-8- پيدايش فرم در معماري ايراني…………………………………………………………………83
3-8-1- فرم هاي ساده…………………………………………………………………………………83
3-8-2- فرم هاي مرکب………………………………………………………………………………88
3-9-نتيجه گيري………………………………………………………………………………………90
فصل چهارم : مقدمات طراحي
4-1- بخش اول : مباني برنامه ريزي
4-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….96
4-1-2-عوامل موثر در برنامه ريزي و طراحي موزه……………………………………………..96
4-1-2-1-بازديدکنندگان………………………………………………………………………..96
4-1-2-2-اقلام نمايشي………………………………………………………………………..102
4-1-2-3-سازمان اداري………………………………………………………………………119
4-1-3-رهنمودهاي برنامه ريزي و طراحي موزه…………………………………………………125
4-1-3-1-رهنمودهاي برنامه ريزي……………………………………………………….125
4-1-3-2-رهنمودهاي طراحي………………………………………………………………140
4-1-4-نتيجه گيري………………………………………………………………………………….158
4-2- بخش دوم :شناخت بسترشکل گيري طرح
4-2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………..159
4-2-2-موقعيت جغرافيايي استان گلستان………………………………………………………….159
4-2-3-موقعيت طبيعي استان………………………………………………………………………160
4-2-4-وضعيت اقليمي استان گلستان……………………………………………………………..160
4-2-5-پوشش گياهي و جنگل ها………………………………………………………………….161
4-2-5-1-پوشش گياهي…………………………………………………………………….161
4-2-5-2-جنگل ها………………………………………………………………………….161
4-2-5-3-مراتع……………………………………………………………………………..161
4-2-5-4-حوزه آبخيز……………………………………………………………………….162
4-2-6-موقعيت جغرافيايي شهر گرگان…………………………………………………………..162
4-2-7-پيشينه و تاريخ شهر گرگان……………………………………………………………….162
4-2-8-فرهنگ مردم شهر گرگان………………………………………………………………..164
4-2-9-موقعيت طبيعي و اقليمي شهر گرگان…………………………………………………….164
4-2-9-1-موقعيت طبيعي شهر گرگان…………………………………………………….165
4-2-9-2-وضعيت اقليمي شهر گرگان…………………………………………………….165
4-2-9-4-و ضعيت باد در شهر گرگان……………………………………………………166
4-2-10- نتيجه گيري……………………………………………………………………………..166
4-3- بخش سوم: تحليل سايت
4-3-1-موقعيت سايت مورد نظر طراحي……………………………………………………….168
4-3-?- همسايگان طرح مورد نظر طراحي…………………………………………168……
4-3-?- موقعيت ارتباطي سايت مورد نظر طراحي…………………………………169……
4-3-?- آلودگي صوتي سايت مورد نظر طراحي…………………………………..169…….

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………. 171
5-1-1- ايجاد هم زباني در آثار معماري………………………………………………………172
5-1-2- ايجاد همدلي در معماران……………………………………………………………….172
5-2-پيشنهادات……………………………………………………………………………………173

پيوست ها (جدول ها)
پ-?-?-?. جدول الگوي تبيين هويت معماري بر اساس تعامل نوآوري و عنايت به گذشته؛ طبق نظريه مارسيا………………………………………………………………91
پ-4-1-1. جدول رده بندي سه گانه وعوامل موثر بر دامنه فعاليت موزه ها……………..182
پ-4-1-2. جدول : فضاهاي عملياتي موزه: فضاهاي اداري………………………………183
پ-4-1-3. جدول : فضاهاي عملياتي موزه: فضاهاي فني و کارگاهي…………………….184
پ-4-1-4. جدول : فضاهاي عمومي موزه …………………………………………………185
پ-4-1-5. جدول : فضاهاي پشتيباني:فضاهاي رفاهي و خدماتي موزه…………………….186
پ-4-1-6. جدول : فضاي پشتيباني: فضاهاي خدماتي و تدارکاتي………………………..188

منابع و ماخذ
فهرست منابع………………………………………………………………………………………191
فهرست منابع اينترنتي…………………………………………………………………………….192
چکيده انگليسي…………………………………………………………………………………….194

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1-1 . شکل : موزه آشمولين،آکسفورد-انگلستان………………………………………………..13
2-1-2 . شکل: نمايي بيروني از درب اصلي بريتيش ميوزيم-انگلستان………………………..13
2-1-3 . شکل : کاخ ابيض يا موزه مردم شناسي،تهران…………………………………………15
2-3-1 . شکل : موزه گوگنهايم، ابوظبي…………………………………………………………40
2-3-2 . شکل : موزه باستان شناسي پاتراس،يونان………………………………………………42
2-3-3 . شکل : موزه باستان شناسي ملي آتن،يونان……………………………………………..43
2-3-4 . شکل : نماي هوايي موزه باستان شناسي السيا-فرانسه………………………………….44
2-3-5 . شکل : نماي بيروني طرح موزه باستان شناسي السيا-فرانسه………………………….44
2-3-6 . شکل : اسکيس اوليه طرح موزه باستان شناسي السيا-فرانسه………………………….45
2-3-7 . شکل : پلان هاي موزه باستان شناسي السيا-فرانسه…………………………………….45
2-3-8 . شکل : نماي بيروني صفحات چوبي موزه باستان شناسي السيا………………………..45
2-3-9 . شکل : نماي داخلي صفحات چوبي موزه باستان شناسي السيا…………………………45
2-3-10 . شکل : موزه ملي ايران باستان،تهران…………………………………………………46
2-3-11 . شکل : قديمي ترين نماي ترسيم شده از موزه ملي ايران باستان،تهران……………..47
2-3-13 . شکل : موزه خطايي (باستان شناسي اردبيل)، اردبيل………………………………..49
2-3-14 . شکل : ورودى بقعه شيخ صفى‌الدين اردبيلى، اردبيل………………………………..50
2-3-15 . شکل : فضاي داخلي موزه خطايي (باستان شناسي اردبيل)، اردبيل………………..51
4-2-1 . شکل : موقعيت جغرافيايي استان گلستان………………………………………………159
4-2-2 . شکل : موقعيت جغرافيايي شهر گرگان…………………………………………………162
4-3-1 . شکل : موقعيت سايت مورد نظر طراحي ……………………………………………..168
4-3-2 . شکل: همسايگان سايت مورد نظر طراحي…………………………………………….168
4-3-3 . شکل: موقعيت ارتباطي سايت مورد نظر طراحي…………………………………….169
4-3-4 . شکل: آلودگي صوتي سايت مورد نظر طراحي………………………………………..169
5-3-1 . شکل: سه بعدي…………………………………………………………………………..174
5-3-2 . شکل: سه بعدي……………………………………………………………………………174
5-3-3 . شکل: سه بعدي……………………………………………………………………………175
5-3-4 . شکل: سه بعدي…………………………………………………………………………175

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
5-3-1 . نقشه :سايت پلان و پلان بام………………………………………………………………176
5-3-2 . نقشه :پلان طبقه همکف :…………………………………………………………………177
5-3-3 . نقشه :پلان طبقه او

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع هويت، طراحي، معماري Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان