دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان

دانلود پایان نامه ارشد

ل :…………………………………………………………………….178
5-3-4 . نقشه :نما شرقي:…………………………………………………………………………..179
5-3-5 . نقشه :نما غربي:…………………………………………………………………………..179
5-3-6 . نقشه : نما جنوبي:…………………………………………………………………………180
5-3-7 . نقشه :بنما شمالي :………………………………………………………………………..180
5-3-8 . نقشه :برش a :……………………………………………………………………………181
5-3-9 . نقشه :برش b :……………………………………………………………………………181

چکيده
بيشترين جلوه هاي تاريخي در موضوعات مختلف را در موزه ها مي توان يافت و موزه ها را مي توان مکاني براي تماشاي اشياء تاريخي و ارزشمند قلمداد کرد که يادآور خاطره هنر ، فرهنگ و تاريخ گذشتگان است. هر يک از گنجينه ها ، اشياي عتيقه و آثار در عين بي زباني هنر و اسناد و تاريخ گذشته را بازگو مي کند. به عبارت ديگر مي توان موزه ها را آيينه اي تمام نما از آداب و سنن ، فرهنگ معنوي و هنر دوران گذشته دانست و با ديدن اين آثار با گذشته ها ارتباط برقرار کرد. از مهمترين کارهايي که يک موزه مي تواند انجام دهد، ترسيم جالبترين داستاني است که حکايت از پيروزي انسان بر جهان دارد و نشان مي دهد که او چگونه دانش خود را در دنيايي برپا ساخته است که در آن زندگي مي کند و اينکه او چگونه زندگي خانوادگي، هنرها وصنايع دستي فرهنگ ها وتمدن هاي خويش را توسعه داد.يکي ديگر از کارکرد هاي موزه ، کمک آنها به جذب گردشگر ميباشد. هنگامي که سخن از جذب گردشگر به ميان مي‌آيد، بدون شک عناصر و زير ساخت‌هاي بسياري براي ايجاد انگيزه و جذب آنها مطرح مي‌شود. بنابراين هر اندازه به مقوله توريسم نگاه تخصصي‌تري داشته باشيم، به همان ميزان نقش عناصر مختلف براي جذب بيشتر گردشگر نيز پررنگ‌تر خواهد شد.يکي از اين عناصر که از دير باز مورد توجه و علاقه گردشگران بوده است، معماري بناهاي قديمي و همچنين مدرن و معاصر است. شايد در اين ميان موزه‌ها به عنوان نماد شاخص معماري‌ بيش از ساير بناها مورد توجه قرار گيرند.اين موضوع تا آنجا پيش رفته که در حال حاضر معماري موزه‌ها به عنوان نماد و شاخصه هزاره سوم مطرح شده است. چرا که فارغ از ديگر نقش‌هاي موزه، معماري اين بناها خود گويا و نماد تفکر و انديشه‌اي خاص است و حتي گاه کارکرد يک نماد را در القاي مفاهيم خاص دارد. استان گلستان گنجينه اي از آثار داراي ارزش تاريخي و معماري را در دل خودجاي داده است ،اما متاسفانه اين آثار از نظر نگهداري شرايط خوبي ندارند و روند حفظ و مرمت آن ها ، مطلوب نيست.همچنين شهرگرگان در زمينه ي بهره مندي از موزه هاي تخصصي در زمينه ي ميراث باستاني و تاريخي اش با کمبود هاي فراواني روبروست. بنابراين ايجادموزه باستان شناسي با رويکرد بازيابي هويت معماري سنتي در جهت ارتقا فرهنگ و آموزش حفظ ميراث باستاني، همچنين پيوند معماري با شهر و اجتماع در منطقه ضروري مي باشد. که مي تواند زمينه حضور و مشارکتبيش از پيش مردم را در فضاهاي فرهنگي فراهم آورد.
کلمات کليدي:
موزه ،گردشگر ،شهر گرگان، ميراث باستاني، موزه باستان شناسي،هويت معماري سنتي
مقدمه
کشور ايران، يكي از قديمي ترين كانون هاي شكل گيري تمدن در دنيا محسوب مي شود و با داشتن بيش از ? هزار سال قدمت،در زمره كشورهايي با تاريخ كهن قرار دارد. تاريخ اسكان بشر در فلات ايران به دوره نوسنگي بازمي گردد و قديمي ترين كانون هاي سكونت بشر در ايران،در مجاورت كوه هاي زاگرس و البرز شكل گرفته است. از جمله اين مناطق باستاني ايالت استارباد يا گرگان امروزي نام دارد.گرگان از مهم‌ترين و غني‌ترين ايالات ايران در زمينه تحقيقات و کاوشهاي باستان‌شناسي است. کاوشهاي باستان‌شناسي پيشينه تمدن اين منطقه را 5 تا 6 هزار سال اعلام کرده‌اند. با اين تمدن کهن، تاريخي پرفراز و نشيب، آثار و بقاياي باستاني فراوان و با دانشمنداني نامدار و اقوامي مقتدر و نجيب، گرگان جايگاهي رفيع و سهمي ارزشمند در تاريخ و تمدن باشکوه ايران دارد.
در اين ميان موزه ها نقشي حياتي درترويج و ماندگاري نابترين پديده هاي تاريخي و فرهنگي دارند. موزه ها از معدود مراکز حافظ يادگاران نسل گذشته و در حقيقت فرزندان هنر و تاريخ هستند. هر يک از اشيا به نمايش در امده در آن در عين بى زبانى به هزار زبان سخن مى گويند زيرا اسناد معتبرى از هنر، فرهنگ و تاريخ را ارايه مى دهند. تاريخ تشکيل اولين موزه در ايران را بايد در گنجينه هاى گرانبهايى که باستان شناسان به دست آورده اند، جستجو کرد. ايرانيان براى رهايى از آسيب بيگانگان گاهى گنجينه هاى گرانبهايى را درون چاه ها و حفره ها پنهان مى کردند. بيشترين جلوه تاريخ موزه دارى ايران را در ايجاد موزه ايران باستان بايد جستجو کرد. اين موزه با 2744 متر زير بنا به دليل قدمت اشيا، در زمره يکى از موزه هاى مادر دنيا محسوب مى شود که به سال 1316 خورشيدى افتتاح گرديد.

فصل اول
کليات تحقيق

1- کليات تحقيق
1-1- تعريف مساله
نگاهداشت ميراث باستاني و تاريخي، معرفي و بازشناسي آنها و نيزآشنا کردن همه، به ويژه نسل جوان با اين ميراث ها، در تقويت هويت ايراني و اسلامي بسيار موثر است، کاري که بخش مهمي از آن، از کارويژه هاي موزه هاست، با اين وصف بررسي ها نشان مي دهد گرگان در زمينه ي بهره مندي از موزه هاي تخصصي در زمينه ي ميراث باستاني و تاريخي اش با کمبود هاي فراواني روبروست.
ما در اين تحقيق برآنيم تا ضمن فراهم کردن بستري مناسب براي حفظ و نگه داري ميراث باستاني، از طريق بازيابي هويت معماري بومي و سنتي شهر گرگان و همچنين پيوند معماري با شهر و اجتماع، زمينه حضور بيش از پيش مردم را در فضاهاي فرهنگي و موزه ها فراهم آوريم .
1-2- فرضيات
* معماري سنتي ايران واجد هويت قابل تعريف مي باشد.
* عوامل هويت ساز در معماري ايراني به لحاظ مفهومي مي تواند منبع الهام براي طراحي موزه امروزي باشد.
* منطقه گرگان و دشت به لحاظ باستانشناسي از مراکز غني ايران است و به شدت نيازمند طراحي موزه براي عرضه و نگاهداشت آثار تاريخي مي باشد.
1-3- ضرورت انجام موضوع
گلستان، نگارستان ايران است و از نگاه گردشگران، نگارستان ايران يکي از قطب هاي گردشگري طبيعي در ايران محسوب مي شود؛ اما بهشت طبيعت گردي و پايتخت اکوتوريسم ايران زمين علاوه بر چشم اندازها و مناظر زيباي طبيعي، گنجينه اي از آثار، ابنيه و يادمان هاي تاريخي را در دل خود جا داده است ،اما متاسفانه آثار و بناهاي تاريخي گلستان که از ظرفيت هاي مهم موجود براي جذب گردشگر هستند، شرايط خوبي ندارند و روند حفظ و مرمت آثار داراي ارزش تاريخي و معماري، مطلوب نيست.
بنابراين ساماندهي و حفظ اين آثار از مسائل حائز اهميت مي باشد که دليل اصلي انتخاب موضوع طرح مورد نظر بوده است.طراحي و ايجاد موزه تحت عنوان موزه باستان شناسي با رويکرد بازيابي هويت معماري سنتي در اين منطقهمي تواند قدمي در حفظ ميراث ارزشمند گذشتگان برداشته و علاوه بر فرهنگ سازي در حفظ آثار باستاني ، اهميت هويت معماري سنتي ايران (که امروزه به فراموشي سپرده شده است) را به عنوان يک عنصر شاخص نمايان کند.
1-4- اهداف تحقيق
* نگاهداشت ميراث باستاني و تاريخي
* ارتقاي فرهنگي جامعه
* جذب توريست و متعاقب آن رونق اقتصادي جامعه
* شناسايي و استخراج مفاهيم و عناصر هويت ساز در معماري گذشتگان و بکار بردن آن در کالبد جديد طراحي
1-5-روش تحقيق
1-5-1-نوع روش تحقيق
به لحاظ روش شناسي تحقيق، با توجه به اين که بخشي از فعاليت هاي تحقيقي معطوف به توصيف و تحليل مسائل مرتبط با موزههاي باستان شناسي و مشخصات فيزيکي و فضايي آنها است و بخشي ديگر مربوط به توصيف و تحليل مفهوم هويت در معماري سنتي ايران مي باشد، روش تحقيق توصيفي-تحليلي پيشنهاد مي گردد.
1-5-2-روش گردآوري اطلاعات
* مطالعات کتابخانهاي: بررسي ادبيات موضوع و جستجو در مطالعات پيشين که در کتابها، مقالات، طرحهاي پژوهشي و پاياننامههاي دانشجويي مرتبط با موضوع مندرج است. پژوهش کتابخانهاي دربارهي بستر شکلگيري طرح و همچنين يافتن نمونههاي موردي و مطالعه پيرامون آنها بخش مهمي از اين بخش است.
* مطالعات ميداني: اين بخش شامل مواردي نظير پژوهش ميداني پيرامون بستر شکلگيري طرح از سطح کلان تا خرد، حضور در نمونههاي موردي در دسترس براي درک فضا و پژوهش پيرامون فرآيند طراحي و يافتن نقاط ضعف و قوت آنها و همچنين يافتن صاحبنظران و مردم درگير با طرح و انجام مصاحبهي کتبي يا شفاهي با آنان است.
1-5-3- ابزار گردآوري اطلاعات
بنابر نياز تحقيق، از پرسشنامه، فيش از منابع فارسي و غير فارسي(کتابها، مقالات، پايان نامه ها و …)، مشاهده، عکسبرداري و نمودار استفاده خواهد شد.
1-5-4-روش تجزيه و تحليل اطلاعات
مقايسه نتايج بدست آمده از تستهاي انجام گرفته با مقالات مورد استفاده، رسم نمودارها، استفاده از نرمافزارهاي مربوطه
1-6- سوابق انجام موضوع
سوابق موضوع را در دوحيطه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1-6-1-سوابق نظري:
درغرب، دهه 60رامي توان سرآغاز توجه علمي وجدي به موضوع هويت معماري بومي و سنتي دانست دراين زمان معماري بومي و سنتي به عنوان منبعي ارزشمند براي درس وعبرت،والهام گرفتن راهکارهايي جهت رفع مشکلات پديدآمده و بازشناسي عوامل هويت ساز در معماري،موردتوجه دقيق وبررسي هاي علمي قرارگرفت . اين نگرش نه تنهادرکشورهاي غربي بلکه متعاقبآدرکشورهاي درحال توسعه وکشورهاي اسلامي نيز بروز پيداکرد اثرات اين موج به کشورماايران نيزرسيدوپس ازانقلاب اسلامي باپديدارشدن شرايط مساعدترجامعه،باقوت وقدرت بيشتري پيگيري گرديد.(ناهيد صادقي پي، ????) يکي معماراني که به مساله هويت در معماري پرداخته است کريس ابل ميباشد او در کتاب خود به نام”معماري و هويت” در سه بخش تنظيم شده که به ترتيب به موضوعات علم و فن، نظريه ي انتقادي ومنطقه گرايي و جهاني شدن مي پردازند.

1-6-2-سوابق عملکردي:
موزه اشتوتگارت ،طراح: جيمز استرلينگ ، محل ساخت: کشورآلمان شهر اشتوتگارت ، سال ساخت: 1984-1977
موزه ايران باستان ، طراح: اندره گدار ، محل ساخت: کشور ايران شهر تهران ، سال ساخت: 1316-1313
پايان نامه با موضوع طراحي مجموعه آموزشي يا رويکرد هويت ايراني ، دانشجو: سيدحسين تقوايي ،استاد راهنما: دکتر قاسم مطلبي
پايان نامه با موضوع ه‍وي‍ت‌ در م‍ع‍م‍اري‌، دانشجو: گلسا صديقي ، استاد راهنما: م‍س‍ع‍ود ش‍ع‍ب‍ان‍ي
1-7-نتيجه گيري:
آشنايي نسل جوان با ميراث مان و تقويت هويت ايراني و اسلامي بخشي از کاري است که موزه ها انجام مي دهندو گرگان از اين حيث دچار کمبود فراواني است و در صدد جبران اين کمبود ها مي باشيم .وضعييت آثار و بناهاي تاريخي گلستان شرايط خوبي ندارندو روند مرمت و حفظ آنها داراي ارزش مطلوبي نيست ،بنابراين توجه نمودن به اين مسئله حائز اهمييت بوده و بايد مدنظر قرار گيرد.
براي همين امر طراحي يک موزه باستان شناسي با رويکرد بازيابي هويت معماري سنتي مي تواند قدمي در حفظ ميراث تاريخي گرگان بردارد،که علاوه بر فرهنگ سازي در حفظ آثار باستاني بعنوان يک هويت معماري سنتي ايران و يک عنصر شاخص شهري معرفي شود.

فصل دوم
مروري بر سابقه موضوع

2- مروري بر سابقه موضوع
2-1- بخش اول : مباني طراحي موزه
2-1-1-مقدمه
به تأکيد کتاب آسماني ما- قرآن- هيچ‌چيز در گيتي عبث و بيهوده آفريده نشده است:”ربّنا ما خلقت هذا باطلا” . در هر شيئي آيت و نشانه‌اي از حقيقت وجود آفريننده نهفته است.همه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع فقه امامیه، حقوق ایران، قانون مجازات