دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، دارایی ها، سودآوری، بازده دارایی

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگویی یا گردش کار،دستاوردها در مقایسه با جدول زمانبندی،میزان کار عقب افتاده،زمان بازاریابی،زمان های تحویل.
2-4-2-3) سطوح ارزیابی عملکرد
شاید بتوان چنین بیان کرد که ارزیابی عملکرد تمام سطوح به هم وابسته است و دارای تاثیر پذیری از یکدیگر می باشند و نمی توان تفکیک دقیقی را انجام داد; زیرا عملکرد در یک سطح اثر وضعی بر کلیه سطوح دارد.چنانکه نظریه چند سطحی نیز این امر را مورد تاکید قرار می دهد;ولی اگر بخواهیم تفکیکی مفهومی از سطوح ارزیابی عملکرد داشته باشیم،انواع مختلف دسته بندی را در خصوص سطوح ارزیابی عملکرد به شرح جدول زیر می توان بر شمرد(شیخ زاده،1388)

جدول (2-1)دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد(شیخ زاده،1388)
از حیث جامعیت
از حیث نوع
از حیث موضوع
از حیث سطح
ارزیابی جامع عملکرد
ارزیابی نسبی عملکرد
ارزیابی داخلی
ارزیابی خارجی
ارزیابی عملکرد سازمانی
ارزیابی عملکرد مدیریت
ارزیابی عملکرد مدیران
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد سیستم ها و فرآیندهای سازمانی
سطح استراتژیک
سطح دستگاهی یا سازمانی
سطح عملیاتی یا درون سازمانی

2-4-2-4 )ابعاد ارزیابی عملکرد سازمانی
ابعاد،درواقع زاویه دید ارزیاب را مشخص می کنند و اینکه ارزیاب در این اقدام خود به دنبال سنجش عملکرد چه طیفی از سازمان می باشد.آنچه در ادبیات مدیریت پیرامون ارزیابی سطوح مختلف سازمانی وجود دارد،بیانگر وجود چهار رده ارزیابی برای عملکرد یک سازمان می باشد(دنیسی90،2000) که در جدول زیر خلاصه شده است(شیخ زاده،1388).

جدول(2-2)ابعاد ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده،1388)
ابعاد ارزیابی
نونه شاخص های قابل احتصاء
ارزیابی عملکرد فردی کارکنان
سنجش هزینه
سنجش کارایی
سنجش کمیت کار
سنجش اثربخشی
سنجش انگیزه و روحیه همکاری
سنجش کیفیت کار
سنجش میزان وفاداری
سنجش بهره وری
سنجش رضایت کلی از فرد
سنجش سبک رفتار و عمل
ارزیابی عملکرد بخشی از سازمان

سنجش اثربخشی
سنجش کمیت کار
سنجش کارایی
سنجش هزینه
سنجش بهره وری
سنجش هزینه
سنجش میزان رضایت از واحد
سنجش کیفیت کار
ارزیابی عملکرد مدیران
مدل های رفتاری رهبری
نظریه های اقتضایی رهبری
نظریه های بهره وری

ارزیابی عملکرد سازمان
سنجش نتایج کلیدی کسب و کار(شامل شاخص های مالی و غیر مالی)
سنجش نتایج و دستاورد های سازمان برای مشتریان
سنجش نتایج و دستاوردهای سازمان بری شرکاء
سنجش نتایج و دستاورد های سازمان برای مارکنان
سنجش نتلیج و دستاوردهای سازمان برای جامعه

در اینجا بخش اول از فصل دوم به پایان رسید ،در بخش گذشته متغیرهای پژوهش تعریف و رابطه ی آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت . در بخش دوم به توضیح چگونگی عملیات بانک ها . شاخص های عملکرد (نسبت های مورد استفاده در این پژوهش) می پردازیم.

بخش دوم
2-5) چگونگی عملیات بانک ها
به منظور درک بهتر چگونگی فعالیت یک بانک لازم است ابتدا ترازنامه بانک که در حقیقت دارایی ها و بدهی های بانک در آن نوشته شده است مورد بررسی قرار گیرد . در ترازنامه همان طور که از نامش پیداست این خصوصیت نهفته است که در آن کل دارایی با کل بدهی برابر است . در طرف بدهی ها لیستی از منابع وجوه و در طرف دارایی ها مصارف این وجوه آورده شده است(مشتاق،1379،ص36)
بانک ها عمده ترین منابع خود را از طریق استقراض و سپرده های اشخاص در بانک ها کسب می کنند . از طرف دیگر بانک ها این منابع را برای خرید و کسب دارایی ها نظیر اوراق بهادار (اوراق مشارکتی)،سهام و یا اعطای اعتبار به اشخاص به کار می برند.در حقیقت بانک ها با اعطای اعتبارات و خرید اوراق بهادار و نیز کسب درآمد نه تنها استقراض و تعهدات خود را می پردازند بلکه سود هم می برند. (مشتاق،1379)
2-5-1) عملیات اصلی بانک ها
به طور کلی بانک ها با اعطای اعتبارات و نیز خرید دارایی های پر بازده سود می برند. همین طور بانک ها خدماتی را به منظور تبدیل یک نوع دارایی به انواع دیگر (نظیر خرید و فروش اوراق بهادار)برای مردم انجام می دهند. مانند هر موسسه تجاری دیگری چنانچه بانک ها خدماتی را که انجام می دهند با هزینه پایینی باشد و درآمد های مناسبی را نیز از دارایی ها کسب نمایند در این صورت سود خواهند برد و در غیر این صورت ممکن است با زیان مواجه شوند .
2-6) شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد غالبا برای سنجش پیشرفت و کامیابی سازمان ها و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها به کار می روند. محاسبه این شاخص ها به ویژه در سازمان های خدماتی (که محصولات غیر قابل لمس تولید می کنند)بسیار دشوارتر است. تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد مشخص می کند که در کجا امکان وفرصت بهره وری در سازمان وجود دارد .مدیران با مطالعه و بررسی شاخص های عملکرد در طی زمان قادر خواهند بود مشکلات و فرصت ها را در سازمان های تحت بررسی خود مشخص کنند . با دنبال کردن اطلاعات مربوط به این شاخص ها در طی زمان مدیران می توانند موفقیت و یا شکست طرح های مختلف و نتایج تصمیمات گوناگون را ارزیابی کنند . این شاخص ها را در دسته های گوناگونی طبقه بندی می کنند .از مهم ترین آن ها می توان به شاخص های مالی و غیر مالی (نظیر رضایت مشتریان ،رضایت کارکنان و سهم بازار و…)اشاره کرد.از آنجا که رویکرد این پژوهش شاخص های عملکرد مالی است به توضیح مختصری درباره ی این شاخص ها می پردازیم.
2-6-1) شاخص های سودآوری
نخستین عاملی که در بررسی عملکرد بانک ها در این پژوهش از آن بهره گرفته شده شاخص سودآوری است .سود آوری را می توان به تعبیری همان بهره مالی دانست .از این رو تغییرات سودآوری وابسته به تغییرات بهره وری ،قیمت ها و هزینه هاست. باید توجه کرد که تغییر در هزینه ها می تواند جدای از موضوع بهره وری اتفاق افتاده و باعث تغییر در سودآوری شود .
برای سنجش سودآوری در این پژوهش از چهار نسبت مالی از جمله ROA91,ROI92,DPS93,EPS94استفاده شده است که در ادامه به توضیح این نسبت ها خواهیم پرداخت.(بنت استوارت،1994)
2-6-2 )شاخص های عملیاتی
نقش اساسی بانک ها آن است که وجوه را از افرادی که دارای مازاد هستند (سپرده گذاران) دریافت کنند و آن را در اختیار کسانی(وام گیرندگان) قرار دهند که پروژه های سود دهی دارند که با درآمد حاصل از آنها قادر به باز پرداخت وجوه (اصل بدهی)وسود کافی می باشند.
بانک ها باید به کمک ترکیبی از امنیت وجوه ،سهولت دستیابی به وجوه و سود حاصل از آن سپرده گذاران را قانع کنند که از استفاده کردن از وجوهشان بگذرند. بانک ها این وجوه را به افرادی که بالا ترین احتمال توانایی باز پرداخت آن را داشته باشند وام می دهند.چنانچه عملیات اصلی بانک ها جذب سپرده و اعطای تسهیلات در نظر گرفته شود،به منظورسنجش میزان کارایی و اثربخشی عملیات بانکی ،منابع و مصارف بانک ها نیز بررسی می شوند که طبق نظر خبرگان صنعت و اساتید متخصص در این زمینه برای سنجش منابع ،از سپرده ی پس انداز و قرض الحسنه استفاده شد و برای مصارف ،تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شد. (بنت استوارت،1994)
2-7)نسبت ها
یکی از پیامد های سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است .پیدایش نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. از آن زمان بود که تحلیل گران نسبت های مالی را توسعه و ترجیح دادند. پایه و اساس نسبت های مالی بر صورت های مالی استوار است و صورت های مالی نیز بر اساس داده های تاریخی تهیه می گردند.امروزه تجزیه و تحلیل نسبت ها یک تکنیک قوی و ابزاری مناسب برای استفاده کنندگان در جهت شناخت و ارزیابی عملکرد گذشته ، حال و پیش بینی وضعیت آینده شرکت است(مهرانی و مهرانی،1382،ص105-93)
2-7-1)انواع شاخص های حسابداری و ارزیابی عملکرد
استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیارهای مختلف،عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند.روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد(مهدوی و حسینی ازان آخاری،1387)
2-7-1-1) معیارهای عملکرد حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تمرکز دارند،بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به عنوان یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از بکارگیری رویه های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،بازده دارایی ها و سود هر سهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می روند که در ادامه به شرح هر یک پرداخته می شود(آذربایجانی و همکاران،1390)

(2-7-1-1-1)نرخ بازده دارایی ها ((ROA
بازده دارایی ها(ROA) یکی از مهم ترین نسبت ها برای سنجش سودآوری در بانک هاست. این نسبت به عنوان نسبت سود خالص قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی های اندازه گیری شده ،تعریف می شود و میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تسهیل سود نشان می دهد ،روشن است که استفاده مؤثر از دارایی ها محرک رشد است (جانسون و سوانن95،2003،369-364)
این نسبت ها بصورت زیر محاسبه می شوند:
: بازده دارایی ها(سود‌قبل‌از‌کسر‌مالیات‌و‌بهره)/(مجموع‌دارایی‌ها)
ROA: فروش/(کل‌دارایی)× (سود‌پس‌از‌کسر‌مالیات)/فروش

ROA: گردش دارایی*حاشیه سود
ROAعمومی ترین شاخص مورد استفاده ی مدیریت در ارزیابی سود آوری شرکت است و ابزار کارآمدی است که فعالیت هایی با ابعاد و ماهیت های مختلف را اندازه گیری می کند (آقایی و سید نژاد فهیم،1382)
سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است.رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود،مقادیر سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی گیرد . در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه گذاری های غیر اقتصادی باشد،به گونه ای که بازده حاصل شده از این سرمایه گذاری ها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد(کانگ ات ال96،2002)
با این حال مدل های حسابداری(سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی هایی زیر است:
1.امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف
2.رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری ،عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند.
3.با تغییرات سطح قیمت ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی،تغییر می کند.
4.به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد ،ارزش فروش تحقق نیافته دارایی هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند،در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود.این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.
5.به دلیل استفاده از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع سنجش عملکرد، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، عملکرد سازمان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، دارایی ها، فرصت های فناوری، عملکرد مالی