دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

نقدی و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای مالی استفاده شد. بدین متظور پرسشنامهای طراحی شد و نظرات متخصصان حوزه مالی در مورد ارجحیت این معیارها بدست آمد. از این طریق و با استفاد از AHP به معیارهای ذکر شده وزن داده شد و در پایان با استفاده از تاپسیس و ویکور شرکهای صنعت فلزات اساسی رتبه بندی شدند. در این پژوهش نتایج حاصل از دو روش با هم به صورت تطبیقی مقایسه شد.

2-3-2- پژوهشهاي داخلي

با مرور ادبیات پژوهشهای انجام شده در این زمینه، پژوهشی مشابه با موضوع این پژوهش مشاهده نکردیم. در اینجا به بررسی برخی پژوهشهای تا حدودی مرتبط با موضوع میپردازیم:
نوروش و مشایخی (1383) به بررسی سودمندی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده نقدی) در پیشبینی سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381-1375 پرداختهاند. نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط معنادار تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در تمامی شرکتهای مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند، است. این مساله به این معنی است که تغییرات در ارزش افزوده اقتصادی جهت پیشبینی تغییرات در سود حسابداری میتواند مفید باشد.همچنین بررسیها حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین ارزش افزوده نقدی و تغییرات سود حسابداری در شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت آنها و نیز به تفکیک صنایعی که به آنها تعلق دارند است.
نمازی و رستمی (1385) به بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و میزان بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. برای بررسی صحت فرضیههای پژوهش ، از روش تلفیق دادههای زمانی و مقطعی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از بررسی کل شرکتها و بررسی صنایع به طور جداگانه نشان دهنده آن بود که میان کلیه نسبت های مالی و نرخ بازده سهام رابطه معنادار وجود دارد.
کاشانیپور و رساییان (1386) رابطه بین بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد 51 شرکت از بین جامعه آماری (بورس اوراق بهادار تهران) در بازه زمانی 1378 تا 1382 مورد بررسی قرار دادهاند. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و برای آزمون فرضیهها از رگرسیون دو متغیره استفاده شده است. روشهای رگرسیون شامل دو رگرسیون مقطعی و ترکیبی است. معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده شده در این پژوهش، ارزش افزوده اقتصادی، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده داراییها، سود هر سهم، جریانهای نقد عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود است.
ابزاری و همکاران (1387) به بررسی:
الف. میزان ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی با معیارهای حسابداری سود(بازده واقعی سهامداران و سود هرسهم)
ب. ارزیابی عملکرد واقعی شرکتهای مورد بررسی و رتبهبندی آنها بر اساس EVA استاندارد شده در شرکتهای گروه فلزات اساسی پرداختهاند.
نتایج به دست آمده نشان میدهد که در شرکتهای گروه فلزات اساسی رابطهی معناداری بین ارزش افزودهی اقتصادی با این دو شاخص متداول در حسابداری یعنی بازده واقعی سهامداران و سود هر سهم وجود ندارد.
یحییزاده و همکاران (1388) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش بازار شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی حسابداری (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری و سود هر سهم) و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) در بازه زمانی 1379 تا 1385 استفاده شده است.
یحیی زاده وهمکاران(1389) رابطهی ارزش افزودهی اقتصادی و نسبتهای سودآوری را با ارزش افزودهی بازار شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردهاند. در این پژوهش ارتباط بین ارزش افزودهی اقتصادی، به عنوان معیاری جهت ارزیابی عملکرد شرکتها در کنار سایر معیارهای سنتی با ارزش افزودهی بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده است تا مشخص شود که آیا ارزش افزودهی اقتصادی میتواند معیار مناسبی برای توصیف عملکرد شرکتهای مورد بررسی در کنار سایر معیارها باشد یا خیر. در نهایت مشخص شد که ارتباط معناداری بین ارزش افزودهی اقتصادی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزودهی بازار شرکتها وجود دارد. بنابراین ارزش افزودهی اقتصادی معیار موثر در توصیف ارزش بازار شرکتها مطرح است و میتواند در کنار سایر معیارهای موجود، معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گیرد.
کرمی و همکاران (1389) به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام پرداختهاند. این پژوهش با استفاده از روش مطالعه ترکیبی، دادههای مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1388 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام است.
ایزدی نیا و رساییان (1389) در پژوهشی به بررسی رابطه برخی از ابزارهای نظارتی راهبردی شرکت و معیارهای اقتصادی و مالی ارزیابی عملکرد پرداختهاند. در این راستا از نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد استفاده شده است.
پویانفر و همکاران (1389) رابطه بین معیارهای اقتصادی و حسابداری ارزیابی عملکرد را در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران در بازهی زمانی 1378 تا 1387 بررسی کردهاند. محققان برای غلبه بر کمبود تعداد مشاهدات از روش رگرسیون بوت استرپ استفاده کردهاند. نتایج پژوهش آنها بیانگر برتری معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری و ناکافی بودن معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد شرکتها است.
شیخ و همکاران (۱۳۹۰) با استفاده از F-AHP و تاپسیس به ارزیابی عملکرد ۳۹ شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۷ با استفاده از نسبتهای مالی این شرکتها پرداختند. نتایج پژوهش آنها بکارگیری روشهای ترکیبی با فازی را در ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران کارآمد ارزیابی میکند.
تقی زاده و فضلی (۱۳۹۰) به ارزیابی عملکرد ۵۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی برای سال ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج این پژوهش نشان میدهد با بکارگیری این رویکرد ترکیبی، میتوان عملکرد مالی شرکتها را به سادگی مقایسه و رتبه بندی کرد.
مرادزاده فرد و همکاران (1390) به ارایه مدلی نوین در رتبهبندی و ارزیابی مالی صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که ترکیب فازی، AHP، و تاپسیس میتواند شرایط عدم اطمینان را در مدلهای ارزیابی عملکرد از بین ببرد.
میرغفوری و همکاران (1391) با استفاده از نظریه خاکستری و با توجه به شاخصهای شناسایی شده، شرکتهای مخابرات استانهای یزد، آذربایجان غربی و قم را رتبه بندی کردند. در این پژوهش، شرکتهای مخابرات به ترتیب و براساس کارایی بیشتر در صدر جدول قرار گرفتند.

2-4- خلاصه فصل

در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد از جنبههای مختلف بحث شد. سپس به بیان مسأله مالکیت، تضاد منافع و تسهیم ریسک پرداخته شد. بعد از آن محدوديتهاي اساسي پژوهشهاي پيشين در رابطه با ارزشيابي مطرح شد و درادامه مبحث پيشبيني ارزش شرکت با استفاده از متغيرهاي حسابداري به چالش کشیده شد. در اینجا بود که نیاز به وارد کردن متغیرهایی متفاوت از متغیرهای حسابداری مطرح شد. پس پیرامون مدیریت مبتنی بر ارزش نکاتی بیان شد و پیش زمینهای برای بیان معیارهای مبتنی بر ارزش فراهم گشت. پس از آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در دو دسته شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش به بحث گذاشته شدند و مزایا و معایب هر گروه بیان شد. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه منطق فازی صحبت شد. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهشهای انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط بود، بیان شد. علاوه بر این به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار ارزشیابی، پژوهشهای انجام شده در این زمینه نیز مطرح شدند.
موضوع فصل بعد تشريح روش اجراي پژوهش است.

فصل سوم

روششناسي پژوهش

3-1- مقدمه

در فصل قبل به بيان مباني نظري پژوهش شامل ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع، مدیریت مبتنی بر ارزش و معیارهای مالی پرداخته شد. در ادامه پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل ايران در زمينه ارزيابي عملکرد و معیارهای مالی مورد استفاده در این پژوهش نيز ارائه گرديد.
علم90 شناخت واقعيت از طريق تجربه است. کارکردهاي علم؛ تبيين91، پيشبيني92 و تعميم93 است و هدف اساسي آن نظريه سازي است. تبيين به عنوان يکي از کارکردهاي علم به معناي شناخت علت يا علل پديدههاست. به بيان آماري، تبيين معادل توضيح واريانس متغير وابسته از طريق متغير مستقل يا ترکيبي از مشارکت نسبي متغيرهاي مستقل است. موضوع علوم اجتماعي، رفتارهاي انساني و مبتني بر روش مشاهدهاي است و از طرف ديگر پديدههاي اجتماعي، پيچيده و تغييرپذيرند. پديدههاي اجتماعي را نه يک علت بلکه علتهاي اجتماعي تبيين ميکنند (ساعي، 1377: 21-19) که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغيرهاي مستقل (علل پديده هاي اجتماعي) نيست. در اين پژوهش به دنبال ارائه دو مدل نوین و ترکیبی در زمینه ارزیابی عملکرد شرکتهای بورسی و مقایسه نتایج بدست آمده هستيم، هر چند كه عوامل بيشماري میتوانند در ارزیابی عملکرد شركت مؤثرند. اما ما در اینجا تلاش کردیم ترکیبی بهینه از معیارهای مالی را بدین منظور استفاده کنیم تا کارایی و اثربخشی مدل پیشنهادی در کنار به صرفه بودن آن بتواند آن را در عمل کاربردی نماید.
حسابداري ابزار مؤثري در فراهم نمودن اطلاعات مفيد براي قضاوت و تصميمگيري استفادهكنندگان صورت‌هاي مالي است، به طوري كه هسته‌ي بسياري از دلايل مطرح شده در حمايت از فلسفه‌ي وجودي دانش حسابداري، تأكيد بر فرايند قضاوت و تصميمگيري استفادهكنندگان بوده و بر اساس مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي كشورهاي آنگلوساكسون و نيز ايران، سرمايهگذاران، اصليترين استفادهكنندگان صورت‌هاي مالي به شمارمي‌روند. اين گروه در پي اطلاعاتي هستند كه به وسيلهي آن ارزيابي مخاطره و بازده‌ي موردانتظار سرمايه‌گذاري امكانپذير شود (اعتمادي و تاري‌وردي، 1385: 71).
امروزه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري، نقش بسزايي در پيشبرد فعاليتهاي سازمانها و همچنين محيط اقتصادي كشور ايفا ميكنند. انجام تصميمات اقتصادي و خريد و فروش سهام شركتها تحت تأثير ارقام و اطلاعات سيستمهاي حسابداري است.
در سالهاي اخير گزارشگري مالي در معرض انتقادات جدي قرار گرفته‌ است، رعايت حجم وسيعي از استانداردهاي حسابداري، هزينه‌ي سنگيني را بر واحدهاي تجاري تحميل نموده‌ و تغييراتي را در الزامات و مقررات گزارشگري مالي به‌ وجود آورده‌ است، ليکن اين استانداردها نتوانسته‌اند در برقراري ارتباط بين واحدهاي تجاري و استفادهکنندگان صورتهاي مالي مؤثر واقع شوند (محمودآبادي، 1385: 97).
در اين فصل، به تشريح روش پژوهش شامل تعريف پژوهش، فرضيه‌هاي پژوهش، متغيرهاي پژوهش، روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده‌ها پرداخته خواهد شد.

3-2- فرضيه‌هاي پژوهش

فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشمندانه درباره ماهيت و چگونگي روابط بين پديده‌ها، اشياء و متغيرها، که پژوهش‌گر را در تشخيص نزديک‌ترين و محتمل‌ترين راه براي کشف عامل مجهول کمک مي‌کند. بنابراين، فرضيه گماني موقتي است که درست بودن يا درست نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد. فرضيه بر اساس معلومات کلي و شناخت‌هاي قبلي يا تجارب پژوهش‌گر،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده بازار، ارزیابی عملکرد Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، ارزیابی عملکرد، بورس اوراق بهادار