دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

بسياري از تضاد منافع بين گروه‌ها و چگونگي مواجهه شركت‌ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن1 و مكلينگ2،1976: 313)، اين موارد بطور كلي تحت عنوان «تئوري نمايندگي3» در حسابداري مديريت بيان مي‌شود. طبق تعريف جنسن و مك لينگ:
رابطه نمايندگي قراردادي است که براساس آن صاحب کار يا مالک4، نماينده5 يا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختيار تصميم‌گيري را به او تفويض مي‌کند(جنسن و مک لینگ، 1976: 314).
اگرچه اين فرض وجود دارد كه هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند، ولي ممكن است نماينده هميشه در جهت حداكثر كردن منافع مالك عمل نكند. مالك (سهامدار) مي‌تواند كاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و قبول هزينه‌هاي نظارت براي محدود كردن اقدامات و فعاليت‌هاي نابجاي وي، تعديل كند(نمازي، 1384: 149).
وجود تضاد منافع، موجب نگراني مالكان (سهامداران) گرديده تا جايي‌كه آنها براي اطمينان از تخصيص بهينه منابع خود توسط مديران، اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد مديران مي‌كنند. به مرور زمان مشخص شده است كه برخي از تصميمات مديران ممكن است موجب اتلاف منابع شركت و از بين رفتن ثروت مالكان گردد. از سوي ديگر، مديران همواره به دنبال اين بوده‌اند تا ضمن حداكثر كردن منافع خود، به مالكان اين اطمينان را بدهند كه تصميمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالكان مي‌باشد( نمازي، 1384: 156). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم میتوان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.
پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده‌اي به اقتصاد بخشيده است. تصميم‌گيري در مسايل مالي همواره با ريسک و عدم اطمينان همراه بوده است. ایجاد ارزش در شرکتها یکی از مهمترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده میشود (یحیی زاده فر و همکاران، 1388). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم مینماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکتهای خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با استفاده از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است (نوروش وهمکاران، 1383: 122). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری است که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد میکند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیمگیریهای مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحییزاده فر و همکاران، 1388: 94). عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث میشود ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر میشود (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 42). باید توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روشهای اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفتهای سریع در علوم مرتبط، ارائه روشهایی با دقت بالا را به منظور اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ممکن کرده است.

1-2- مسأله پژوهش

همانگونه که در بخش قبلي بيان شد، شرکتهاي فعلي، شرکتهايي هستند که مالکيت آنها در اختيار گروههاي مختلف ميباشد و هريک از آنها هدفهاي متفاوتي دارند. طبق نظريه نمايندگي، بين مالکان و مديران شرکتها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلي، تئوري نمايندگي براي تحليل ارتباط نماينده و مالک در واحدهاي اقتصادي که مالکيت و مديريت آن از يکديگر جدا باشد، استفاده شده است، اما بنظر میرسد یک شیوه کارا برای حل مشکلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف است.
ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايهگذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها است. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکتها امری ضروری است. سرمایهگذاران علاقهمند هستند دریابند از سرمایهگذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است. سرمایهگذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری میکنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحییزاده و همکاران، 1388: 92). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران میخواهند تا ارزش سرمایهگذاری آنها را به حداکثر برسانند. به منظور نیل به این هدف، ازگذشته، با استفاده از سود عملیاتی یا نسبتهای مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکتها پرداخته شد. نرخهای مالی نقش مهمی در اندازهگیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری ایفا میکنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده است (چن و شمیردا6 ،1981: 67). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکتها را به نحو مطلوبی ارائه نمیدهند.
ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه میشود و هزینهی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمیکند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمیشود. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه هزینههای تامین مالی در نظر گرفته میشود (یحیی زاده و همکاران، ، 1389: 114). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایهگذاری اندازهگیری میشود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبهی هزینهی سرمایه در نظر گرفته میشود (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها میتوان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، 2002: 123).
با توجه به مطالب فوق ، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)7 و معیارهای مبتنی بر ارزش (VFP )8، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگیهای خاص خود را دارند، به شکل محسوسی دیده می شود. اما آیا میتوان با استفاده از ترکیب این معیارهای مالی به عنوان ابزارهای سنجش، و ترکیب رویکرد فازی با روشهای مختلف به عنوان تکنیکهای سنجش به یک روش کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها دست یافت؟

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

مقابله با چالشهای پیش روی سازمانها نیازمند آن میباشد که مدیران آنها الگوی مناسبی از اندازهگیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینهها دست یابند. با ظهور روشهای نوین و استفاده از این روشها به همراه معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)، ارزیابی عملکرد شرکتها متحول شد. اما هنوز میتوان با استفاده از ترکیب روشهای مختلف و استفاده از معیارهای مالی جدید، دقت اطلاعات خروجی را افزایش داد. استفاده از رویکرد فازی، به منظور مقابله با ابهام موجود در دادههای ورودی، در کنار نرمافزارهای AHP، تاپسیس9، و ویکور10 که هریک دارای ویژگیهای منحصر به فردی میباشند، میتواند یک پژوهش کاربردی ویژه در حوزهی ارزیابی عملکرد مالی شرکتها ارائه دهد. شکاف میان مالکان و مدیران یکی از مشکلاتی است، که استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نشان داده است که نمیتواند این مشکل را حل کند. با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری میتوانیم این شکاف را به نحو چشم گیری کاهش دهیم.
این پژوهش درصدد ارائه روشهای ترکیبی نوین با استفاده از تکنیکهای جدید و ادغام معیارهای حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به منظور پوشاندن نقاط ضعف روشهای قدیمی و بررسی تطبیقی نتایج این روشهاست.

1-4- اهداف پژوهش

نیاز به ارزیابی عملکرد مالی شرکتها با استفاده از یک روش دقیق به منظور کمک به سرمایهگذاران در اتخاذ تصمیمات ، به دلیل آن که تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکتها نیاز به تخصص مالی دارد، ضروری به نظر میرسد.
هدف از این پژوهش، ارائه یک روش ترکیبی، با استفاده از رویکرد فازی و با بکارگیری روشهای نوین ارزیابی عملکرد، براساس معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی برارزش (VFP) است.

1-5- سؤالهاي پژوهش

آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟
آیا با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ارائه کرد؟

1-6- فرضيههاي پژوهش

همان گونه که تشريح شد، پژوهش حاضر درصدد ارائه رویکردی نوین به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور روشن ساختن مسیر پژوهش فرضیههای زیر را ارائه میکنیم:
معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بهتری دارند.
با استفاده از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می توان مدلی نوین در اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ارائه کرد.

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- نوع روش پژوهش

اين پژوهش كاربردي است. طرح پژوهش آن از نوع نيمه‌ تجربي و با استفاده از رويكرد پس‌رويدادي (از طريق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رويدادي زماني استفاده مي‌شود كه محقق پس از وقوع رويدادها به بررسي موضوع مي‌پردازد، افزون بر اين، امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد (عبدالخلیق و آجینکیا ، 1379: 35).

1-7-2- روش گرد آوري اطلاعات

در اين پژوهش براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات، از روش كتابخانه‌اي استفاده مي‌شود. در بخش كتابخانه‌اي، مباني نظري پژوهش از كتب و مجلات تخصصي فارسي و انگليسي گردآوري مي‌شود و دادههاي پژوهش از طريق جمع‌آوري داده‌هاي شركت‌هاي نمونه با مراجعه به صورت‌‌هاي مالي، يادداشت‌هاي توضيحي، گزارش‌هاي هفتگي و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از بانکهاي اطلاعاتي بورس اوررق بهادار تهران، نرم افزارهاي رهآورد نوين و تدبير پرداز و نشريات بورس جمعآوري خواهد شد.

1-7-3- جامعه ‌آماري

جامعهي‌ آماري اين پژوهش، شرکتهاي پذيرفته‌ شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع فلزات اساسی، مواد غذایی و خودرو و قطعات خودرو برای سال1387 تا 1390 است. صنایع فوق بر این اساس انتخاب شدهاند که در بازه زمانی 1386 تا 1390 اطلاعات کامل و شفافی از صورتهای مالی شرکتها بتوان استخراج کرد. در اين پژوهش از نمونهگيري آماري استفاده نميشود.

1-7-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات

یکی از مسائل مهم مدیریتی ارزیابی عملکرد مالی شرکتها است. به منظور اندازهگیری عملکرد شرکتها دو فاکتور را باید درنظر بگیریم:
معیارهای اندازه گیری عملکرد
روش رسیدن به یک شاخص جامع از طریق ایجاد یک بردار واحد با استفاده از تلفیق این معیارها
در این بخش به روشی که در این پژوهش استفاده شده است میپردازیم.

برنامهریزی فازی سلسلهمراتبی: برنامهریزی سلسلهمراتبی (AHP) که اولین بار توسط ساعتی11 ارائه شد، یک ابزار تصمیم گیری چند معیاره است که کاربرد فراوانی دارد. از زمان ابداع به عنوان یک ابزار در دست تصمیمگیرندگان و پژوهشگران در تصمیم گیریهای چند معیاره استفاده میشود. در این مطالعه، از FAHP استفاده میشود که برای اولین بار توسط چانگ استفاده شد.

1-8- استفادهکنندگان از نتايج پژوهش

اين پژوهش، از نوع پژوهشهاي کاربردي است که‌ مي‌تواند مورد استفادهي‌ گروه کثيري از استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداري جهت تعيين ترکيب بهينه ساختار مالکيت و سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه‌ و در نتيجه‌ تخصيص بهينه‌ي منابع، به‌ منظور رشد و توسعه ‌اقتصادي کشور قرار گيرد. استفاده‌کنندگان اصلي اين پژوهش عبارتند از: سهامداران(مالکان) داخلي و خارجي به‌ عنوان گروه اصلي استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداري و در نتيجه‌ تأمينکنندگان عمدهي‌ بازار سرمايه‌، اعتباردهندگان، تحليلگران، عرضه‌کنندگان، دولت، سازمان خصوصي سازي، مسئولين مربوط به اص

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، عملکرد مالی، مقایسات زوجی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، قیمت سهام، معیارهای ارزیابی