دانلود پایان نامه با موضوع ارزش دفتری، رگرسیون، انحراف معیار، مالکیت نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

اقتصادی که جهت ارزیابی عملکرد شرکتها به کار گرفته می شود عبارت است از:

Q Tobin S = (ها بدهی کل دفتری ارزش + شرکت بازار ارزش (سهام بازار قیمت × سهام تعداد))/(ها دارائی کل دفتری ارزش)
( غیرجاری + جاری) ارزش دفتری داراییهای = ارزش دفتری کل داراییها
( بلند مدت + جاری ) ارزش دفتری بدهیهای در پایان سال = ارزش دفتری کل بدهیها
تعداد سهام عادی × قیمت بازار سهام در پایان سال = ارزش بازار شرکت

3-4-2) متغیرهای مستقل (علت):
در هر فرضیه متغیرمستقل، متغیری است که بر روی متغیر دیگری تأثیر میگذارد و در انتخاب مقادیر خود آزاد است و به طور طبیعی در مطالعهی رابطهی متغیرها، متغیر مستقل از قبل وجود دارد که با تغییرات خود موجب تغییر متغیر وابسته میشود. بنابراین محقق از قبل با آن و تغییرات آن آشنایی دارد. متغیرمستقل نقشی تعیین کننده دارد و اثرگذار است. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از نوسانات مالکیت نهادی و نوسانات مالکیت مدیریتی. اثر نوسانی این دو متغیر را از طریق انحراف معیار نهادی و انحراف معیار مدیریتی به صورت زیر اندازهگیری میکنیم. تأثیرات آن را بر عملکرد شرکت که متغیر وابسته است مطالعه مینماییم.

مالکیت مدیریتی:
√((∑_(i=1389)^1393▒〖〖مدیریت〗_i – (مدیریت) ̅ 〗)/(n-1))= انحراف معیار مدیریتی

درصد مالکیت مدیریت برابر است با درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره
متوسط مدیریت از مجموع درصد مدیریت اول دوره و آخر دوره و تقسیم بر 2 بدست میآید.

مالکیت نهادی:
√((∑_(i=1389 )^1393▒〖نهاد〗_i – (نهاد ) ̅)/(n-1))= انحراف معیارنهادی
درصد مالکیت نهادی برابر است با تعداد سهام نهاد تقسیم بر تعداد کل سهام شرکت
متوسط مالکیت نهادی برابر است با مجموع درصدهای مالکیت اول دوره و آخر دوره تقسیم بر2
انحراف معیار مدیریت و انحراف معیار نهاد به ترتیب نشان دهندهی نوسانات مالکیت مدیریتی و نوسانات مالکیت نهادی میباشند. میانگین مدیریت و میانگین نهاد به ترتیب نشان دهندهی مقدار متوسط مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی است.[هاکسون کیم 2014 ]

3-4-3) متغیرهای کنترل:
گاهی اوقات متغیرهایی یافت میشوند که تأثیر برخی از آنها در تعیین رابطهی بین متغیرهای مستقل و وابسته، باید خنثی و یا ثابت نگاه داشته شود. این متغیرها، متغیرهای کنترل نامیده میشوند. عواملی که باید تأثیر آنها در این پژوهش کنترل شود عبارتند از اندازهی شرکت، اهرم مالی شرکت و رشد شرکت.
اندازه شرکت:
اندازهی شرکت در سودآوری شرکت تأثیر دارد. شرکتهای بزرگ دارای امتیازات بالای اعتباری هستند با پایین نگهداشتن پول نقد براحتی میتوانند از بازار سهام سرمایه دریافت کنند. بنابراین در جریان تحلیل رابطهی متغیر مستقل و متغیر وابسته، باید اثرات این متغیر را کنترل نمود و به همین دلیل در دستهی متغیرهای کنترل قرار دارد و از طریق لگاریتم طبیعی کل دارائیها برای یکسال قبل در نظر گرفته شده است.
t-1 ( کل دارائیها Ln ( = اندازهی شرکت
( غیرجاری + جاری) ارزش دفتری داراییهای = ارزش دفتری کل داراییها

اهرم مالی شرکت:
در این پژوهش متغیر اهرم مالی به عنوان متغیرکنترل شناخته میشود و باید تأثیر آن را خنثی نمود. باتقسیم کل بدهی، برکل دارائیها نسبت بدهی محاسبه میشود. این نسبت میزان طلب طلبکاران را نشان میدهد. با این نسبت میتوان منابع شرکت را تحلیل نمود که چه مقدار آن از طریق وام و استقراض تأمین شده است و چه مقدار از منابع در تملک شرکت قرار دارد. مقدار این نسبت هرچقدر پایینتر باشد بهتر است و پایین بودن آن ریسک عدم پرداخت بدهی را در زمان ورشکستگی کاهش میدهد به همین دلیل این نسبت مورد علاقه طلبکاران و سرمایهگذاران میباشد و مقدار آن بر تصمیمات سرمایهگذاران اثر گذار بوده و سرمایهگذاران هنگام تصمیمگیری عملکرد شرکت را در تقارن با این نسبت تحلیل مینمایند. اهرم مالی بصورت زیر محاسبه میشود:
t-1 تاریخ Q توبین یکسال قبل است.
t-1 (بدهیها کل دفتری ارزش)/(دارائیها کل دفتری ارزش) = اهرم
( غیرجاری + جاری) ارزش دفتری داراییهای = ارزش دفتری کل داراییها
( بلند مدت + جاری ) ارزش دفتری بدهیهای در پایان سال = ارزش دفتری کل بدهیها

رشد شرکت:
عامل رشد شرکت هم از متغیرهای کنترل محسوب میشود که باید درجریان تحقیق آن را کنترل نمود تا بتوانیم نتیجه منطبق بر واقعیت را از تحقیق بگیریم و اعتبار پژوهش قابل تعمیم باشد. عامل رشد در این پژوهش به صورت زیر محاسبه میشود:
t-1 نرخ رشد فروش = رشد
نرخ رشد فروش از تقسیم فروش سال جاری بر سال قبل محاسبه میشود.

3-4-4)آزمون فرضیات:
بعد از جمعآوری دادهها، پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در مسیر پژوهش و پاسخگویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیههای پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. فرضیات این پژوهش از نوع رابطهای- همبستگی است و مدل تحقیق رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تشکیل شده است. ابتدا باید فرضیات پژوهشی به فرضیات آماری تبدیل شود و برای تعیین سطح معنیداری هر یک از فرضیهها از دو آزمون F ( آزمون معنیدار بودن تابع رگرسیون) و t (آزمون معنیدار بودن ضرایب تابع رگرسیون) موجود درآماره ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده میکنیم که رد Ho در هر دو آزمون معنیدار بودن معادلهی رگرسیون و ضرایب آن را تأیید میکند و نتایج با اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

3-4-4-1) آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون (آزمون F)
مقدارF نشان دهندهی آن است که آیا مدل رگرسیونی تحقیق مدل مناسبی است یا خیر؟ به عبارتی، آیا متغیرهای مستقل قادرند به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند یا خیر؟ چنانچه هیچگونه رابطهای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد می بایست تمام ضرایب متغیرهای مستقل مساوی صفر باشد. تشخیص این موضوع، با معنیداری مقدار F در سطح خطای کوچکتر یا بزرگتر از (5 ٪= α) امکان پذیر است. در آزمون F واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه میشود، و به همین دلیل از آنالیز واریانس یک طرفه1 و آزمون تحلیل واریانس/ کوواریانس تک متغیره یا واریانسدوطرفه2 استفاده میشود. مقدار F از رابطهی زیر به دست میآید
= (n-k-1)/k×SSR/SSE F = (رگرسیون مجذورات میانگین)/(باقیمانده) خطاها مجذورات میانگین)= MSR/MSE=(SSr/K)/(SSE/(n-k-1))

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عملکرد شرکت، مالکیت نهادی، تقسیم سود، ساختار مالکیت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بی سرپرست، فرزندخوانده، حقوق ایران، کودکان و نوجوان